Archief landelijke politiek 2014

Op deze pagina staan uitkomsten van debatten in de Tweede Kamer en uitspraken van leden van de Tweede Kamer en de regering uit 2014, voor zover ze relevant zijn voor onderwijs aan kinderen met autisme en cognitief talent. Actueel nieuws vind je op de pagina Landelijke politiek.

11 december 2014: commissievergadering over Passend Onderwijs

De vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vergaderde 11 december (onder andere) over de 6e voortgangsrapportage Passend Onderwijs, zie de agendapunten en de bijbehorende documenten en ook het korte verslag van het ministerie Algemeen overleg passend onderwijs: "Nu gaat het pas echt beginnen."

In de aanloop naar deze vergadering publiceerde het AD het artikel 'Passend onderwijs blijkt niet altijd te passen' met op dezelfde pagina zowel een "In de clinch" verhaal als een "Succesverhaal".

De situatie van thuiszitters kwam uitgebreid aan de orde. Loes Ypma vroeg aandacht voor het bewezen effectieve project M@zl, waarbij school vroegtijdig aandacht heeft voor het oplossen van achterliggende problemen bij ziekteverzuim, en jeugdartsen worden ingeschakeld om dit te ondersteunen. 

Ook kinderen met autisme en hoge intelligentie werden genoemd (zie ook ons nieuwsbericht Voortgangsrapportage Passend Onderwijs: niet overal passend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen met autisme).

6 november 2014: debat over de onderwijsbegroting

De Tweede Kamer debatteerde over de begroting 2015 voor het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Er werden een aantal interessante moties ingediend, waar 11 november over gestemd is:
Bekijk het filmpje van het betoog dat Loes Ypma (PvdA) hield ter ondersteuning van deze moties. Over kinderen met een beperking spreekt ze van minuut 30 tot minuut 38 (het filmpje start bij minuut 14). De bonus voor scholen die kinderen met een beperking aannemen is niet apart teruggekomen in de moties, maar wel dat scholen niet worden afgerekend op schoolverzuim in relatie tot leerbare thuiszitters die onderwijs deels (of geheel) thuis moeten volgen. Je kunt ook het woordelijk verslag lezen (zoek naar de term "Iedere ochtend" om het begin van Loes Ypma's pleidooi te vinden).

Overzicht van alle moties en hun stemmingsuitslag (op 11 november werd erover gestemd).

Het ministerie van OCW heeft een kort verslag van de vergadering gepubliceerd.

27 oktober 2014: onderzoek naar onderwijs op andere locatie dan school

29 september 2014: debat over artikel 23 Grondwet: vrijheid van onderwijs

De Tweede Kamer debatteerde met staatssecretaris Sander Dekker over een advies van de Onderwijsraad over artikel 23 van de Grondwet, de vrijheid van onderwijs. Er lijkt interesse in de Kamer te zijn voor de volgende aanpassingen in de wet (zie de moties onderaan deze pagina):

15 juli 2014: internetconsultatie over instemmingsrecht ouders op individuele begeleiding op school

Tot 10 september 2014 kan iedereen via internet meedenken over het nieuwe wetsvoorstel over instemmingsrecht op individuele begeleiding op school. Het gaat om de uitvoering van de in april 2013 aangenomen motie van Ypma, Van Meenen en Rog over het met ouders vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP).

Citaat uit het bericht Denk mee over het instemmingsrecht van ouders:
Het conceptwetsvoorstel over instemmingsrecht van ouders op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP) staat tot 10 september 2014 op internet voor advies uit het veld. Dit wetsvoorstel regelt de instemming van ouders op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief en voor het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) dat het handelingsdeel alsnog een verplicht onderdeel wordt van het ontwikkelingsperspectief. [...]
Een handelingsdeel is in het (v)so alleen verplicht als de ondersteuning en begeleiding boven het basisaanbod van de school uitstijgt en specifiek is toegesneden op de individuele leerling. In het OPP voor een leerling in het (v)so staat dus alleen welke extra ondersteuning de leerling krijgt.

