Bedrag per leerling voor passend onderwijs

Veel ouders vragen zich af hoeveel geld er nu eigenlijk is voor extra ondersteuning en voor speciaal onderwijs. Eigenlijk doet dat er niet toe, want ieder kind moet de ondersteuning krijgen die het nodig heeft, ongeacht wat het kost. Maar in de praktijk wordt het wel als argument gebruikt: het geld is op, of de benodigde ondersteuning is te duur.

(Disclaimer: een aantal beweringen in deze tekst zijn onze eigen interpretatie, we kunnen het mis hebben.)

Basisbekostiging

Alle scholen, ook (v)so-scholen, krijgen vanuit het Rijk de basisbekostiging per ingeschreven leerling. Aanvullend daarop is er een budget voor extra ondersteuning beschikbaar (bron). De basisbekostiging is gemiddeld € 7.800 per jaar per vo-leerling of € 6.100 per po-leerling (bron). Totdat de invlechting van het vso (voortgezet speciaal onderwijs) in de wetten van het vo (voortgezet onderwijs) gerealiseerd is, valt het speciaal onderwijs onder het primair onderwijs en is de basisbekostiging voor een vso-leerling € 6.100 per jaar (bron).

Ondersteuningsbekostiging

De ondersteuningsbekostiging wordt uitbetaald via de samenwerkingsverbanden (samenwerkende schoolbesturen uit de regio). In de kengetallen van elk samenwerkingsverband voortgezet onderwijs (helaas niet meer gepubliceerd, maar wel op te vragen bij het samenwerkingsverband) kun je per schooljaar informatie vinden over de hoogte van de ondersteuningsbekostiging. Onderstaande bedragen hebben we gebaseerd op de kengetallen van samenwerkingsverband Sterk VO (Utrecht en Stichtse Vecht) in 2015/2016:
  • Ondersteuningsbekostiging 'laag', vso categorie 1: ongeveer € 9.100 per vso-leerling, dus samen met de basisbekostiging van € 6.100 ongeveer € 15.200 per vso-leerling. Categorie 1 omvat: 
    • cluster 4 (psychische beperkingen, waaronder autisme)
    • ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen/verstandelijke beperkingen)
    • LZ (chronische / langdurige ziekten)
  • Ondersteuningsbekostiging 'midden', vso categorie 2 (LG, lichamelijk gehandicapten/lichamelijke beperkingen) is ongeveer € 15.700, incl. basisbekostiging € 21.800 per vso-leerling
  • Ondersteuningsbekostiging 'hoog', vso categorie 3 (MG, meervoudig gehandicapten/meervoudige beperkingen) is ongeveer € 19.500, incl. basisbekostiging € 25.600 per vso-leerling
Bovenstaande ondersteuningsbedragen worden afgetrokken van de normbekostiging totaal voor passend onderwijs (ongeveer 500 euro voor elke leerling die in de gemeente woont), wat overblijft is het "Resterend ondersteuningsbudget voor leerlingen in het regulier onderwijs". Het samenwerkingsverband beslist hoe dit resterend budget over scholen en leerlingen verdeeld wordt.

De manier waarop dat gebeurt kan per samenwerkingsverband verschillen: sommige samenwerkingsverbanden geven een bedrag aan elke school die dat naar eigen inzicht kan besteden, bij andere samenwerkingsverbanden moeten de scholen per leerling een budget aanvragen. Ook combinaties van beide methoden zijn mogelijk.

Van dit geld (het totaal) wordt waarschijnlijk ook het personeel van het samenwerkingsverband zelf betaald (bestuur, directie, staf, ambulant begeleiders etc).

Voorbeeld ondersteuningsbekostiging

Samenwerkingsverband Sterk VO (Utrecht en Stichtse Vecht, ongeveer 17.000 leerlingen) had in 2015/2016 ongeveer € 6 miljoen voor het voortgezet speciaal onderwijs en ongeveer € 2 miljoen voor extra ondersteuning in het regulier voortgezet onderwijs. Om je een idee te geven van het bedrag voor het reguliere onderwijs: dat is gemiddeld ongeveer € 3.500 per 30 leerlingen.

In januari 2019 publiceerde DUO hoeveel geld elke school in Nederland bruto zou krijgen als het restbedrag evenredig over alle scholen verdeeld zou worden.
Voor scholen van Sterk VO was dat ongeveer € 5.400 per 30 leerlingen, waarvan ongeveer € 150 voor materiaal en de rest voor personeel.
Zoek deze gegevens op voor jouw school via 

Samenwerkingsverbanden hielden in 2014 en 2015 gemiddeld 10% van hun budget over

Interessant citaat uit het financieel jaarverslag 2014 van Sterk VO: "Het resultaat van de activiteiten rond Passend Onderwijs is € 231.000 positief. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve." En uit het financieel jaarverslag 2015 van Sterk VO: "Het resultaat van passend onderwijs is € 792.000. Na aftrek van de kosten van bedrijfsvoering is het resultaat € 603.000. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve."

Ook het samenwerkingsverband VO Zuid-Oost Utrecht heeft een flinke algemene reserve van € 927.243 voor passend voortgezet onderwijs in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Hoeveel elk samenwerkingsverband in 2014 en 2015 overhield (gemiddeld zo'n 10%) vind je in het https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/12/06/overzicht-inzet-financiele-middelen-per-samenwerkingsverband van het Ministerie van Onderwijs.

Het is goed om te weten dat als het passend onderwijs budget van je school op is, het samenwerkingsverband van scholen nog een reserve kan hebben waar aanspraak op gemaakt kan worden. De vorige staatssecretaris gaf aan dat "niet zo kan zijn zijn dat samenwerkingsverbanden hun middelen nog niet of niet geheel hebben besteed, en ondertussen kinderen geen passende plek kunnen krijgen vanwege een tekort aan geld." 

Investering loont

De Maatschappelijke business case Vanuit autisme bekeken toont aan dat investering in autismevriendelijk onderwijs leidt tot enorme besparingen bij de gemeente.


Gerelateerd op deze site: