Archief gemeentelijke politiek

Op deze pagina staan onze volledige berichten over kwesties uit de gemeentelijke politiek, voor zover relevant voor onderwijs aan Utrechtse kinderen met autisme en cognitief talent.

Een overzicht van de headlines met 1e alinea's en mogelijkheden tot doorklikken vind je op onze pagina Gemeentelijke politiek.

Februari 2017: Utrecht maakt concrete afspraken vermindering thuiszitters en ouders presenteren plan voor Onafhankelijk Ouderplatform Onderwijs Utrecht

Geplaatst 18 feb. 2017 06:43 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 23 feb. 2019 16:14 bijgewerkt ]

Bij het tv-programma Nieuwsuur op 5 februari 2017 geeft de voormalig kinderombudsman Marc Dullaert, nu aanjager van het Thuiszitterspact, aan dat ook ouders van groot belang zijn bij de (preventieve) aanpak van thuiszitters. En ook de Utrechtse wethouder beaamt hier: "Thuiszitten is het slechtste wat een kind kan overkomen. Juist door preventie en samenwerking zorgen we ervoor dat kinderen een passende plaats op school hebben", aldus Jeroen Kreijkamp, wethouder in Utrecht. 

Aanleiding voor de uitzending van Nieuwsuur was het nieuws dat de de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden voor het eerst samen concrete afspraken hebben gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen. Deze G4 Thuiszittersaanpak werd op 6 februari gepresenteerd op de Thuiszitters Top.

De G4 hebben de volgende doelstellingen vastgelegd:

 • In 2020 mag geen enkel kind of jongere langer dan drie maanden thuiszitten zonder een aanbod van passend onderwijs en/of zorg. Hierbij wordt geteld vanaf het moment dat de leerling feitelijk afwezig is, en niet vanaf de melding bij leerplicht. Hiermee gaan de G4 nog een stap verder dan het Thuiszitterspact dat de ministeries van OCW, VWS, V&J samen met de onderwijsraden en de VNG sloten afgelopen juni.
 • We verminderen het aantal leerlingen dat absoluut verzuimt met 75% in vier jaar.
 • We verminderen het aantal leerlingen dat relatief verzuimt met 25% per jaar tot nul, gerekend met de stand per stad van het aantal relatief verzuimers in 2016.
 • Vrijstellingen art 5 sub a: De G4 nemen een reductie van minimaal 10%, fasegewijs tot 2020, als doelstelling (uitgaande van peildatum 1 oktober 2016). De mogelijkheden om een deel van de kinderen met een ernstige beperking toch (deels) onderwijs te bieden nemen mogelijk toe. Dat geldt met name voor de groep met een vrijstelling van één jaar.
 • Elke stad beoordeelt per categorie of een afgesproken reductie betekenisvol is. Waar nodig wordt het subdoel aangepast zodat er een zinvolle en ambitieuze doelstelling is per jaar. Als er bijvoorbeeld sprake is van tien thuiszitters in het PO dan is een reductie met een kwart wellicht geen ambitieus resultaat.

Onafhankelijk Ouderplatform Onderwijs Utrecht

Een grote groep Utrechtse ouders heeft samen een plan opgesteld voor een Onafhankelijk Ouderplatform Onderwijs Utrecht en dit op 5 februari 2017 opgestuurd aan de Utrechtse wethouder van onderwijs, de heer Jeroen Kreijkamp (D66). Utrechtse gemeenteraadsleden onderwijs, de (landelijke) ouderorganisatie Ouders & Onderwijs en OCO Amsterdam hebben hun goedkeuring aan dit plan voor een Utrechts ouderplatform gegeven.

De aanleiding voor dit plan was motie 144: “Geef leerlingen en ouders een stem” van de Utrechtse gemeenteraad, die is overgenomen door het college van burgemeester en wethouders.

De ambitie van het Utrechtse ouderplatform is om de belangen te behartigen van alle Utrechtse ouders en leerlingen, of ze nu te maken hebben met thuiszitten of met allerlei andere onderwijszaken. Een delegatie van de Utrechtse ouders overlegt met de wethouder van onderwijs over de inhoud van het plan.

Bekijk het plan voor een Onafhankelijk Ouderplatform Onderwijs Utrecht

Managementsamenvatting van het plan

Met dit stuk presenteren wij een plan voor een onafhankelijk ouderplatform voor het onderwijs in Utrecht. Het ouderplatform, in de vorm van een stichting met vertegenwoordigers van gemeente, onderwijs en ouders in het bestuur, kan met een aantal beroepskrachten een belangrijke rol vervullen in het ‘onderwijslandschap’ van de gemeente Utrecht. Het doel van het onafhankelijk ouderplatform is het behartigen van de belangen van Utrechtse ouders en leerlingen in het onderwijs door middel van informatie, advies, ondersteuning en beleidsbeïnvloeding. Het ouderplatform vormt daarmee de derde pilaar naast de onderwijsinstellingen en de gemeente Utrecht, waarmee de checks and balances vanuit ervaringen met de uitvoeringspraktijk worden ingevuld.

Dat doet het onafhankelijk ouderplatform ten eerste door het verzamelen en ontsluiten van relevante informatie die via websites en sociale media verspreid wordt en het onderhouden van een databank. Ten tweede biedt het een loketfunctie waardoor enerzijds ouders advies en ondersteuning kunnen krijgen en anderzijds knelpunten in het systeem veel eerder worden gesignaleerd en op de goede plekken worden geadresseerd. Ten derde zorgt het onafhankelijk ouderplatform dat ervaringskennis vanuit ouders en leerlingen wordt meegenomen in de beleidsvorming van diverse Utrechtse en landelijke onderwijsnetwerken.

