Gemeente Utrecht: relevante politieke gebeurtenissen in 2014

Geplaatst 24 aug. 2015 00:05 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 26 okt. 2017 12:07 bijgewerkt ]
2014 begon goed met een Expertmeeting Passend Onderwijs georganiseerd door de gemeenteraad, waar wij duidelijk maakten wat nog niet goed gaat en onze petitie aanboden. Vervolgens waren er gemeentelijke verkiezingen, met een coalitieplan waarbij extra geld voor onderwijs beloofd werd. In de Utrechtse Onderwijs Agenda zagen wij echter niets terug over het verbeteren van passend onderwijs. In stadsgesprekken vroeg de gemeente naar belangrijke punten m.b.t. onderwijs, en daar hebben wij duidelijk gemaakt dat passend onderwijs voor kinderen met autisme en havo/vwo-niveau nog onvoldoende is. 

De relevante gebeurtenissen in omgekeerd chronologische volgorde:
 
Utrecht, november 2014: De SP Utrecht opent een meldpunt leerlingenvervoer, n.a.v. klachten van ouders over problemen in het vervoer naar school van kwetsbare leerlingen in het speciaal onderwijs. Eerder al had de SP vragen gesteld aan het college over tientallen kinderen die de eerste paar dagen van het schooljaar niet of te laat opgehaald werden. RTV Utrecht berichtte hierover
Zie ook onze pagina Leerlingenvervoer met algemene informatie over de mogelijkheden voor leerlingenvervoer.
Utrecht, 1 en 29 oktober 2014: De gemeente Utrecht organiseert twee stadstafels Onderwijs om te kijken welke wensen er leven met betrekking tot innovatief en toekomstgericht Voortgezet Onderwijs. Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht discussieerde mee, zie onze nieuwsberichten over 1 oktober en over 29 oktober. Selma Bas (gemeenteraadslid D66) was hierbij ook aanwezig en sprak in de wandelgangen met ons over wat er gedaan kan worden voor de verbetering van het passend onderwijs in Utrecht.
De ideeën met de meeste stemmen waren: 
 • Concrete aanpak om kinderen die thuis zitten op school te krijgen.
 • Meer persoonlijke aandacht met name in onderbouw VO: kleinere klassen, brug met basisonderwijs, vaardigheden basisschool voortzetten, afbouwen naar eind VO, lezen bevorderen.
 • Portfolio in plaats van diploma (meer dan cijfers: unique selling point).
We hopen dat de schoolbesturen en de gemeente mogelijkheden zien om deze ideeën om te zetten in concrete verbeteringen. Wij willen daar graag bij helpen!
Utrecht, 3 september 2014: Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht overlegt met onderwijswoordvoerders van diverse Utrechtse partijen over de wenselijkheid van een oudermeldpunt in Utrecht.
Utrecht, 8 juli 2014: De nieuwe Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) 2014-2018 is vastgesteld onder de titel "Utrecht daagt je uit!". Kernpunten:
een schoolloopbaan met perspectief voor iedere jongere,
een hoge kwaliteit en een breed aanbod van het onderwijs,
een aantrekkelijke stad met alle mogelijkheden voor leren en ontwikkelen.
Utrecht, 1 juli 2014: Tijdens een raadsinformatieavond liet de raad zich informeren over de voortgang Passend Onderwijs en de aansluiting met de gemeentelijke verantwoordelijkheden. Sprekers waren beleidsmedewerkers van de gemeente en medewerkers van de samenwerkingsverbanden onderwijs. Zie het verslag op de site van de gemeente.
