25 oktober 2016 - Wetswijziging aangenomen om ouders instemmingsrecht te geven bij zorg op school

Geplaatst 25 okt. 2016 12:57 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 2 jan. 2020 14:30 bijgewerkt ]
Op 25 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer de wetswijziging aangenomen waarmee de ouders instemmingsrecht krijgen op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De wijziging geldt per 1 augustus 2017.
 

Waar gaat het over?

Als je kind extra ondersteuning van school krijgt, moet er nu "op overeenstemming gericht overleg (OOGO)" met de ouders plaatsvinden over wat voor hulp het kind krijgt, maar school beslist, ook als ouders het er niet mee eens zijn. Na ingang van de wetswijziging hebben ouders meer invloed: zonder hun handtekening onder het handelingsdeel van het OPP is het dan niet rechtsgeldig. Voor meer informatie zie onze uitleg wat een OPP is

Dankzij een (ook aangenomen) amendement van Loes Ypma (PvdA) is in het wetsvoorstel ook opgenomen dat ouders van leerlingen die via cluster 1 of 2 ondersteuning krijgen op een reguliere school, medezeggenschap hebben op het beleid van de instelling die de ondersteuning biedt.

Voorgeschiedenis

Voordat de Wet Passend Onderwijs inging, werd extra ondersteuning op school gefinancierd via de zogenaamde "leerlinggebonden financiering" (lgf), ook wel een "rugzakje" genoemd. In een "handelingsplan" dat elk jaar geactualiseerd werd, stond beschreven welke zorg er met dat rugzakje betaald werd. Op dit handelingsplan hadden ouders instemmingsrecht.

Met de komst van Passend Onderwijs (1 augustus 2014) werd het handelingsplan vervangen door een ontwikkelingsperspectief (opp) en verdween het instemmingsrecht van de ouders. Daarom werd er al in april 2013 een motie van Ypma, Van Meenen en Rog aangenomen om het instemmingsrecht van ouders weer terug te brengen voor het deel van het ontwikkelingsperspectief dat vergelijkbaar is met het oude handelingsplan:  het handelingsdeel.

In de zomer van 2014 was er een internetconsultatie over dit instemmingsrecht. Het duurde nog tot 2016 tot er een concreet voorstel tot wetswijziging kwam. Op 25 oktober 2016 is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. Update: Op 7 februari 2017 heeft de Eerste Kamer de wetswijziging goedgekeurd waarmee de ouders definitief instemmingsrecht krijgen op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief

Petitie

In eerste instantie twijfelde de Kamer (mede door lobby van schoolbesturen): zie de samenvatting van het Tweedekamerdebat. Ouderorganisaties Balans, NVA, Ouderkracht voor 't kind en Thuiszitters Tellen startten toen een actie om de Kamerleden te laten weten wat ouders van dit wetsvoorstel vinden. 

De petitie Ouders beslissen samen met leraren over zorg op school werd meer dan 2000 keer ondertekend, en diverse casussen zijn naar de Kamerleden gemaild. Iedereen die de petitie ondertekend heeft of een e-mail heeft gestuurd, hartelijk dank! 

Gelijkwaardiger

Wij denken dat instemmingsrecht voor ouders leidt tot een gelijkwaardiger positie van ouders als ervaringsdeskundige voor hun kind, wat leidt tot effectievere hulp en op den duur tot kostenbesparingen (minder kans op thuiszitters, betere ontwikkeling kinderen). Inschattingsfouten van scholen mogen niet leiden tot ontwikkelingsproblemen voor kind! Het huidige "op overeenstemming gericht overleg" is onvoldoende omdat ouders in een afhankelijke positie staan ten opzichte van scholen (ze hebben de goodwill van scholen nodig). 
  
Met deze wetswijziging is het duidelijker voor scholen dat beslissingen over extra ondersteuning samen met de ouders moeten worden genomen.

Inhoud wetswijziging

Voor de exacte tekst, zie het wetsvoorstel en het amendement.
  • Ook voor het (v)so komt er een handelingsdeel in het OPP (nu hoeft dat nog niet in het speciaal onderwijs). 
  • Het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat daarover met de ouders overeenstemming is bereikt.
  • De ondersteuning aan de leerling gaat gewoon door als er (nog) geen overeenstemming is bereikt met de ouders. 
  • Ouders van leerlingen in het reguliere onderwijs met een ondersteuningsarrangement van cluster 1 (visuele beperking) of 2 (auditieve beperking of spraak-taal-stoornis) krijgen medezeggenschap op het beleid van de instelling die de ondersteuning verleent. 

Ander politiek nieuws over Passend Onderwijs: zie overzicht Landelijke politiek