Door het vroegtijdig signaleren en helpen oplossen van knelpunten, kunnen meer kinderen een ononderbroken onderwijsloopbaan hebben. Dat is een grote winst voor henzelf, hun gezin en ook voor de samenleving. Talenten worden goed benut en het voorkomt vroegtijdig schoolverlaten, psychische problemen, uithuisplaatsingen en in uiterste gevallen crisisopvang. Daarmee kunnen veel maatschappelijk kosten voor de gemeente Utrecht voorkomen worden.

Leerlingen en ouders hebben te maken met een woud van instituties en regels. Aan het eind van de keten staan het Utrechtse gemeentebestuur en de Utrechtse schoolbesturen. Op dat niveau is partnerschap met een onafhankelijk ouderplatform cruciaal voor het oplossen van Utrechtse onderwijsproblematiek.

Kortom: Utrecht heeft een onafhankelijk ouderplatform nodig voor een optimaal onderwijssysteem.


Gerelateerde berichten:

November 2015: Gemeente Utrecht neemt motie aan "Geef leerlingen en ouders een stem"

Geplaatst 19 nov. 2015 14:04 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 26 okt. 2017 12:21 bijgewerkt ]

Bij de begrotingsbehandeling 2016 van de gemeente Utrecht is motie 144 van raadslid Gadiza Bouazani (PvdA) overgenomen door het college. De motie was een verzoek om de mogelijkheden van een onafhankelijk platform voor onderwijsvragers (ouders en leerlingen) te verkennen. De portefeuillehouder is de wethouder van onderwijs Jeroen Kreijkamp (D66).

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht is blij dat de gemeenteraad en het college willen onderzoeken hoe de positie van ouders en leerlingen versterkt kan worden rond processen zoals de POVO-procedure en passend onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat er checks and balances georganiseerd worden tussen jeugdzorg, passend onderwijs en ouders. We hebben aangeboden om een bijeenkomst te organiseren met de oudergroepen in de stad om dit verder uit te werken.

De volledige tekst van de motie hebben we hier overgenomen:

Motie geef leerlingen en ouders een stem

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de programmabegroting 2016,

Constaterende dat,
 • er behoefte bij ouders is om onafhankelijk geïnformeerd te worden over onderwijs gerelateerde kwesties, zoals rond de overgang van PO naar VO; 
 • er enkele initiatieven van ouders(groepen) zijn een om dergelijk platform op te richten, maar dit vooralsnog niet van de grond komt; 
 • het college zich positief heeft geuit over een onafhankelijk platform voor en door ouders. 
Overwegende dat,
 • in het kader van Passend Onderwijs en Zorg voor de Jeugd een onafhankelijk platform voor ouders en leerlingen van meerwaarde is; 
 • een dergelijk platform een kanaliserende werking kan hebben voor de vaak geuite ongenoegens van ouders rond processen zoals de POVO-procedure en passend onderwijs; 
 • een onafhankelijk platform van belang is voor evenwichtige checks and balances tussen jeugdzorg, passend onderwijs en ouders; 
 • in Amsterdam een dergelijk platform (OCO, www.onderwijsconsument.nl) goed functioneert. 
Verzoekt het college,
 • de mogelijkheden voor een onafhankelijk platform te verkennen, die op basis van 
  • de informatiebehoefte (zoals schoolaanbod, POVO, passend onderwijs) van ouders en leerlingen op gebied van onderwijs en zorg 
  • de hulpvragen van ouders en leerlingen wanneer zij vastlopen in onderwijs en zorg, 
  • de behoefte aan medezeggenschap en meepraten over beleid 
 • zorgdraagt voor onder meer: aandacht voor onderwijskwaliteit, een passende onderwijsplek, het verbeteren van de informatiepositie van ouders en leerlingen (digitale kennisbank, loket), keuzemogelijkheden en participatie 
 • met als doel de positie van onderwijsvragers te versterken, de ouderbetrokkenheid te vergroten en communicatie tussen ouders en school te verbeteren; 
 • hierbij diverse (meer en minder actieve) oudergroepen in de stad te betrekken; 
 • de raad in het eerste kwartaal van 2016 over de voortgang en de mogelijkheden te informeren. 
En gaat over tot de orde van de dag

G. Bouazani
PvdA

Oktober 2015: nieuwe aanpak ondersteuning bij autisme bespaart gemeenten miljoenen per jaar

Geplaatst 13 nov. 2015 13:57 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 29 mei 2016 02:23 bijgewerkt ]

De werkgroep Vanuit Autisme Bekeken (VAB) publiceerde in oktober 2015 hun Maatschappelijke businesscase "Levensbrede aanpak bij autisme". Daarin tonen ze aan hoe de fictieve gemeente Breeddijk met 100.000 inwoners jaarlijks 6 miljoen euro kan besparen door samen met onderwijs, verzekeraars, werkgevers en UWV de situatie en de hulpvraag van de persoon met autisme centraal te stellen.

Geen standaard oplossingen, maar precies wat nodig is, niet meer en niet minder. De ondersteuning is integraal over de levensgebieden zorg, werk, onderwijs en vrije tijd en volgt zo het werkelijke leven van de persoon. Ook de omgeving (ouders, collega’s, zorgverleners, onderwijsprofessionals etcetera) wordt toegerust om beter met autisme om te kunnen gaan. 

