Marc Dullaert als aanjager thuiszitterspact - overzicht nieuwsberichten juni 2016 - juni 2018

Geplaatst 18 okt. 2017 04:49 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 23 feb. 2019 14:56 bijgewerkt ]

foto: bijgesneden van Flickr stream Mediawijzer.net - CC BY 2.0

Marc Dullaert, voormalig Kinderombudsman, is sinds juni 2016 aangesteld als aanjager van het thuiszitterspact. Deze pagina geeft een overzicht van nieuwsberichten waarin Marc Dullaert zich laat horen over het terugdringen van het aantal thuiszitters

juni 2016 - thuiszitterspact

Op de Thuiszitterstop werd op 13 juni 2016 het Thuiszitterspact ondertekend, waarbij Marc Dullaert werd aangesteld als aanjager: "Om ons scherp te houden", aldus staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker in het magazine van de Thuiszitterstop. Het belangrijkste punt van het thuiszitterspact is de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg.

augustus 2016 - verschillen tussen regio's, bestuurders met lef nodig

Interview in VNG Magazine (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) 
 • De kern van het probleem zit ’m volgens de oud-kinderombudsman in de plaatsingsplicht die met het passend onderwijs is ingevoerd. ‘Scholen moeten kinderen een leerplek aanbieden. Als school dat niet kan, dan moet het samenwerkingsverband dat doen. Sommige steden of regio’s zijn daar heel goed in, andere blijven achter. Dat is onaanvaardbaar.’
 • De allerbelangrijkste succesfactor is volgens Dullaert denken vanuit het belang van het kind en knopen doorhakken waar nodig. ‘Wie steekt zijn nek uit en durft dit kind te plaatsen? Dat vergt bestuurders met lef.’

oktober 2016 - gebrekkige samenwerking scholen en gemeente, onwil scholen

Artikel in de Volkskrant
 • Duizenden kinderen zitten 'volstrekt onnodig' thuis doordat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende zijn best doet een passende onderwijsplek te vinden. In sommige regio's gaat het aantal thuiszitters flink omlaag, maar in andere regio's blijft het aantal te hoog. Dullaert ziet als redenen: soms ligt het aan de gebrekkige samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en zorg, en soms aan de onwil van scholen die bezorgd zijn om hun slagingspercentages en de aanzuigende werking: als het goed gaat met een zorgleerling op die school, dan zijn ze bang dat ze nog veel meer zorgleerlingen zullen krijgen.
Over dit artikel zijn Kamervragen gesteld, lees hier wat de staatssecretaris daarop antwoordde.

november 2016 - samenwerking helpt, preventief verzuimbeleid ook

Interview op site VO-Raad (belangenorganisatie van middelbare scholen)
 • In gemeenten waar het wél lukt om het aantal thuiszitters terug te dringen, ziet Dullaert een aantal overeenkomsten. “Hier richten gemeenten, samenwerkingsverbanden en scholen zich sterk op het voorkomen van het thuiszitten. Ze voeren een actief verzuimbeleid en grijpen vroeg in, zodat de verzuimer geen thuiszitter wordt. Zo’n preventieve aanpak is essentieel, want een kind is niet zomaar ineens een thuiszitter. Daar gaat een heel proces aan vooraf.”
 • Verder valt het Dullaert op dat passend onderwijs en jeugdhulp in deze gemeenten hand in hand gaan. “Daar waar het goed gaat, zie je dat er wordt gewerkt met zogenaamde onderwijs-zorgarrangementen, die dwars door de financiële en beleidsmatige schotten heen worden uitgevoerd, naadloos aansluitend bij de ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling. Dat werkt ongelofelijk goed.”

februari 2017 - concrete afspraken vier grote steden, betrek ouders er vroeg bij

 • In het tv-interview zegt Dullaert als reactie op een filmpje over een thuiszittend kind o.a.: "Ook heel herkenbaar die ouders, die eigenlijk radeloos zijn, van het kastje naar de muur worden gestuurd." 
 • "Ook heel erg belangrijk is dat ouders eerder betrokken worden bij het proces en ook daadwerkelijk gehoord worden. Ouders worden vaak buitenspel gezet."
 • De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden hebben voor het eerst samen concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen.
 • Met de G4 is afgesproken dat het aantal thuiszitters jaarlijks met minimaal 25 procent daalt, en het aantal leerlingen dat is vrijgesteld van onderwijs, omdat ze lichamelijke of psychische problemen hebben (de zogenoemde vrijstelling 5 onder a), moet jaarlijks met 10 procent dalen.

