Gemeentelijke politiek

Hieronder vind je de meest recente gebeurtenissen uit de gemeentelijke politiek die interessant zijn voor onderwijs aan kinderen met autisme en cognitief talent in Utrecht.

 • Februari 2017: Utrecht maakt concrete afspraken vermindering thuiszitters en ouders presenteren plan voor Onafhankelijk Ouderplatform Onderwijs Utrecht Bij het tv-programma Nieuwsuur op 5 februari 2017 geeft de voormalig kinderombudsman Marc Dullaert, nu aanjager van het Thuiszitterspact, aan dat ook ouders van groot belang zijn bij de (preventieve) aanpak van thuiszitters. En ook de Utrechtse wethouder beaamt hier: "Thuiszitten is het slechtste wat een kind kan overkomen. Juist door preventie en samenwerking zorgen we ervoor dat kinderen een passende plaats op school hebben", aldus Jeroen Kreijkamp, wethouder in Utrecht. Aanleiding voor de uitzending van Nieuwsuur was het nieuws dat de de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden voor het eerst samen concrete afspraken hebben gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen. Deze G4 Thuiszittersaanpak werd op 6 februari gepresenteerd ...
  Geplaatst 23 feb. 2019 16:14 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • November 2015: Gemeente Utrecht neemt motie aan "Geef leerlingen en ouders een stem" Bij de begrotingsbehandeling 2016 van de gemeente Utrecht is motie 144 van raadslid Gadiza Bouazani (PvdA) overgenomen door het college. De motie was een verzoek om de mogelijkheden van een onafhankelijk platform voor onderwijsvragers (ouders en leerlingen) te verkennen. De portefeuillehouder is de wethouder van onderwijs Jeroen Kreijkamp (D66). Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht is blij dat de gemeenteraad en het college willen onderzoeken hoe de positie van ouders en leerlingen versterkt kan worden rond processen zoals de POVO-procedure en passend onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat er checks and balances georganiseerd worden tussen jeugdzorg, passend onderwijs en ouders. We hebben aangeboden om een bijeenkomst te organiseren met de oudergroepen in de stad om dit verder uit te werken. De ...
  Geplaatst 26 okt. 2017 12:21 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Oktober 2015: nieuwe aanpak ondersteuning bij autisme bespaart gemeenten miljoenen per jaar De werkgroep Vanuit Autisme Bekeken (VAB) publiceerde in oktober 2015 hun Maatschappelijke businesscase "Levensbrede aanpak bij autisme". Daarin tonen ze aan hoe de fictieve gemeente Breeddijk met 100.000 inwoners jaarlijks 6 miljoen euro kan besparen door samen met onderwijs, verzekeraars, werkgevers en UWV de situatie en de hulpvraag van de persoon met autisme centraal te stellen. Geen standaard oplossingen, maar precies wat nodig is, niet meer en niet minder. De ondersteuning is integraal over de levensgebieden zorg, werk, onderwijs en vrije tijd en volgt zo het werkelijke leven van de persoon. Ook de omgeving (ouders, collega’s, zorgverleners, onderwijsprofessionals etcetera) wordt toegerust om beter met autisme om te kunnen gaan.  In de maatschappelijke businesscase (MBC) is doorgerekend over een ...
  Geplaatst 29 mei 2016 02:23 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Juli 2015: PvdA Utrecht stelt vragen over aantal thuiszitters zonder onderwijs Gadiza Bouazani (PvdA Utrecht) heeft in juli 2015 schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder Onderwijs over het aantal leerlingen zonder onderwijs in het schooljaar 2014/2015 in de gemeente Utrecht, nadat de wethouder haar eerder verteld had dat er in Utrecht maar 40 thuiszitters waren.Ze vraagt om opheldering over de categorie van thuiszitters waaronder deze 40 kinderen vallen, en over hoeveel kinderen onder de andere categorieën van thuiszitters vallen. Zie ook onze uitleg van Verschillende definities van thuiszitters.Wij hebben al eerder gepubliceerd dat in het schooljaar 2013/2014 het aantal thuiszitters in Utrecht flink gestegen is, tenminste, als je de brede definitie van thuiszitters hanteert. De schoolbesturen kijken alleen naar thuiszitters die ingeschreven zijn op een school. Wij ...
  Geplaatst 5 sep. 2015 02:29 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Mei 2015: gemeente Utrecht biedt nieuwe onderwijssubsidie voor verbetering kwaliteit Foto: hetkind.org De gemeente Utrecht publiceerde in mei 2015 de Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie (zie tekstkader hieronder). Deze nieuwe subsidie biedt echter weinig perspectief voor Utrechtse kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en dat onvoldoende krijgen. Voor deze subsidie reserveert de gemeente 1,2 miljoen van de in 2014 toegezegde 2,6 miljoen extra voor excellentie in het onderwijs. Over hoe de andere 1,4 miljoen besteed worden hebben wij geen informatie kunnen vinden. Opvallend is dat voor het verbeteren van passend onderwijs weinig ruimte is in deze subsidie: hoogstens zou je onder het thema differentiatie een project kunnen scharen dat het onderwijs kan verbeteren voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.  En misschien nog wel opvallender is ...