In de maatschappelijke businesscase (MBC) is doorgerekend over een periode van vier jaar hoeveel verschillende organisaties zouden moeten investeren en hoeveel ze zouden kunnen besparen. Netto komt de winst voor de fictieve gemeente uit op bijna 6 miljoen, vooral doordat mensen die het risico lopen om uit te vallen, ‘binnenboord’ blijven op hun werk of in het onderwijs. Kosten voor zorg, dagbesteding en uitkeringen worden hierdoor voorkomen. Ook zorgverzekeraars, UWV en werkgevers zijn goedkoper uit. 


Opvallend is dat deze resultaten alleen kunnen worden behaald als het samenwerkingsverband passend onderwijs bijna een half miljoen per jaar extra investeert in autismevriendelijk onderwijs in de fictieve gemeente. Dus benodigde investeringen door de ene partij, leveren winst op bij de andere partij. Het vraagt om goede samenwerking tussen onderwijs, gemeente, werkgevers en verzekeraars om deze besparingen te realiseren. Vanuit autisme bekeken zegt terecht: Een sterke regierol van gemeenten is hierbij essentieel.

Andere voordelen zijn dat het levensgeluk van (naasten van) inwoners met autisme toeneemt door minder schooluitval, uithuisplaatsing, crisisopvang en burn-outs. Mensen doen weer mee in de maatschappij en houden de regie over hun eigen leven.

Dus kans op een win-win-situatie!

Autismevriendelijk onderwijs volgens de MBC

Autismevriendelijk onderwijs wil zeggen dat de school een veilige leeromgeving biedt aan leerlingen die zich anders ontwikkelen dan andere leerlingen. Er is kennis over autisme en een goede mix van onderwijs en zorg-opmaat, waardoor meer jeugdigen met autisme ‘binnenboord’ kunnen blijven. 

Wat is hiervoor nodig?

Volgens experts vraagt een veilige leeromgeving voor leerlingen met autisme om:
 • Preventieve ondersteuningsarrangementen.
 • Een open houding en zelfreflectie bij onderwijsgevenden.
 • Meer deskundigheid bij onderwijsprofessionals over de ontwikkeling van jeugdigen met autisme, waardoor men deze leerlingen bijvoorbeeld op cognitief gebied meer zal gaan uitdagen en minder zal overvragen op het gebied van eigen initiatief of sociale vaardigheden.
 • Externe ondersteuning voor de interne begeleiders, zorgcoördinatoren, schoolleiders en directeuren samenwerkingsverbanden.
 • Peer learning (leren van elkaar voor leerkrachten binnen het samenwerkingsverband).
 • Aandacht voor de talenten van leerlingen met autisme zodat ze vanuit de eigen motivatie kunnen gaan leren.
 • Een goede plek voor levensloopbegeleiding binnen de school waardoor er meer samenhang komt tussen de ondersteuning op school en daarbuiten.
Een persoonlijke ‘klik’ tussen een leerling met autisme en de leerkracht of begeleider is cruciaal. Leerlingen met autisme hebben op school iemand nodig die ze vertrouwen. Dat vergroot de kans dat ze de school afmaken of dat ze überhaupt naar school durven gaan.
Autismevriendelijk onderwijs maakt het ook mogelijk om een passende leerplek buiten school te creëren voor andere leerlingen die niet in de school kunnen functioneren. Belangrijke voorwaarde hiervoor is samenwerking tussen verschillende partijen, zowel organisatorisch als in de financiering van maatwerkoplossingen. De verbinding tussen onderwijs en zorg is noodzakelijk voor de ontwikkeling van een leerling met autisme. Nu zijn onderwijs en zorg nog te vaak gescheiden werelden. Gemeenten hebben de mogelijkheid om financieringsstromen samen te voegen. Dat vraagt lef omdat het niet gebruikelijk is, maar wettelijk is er veel mogelijk.

Autismevriendelijk onderwijs kan ertoe leiden dat een thuiszitter weer naar school kan, waardoor de ouder weer (meer) kan gaan werken én de jeugdige meer kans heeft op een diploma en op een baan.


Gerelateerd:

Juli 2015: PvdA Utrecht stelt vragen over aantal thuiszitters zonder onderwijs

Geplaatst 2 sep. 2015 14:36 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 5 sep. 2015 02:29 bijgewerkt ]

Gadiza Bouazani (PvdA Utrecht) heeft in juli 2015 schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder Onderwijs over het aantal leerlingen zonder onderwijs in het schooljaar 2014/2015 in de gemeente Utrecht, nadat de wethouder haar eerder verteld had dat er in Utrecht maar 40 thuiszitters waren.

Ze vraagt om opheldering over de categorie van thuiszitters waaronder deze 40 kinderen vallen, en over hoeveel kinderen onder de andere categorieën van thuiszitters vallen. Zie ook onze uitleg van Verschillende definities van thuiszitters.

Wij hebben al eerder gepubliceerd dat in het schooljaar 2013/2014 het aantal thuiszitters in Utrecht flink gestegen is, tenminste, als je de brede definitie van thuiszitters hanteert. De schoolbesturen kijken alleen naar thuiszitters die ingeschreven zijn op een school. Wij zien echter een tendens dat steeds meer leerlingen niet ingeschreven staan op een school of een vrijstelling van de leerplicht krijgen omdat ze niet in staat zouden zijn naar school te gaan. Zou dat iets te maken kunnen hebben met onvoldoende aanpassingen in de scholen voor deze leerlingen?