mei 2017 - niet protesteren tegen zorgleerlingen, niet steggelen over wie betaalt, financiële reserves benutten, scholen vaardigheden en overzicht bieden, zachte kracht ouders

Interview op site Balans (belangenorganisatie voor kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag)
 • ‘Ik krijg heel regelmatig signalen dat ouders scholen onder druk zetten om bepaalde zorgleerlingen niet toe te laten of te verwijderen. Dat kan gewoon niet. Ik vind dit verfoeilijk gedrag dat ingaat tegen de rechten van het kind, zoals het recht om te leren. Ik ben groot voorstander van een inclusieve samenleving. Als ik in de tweede klas met de trein reis, zit ik ook in een diverse microcosmos. Wij zullen het met elkaar moeten doen.’
 • ‘Voor mijn gevoel is er een kantelpunt bereikt. We weten inmiddels dat het écht mogelijk is om thuiszitters weer op school te krijgen. Voorwaarde is wel dat alle partijen, zoals gemeenten en samenwerkingsverbanden, met elkaar in gesprek gaan over concrete casussen – zonder daarbij te steggelen over wie wat betaalt. Andere mijlpaal is dat er steeds meer samenwerkingsverbanden zijn met een doorzettingsmacht als het gaat om thuiszitters. Hoeveel het er precies zijn, wordt op dit moment onderzocht.’
 • ‘Als ik vraag wat de bedoeling is van een bepaalde financiële reserve, krijgen sommige bestuurders het rood op de konen want zij hebben daar geen antwoord op. Al het geld voor passend onderwijs dat ten onrechte op de plank blijft liggen wordt niet besteed aan maatwerkoplossingen. Het gevolg is dat er kinderen nodeloos lang thuis blijven zitten.’
Verslag uitreiking infographic "Het gaat met je kind niet goed op school" van Ouders & Onderwijs (overheidsorganisatie die ouders informeert/verbindt/ondersteunt en als gesprekspartner voor overheid fungeert)
 • Dullaert deed een oproep toen hij de infographic in ontvangst nam: "Kunnen de scholen deze infographic ook vanuit schoolperspectief maken, waarbij ouders en kinderen steeds centraal staan?" Ook zij hebben de gespreksvaardigheden nodig die aan de linkerkant in de groene blokken vermeld staan. Ook zij hebben met allerlei organisaties te maken voor verschillende doelen. Hij prees de ouders die zich al tijden inzetten om de goede beweging mogelijk te maken en maakte duidelijk hoe belangrijk hun "zachte" kracht in dat proces is.

juni 2017 - knopendoorhakkers nodig

RTL Nieuws video
 • Dullaert zegt in dit videofragment: "Nu iedereen het thuiszitten zo hoog op  de agenda heeft staan blijkt dat een aantal kinderen die eerder niet op de radar waren, nu op de radar komen." Voor deze kinderen omen er nu 'knopendoorhakkers'. "Anders blijf je eindeloos draaien. Het kind owrdt daar ongelukkig van, ouders worden daar ongelukkig van, op een gegeven moment moet er een beslissing worden genomen."
Verslag werkconferentie Preventieve aanpak van Schoolverzuim op site NCJ  (Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg)
 • Hij biedt ter plekke aan zich in zijn contacten met parlementariërs sterk te maken voor de preventiefunctie die de JGZ heeft. Dullaert: "De thuiszit-problematiek is een veelkoppige draak. Iemand die knopen kan doorhakken als het gaat om plaatsing op een school is nuttig. Daar focust de politiek nu op. Wil je tot oplossingen komen dan moet de aandacht van de politiek ook naar preventie".

juli 2017 - honderden extra thuiszitters, verzuim serieus nemen om eerder in te kunnen grijpen

