Gemeentelijke politiek

Hieronder vind je de meest recente gebeurtenissen uit de gemeentelijke politiek die interessant zijn voor onderwijs aan kinderen met autisme en cognitief talent in Utrecht.

 • Februari 2017: Utrecht maakt concrete afspraken vermindering thuiszitters en ouders presenteren plan voor Onafhankelijk Ouderplatform Onderwijs Utrecht Een grote groep Utrechtse ouders heeft samen een plan opgesteld voor een Onafhankelijk Ouderplatform Onderwijs Utrecht en dit op 5 februari 2017 opgestuurd aan de Utrechtse wethouder van onderwijs, de heer Jeroen Kreijkamp (D66). Utrechtse gemeenteraadsleden onderwijs, de (landelijke) ouderorganisatie Ouders & Onderwijs en OCO Amsterdam hebben hun goedkeuring aan dit plan voor een Utrechts ouderplatform gegeven.De aanleiding voor dit plan was motie 144: “Geef leerlingen en ouders een stem” van de Utrechtse gemeenteraad, die is overgenomen door het college van burgemeester en wethouders.  De timing voor een Utrechts ouderplatform onderwijs lijkt perfect na afloop van het tv-programma Nieuwsuur op 5 februari 2017 waar de voormalig kinderombudsman Marc Dullaert, nu aanjager van het Thuiszitterspact, aangeeft dat ook ouders van ...
  Geplaatst 23 feb. 2017 10:58 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Schooljaar 2015/2016: aantal thuiszitters gemeente Utrecht blijft 8 per 1000 leerlingen In heel Nederland zijn er ongeveer 6 thuiszitters per 1000 leerplichtigen, in de gemeente Utrecht bijna 8 per 1000. Het aantal thuiszitters in de gemeente Utrecht is het afgelopen schooljaar licht gestegen, maar ook het totaal aantal leerplichtigen in Utrecht is gestegen, dus het percentage blijft ongeveer gelijk.  Het zijn nog steeds wel flink meer thuiszitters dan in 2012/2013 voor de invoering van Passend Onderwijs. De middelbare scholen in Utrecht begonnen in 2013 als voorloper al met de Wet Passend Onderwijs, in 2014 kwam daar het basisonderwijs bij. Verschuiving van absoluut verzuim naar vrijstelling In het schooljaar 2015/2016 had de gemeente Utrecht 360 thuiszitters, verdeeld over drie categorieën (zie tabel onderaan deze pagina. Wat opvalt, is dat het ...
  Geplaatst 21 feb. 2018 12:21 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • November 2015: Gemeente Utrecht neemt motie aan "Geef leerlingen en ouders een stem" Bij de begrotingsbehandeling 2016 van de gemeente Utrecht is motie 144 van raadslid Gadiza Bouazani (PvdA) overgenomen door het college. De motie was een verzoek om de mogelijkheden van een onafhankelijk platform voor onderwijsvragers (ouders en leerlingen) te verkennen. De portefeuillehouder is de wethouder van onderwijs Jeroen Kreijkamp (D66). Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht is blij dat de gemeenteraad en het college willen onderzoeken hoe de positie van ouders en leerlingen versterkt kan worden rond processen zoals de POVO-procedure en passend onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat er checks and balances georganiseerd worden tussen jeugdzorg, passend onderwijs en ouders. We hebben aangeboden om een bijeenkomst te organiseren met de oudergroepen in de stad om dit verder uit te werken. De ...
  Geplaatst 26 okt. 2017 12:21 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Oktober 2015: nieuwe aanpak ondersteuning bij autisme bespaart gemeenten miljoenen per jaar De werkgroep Vanuit Autisme Bekeken (VAB) publiceerde in oktober 2015 hun Maatschappelijke businesscase "Levensbrede aanpak bij autisme". Daarin tonen ze aan hoe de fictieve gemeente Breeddijk met 100.000 inwoners jaarlijks 6 miljoen euro kan besparen door samen met onderwijs, verzekeraars, werkgevers en UWV de situatie en de hulpvraag van de persoon met autisme centraal te stellen. Geen standaard oplossingen, maar precies wat nodig is, niet meer en niet minder. De ondersteuning is integraal over de levensgebieden zorg, werk, onderwijs en vrije tijd en volgt zo het werkelijke leven van de persoon. Ook de omgeving (ouders, collega’s, zorgverleners, onderwijsprofessionals etcetera) wordt toegerust om beter met autisme om te kunnen gaan.  In de maatschappelijke businesscase (MBC) is doorgerekend over een ...
  Geplaatst 29 mei 2016 02:23 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Juli 2015: PvdA Utrecht stelt vragen over aantal thuiszitters zonder onderwijs Gadiza Bouazani (PvdA Utrecht) heeft in juli 2015 schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder Onderwijs over het aantal leerlingen zonder onderwijs in het schooljaar 2014/2015 in de gemeente Utrecht, nadat de wethouder haar eerder verteld had dat er in Utrecht maar 40 thuiszitters waren.Ze vraagt om opheldering over de categorie van thuiszitters waaronder deze 40 kinderen vallen, en over hoeveel kinderen onder de andere categorieën van thuiszitters vallen. Zie ook onze uitleg van Verschillende definities van thuiszitters.Wij hebben al eerder gepubliceerd dat in het schooljaar 2013/2014 het aantal thuiszitters in Utrecht flink gestegen is, tenminste, als je de brede definitie van thuiszitters hanteert. De schoolbesturen kijken alleen naar thuiszitters die ingeschreven zijn op een school. Wij ...