We zijn dan ook heel benieuwd naar de antwoorden op deze schriftelijke vragen.

Zie ook onze pagina Gemeentelijke politiek voor een samenvatting van ander relevant nieuws uit de gemeente Utrecht.

Mei 2015: gemeente Utrecht biedt nieuwe onderwijssubsidie voor verbetering kwaliteit

Geplaatst 2 sep. 2015 14:35 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 23 jan. 2018 15:27 bijgewerkt ]

Foto: hetkind.org
De gemeente Utrecht publiceerde in mei 2015 de Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie (zie tekstkader hieronder). Deze nieuwe subsidie biedt echter weinig perspectief voor Utrechtse kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en dat onvoldoende krijgen.

Voor deze subsidie reserveert de gemeente 1,2 miljoen van de in 2014 toegezegde 2,6 miljoen extra voor excellentie in het onderwijs. Over hoe de andere 1,4 miljoen besteed worden hebben wij geen informatie kunnen vinden.

Opvallend is dat voor het verbeteren van passend onderwijs weinig ruimte is in deze subsidie: hoogstens zou je onder het thema differentiatie een project kunnen scharen dat het onderwijs kan verbeteren voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

En misschien nog wel opvallender is dat elk initiatief de steun moet hebben van een schoolbestuur of een school. Er is dus geen kans op deze subsidie voor initiatieven die onafhankelijk de belangen behartigen van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op school, zoals bijvoorbeeld een onderwijs consumenten organisatie als OCO in Amsterdam. En dat terwijl een systeem van checks and balances zo belangrijk is in de huidige situatie waarin de schoolbesturen bepalen in hoeverre zij het onderwijsaanbod passend vinden.

In het beleidskader dat hoort bij deze Onderwijsimpuls wordt bovendien de suggestie gewekt dat de subsidieregels zijn opgesteld in samenwerking met de grote Utrechtse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs:

"Uit gesprekken met de twee grootste schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in Utrecht, Willibrord stichting en NUOVO, blijkt dat op alle thema's tal van activiteiten plaatsvinden, maar het bij alle thema's mogelijk en/of wenselijk is om te verbreden of te intensiveren. Het extra budget biedt daarnaast mogelijkheden voor kennisuitwisseling, nieuwe activiteiten en innovatie."

Dus de schoolbesturen krijgen subsidie voor taken die ze toch al doen, en dat terwijl ze een flink eigen vermogen hebben waar het ook uit betaald zou kunnen worden. 
De ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs en vinden dat de kwaliteit van het aanbod voor hun kinderen ernstig tekort schiet, hebben niet de beschikking over miljoenen eigen vermogen en hebben een zeer zwakke rechtspositie. Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht vindt dat deze 1,2 miljoen beter besteed had kunnen worden aan de versterking van de positie van deze ouders, en aan het vergroten van het dekkend havo/vwo-aanbod voor kwetsbare kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Op dit moment voelen ouders zich gedwongen de minst slechte optie te kiezen van het aanbod dat de Utrechtse middelbare scholen bieden, met als gevolg dat er onnodig kinderen uitvallen.

Het samenwerkingsverband van Utrechtse middelbare scholen kan al rekenen op extra geld van de gemeente Utrecht via
 • een subsidie voor het OPDC Utrecht, terwijl wij vinden dat het middelzware onderwijsarrangement dat wordt geboden voor kwetsbare internaliserende leerlingen, namelijk de i-klas in het OPDC, ongelukkig gekozen is, waardoor ouders deze i-klas mijden en er in de praktijk geen dekkend aanbod is. Bovendien krijgt het samenwerkingsverband voor die taken al financiering van de rijksoverheid in het kader van de Wet Passend Onderwijs.
 • een subsidie voor leerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs, terwijl het samenwerkingsverband ook voor die taken al financiering krijgt van de rijksoverheid in het kader van de Wet Passend Onderwijs. [update juli 2016: deze subsidie is inmiddels vervallen, nu is er een subsidie Doorontwikkeling onderwijsvoorzieningen VO, voor de doorontwikkeling van passend en dekkend onderwijsvoorzieningenaanbod in het voorgezet onderwijs, wat ook een normale taak van het samenwerkingsverband is in het kader van de Wet Passend Onderwijs.]
Stichting AutiPassend Onderwijs vindt het een gemiste kans van de gemeente Utrecht dat met deze nieuwe subsidie weer extra geld gaat naar Utrechtse schoolbesturen, die wat ons betreft hun wettelijke taak voor Passend Onderwijs onvoldoende uitvoeren. Zie ook ons opinieartikel Pilot Utrecht Passend Onderwijs kan nog wat leren van andere regio’s en onze samenvattingen van relevante gebeurtenissen in de gemeentelijke politiek in 2013 en gemeentelijke politiek in 2014.

