G4 Thuiszittersaanpak, cijfers Utrecht

Geplaatst 20 feb. 2019 04:47 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 4 mrt. 2019 04:35 bijgewerkt ]

De afspraken staan in de G4 ThuiszittersaanpakEen gezamenlijke aanpak van de G4-samenwerkingsverbanden PO en VO en G4-gemeenten om thuiszitten te voorkomen en te bestrijden. Download G4 Thuiszittersaanpak van de site van Ingrado (branchevereniging leerplichtambtenaren) of download G4 Thuiszittersaanpak van de site van VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).
  • De G4 streven naar een reductie van het aantal niet-schoolgaande leerplichtige leerlingen (langdurig relatief verzuim) naar 0 leerlingen die langer dan 3 maanden thuiszitten en minimaal 3/4 minder leerlingen die absoluut verzuimen in 2020 ten opzichte van de stand per stad (samenwerkingsverband en gemeente) op 1 oktober 2016.
  • Resultaatbepaling vrijstellingen art. 5 sub a: de G4 nemen een reductie van minimaal 10% (uitgaande van peildatum 1 oktober 2016) fasegewijs tot 2020, als richtpunt.
In de gemeente Utrecht zien we gelukkig dat het totale aantal kinderen dat langer dan 3 maanden thuiszit, in 2017/2018 is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor, en weer op het niveau zit van 2015/2016. Dat komt omdat het aantal vrijstellingen 5a is verminderd, al is het nog steeds meer dan bij de start van Passend Onderwijs. Het absoluut verzuim is toegenomen (zowel korter dan 3 maanden als langer dan 3 maanden) en het relatief verzuim langer dan 3 maanden is slechts met 10% afgenomen, dus er moet nog heel wat gebeuren om het absoluut verzuim in 2020 terug te hebben gebracht naar 25% van het aantal in 2016 en om het relatief verzuim langer dan 3 maanden op nul te krijgen in 2020!


Resultaatschema G4 Thuiszittersaanpak 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Thuiszitters in Utrecht* < 3 mnd > 3 mnd < 3 mnd > 3 mnd < 3 mnd > 3 mnd < 3 mnd > 3 mnd < 3 mnd > 3 mnd < 3 mnd > 3 mnd
Absoluut verzuim (niet ingeschreven op school) 69 33 21 26 11 26 14 32        
Langdurig relatief verzuim (ongeoorloofd afwezig) 58 91 96 85 42 103 40 92        
Totaal aantal niet schoolgaande leerplichtige leerlingen 127 124 117 111 53 129 54 124        
Totaal aantal in Utrecht woonachtige leerplichtigen 42.823 45.678 46.288 46.729    
Aantal niet-schoolgaande leerplichtigen per 1000 leerlingen 3,0 2,9 2,6 2,4 1,1 2,8 1,2 2,7        
Vrijstellingen art 5 sub a 86 132 151 126    
Totaal aantal leerlingen langdurig zonder onderwijs (exclusief langdurig zieken) 337 360 333 304    
Aantal leerlingen langdurig zonder onderwijs per 1000 leerlingen (exclusief langdurig zieken) 7,9 7,9 7,2 6.6    

Bovenstaande tabel is gebaseerd op bijlage 1 uit het document G4 Thuiszittersaanpak. Belangrijkste verschillen:
  • Cijfers zijn per schooljaar, niet op ijkpunten  (1 dag in het schooljaar), omdat die cijfers niet openbaar zijn.
  • Cijfers zijn van alle onderwijssoorten samen, niet apart voor PO en VO, omdat binnen die categorieën niet altijd bekend is hoeveel daarvan langer dan 3 maanden zijn, en we dat onderscheid belangrijker vinden.
  • Van de vrijstellingen hebben we alleen die van art 5 sub a opgenomen, omdat die vrijstelling betekent dat er geen onderwijs gevolgd wordt.
  • Van de vrijstellingen is niet openbaar hoeveel daarvan korter dan 3 maanden zijn, maar we nemen aan dat kinderen die zo'n vrijstelling krijgen, al maanden daarvoor uitgevallen waren.
  • Van de langdurig zieken zijn geen cijfers bekend.

* Definities (waar mogelijk gebaseerd op bovengenoemd document G4 Thuiszittersaanpak):

Absoluut Verzuim: DUO hanteert een strikte, administratieve definitie: één dag of meer niet ingeschreven op een school. Dat is consequent, maar leidt in zoverre tot een vertekend beeld, dat hier administratieve fouten en uitzonderingen in meegenomen worden. Om de echte doelgroep in beeld te hebben zullen de G4 het absoluut verzuimcijfer gebruiken waarin onderstaande groepen niet worden meegenomen:
a. Art. 5 sub c (betreft verblijf in buitenland: dat wil zeggen leerlingen waarvoor een aanvraag sub c is ingediend, maar waarvan nog niet vaststaat of ze daadwerkelijk naar school gaan in het buitenland);
b. Adres in onderzoek bij burgerzaken;
c. Leerlingen die korter dan vier weken verzuimen (analoog aan langdurig relatief verzuim).
De groep leerlingen die wacht op het inschrijfmoment in het mbo dat in februari valt, telt wel mee als absoluut verzuimer en wordt apart benoemd.

Langdurig Relatief Verzuim (oude benaming: “thuiszitters”): leerlingen die ingeschreven staan op een school, maar vier weken of langer aaneengesloten [ongeoorloofd] verzuimen. Dit is conform de definitie van het ministerie van OCW. Er wordt geteld vanaf het moment dat de leerling feitelijk afwezig is en niet vanaf het moment dat gemeld wordt bij Leerplicht.

Leerplichtigen: [Bron: VSV-kompas Benchmark] Aantal inwoners 5-18 jaar (leer- en kwalificatieplichtige leeftijd). [Nagerekend dat als VSV-kompas aangeeft hoeveel verzuim er is per 1000 leerplichtigen, dit getal wordt bedoeld. Dit getal wordt ook aangehouden in Kamerbrieven.]

Leerlingen met een vrijstelling art. 5 sub a: De G4 hanteren de definitie van de Leerplichtwet en maken bij de presentatie van cijfers onderscheid tussen tijdelijke en permanente vrijstellingen.

Langdurig zieken: leerlingen die ingeschreven staan op een school maar langer dan vier weken geoorloofd verzuimen. Er wordt geteld vanaf het moment dat de leerling feitelijk afwezig is en niet vanaf het moment dat gemeld wordt bij Leerplicht.

Gerelateerd

Bronnen