 • Utrecht, 18 juni 2014: De wethouder Onderwijs van de gemeente Utrecht, Jeroen Kreijkamp, gaat bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs in Utrecht pleiten voor realisering van onze doelen: opvulling van het lege midden in de preventiepiramide. Zie de tweet van VVD-gemeenteraadslid Queeny Rajkowski:
 • Wij zijn verheugd dat de wethouder nogmaals gaat praten met het samenwerkingsverband Sterk VO. Dat biedt nieuwe kansen op resultaat voor onze kinderen en hun ouders. Het zou geweldig zijn als deze D66-wethouder (toch bij uitstek een onderwijspartij) aan de hand van nieuwe feiten en inzichten op ander beleid overstapt. Lees als opfrisser hoe het eerder ging het verslag van 9 april en de reactie van de wethouder in de brief van 22 mei hieronder.
 • Utrecht, 22 mei 2014: In de voorbereidende commissiebrief van 22 mei schrijft de wethouder Onderwijs:
  Zoals toegezegd in de commissievergadering Mens en Samenleving van 1 april jl. heb ik met het SWV Sterk VO nogmaals gesproken over de wensen van de Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht. Ik wil benadrukken dat ook het SWV Sterk VO de zorgbehoefte voor deze groep kinderen een belangrijk aandachtspunt vindt en dat we in Utrecht een dekkend aanbod bieden door onder andere het faciliteren van IVIO klassen bij de Fritz Redlschool en bij het orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC, voorheen de Utrechtse School) en een goede samenwerking met De Tinne in Amersfoort, een gespecialiseerde school op havo-vwo niveau voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Het SWV Sterk VO geeft aan goed in overleg te zijn en blijven met de betreffende ouders en eventuele alternatieven met hen te bespreken. Als gemeente faciliteren we, indien nodig, gesprekken tussen beide partijen bij het zoeken naar oplossingen.
  Een teleurstellend resultaat, er is nog weinig veranderd voor onze kinderen met autisme en havo/vwo-niveau! Wij nemen aan dat het overleg waar de wethouder naar verwijst, het OOGO van 9 april is geweest, waarvan we het resultaat ook al teleurstellend vonden.
 • Utrecht, mei 2014: De gemeente Utrecht heeft samen met overlegpartners de nieuwe Utrechtse Onderwijs Agenda voor de komende 4 jaar vastgesteld (2014-2018). De wethouder van onderwijs, Jeroen Kreijkamp (D66) vertelde ons bij het stadsgesprek op 16 april dat hij zich hard wil maken voor het opnemen van autipassend onderwijs in de UOA, inclusief budget. Dat is kennelijk niet gelukt, er wordt met geen woord over gerept.
 • Utrecht, mei 2014: Onze stichting heeft gesproken met onderwijswoordvoerders van verschillende Utrechtse fracties. Er is een breed gedragen intentie om voor onze autipluskinderen concreet iets te verbeteren.
 • Utrecht, 25 april 2014: De nieuwe coalitie gemeente Utrecht reserveert 2,6 miljoen euro extra voor excellentie in het onderwijs op alle niveaus, de vestiging van een internationale school, passend onderwijs en het binnenklimaat van scholen.
 • Utrecht, 16 april 2014:Wij discussieerden mee aan de onderwijstafel van het stadsgesprek 'Wij maken Utrecht' ter voorbereiding van de nieuwe coalitie. De wethouder onderwijs Jeroen Kreijkamp luisterde mee.
 • De onderwijstafel bij het stadsgesprek