De gemeente Utrecht wil een impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsinnovatie in Utrecht stimuleren.
De subsidie onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie is voor initiatieven die passen binnen de volgende thema’s:
 • Competenties en vaardigheden voor de toekomst (21st century skills): Initiatieven die bijdragen aan vaardigheden voor de toekomst. Denk aan het leren werken met nieuwe technologische ontwikkelingen en experimenten met competentiegericht onderwijs.
 • Differentiatie: Initiatieven die inspelen op de leerbehoeften en –capaciteiten van jongeren en die gedifferentieerd leren mogelijk maken.
 • Professionalisering: Initiatieven die ruimte geven aan bijvoorbeeld docenten om te innoveren en bijdragen aan kennisdeling en intervisie.
 • Samenwerking met bedrijven/instellingen/omgeving: Initiatieven die bijdragen aan de uitwisseling tussen onderwijs en buitenwereld. Onder andere het doen van onderzoek, stages, het ontwerpen en testen van oplossingen, bedrijfsbezoeken en het geven van presentaties.
De subsidie kan aangevraagd worden door:
 • Utrechtse besturen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;
 • Utrechtse scholen voor voortgezet onderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs (via het schoolbestuur);
 • een groep onderwijsprofessionals die lesgeven aan verschillende Utrechtse scholen, waarvoor een schoolbestuur bereid is om penvoerder te zijn;
 • schoolbesturen voor primair onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs mits zij samenwerken met een schoolbestuur voor voortgezet onderwijs en de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd bijdraagt aan de doorgaande leerlijn;
 • andere rechtspersonen mits uit hun aanvraag blijkt dat zij samenwerken met een of meer Utrechtse scholen of schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is ingepast in het onderwijsprogramma van een of meer Utrechtse scholen;
 • leerlingen en ouders van Utrechtse scholen, waarvoor een schoolbestuur bereid is om penvoerder te zijn.
<a href=
&gt#59&gt#59 Lees verder op utrecht.nl
;title:Tekst van de gemeente over de nieuwe subsidie#58;wrap:true;" width="500" height="300" style="display:inline;float:left;margin:5px 20px 5px 0;">

Zie ook onze pagina Gemeentelijke politiek voor een samenvatting van ander relevant nieuws uit de gemeente Utrecht.

Gemeente Utrecht: relevante politieke gebeurtenissen in 2014

Geplaatst 24 aug. 2015 00:05 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 26 okt. 2017 12:07 bijgewerkt ]

2014 begon goed met een Expertmeeting Passend Onderwijs georganiseerd door de gemeenteraad, waar wij duidelijk maakten wat nog niet goed gaat en onze petitie aanboden. Vervolgens waren er gemeentelijke verkiezingen, met een coalitieplan waarbij extra geld voor onderwijs beloofd werd. In de Utrechtse Onderwijs Agenda zagen wij echter niets terug over het verbeteren van passend onderwijs. In stadsgesprekken vroeg de gemeente naar belangrijke punten m.b.t. onderwijs, en daar hebben wij duidelijk gemaakt dat passend onderwijs voor kinderen met autisme en havo/vwo-niveau nog onvoldoende is. 

De relevante gebeurtenissen in omgekeerd chronologische volgorde:
 