  Geplaatst 5 sep. 2015 02:29 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Mei 2015: gemeente Utrecht biedt nieuwe onderwijssubsidie voor verbetering kwaliteit Foto: hetkind.org De gemeente Utrecht publiceerde in mei 2015 de Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie (zie tekstkader hieronder). Deze nieuwe subsidie biedt echter weinig perspectief voor Utrechtse kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en dat onvoldoende krijgen. Voor deze subsidie reserveert de gemeente 1,2 miljoen van de in 2014 toegezegde 2,6 miljoen extra voor excellentie in het onderwijs. Over hoe de andere 1,4 miljoen besteed worden hebben wij geen informatie kunnen vinden. Opvallend is dat voor het verbeteren van passend onderwijs weinig ruimte is in deze subsidie: hoogstens zou je onder het thema differentiatie een project kunnen scharen dat het onderwijs kan verbeteren voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.  En misschien nog wel opvallender is ...
  Geplaatst 23 jan. 2018 15:27 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Schooljaar 2013/2014: stijging thuiszitters in gemeente Utrecht met 28% Als je niet-ingeschreven leerlingen en leerlingen met een vrijstelling meetelt, is het aantal thuiszittende kinderen zonder onderwijs in de gemeente Utrecht in één jaar toegenomen met 28%. En dat in het jaar dat voor de middelbare scholen in Utrecht al de zorgplicht gold, omdat zij een pionier waren van de nieuwe Wet Passend Onderwijs. Van sommige categorieën thuiszitters is bekend welk deel onder het VO (voortgezet onderwijs) valt: daar is de stijging zelfs 36%.De schoolbesturen van de middelbare scholen in Utrecht (samenwerkingsverband Sterk VO, dat verantwoordelijk is voor passend onderwijs in de gemeente Utrecht) zegt dat het aantal thuiszitters in Utrecht stabiel laag is, maar zij beschouwen alleen de categorie die ingeschreven is op een school, en dan ...
  Geplaatst 21 feb. 2018 12:22 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Gemeente Utrecht: relevante politieke gebeurtenissen in 2014 2014 begon goed met een Expertmeeting Passend Onderwijs georganiseerd door de gemeenteraad, waar wij duidelijk maakten wat nog niet goed gaat en onze petitie aanboden. Vervolgens waren er gemeentelijke verkiezingen, met een coalitieplan waarbij extra geld voor onderwijs beloofd werd. In de Utrechtse Onderwijs Agenda zagen wij echter niets terug over het verbeteren van passend onderwijs. In stadsgesprekken vroeg de gemeente naar belangrijke punten m.b.t. onderwijs, en daar hebben wij duidelijk gemaakt dat passend onderwijs voor kinderen met autisme en havo/vwo-niveau nog onvoldoende is.  De relevante gebeurtenissen in omgekeerd chronologische volgorde:   Utrecht, november 2014: De SP Utrecht opent een meldpunt leerlingenvervoer, n.a.v. klachten van ouders over problemen in het vervoer naar school van kwetsbare ...
  Geplaatst 26 okt. 2017 12:07 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • December 2013: bijgewerkte handreiking "De verbinding passend onderwijs en zorg voor jeugd" Thema's waarop gemeenten en schoolbesturen elkaar (kunnen) treffen staan vermeld in de handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd.  [Update november 2015: dit 3-kolommenschema staat inmiddels niet meer in de genoemde handreiking, maar nog wel in de Schematische weergave verantwoordelijkheden gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs van de VNG.]De zorg voor jeugd wordt gedecentraliseerd naar gemeenten. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdwet, waarmee ze (mede)verantwoordelijk is voor zorg/begeleiding op school bij autisme en zorgplicht heeft voor thuiszittende kinderen die geen passend onderwijs kunnen vinden.Zie ook onze pagina Gemeentelijke politiek voor een samenvatting van relevant nieuws uit de gemeente Utrecht
  Geplaatst 11 nov. 2015 07:19 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Gemeente Utrecht: relevante politieke gebeurtenissen in 2013 In 2013 zocht AutiPassend Onderwijs Utrecht voor het eerst contact met de wethouder Onderwijs van de gemeente Utrecht, omdat we in onze gesprekken met het samenwerkingsverband van middelbare scholen in Utrecht niet verder kwamen. Hij verwees ons echter terug naar het samenwerkingsverband. Uit het overleg tussen de gemeente en het samenwerkingsverband bleek ook geen daadkracht, dus toen zochten we contact met gemeenteraadsleden, die meer begrip toonden voor ons standpunt.De relevante gebeurtenissen in omgekeerd chronologische volgorde:Utrecht, december 2013: (Inmiddels) Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht heeft een gesprek met Gadiza Bouazani (PvdA), Chantal Hakbijl (CDA) en Stephanie Bottse (GroenLinks). Selma Bas (D66) was helaas verhinderd. Het was een prettig gesprek, waarin we de laatste stand van zaken hebben doorgesproken en hebben ...
  Geplaatst 5 sep. 2015 02:33 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
Berichten 1 - 10 van 13 worden weergegeven. Meer bekijken »