Interview op site Balans (belangenorganisatie voor kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag)
 • ‘Nu alle gemeenten met een stofkam door hun bestanden gaan, komen er steeds meer thuiszitters boven water. Het gaat om honderden extra kinderen.’
 • ‘Scholen moeten veel eerder gaan signaleren dat er iets niet goed gaat in het leven van een kind. En dat kan door heel goed naar de verzuimcijfers te kijken. En dan bedoel ik nadrukkelijk niet alleen de cijfers van ongeoorloofd verzuim, maar óók die van het geoorloofde verzuim. Scholen gaan nu veel te lichtvaardig met dat geoorloofd verzuim om.’
 • ‘Het lijkt mij goed als er een schil rond scholen wordt gevormd van, om enkele voorbeelden te noemen, gezinswerkers, leerplichtambtenaren, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Zo’n kernpartnerteam moet heel snel onderzoek gaan doen zodra een kind vaak verzuimt of wordt geschorst. In Brabant zijn hier experimenten mee gedaan en dit heeft geleid tot een halvering van het aantal thuiszitters. Utrecht is er net mee begonnen.’
 • Ook scholen zelf werken niet altijd mee. Zo zijn er nog altijd scholen die ten onrechte op hun website schrijven dat ze vol zitten, om zo onder de verplichting uit te komen om voor elk kind een passende plek te zoeken binnen hun regionale samenwerkingsverband. Ook willen sommige scholen geen kinderen met een beperking aannemen, ziet Dullaert, bijvoorbeeld vanwege druk van ouders van kinderen zónder zorgbehoefte, die vinden dat hun kind te weinig aandacht krijgt op school.
 • „Verzuim is vaak een teken dat er iets aan de hand is met een leerling, maar scholen gaan daar nu veel te lichtvaardig mee om.” Als er eerder wordt ingegrepen, denkt Dullaert, vallen minder leerlingen uit en kan duurdere specialistische zorg voorkomen worden. De laatste zes maanden van zijn functie als aanjager van het thuiszitterspact wil hij zich hier voor inzetten.
 • „Het aantal thuiszitters in Groningen is de afgelopen jaren gedaald. De Groningse aanpak werkt wat dat betreft goed”, zegt Dullaert. „Wat Groningen heel goed doet, is het samenbrengen van de school en de leerlingen met de maatschappelijke instanties, zoals de WIJ-teams.”
 • „Op het primair onderwijs zijn er ruim voldoende verplegers aanwezig. Zij zijn in de eerste schil rond de leerlingen belangrijk. Op het voortgezet onderwijs nemen jeugdartsen die rol in. Maar 2 fte op 17.000 leerlingen is niet voldoende”, vervolgde de voormalig kinderombudsman.

oktober 2017 - goede kant op, leerrecht in regeerakkoord

 • De Kanzklas in Heerhugowaard, die kinderen met een meervoudige beperking plek biedt op een reguliere school, heeft vanaf vandaag officieel een onderwijserkenning. Volgens Dullaert is dit initiatief exemplarisch voor een landelijke, positieve trend. "Terwijl er voorheen ruzie was over de rekening wordt er nu meer vanuit de kinderen gedacht." 
 • In het nieuwe coalitieakkoord staat dat partijen gaan 'onderzoeken op welke wijze het leerrecht van kinderen wettelijk kan worden vastgelegd'. Dat klinkt vaag, maar Dullaert noemt het een doorbraak dat wordt gesproken van leerrecht in plaats van alleen maar de plicht.

juni 2018 - zorg moet het onderwijs in, te strikte regels, niet-thuiszitten is nog geen passend onderwijs

 • Het is de laatste keer dat oud-kinderombudsman en vertrekkend aanjager Marc Dullaert bij de thuiszitterstop zit. "Aanjagen kun je maar een beperkte periode doen, anders word je weer zo'n instituut. De opdracht was voor twee jaar."
 • "Grootste knelpunt is dat de zorg achterblijft. Er is een plaatsingsplicht, een school kan worden aangewezen een kind op te nemen. Maar wat heeft een kind aan een school als de juiste ondersteuning ontbreekt? De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn groot. Je kunt als leerkracht nog zo gedreven zijn, maar als er geen begeleiding is door een psycholoog of orthopedagoog, dan kun je het wel schudden. De zorg moet het onderwijs in."
 • "Het is ook aan de politiek om te strikte regels aan te pakken. Te vaak gaat het nog over verschillende budgetten: zorggeld dat niet in het onderwijs mag worden ingezet, of andersom. Of regels die een kind verplichten minstens de helft van de tijd op school te komen, terwijl dat nog niet haalbaar is."
 • "Overigens is niet-thuiszitten nog iets anders dan passend onderwijs. Zelfs al is iedereen straks van de lijst, dat wil niet zeggen dat er voldoende ondersteuning is en dat elke leerling op het juiste niveau onderwijs krijgt. Echt passend onderwijs vraagt nog meer maatwerk."

Ander politiek nieuws over Passend Onderwijs: zie overzicht Landelijke politiek