 • De suggesties van AutiPassend Onderwijs worden genoteerd bij het stadsgesprek
Onze inbreng bij het stadsgesprek
 • Utrecht, 9 april 2014: Op 9 april was het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) tussen (o.a.) de wethouder Onderwijs van de gemeente Utrecht en het samenwerkingsverband Sterk VO. De wethouder heeft daarbij aangegeven dat AutiPassend onderwijs geregeld moet worden, zo heeft hij ons verteld bij het stadsgesprek. Eind juni werd het verslag van de OOGO gepubliceerd. Helaas is daarin een verkeerde voorstelling van zaken gegeven van de situatie voor kinderen met autisme en havo/vwo-niveau. In het verslag staat:
  Jeroen Kreijkamp vraagt nogmaals aandacht voor het aanbod voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum met een HAVO/VWO niveau. In hoeverre is hier nu sprake van een dekkend aanbod of ontbreekt er toch een voorziening hiervoor in Utrecht? 
  Ank Jeurissen geeft aan dat Sterk VO hier nader onderzoek naar heeft gedaan, er inmiddels IVIO klassen zijn opgestart op de Fritz Redl School en het OPDC en dat er een werkbezoek is geweest bij De Tinne in Amersfoort. De Tinne is een prachtig voorbeeld van een kwalitatief hoogwaardige voorziening van deze doelgroep. Echter, dit kan bestaan juist door de huidige omvang van 100 leerlingen. Het opsplitsen van deze school in bijvoorbeeld twee vestigingen zal naar verwachting een vermindering van de kwaliteit betekenen. Daarnaast komen de meeste leerlingen uit de regio Amersfoort. Ank geeft aan dat er al enige tijd een oproep uitstaat om 'schrijnende cases' op dit gebied in Utrecht te melden bij Sterk VO, maar daar is tot op heden nog niets binnengekomen. De meeste kinderen gaan op dit moment naar het regulier onderwijs met een extra ondersteuningsarrangement. 
  Jeroen Kreijkamp wijst op het gezamenlijk belang om deze boodschap ook goed te communiceren richting ouders, scholen en gemeenteraad.
  • Gelukkig hebben we dit beeld enigszins kunnen corrigeren richting de wethouder tijdens het stadsgesprek van 16 april (zie hierboven). We wisten toen niet wat er tijdens de OOGO is gezegd, maar we hebben wel duidelijk gemaakt dat er wat ons betreft nog geen oplossing is.
  • Het is niet zo dat er een IVIO klas is opgestart op de Fritz Redl School. Er is 1 thuiszitter die een IVIO pakket heeft ontvangen, met minimale begeleiding vanuit de school.
  • De oproep om schrijnende cases bij Sterk VO te melden hebben wij herhaaldelijk doorgegeven aan onze achterban (het is meerdere malen vermeld in onze nieuwsbrief), echter het verbaast ons niet dat er geen gehoor aan is gegeven. De ouders hebben thuis hun handen vol aan het begeleiden van hun kind en zijn in een sterk afhankelijke positie. Het is ons gebleken dat het samenwerkingsverband ook een ander belang heeft dan (uitsluitend) het belang van het kind, en de ouders onvoldoende serieus neemt (of dit nu uit onwil is of uit onkunde laten wij in het midden). Als je kind afhankelijk is van de goodwill van docenten en schoolleiding, dan ga je dat niet op het spel zetten. Dat doe je pas als je niets meer te verliezen hebt. Het zal niet de eerste keer zijn dat scholen een negatief verhaal ongeoorloofd aan elkaar toespelen voordat het kind aangenomen is op de ontvangende school, waarna het kind nergens meer terecht kan (zie blz. 5 van rapport Hoera ik ga weer naar school van de nationale ombudsman). Het gebeurt ook te vaak dat ouders verwijten krijgen terwijl de school tekort schiet. Begrijpelijk vanuit het standpunt van de school, die ook aan zijn marktpositie moet denken, maar niet wenselijk voor het kind.
   Dat er wel een grote behoefte is bij de ouders blijkt wel uit het feit dat we nu de ouders van bijna 200 kinderen met autisme verenigd hebben in de zoektocht naar passend havo/vwo onderwijs in Utrecht.
  • Tenslotte: Sterk VO becijfert op basis van een rapport van Oberon dat er onvoldoende kinderen in Utrecht en omgeving zouden zijn voor een tweede "De Tinne". Die cijfers kloppen echter niet, zoals wij aantonen in Berekening aantal kinderen zonder AutiPassend Onderwijs in Utrecht.
 • Utrecht, 1 april 2014: Op 1 april behandelde de Commissie Mens en Samenleving in nieuwe samenstelling de expertmeeting Passend Onderwijs en onze petitie. Wat er gezegd is kan teruggevonden worden in het gemeentelijke verslag van de commissievergadering (vanaf regel 1310 op bladzijde 22).
  Daarop aansluitend hadden wij een prettig gesprek met de nieuwe VVD-onderwijswoordvoerder: Queeny Rajkowski.
  Vergadering van Commissie Mens en Samenleving (1 april 2014)
  Queeny Rajkowski (VVD)


Zie ook onze pagina Gemeentelijke politiek voor een samenvatting van ander relevant nieuws uit de gemeente Utrecht.