  Geplaatst 23 jan. 2018 15:27 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Gemeente Utrecht: relevante politieke gebeurtenissen in 2014 2014 begon goed met een Expertmeeting Passend Onderwijs georganiseerd door de gemeenteraad, waar wij duidelijk maakten wat nog niet goed gaat en onze petitie aanboden. Vervolgens waren er gemeentelijke verkiezingen, met een coalitieplan waarbij extra geld voor onderwijs beloofd werd. In de Utrechtse Onderwijs Agenda zagen wij echter niets terug over het verbeteren van passend onderwijs. In stadsgesprekken vroeg de gemeente naar belangrijke punten m.b.t. onderwijs, en daar hebben wij duidelijk gemaakt dat passend onderwijs voor kinderen met autisme en havo/vwo-niveau nog onvoldoende is.  De relevante gebeurtenissen in omgekeerd chronologische volgorde:   Utrecht, november 2014: De SP Utrecht opent een meldpunt leerlingenvervoer, n.a.v. klachten van ouders over problemen in het vervoer naar school van kwetsbare ...
  Geplaatst 26 okt. 2017 12:07 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • December 2013: bijgewerkte handreiking "De verbinding passend onderwijs en zorg voor jeugd" Thema's waarop gemeenten en schoolbesturen elkaar (kunnen) treffen staan vermeld in de handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd.  [Update november 2015: dit 3-kolommenschema staat inmiddels niet meer in de genoemde handreiking, maar nog wel in de Schematische weergave verantwoordelijkheden gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs van de VNG.]De zorg voor jeugd wordt gedecentraliseerd naar gemeenten. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdwet, waarmee ze (mede)verantwoordelijk is voor zorg/begeleiding op school bij autisme en zorgplicht heeft voor thuiszittende kinderen die geen passend onderwijs kunnen vinden.Zie ook onze pagina Gemeentelijke politiek voor een samenvatting van relevant nieuws uit de gemeente Utrecht
  Geplaatst 11 nov. 2015 07:19 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Gemeente Utrecht: relevante politieke gebeurtenissen in 2013 In 2013 zocht AutiPassend Onderwijs Utrecht voor het eerst contact met de wethouder Onderwijs van de gemeente Utrecht, omdat we in onze gesprekken met het samenwerkingsverband van middelbare scholen in Utrecht niet verder kwamen. Hij verwees ons echter terug naar het samenwerkingsverband. Uit het overleg tussen de gemeente en het samenwerkingsverband bleek ook geen daadkracht, dus toen zochten we contact met gemeenteraadsleden, die meer begrip toonden voor ons standpunt.De relevante gebeurtenissen in omgekeerd chronologische volgorde:Utrecht, december 2013: (Inmiddels) Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht heeft een gesprek met Gadiza Bouazani (PvdA), Chantal Hakbijl (CDA) en Stephanie Bottse (GroenLinks). Selma Bas (D66) was helaas verhinderd. Het was een prettig gesprek, waarin we de laatste stand van zaken hebben doorgesproken en hebben ...
  Geplaatst 11 jul. 2018 05:23 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Goed voorbeeld van gemeente Amsterdam: initiatiefvoorstel Autiklassen in 2013 Amsterdam, februari en juni 2013: Initiatiefvoorstel van de raadsleden dhr. Toonk (VVD), dhr. Poorter (PvdA) en mw. Ulichki (GroenLinks), getiteld: ‘Autiklassen'. Zie de Initiatiefvoorstellen 2013 van de gemeente Amsterdam van februari 2013 en de pdf van het initiatiefvoorstel. In juni 2013 werd het in de raad behandeld, zie een verslag in het Parool. Helaas is het niet echt van de grond gekomen. Er is een inventarisatie gedaan naar huidige voorzieningen en naar de behoefte. Een conclusie daaruit zou zijn dat de vraag mee zou vallen, en dat scholen zelf ook al werkten aan betere voorzieningen.
  Geplaatst 26 aug. 2015 06:21 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Goed voorbeeld van gemeente Nieuwegein: aandacht voor havo/vwo voor kinderen met autisme in 2013 Nieuwegein, februari 2013: CDA vraagt aandacht voor passend onderwijs in Nieuwegein (bron: Logboek CDA Nieuwegein). Het CDA heeft in een brief aan het College aandacht gevraagd voor kinderen in het speciaal voortgezet onderwijs op HAVO/VWO niveau en het ontbreken van passend onderwijs voor deze kinderen. Het betreft leerlingen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek, veelal (een vorm van) autisme. Het ontbreken van passend onderwijs en de nare gevolgen daarvan is een probleem dat ouders uit de wijde omgeving al jaren op de agenda proberen te krijgen en waarover de Nederlandse Vereniging voor Autisme al geruime tijd signalen afgeeft namens haar leden, tot nu toe zonder resultaat. De meeste scholen voor speciaal onderwijs hebben alleen VMBO. Een meer begaafd kind ...
  Geplaatst 23 aug. 2015 23:54 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
Berichten 1 - 10 van 11 worden weergegeven. Meer bekijken »