14 juli 2014: Tjitske Siderius start meldpunt Passend Onderwijs

foto van Tjitske Siderius
Tjitske Siderius, Tweede Kamerlid voor de SP, start een meldpunt Passend Onderwijs voor ouders. Is er na de zomer een veilige plek op school voor zorgleerlingen? En hoe denken ouders over de zorg en begeleiding die hun kinderen straks gaan krijgen? Siderius hoopt dat ouders hun positieve en negatieve ervaringen willen delen.
Vanuit AutiPassend Onderwijs Utrecht willen wij ouders waarschuwen dat wij het in principe een goede zaak vinden om hieraan mee te doen, maar dat het ook nadelig kan zijn voor het onderwijs aan je kind. Als de (beoogde) school van je kind (via-via) ontdekt dat je naar buiten bent getreden met onderwijsproblemen, kan het zijn dat ze zich minder welwillend opstellen. Om deze reden hebben wij altijd geweigerd om herkenbare informatie over bij ons aangesloten ouders te delen met instanties.
Uiteraard hopen we dat openhartigheid niet tegen jou of je kind gebruikt zal worden, maar het is meer dan eens voorgekomen. Schat zelf in of dit in jouw situatie een risico is. Zoja, dan kun je misschien je informatie zodanig anonimiseren dat het niet herleidbaar is naar je kind, of niet meedoen natuurlijk.

13 juli 2014: extra geld voor kwaliteit onderwijs niet terecht gekomen bij leerlingen

NOS-reportage: Leerling ziet weinig van extra geld dat het bestuur van de school eind vorig jaar heeft gekregen. Onderwijsinstellingen mochten de in totaal 650 miljoen euro in principe vrij besteden volgens het Herfstakkoord. Maar het kabinet wilde wel degelijk dat het geld ten goede zou komen aan de kwaliteit van het onderwijs. De extra miljoenen zouden het mogelijk maken om het onderwijs te verbeteren met bijvoorbeeld het aantrekken van jonge leerkrachten en het verkleinen van de klassen.
Citaat uit het Telegraaf-artikel over dit onderwerp: Volgens staatssecretaris Dekker levert het NOS-onderzoek geen verrassingen op: „Kabinet en Kamer hebben er bewust voor gekozen het extra geld van het Herfstakkoord niet aan allerlei bijzondere voorwaarden te verbinden.”

3 juli 2014: debat over invoering Passend Onderwijs

Op 3 juli was er een Algemeen Overleg over de invoering van Passend Onderwijs in de Tweede Kamer met staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs.
Overzicht van ingediende moties: zie de stemmingsuitslag.

30 juni 2014: thuiszittersbijeenkomst met Loes Ypma

rondetafelgesprek thuiszitters
Tweede Kamerlid Loes Ypma was aanwezig bij een rondetafelgesprek over thuiszitters met de thuiszittende kinderen zelf, hun ouders en schoolkinderen van De Werkplaats. Om te beginnen werd een film "Thuiszitters aan het woord" vertoond, daarna vertelden de aanwezige thuiszitters over hun ervaringen. Het was zeer indrukwekkend om te zien hoe de thuiszitters onder woorden brachten hoe lastig het op school en wat ze nodig hebben om binnenboord te blijven. En dat de schoolkinderen na afloop dat beaamden, dat alle kinderen dat nodig hebben. Het gaat vaak om kleine aanpassingen en andere houding tegenover variëteit. Loes Ypma heeft daarna een 14 jarige thuiszitter mee naar de Tweede Kamer genomen omdat deze zoveel verstand bleek te hebben van onderwijsrecht! Ook de ouders bleken expert te zijn geworden door hun jarenlange strijd, maar voelden zich net als hun kinderen buitenspel gezet door de maatschappij. Zonder onderwijs geen toekomst voor je kind.

Er zijn twee soorten verslagen van deze bijeenkomst beschikbaar: 
- live commentaar dat tijdens de bijeenkomst door aanwezigen is geschreven: lees de tweets met hashtag #28IVRK (wat staat voor artikel 28 van het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind)

19 juni 2014: rondetafelgesprek Passend Onderwijs

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht is mede-ondertekenaar van een brief d.d. 18 juni 2014 van de Landelijke Ouderraad aan de Tweede Kamer, ten behoeve van het debat over de Invoering van Passend Onderwijs op 3 juli 2014.

