November 2015: Gemeente Utrecht neemt motie aan "Geef leerlingen en ouders een stem"

Geplaatst 19 nov. 2015 14:04 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 26 okt. 2017 12:21 bijgewerkt ]
Bij de begrotingsbehandeling 2016 van de gemeente Utrecht is motie 144 van raadslid Gadiza Bouazani (PvdA) overgenomen door het college. De motie was een verzoek om de mogelijkheden van een onafhankelijk platform voor onderwijsvragers (ouders en leerlingen) te verkennen. De portefeuillehouder is de wethouder van onderwijs Jeroen Kreijkamp (D66).

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht is blij dat de gemeenteraad en het college willen onderzoeken hoe de positie van ouders en leerlingen versterkt kan worden rond processen zoals de POVO-procedure en passend onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat er checks and balances georganiseerd worden tussen jeugdzorg, passend onderwijs en ouders. We hebben aangeboden om een bijeenkomst te organiseren met de oudergroepen in de stad om dit verder uit te werken.

De volledige tekst van de motie hebben we hier overgenomen:

Motie geef leerlingen en ouders een stem

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 12 november 2015, ter bespreking van de programmabegroting 2016,

Constaterende dat,
 • er behoefte bij ouders is om onafhankelijk geïnformeerd te worden over onderwijs gerelateerde kwesties, zoals rond de overgang van PO naar VO; 
 • er enkele initiatieven van ouders(groepen) zijn een om dergelijk platform op te richten, maar dit vooralsnog niet van de grond komt; 
 • het college zich positief heeft geuit over een onafhankelijk platform voor en door ouders. 
Overwegende dat,
 • in het kader van Passend Onderwijs en Zorg voor de Jeugd een onafhankelijk platform voor ouders en leerlingen van meerwaarde is; 
 • een dergelijk platform een kanaliserende werking kan hebben voor de vaak geuite ongenoegens van ouders rond processen zoals de POVO-procedure en passend onderwijs; 
 • een onafhankelijk platform van belang is voor evenwichtige checks and balances tussen jeugdzorg, passend onderwijs en ouders; 
 • in Amsterdam een dergelijk platform (OCO, www.onderwijsconsument.nl) goed functioneert. 
Verzoekt het college,
 • de mogelijkheden voor een onafhankelijk platform te verkennen, die op basis van 
  • de informatiebehoefte (zoals schoolaanbod, POVO, passend onderwijs) van ouders en leerlingen op gebied van onderwijs en zorg 
  • de hulpvragen van ouders en leerlingen wanneer zij vastlopen in onderwijs en zorg, 
  • de behoefte aan medezeggenschap en meepraten over beleid 
 • zorgdraagt voor onder meer: aandacht voor onderwijskwaliteit, een passende onderwijsplek, het verbeteren van de informatiepositie van ouders en leerlingen (digitale kennisbank, loket), keuzemogelijkheden en participatie 
 • met als doel de positie van onderwijsvragers te versterken, de ouderbetrokkenheid te vergroten en communicatie tussen ouders en school te verbeteren; 
 • hierbij diverse (meer en minder actieve) oudergroepen in de stad te betrekken; 
 • de raad in het eerste kwartaal van 2016 over de voortgang en de mogelijkheden te informeren. 
En gaat over tot de orde van de dag

G. Bouazani
PvdA