Utrecht, november 2014: De SP Utrecht opent een meldpunt leerlingenvervoer, n.a.v. klachten van ouders over problemen in het vervoer naar school van kwetsbare leerlingen in het speciaal onderwijs. Eerder al had de SP vragen gesteld aan het college over tientallen kinderen die de eerste paar dagen van het schooljaar niet of te laat opgehaald werden. RTV Utrecht berichtte hierover
Zie ook onze pagina Leerlingenvervoer met algemene informatie over de mogelijkheden voor leerlingenvervoer.
Utrecht, 1 en 29 oktober 2014: De gemeente Utrecht organiseert twee stadstafels Onderwijs om te kijken welke wensen er leven met betrekking tot innovatief en toekomstgericht Voortgezet Onderwijs. Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht discussieerde mee, zie onze nieuwsberichten over 1 oktober en over 29 oktober. Selma Bas (gemeenteraadslid D66) was hierbij ook aanwezig en sprak in de wandelgangen met ons over wat er gedaan kan worden voor de verbetering van het passend onderwijs in Utrecht.
De ideeën met de meeste stemmen waren: 
 • Concrete aanpak om kinderen die thuis zitten op school te krijgen.
 • Meer persoonlijke aandacht met name in onderbouw VO: kleinere klassen, brug met basisonderwijs, vaardigheden basisschool voortzetten, afbouwen naar eind VO, lezen bevorderen.
 • Portfolio in plaats van diploma (meer dan cijfers: unique selling point).
We hopen dat de schoolbesturen en de gemeente mogelijkheden zien om deze ideeën om te zetten in concrete verbeteringen. Wij willen daar graag bij helpen!
Utrecht, 3 september 2014: Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht overlegt met onderwijswoordvoerders van diverse Utrechtse partijen over de wenselijkheid van een oudermeldpunt in Utrecht.
Utrecht, 8 juli 2014: De nieuwe Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) 2014-2018 is vastgesteld onder de titel "Utrecht daagt je uit!". Kernpunten:
een schoolloopbaan met perspectief voor iedere jongere,
een hoge kwaliteit en een breed aanbod van het onderwijs,
een aantrekkelijke stad met alle mogelijkheden voor leren en ontwikkelen.
Utrecht, 1 juli 2014: Tijdens een raadsinformatieavond liet de raad zich informeren over de voortgang Passend Onderwijs en de aansluiting met de gemeentelijke verantwoordelijkheden. Sprekers waren beleidsmedewerkers van de gemeente en medewerkers van de samenwerkingsverbanden onderwijs. Zie het verslag op de site van de gemeente.
 • Utrecht, 18 juni 2014: De wethouder Onderwijs van de gemeente Utrecht, Jeroen Kreijkamp, gaat bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs in Utrecht pleiten voor realisering van onze doelen: opvulling van het lege midden in de preventiepiramide. Zie de tweet van VVD-gemeenteraadslid Queeny Rajkowski:
 • Wij zijn verheugd dat de wethouder nogmaals gaat praten met het samenwerkingsverband Sterk VO. Dat biedt nieuwe kansen op resultaat voor onze kinderen en hun ouders. Het zou geweldig zijn als deze D66-wethouder (toch bij uitstek een onderwijspartij) aan de hand van nieuwe feiten en inzichten op ander beleid overstapt. Lees als opfrisser hoe het eerder ging het verslag van 9 april en de reactie van de wethouder in de brief van 22 mei hieronder.
 • Utrecht, 22 mei 2014: In de voorbereidende commissiebrief van 22 mei schrijft de wethouder Onderwijs:
  Zoals toegezegd in de commissievergadering Mens en Samenleving van 1 april jl. heb ik met het SWV Sterk VO nogmaals gesproken over de wensen van de Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht. Ik wil benadrukken dat ook het SWV Sterk VO de zorgbehoefte voor deze groep kinderen een belangrijk aandachtspunt vindt en dat we in Utrecht een dekkend aanbod bieden door onder andere het faciliteren van IVIO klassen bij de Fritz Redlschool en bij het orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC, voorheen de Utrechtse School) en een goede samenwerking met De Tinne in Amersfoort, een gespecialiseerde school op havo-vwo niveau voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Het SWV Sterk VO geeft aan goed in overleg te zijn en blijven met de betreffende ouders en eventuele alternatieven met hen te bespreken. Als gemeente faciliteren we, indien nodig, gesprekken tussen beide partijen bij het zoeken naar oplossingen.
  Een teleurstellend resultaat, er is nog weinig veranderd voor onze kinderen met autisme en havo/vwo-niveau! Wij nemen aan dat het overleg waar de wethouder naar verwijst, het OOGO van 9 april is geweest, waarvan we het resultaat ook al teleurstellend vonden.
 • Utrecht, mei 2014: De gemeente Utrecht heeft samen met overlegpartners de nieuwe Utrechtse Onderwijs Agenda voor de komende 4 jaar vastgesteld (2014-2018). De wethouder van onderwijs, Jeroen Kreijkamp (D66) vertelde ons bij het stadsgesprek op 16 april dat hij zich hard wil maken voor het opnemen van autipassend onderwijs in de UOA, inclusief budget. Dat is kennelijk niet gelukt, er wordt met geen woord over gerept.
 • Utrecht, mei 2014: Onze stichting heeft gesproken met onderwijswoordvoerders van verschillende Utrechtse fracties. Er is een breed gedragen intentie om voor onze autipluskinderen concreet iets te verbeteren.
 • Utrecht, 25 april 2014: De nieuwe coalitie gemeente Utrecht reserveert 2,6 miljoen euro extra voor excellentie in het onderwijs op alle niveaus, de vestiging van een internationale school, passend onderwijs en het binnenklimaat van scholen.
 • Utrecht, 16 april 2014:Wij discussieerden mee aan de onderwijstafel van het stadsgesprek 'Wij maken Utrecht' ter voorbereiding van de nieuwe coalitie. De wethouder onderwijs Jeroen Kreijkamp luisterde mee.
 • De onderwijstafel bij het stadsgesprek