Op 3 juli a.s. debatteert de Tweede Kamer over de invoering van Passend Onderwijs. Met het oog op dit debat heeft een brede kring van ouderorganisaties, ondersteund door de Landelijke Ouderraad, een gespreksnotitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze notitie vindt u hier

Op donderdag 19 juni jl. vond in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek Passend Onderwijs plaats. Onder meer vier ouders vertelden de betrokken leden van de Tweede Kamer over hun ervaringen met de invoering van Passend Onderwijs. In het gesprek bleek een groot contrast te bestaan tussen enerzijds de ervaringen en de zorgen die door de ouders en ook door leerkrachten werden uitgesproken en anderzijds de positieve verhalen vanuit bestuurders.

19 juni 2014: memo "Elk kind een leerplek" van werkgroep Vanuit Autisme Bekekenlogo van werkgroep Vanuit autisme bekeken

Onze bestuursvoorzitter Suzanne Boomsma is medewerker van het project Onderwijs van de werkgroep VAB (Vanuit Autisme Bekeken)
Ter voorbereiding van het Kamerdebat op 3 juli heeft de Werkgroep Vanuit autisme bekeken een memo Aanbevelingen over passend onderwijs gemaakt. 

Hierin uiten ze hun zorg over de weigering van scholen om kinderen met autisme toe te laten, over schooluitval en daardoor thuiszitters. Ze geven concrete handvatten om dit te voorkomen. In een rondetafelgesprek met Kamerleden (19 juni) is de inhoud van deze memo, genaamd Elk kind een leerplek, uitgebreid aan de orde geweest. In de memo staat onder andere dat van de meer dan 16.000 thuiszitters in Nederland, naar schatting een derde tot de helft autisme heeft.

18 juni 2014: Loes Ypma roept op tot melden geweigerde leerlingen

foto van Loes Ypma
screenshot van tweet van Loes YpmaTweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA) twittert: Concrete situaties leerlingen geweigerd in onderwijs (ivm ingang wet 1 aug) graag mailen l.ypma@tweedekamer.nl Ministerie komt dan in actie!

Vanuit AutiPassend Onderwijs Utrecht willen wij ouders waarschuwen dat wij het in principe een goede zaak vinden om hieraan mee te doen, maar dat het ook nadelig kan zijn voor het onderwijs aan je kind. Als de (beoogde) school van je kind (via-via) ontdekt dat je naar buiten bent getreden met onderwijsproblemen, kan het zijn dat ze zich minder welwillend opstellen. Om deze reden hebben wij altijd geweigerd om herkenbare informatie over bij ons aangesloten ouders te delen met instanties.
Uiteraard hopen we dat openhartigheid niet tegen jou of je kind gebruikt zal worden, maar het is meer dan eens voorgekomen. Schat zelf in of dit in jouw situatie een risico is. Zoja, dan kun je misschien je informatie zodanig anonimiseren dat het niet herleidbaar is naar je kind, of niet meedoen natuurlijk.

13 juni 2014: Geschillencommissie Onderwijs vervroegd van start

logo van Onderwijsgeschillen organisatie
Naar aanleiding van berichten van ouders over scholen die ondanks de motie Van Meenen kinderen weigeren, kwam op 13 juni 2014 het bericht dat de Geschillencommissie Passend Onderwijs vervroegd van start gaat, al vòòr 1 augustus 2014. Voorwaarde is wel dat alle partijen akkoord gaan met behandeling door de geschillencommissie, en helaas is de uitspraak van de geschillencommissie niet bindend.

19 februari 2014: staatssecretaris reageert op negatieve geluiden Passend Onderwijs

In een reactie op een artikel in Trouw schreef staatssecretaris een brief aan de Tweede Kamer over de invoering van Passend Onderwijs, waarin hij onterecht Utrecht als goed voorbeeld noemt. Lees het artikel en onze reactie op Dekker's brief bij Uit alles blijkt dat scholen niet weten wat ze te wachten staat.

Recenter politiek nieuws over Passend Onderwijs: zie overzicht Landelijke politiek