VN-verdrag geeft recht op inclusief onderwijs bij langdurige beperking

Geplaatst 12 apr. 2016 23:24 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 24 dec. 2019 06:00 bijgewerkt ]
Op 14 juli 2016 is het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (afgekort tot VRPH) in werking getreden in Nederland. Dit is mede te danken aan de Coalitie voor Inclusie, die zich hard heeft gemaakt om ook in Nederland het VN-verdrag van 2006 te implementeren. 
De ratificatie van dit verdrag in Nederland is ook van belang voor mensen met autisme, al hebben zij strikt genomen geen handicap. Ze hebben wel een langdurige beperking en vallen daarom ook onder dit verdrag. 

Relevante citaten uit de Verdragtekst:

Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving

Artikel 24 gaat over onderwijs:

De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op onderwijs. Teneinde dit recht zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, waarborgen Staten die Partij zijn een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren
... nemen maatregelen die waarborgen dat het onderwijs plaatsvindt in de talen en met de communicatiemethoden en - middelen die het meest geschikt zijn voor de desbetreffende persoon en in een omgeving waarin hun cognitieve en sociale ontwikkeling worden geoptimaliseerd.

In de Nederlandse Wet over dit verdrag is dit ook opgenomen. Ook voor onderwijs wordt in nieuw artikel 2a van "Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap" geregeld dat degene tot wie het verbod van onderscheid zich richt, daarnaast zorg draagt voor de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij dat voor hem een onevenredige belasting vormt.


Het VRPH vraagt dat onderwijs inclusief is. Dat betekent dat kinderen samen naar school gaan en bij elkaar in de klas zitten. Dus niet in aparte gebouwen of in aparte klassen, maar samen met voldoende ondersteuning en zorg in de klas.

Dit recht op inclusief onderwijs, neergelegd in zowel het VN-verdrag voor de rechten van het kind (IVRK) en het onlangs geratificeerde VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (IVRPH), wordt op dit moment structureel geschonden in Nederland. Tot die conclusie komt In1school, zie Schendingen recht op inclusief onderwijs.

Hoe gaat het nu verder?

De Coalitie voor Inclusie verwoordt het als volgt op de website VN-verdrag waarmaken: Om de beloften van toegankelijkheid en inclusiviteit te laten uitkomen, is praktisch handelen nodig. Komende tijd moeten de rijksoverheid en gemeenten daadkrachtige plannen van aanpak samenstellen. In die plannen moeten ook de doelen en deadlines duidelijk worden omschreven.

Het College voor de Rechten van de Mens houdt hier toezicht op, lees hun pagina Mensenrechten van mensen met een beperking. Op 1 november 2016 publiceerde het College een 16 puntenplan Van Verdrag naar Inclusie. Het College vraagt de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het bureau dat de implementatie uitvoert om de 16 punten op de agenda te plaatsen en op te volgen. De punten over onderwijs luiden:
  • Onderzoek wat er nodig is om van Passend Onderwijs, inclusief onderwijs te maken. Gebruik General Comment no.4 van het CRPD Comité bij het formuleren van beleid en regelgeving.
  • Neem concrete maatregelen om thuiszitters weer het onderwijssysteem in te krijgen.
  • Zorg dat de wens van het kind uitgangspunt is bij het te volgen onderwijs en de wijze waarop onderwijs wordt gevolgd. Als een leerling regulier onderwijs wil volgen, mag hij niet naar speciaal onderwijs worden doorverwezen.
  • Zorg in docentenopleidingen voor het reguliere onderwijs voor kennis over onderwijs aan leerlingen met beperkingen.

Gerelateerde berichten op deze site:

Ander politiek nieuws over Passend Onderwijs: zie overzicht Landelijke politiek