16 juni 2015 - Moties aangenomen over aanpak hoge aantal thuiszitters, en beperken klasgrootte

Geplaatst 21 aug. 2015 16:22 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 2 dec. 2015 22:44 bijgewerkt ]
Op 16 juni werden twee moties van Loes Ypma aangenomen: een over de aanpak van het hoge aantal thuiszitters, en een over klassen beperken tot 29 leerlingen of minder.

De uitzending van Zembla over thuiszitters was de aanleiding voor de motie over thuiszitters, die Loes Ypma (PvdA) indiende samen met Michel Rog (CDA) en Paul van Meenen (D66). Hij luidt:

Constaterende dat het onacceptabel is dat duizenden leerlingen thuiszitten en niet het onderwijs volgen waar zij recht op hebben; constaterende dat de onderwijsinspectie in het Onderwijsverslag 2013/2014 stelt dat de nieuw gevormde regionale samenwerkingsverbanden veel kunnen betekenen bij de aanpak van het hoge aantal thuiszitters; stelt vast dat thuiszittende leerlingen steeds beter in beeld zijn bij deze samenwerkingsverbanden, maar dat dit nog niet altijd onmiddellijk tot een passend aanbod leidt; verzoekt de regering om, in overleg te gaan met de samenwerkingsverbanden en gemeenten en ervoor te zorgen dat de samenwerkingsverbanden alle kinderen die thuiszitten in beeld hebben en trachten ervoor te zorgen dat ze weer onderwijs kunnen genieten; verzoekt de regering tevens om, snel in kaart te brengen op welke wijze de samenwerkingsverbanden op effectieve wijze een dekkend aanbod van voorzieningen kunnen leveren om thuiszittende leerlingen naar school te laten gaan of onderwijs op maat te bieden en hierbij te stimuleren dat er in de regio een persoon of instantie ingesteld wordt met doorzettingsmacht voor een oplossing wanneer deze uitblijft.

In het Kamerdebat van 30 juni 2015 werd gesproken over de zogenaamde doorzettingsmacht, in ons bericht daarover vatten we ook samen wat een onderzoek onder samenwerkingsverbanden ons vertelt over hoe die doorzettingsmacht op dit moment georganiseerd wordt.


Van mening dat kinderen recht hebben op voldoende aandacht in de klas 
en dat het heel lastig is voor leraren om hiervoor zorg te dragen in een 
klas van 29 leerlingen of meer; 
constaterende dat in 2014 13,9% van de klassen 29 of meer leerlingen 
telde; 
constaterende dat het van groot belang is dat scholen ouders betrekken 
bij de keuzes die zij maken omtrent de grootte van klassen; 
verzoekt de regering, scholen op te roepen om via de «pas toe of leg 
uit»-methode de keuze voor 29 leerlingen of meer in een klas aan de 
medezeggenschapsraad te verantwoorden en toe te lichten waarom in 
hun aanpak kinderen desondanks voldoende aandacht krijgen; 
verzoekt de regering, via de sectororganisaties te inventariseren hoe 
schoolbesturen zich inspannen om de klassengrootte te beperken tot 
minder dan 29 leerlingen, dan wel toe te lichten waarom in hun aanpak 
kinderen desondanks voldoende aandacht krijgen en wat de resultaten 
daarvan zijn, en de Kamer hierover te rapporteren.

Een aangenomen motie betekent dat de Tweede Kamer aan de regering verzoekt om hier actie op te nemen. De regering zal over het algemeen gehoor geven aan die motie en het verwerken in nieuwe wet- of regelgeving, maar dat gebeurt niet altijd.

Ander politiek nieuws over Passend Onderwijs: zie overzicht Landelijke politiek