 • De suggesties van AutiPassend Onderwijs worden genoteerd bij het stadsgesprek
Onze inbreng bij het stadsgesprek
 • Utrecht, 9 april 2014: Op 9 april was het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) tussen (o.a.) de wethouder Onderwijs van de gemeente Utrecht en het samenwerkingsverband Sterk VO. De wethouder heeft daarbij aangegeven dat AutiPassend onderwijs geregeld moet worden, zo heeft hij ons verteld bij het stadsgesprek. Eind juni werd het verslag van de OOGO gepubliceerd. Helaas is daarin een verkeerde voorstelling van zaken gegeven van de situatie voor kinderen met autisme en havo/vwo-niveau. In het verslag staat:
  Jeroen Kreijkamp vraagt nogmaals aandacht voor het aanbod voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum met een HAVO/VWO niveau. In hoeverre is hier nu sprake van een dekkend aanbod of ontbreekt er toch een voorziening hiervoor in Utrecht? 
  Ank Jeurissen geeft aan dat Sterk VO hier nader onderzoek naar heeft gedaan, er inmiddels IVIO klassen zijn opgestart op de Fritz Redl School en het OPDC en dat er een werkbezoek is geweest bij De Tinne in Amersfoort. De Tinne is een prachtig voorbeeld van een kwalitatief hoogwaardige voorziening van deze doelgroep. Echter, dit kan bestaan juist door de huidige omvang van 100 leerlingen. Het opsplitsen van deze school in bijvoorbeeld twee vestigingen zal naar verwachting een vermindering van de kwaliteit betekenen. Daarnaast komen de meeste leerlingen uit de regio Amersfoort. Ank geeft aan dat er al enige tijd een oproep uitstaat om 'schrijnende cases' op dit gebied in Utrecht te melden bij Sterk VO, maar daar is tot op heden nog niets binnengekomen. De meeste kinderen gaan op dit moment naar het regulier onderwijs met een extra ondersteuningsarrangement. 
  Jeroen Kreijkamp wijst op het gezamenlijk belang om deze boodschap ook goed te communiceren richting ouders, scholen en gemeenteraad.
  • Gelukkig hebben we dit beeld enigszins kunnen corrigeren richting de wethouder tijdens het stadsgesprek van 16 april (zie hierboven). We wisten toen niet wat er tijdens de OOGO is gezegd, maar we hebben wel duidelijk gemaakt dat er wat ons betreft nog geen oplossing is.
  • Het is niet zo dat er een IVIO klas is opgestart op de Fritz Redl School. Er is 1 thuiszitter die een IVIO pakket heeft ontvangen, met minimale begeleiding vanuit de school.
  • De oproep om schrijnende cases bij Sterk VO te melden hebben wij herhaaldelijk doorgegeven aan onze achterban (het is meerdere malen vermeld in onze nieuwsbrief), echter het verbaast ons niet dat er geen gehoor aan is gegeven. De ouders hebben thuis hun handen vol aan het begeleiden van hun kind en zijn in een sterk afhankelijke positie. Het is ons gebleken dat het samenwerkingsverband ook een ander belang heeft dan (uitsluitend) het belang van het kind, en de ouders onvoldoende serieus neemt (of dit nu uit onwil is of uit onkunde laten wij in het midden). Als je kind afhankelijk is van de goodwill van docenten en schoolleiding, dan ga je dat niet op het spel zetten. Dat doe je pas als je niets meer te verliezen hebt. Het zal niet de eerste keer zijn dat scholen een negatief verhaal ongeoorloofd aan elkaar toespelen voordat het kind aangenomen is op de ontvangende school, waarna het kind nergens meer terecht kan (zie blz. 5 van rapport Hoera ik ga weer naar school van de nationale ombudsman). Het gebeurt ook te vaak dat ouders verwijten krijgen terwijl de school tekort schiet. Begrijpelijk vanuit het standpunt van de school, die ook aan zijn marktpositie moet denken, maar niet wenselijk voor het kind.
   Dat er wel een grote behoefte is bij de ouders blijkt wel uit het feit dat we nu de ouders van bijna 200 kinderen met autisme verenigd hebben in de zoektocht naar passend havo/vwo onderwijs in Utrecht.
  • Tenslotte: Sterk VO becijfert op basis van een rapport van Oberon dat er onvoldoende kinderen in Utrecht en omgeving zouden zijn voor een tweede "De Tinne". Die cijfers kloppen echter niet, zoals wij aantonen in Berekening aantal kinderen zonder AutiPassend Onderwijs in Utrecht.
 • Utrecht, 1 april 2014: Op 1 april behandelde de Commissie Mens en Samenleving in nieuwe samenstelling de expertmeeting Passend Onderwijs en onze petitie. Wat er gezegd is kan teruggevonden worden in het gemeentelijke verslag van de commissievergadering (vanaf regel 1310 op bladzijde 22).
  Daarop aansluitend hadden wij een prettig gesprek met de nieuwe VVD-onderwijswoordvoerder: Queeny Rajkowski.
  Vergadering van Commissie Mens en Samenleving (1 april 2014)
  Queeny Rajkowski (VVD)


Zie ook onze pagina Gemeentelijke politiek voor een samenvatting van ander relevant nieuws uit de gemeente Utrecht.

December 2013: bijgewerkte handreiking "De verbinding passend onderwijs en zorg voor jeugd"

Geplaatst 24 aug. 2015 00:05 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 11 nov. 2015 07:19 bijgewerkt ]

Thema's waarop gemeenten en schoolbesturen elkaar (kunnen) treffen staan vermeld in de handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

[Update november 2015: dit 3-kolommenschema staat inmiddels niet meer in de genoemde handreiking, maar nog wel in de Schematische weergave verantwoordelijkheden gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs van de VNG.]

De zorg voor jeugd wordt gedecentraliseerd naar gemeenten. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdwet, waarmee ze (mede)verantwoordelijk is voor zorg/begeleiding op school bij autisme en zorgplicht heeft voor thuiszittende kinderen die geen passend onderwijs kunnen vinden.
Zie ook onze pagina Gemeentelijke politiek voor een samenvatting van relevant nieuws uit de gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht: relevante politieke gebeurtenissen in 2013

Geplaatst 23 aug. 2015 23:58 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 11 jul. 2018 05:23 bijgewerkt ]

In 2013 zocht AutiPassend Onderwijs Utrecht voor het eerst contact met de wethouder Onderwijs van de gemeente Utrecht, omdat we in onze gesprekken met het samenwerkingsverband van middelbare scholen in Utrecht niet verder kwamen. Hij verwees ons echter terug naar het samenwerkingsverband. Uit het overleg tussen de gemeente en het samenwerkingsverband bleek ook geen daadkracht, dus toen zochten we contact met gemeenteraadsleden, die meer begrip toonden voor ons standpunt.

