16 juni 2015 - Rondetafelgesprek met Kamerleden over voortgang passend onderwijs

Geplaatst 21 aug. 2015 17:08 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 26 jan. 2016 23:27 bijgewerkt ]
Ter voorbereiding van het Kamerdebat over de 7e voortgangsrapportage Passend Onderwijs, hield de Tweede Kamer een hoorzitting (lijst met genodigden).
Op Twitter kwam de opmerking voorbij dat ze beter de ouders als eerste hadden kunnen horen, waarna ze de schoolbestuurders hadden kunnen bestoken met de ervaringen van de ouders! Maar zo ging het niet...

Blok 1: sectororganisaties en vakbonden

De AOb doet (naar aanleiding van een QuickScan onder haar leden) vijf aanbevelingen om de invoering van passend onderwijs beter te laten verlopen:
1. Eén landelijk niveau van basisondersteuning.
2. Betere verantwoording gelden passend onderwijs.
3. Maak afspraken met lerarenteams over klassengrootte.
4. Meer onderwijsondersteuners in de klas.
5. Duidelijkheid over waar onderwijs eindigt en zorg begint.

Namens de NVO deed orthopedagoge Marieke Beentjes van BOCS Nieuwegein het woord (BOCS staat goed bij ons bekend vanwege hun intensieve begeleiding om thuiszitters stap voor stap weer naar school te begeleiden). In het NVO position paper staat o.a.:
  • Veel scholen hebben te weinig stilgestaan bij wat passend onderwijs voor hen betekent. Hierdoor is passend onderwijs vaak nog niet passend en worden er spreekwoordelijk nog te veel ‘probleemgevallen’ over de schutting gegooid.
  • Scholen (PO en VO) richten zich regelmatig op de problemen van een leerling en kijken niet naar de mogelijkheden. Ze leggen voornamelijk het ‘probleem’ bij de leerling en niet bij de school zelf. 
Blok 2: schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

Speciaal Onderwijs bestuurder Wim Ludeke: Aanbod regulier moet vergroot en verbreed, vooral in VO cultuuromslag nodig. Passend onderwijs kost tijd.

Een zorgvuldig proces om met ouders te komen tot passend onderwijsaanbod is cruciaal, stelt Marja van Leeuwen van samenwerkingsverband VO Helmond-Peelland, een van de pioniers passend onderwijs.

Katinka Slump was ook een van de sprekers. Zij zet onbezoldigd haar kennis als onderwijsjuriste in om via Ouderkracht voor 't kind ouders te helpen onderwijs voor hun kinderen te realiseren. Zie hier haar tekst (zoals ze zelf zegt: vóór passend onderwijs, vóór inclusie, tegen slechte onderwijswetgeving). Zij pleit voor een versterking van de rechtspositie van ouders in het onderwijs, en voor leerrecht in plaats van leerplicht.

Blok 3: ouders, leraren en deskundigen

Peter Hulsen van de Landelijke Ouderraad, nu hernoemd in Ouders & Onderwijs, had ook een paar goede punten in zijn verhaal:
  • Ouders wachten op de snelle invoering van het instemmingsrecht van ouders op het ontwikkelingsperspectief en ten minste op het handelingsdeel daarvan. Deze wetsaanpassing versterkt de positie van de ouder, juist in de ontwikkelfase van passend onderwijs.
  • Het principe dat gesprekken alleen gevoerd worden als ouders daarbij aanwezig zijn, werkt goed in de samenwerkingsverbanden waar dit praktijk is. Ouders ervaren in die regio’s dat ze als partners worden gezien. In het hele land moet de regel zijn dat geen gesprek wordt gevoerd over de ondersteuning van een leerling zonder dat de ouders daarbij betrokken zijn.
Balans/NVA (Nederlandse Vereniging Autisme) benoemt dat er géén dekkend aanbod is. Keuzevrijheid voor ouder van kind met beperking is nagenoeg nihil. Ouders zijn in toenemende mate van scholen afhankelijk, ook als daar onvoldoende expertise is.

Liesbeth Elling, ouder van een kind met autisme, merkte dat passend onderwijs niet altijd binnen de schoolmuren past. Na schooluitval van haar kind kreeg ze advies voor particulier onderwijs. Leerplicht op je dak, school dreigde met uitschrijving als ouders geen andere school vonden en dan moet je wat. De ouders staken zich in de schulden om hun zoon 4 en 5 havo in één jaar te laten doen. Dat is hem gelukt, voor dezelfde prijs als speciaal onderwijs, alleen moesten de ouders het zelf betalen. Nu is hij eraan toe om 5 en 6 vwo in 1 jaar te doen, maar hoe moet ze dat financieren?

Ander politiek nieuws over Passend Onderwijs: zie overzicht Landelijke politiek