De relevante gebeurtenissen in omgekeerd chronologische volgorde:
 • Utrecht, december 2013: (Inmiddels) Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht heeft een gesprek met Gadiza Bouazani (PvdA)Chantal Hakbijl (CDA) en Stephanie Bottse (GroenLinks)Selma Bas (D66) was helaas verhinderd. Het was een prettig gesprek, waarin we de laatste stand van zaken hebben doorgesproken en hebben bedacht wat we verder nog kunnen doen.
 • Utrecht, juni 2013: Ouders voor AutiPassend Onderwijs Utrecht praten mee tijdens de Raadsinformatieavond over het thema Zorg voor Jeugd. In de bijlage Bijdragen meepraters vind je ons verhaal als 2e (mevrouw Boomsma). We hebben een vervolggesprek gehad met Gadiza Bouazani (PvdA), Chantal Hakbijl (CDA) en Selma Bas (D66). Zij waren geïnteresseerd en zullen zich er verder in gaan verdiepen.
 • Utrecht, april 2013:
  • Op 10 april vond een eerste Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Passend Onderwijs plaats tussen de schoolbesturen en de wethouders Onderwijs en Jeugd van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht. Wethouders en voorzitter van het SWV Sterk VO ondertekenden een intentieverklaring, waarmee de verdere samenwerking in de verbinding tussen Passend Onderwijs en Zorg voor de Jeugd werd bekrachtigd.
  • In het OOGO-verslag staat o.a.: Consequenties passend onderwijs voor leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting en dekkend aanbod: Het onderzoek naar voorzieningen en leerlingstromen (V)SO in RMC regio19 wordt gehanteerd als vertrekpunt om afspraken te maken over een dekkend onderwijsaanbod. Als de uitwerking hiervan in een volgend stadium is, zal ook meer duidelijkheid ontstaan over de consequenties hiervan voor leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.
 • Utrecht, februari 2013: Ouders voor AutiPassend Onderwijs Utrecht spraken met de Utrechtse wethouder van Onderwijs  (Jeroen Kreijkamp), waarbij ook de directeur van het SWV VO en de beleidsmedewerker onderwijs van de gemeente aanwezig waren. Wij waren met drie ouders en de directeur van het IVIO onderwijs (Emil Roelofs) die overal in Nederland kleine scholen en trajectklassen heeft helpen oprichten voor deze doelgroep van autipluskinderen. De wethouder en de directeur SWV geven aan dat ze onze zorgen serieus nemen en gaan zoeken naar oplossingen. Voor meer informatie, zie het Verslag overleg Jeroen Kreijkamp met ouders van autipassend onderwijs Utrecht. De reeds eerder lopende en de hierop volgende gesprekken met het SWV VO staan beschreven op de pagina Samenwerking met onderwijs in Utrecht.
Zie ook onze pagina Gemeentelijke politiek voor een samenvatting van ander relevant nieuws uit de gemeente Utrecht.

Goed voorbeeld van gemeente Amsterdam: initiatiefvoorstel Autiklassen in 2013

Geplaatst 23 aug. 2015 23:54 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 26 aug. 2015 06:21 bijgewerkt ]

Amsterdam, februari en juni 2013
: Initiatiefvoorstel van de raadsleden dhr. Toonk (VVD), dhr. Poorter (PvdA) en mw. Ulichki (GroenLinks), getiteld: ‘Autiklassen'. Zie de Initiatiefvoorstellen 2013 van de gemeente Amsterdam van februari 2013 en de pdf van het initiatiefvoorstel. In juni 2013 werd het in de raad behandeld, zie een verslag in het Parool

Helaas is het niet echt van de grond gekomen. Er is een inventarisatie gedaan naar huidige voorzieningen en naar de behoefte. Een conclusie daaruit zou zijn dat de vraag mee zou vallen, en dat scholen zelf ook al werkten aan betere voorzieningen.

Goed voorbeeld van gemeente Nieuwegein: aandacht voor havo/vwo voor kinderen met autisme in 2013

Geplaatst 23 aug. 2015 23:54 door AutiPassend Onderwijs Utrecht

Nieuwegein, februari 2013
: CDA vraagt aandacht voor passend onderwijs in Nieuwegein (bron: Logboek CDA Nieuwegein).

Het CDA heeft in een brief aan het College aandacht gevraagd voor kinderen in het speciaal voortgezet onderwijs op HAVO/VWO niveau en het ontbreken van passend onderwijs voor deze kinderen. Het betreft leerlingen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek, veelal (een vorm van) autisme. Het ontbreken van passend onderwijs en de nare gevolgen daarvan is een probleem dat ouders uit de wijde omgeving al jaren op de agenda proberen te krijgen en waarover de Nederlandse Vereniging voor Autisme al geruime tijd signalen afgeeft namens haar leden, tot nu toe zonder resultaat.

De meeste scholen voor speciaal onderwijs hebben alleen VMBO. Een meer begaafd kind zal daar te weinig (cognitief) uitgedaagd worden en nog meer gedragsproblemen ontwikkelen. Naar het oordeel van de CDA fractie is het onwenselijk dat deze groep gewoon door moeten modderen. De effecten van het ontbreken van passend onderwijs voor deze kinderen zijn ernstig, want er is een groot risico dat kinderen vastlopen, gaan “zwerven” tussen scholen, thuis komen te zitten, klinisch opgenomen moeten worden, soms overlast veroorzaken, en last but not least het een enorme belasting voor het kind én het gezin geeft. Slimme kinderen in het speciaal onderwijs kunnen heel ver komen.

Onderwijs heeft als doel om kennis en vaardigheden aan kinderen te leren opdat zij later op hun niveau met een geldend diploma kunnen functioneren in de maatschappij. En dus heeft het onderwijs ook voor deze groep scholieren een opdracht. Het CDA acht het daarom zeer wenselijk dat er een doeltreffende oplossing voor deze schoolkinderen wordt gevonden, liefst op korte termijn. Deze zou kunnen liggen in het vormen van speciale zorgklassen binnen het reguliere Voortgezet Onderwijs op HAVO/VWO niveau. Of in het oprichten van een nieuwe onderwijsvoorziening voor deze doelgroep.

Roelof de Wild
Janine Lubberding

 
foto van Roelof de Wildfoto van Janine Lubberding

1-10 of 11