Landelijke politiek

 • Hieronder vind je de meest recente gebeurtenissen uit de Nederlandse politiek die interessant zijn voor (passend) onderwijs aan kinderen met autisme en cognitief talent.

 • Interessante punten uit het Regeerakkoord 2017 Op 10 oktober 2017 werd na een lange formatie het regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" gepubliceerd. Hier citeren we de meest interessante punten voor onze doelgroep: ouders van kinderen met autisme en havo/vwo-niveau die het lastig vinden om voor hun kind een onderwijsplek te vinden die zowel een passend ondersteuningsniveau als een passend cognitief niveau heeft, waarbij het kind zich ook prettig voelt en waarbij hun kind zo gewoon mogelijk kan meedoen. Let op: dit zijn enkel nog ambities van de nieuwe regering, het moet nog worden omgezet worden in wetswijzigingen, en die moeten nog goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Keuze uit verschillende brugklastypenSommige kinderen gedijen het beste in een brede of ...
  Geplaatst 24 okt. 2017 23:20 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Marc Dullaert als aanjager thuiszitterspact - overzicht nieuwsberichten juni 2016 - juni 2018 foto: bijgesneden van Flickr stream Mediawijzer.net - CC BY 2.0 Marc Dullaert, voormalig Kinderombudsman, is sinds juni 2016 aangesteld als aanjager van het thuiszitterspact. Deze pagina geeft een overzicht van nieuwsberichten waarin Marc Dullaert zich laat horen over het terugdringen van het aantal thuiszitters.  juni 2016 - thuiszitterspact Op de Thuiszitterstop werd op 13 juni 2016 het Thuiszitterspact ondertekend, waarbij Marc Dullaert werd aangesteld als aanjager: "Om ons scherp te houden", aldus staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker in het magazine van de Thuiszitterstop. Het belangrijkste punt van het thuiszitterspact is de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. augustus 2016 - verschillen tussen regio's, bestuurders met lef ...
  Geplaatst 23 feb. 2019 14:56 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 20 juni 2017 - 11e Voortgangsrapportage Passend Onderwijs De extra ondersteuning op school wordt vaak naast de normale gang van zaken van het onderwijs georganiseerd. Dit leidt tot onnodige complexiteit voor de onderwijsprofessionals en onvoldoende ondersteuning voor de leerling die dat nodig heeft. Dat concludeert Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht uit de Case Studie naar Passend Aanbod en Ontwikkelingsperspectief, die op 20 juni 2017 als bijlage van de Elfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Lees in dit nieuwsbericht waar wij deze conclusie op baseren.Ander politiek nieuws over Passend Onderwijs: zie overzicht Landelijke politiek
  Geplaatst 30 jun. 2017 07:47 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 17 mei 2017 - Algemene Rekenkamer wil meer duidelijkheid waar geld Passend Onderwijs aan besteed wordt De Algemene Rekenkamer constateerde dat onduidelijk is waar het geld voor Passend Onderwijs aan besteed is. In het rapport worden de volgende aanbevelingen gedaan aan het Ministerie van OCW:- De samenwerkingsverbanden zouden inzichtelijk moeten maken waar het geld aan is besteed en tot welke resultaten voor de leerlingen dit heeft geleid. Deze informatie moet voor alle partijen (leerlingen, ouders, leraren, schoolbesturen) openbaar zijn.- De jaarverslagen en verantwoordingsstukken van de samenwerkingsverbanden zouden informatiever, eenduidiger en dus vergelijkbaarder moeten worden. Lees hier meer over in ons nieuwsbericht Steeds meer geld naar middelbare scholen, maar het komt niet in de klas terecht.Ander politiek nieuws over Passend Onderwijs: zie overzicht Landelijke politiek
  Geplaatst 30 jun. 2017 07:35 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 12 april 2017 - De Staat van het Onderwijs Op het jaarlijkse congres van de onderwijsinspectie "De Staat van het Onderwijs" publiceerde een groep ouderorganisaties een gezamenlijk magazine "De Staat van het Onderwijs volgens ouders", waarin de situatie van het passend onderwijs vanuit de ouders belicht wordt.In de Hoofdlijnen van de Staat van het Onderwijs wijdt de inspectie een apart hoofdstuk aan Passend Onderwijs. Daaruit wordt duidelijk dat de verschuiving van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs, waar je zo vaak over hoort, minimaal is (van 2,1% speciaal naar 2,0% speciaal). Het verschilt wel per regio.Lees verder in dit nieuwsbericht.Ander politiek nieuws over Passend Onderwijs: zie overzicht Landelijke politiek
  Geplaatst 30 jun. 2017 07:37 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 7 februari 2017 - Eerste Kamer akkoord met instemmingsrecht ouders bij zorg op school Op 7 februari 2017 heeft de Eerste Kamer de wetswijziging goedgekeurd waarmee de ouders instemmingsrecht krijgen op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Op 25 oktober 2016 was het voorstel al aangenomen door de Tweede Kamer. De wijziging gaat in vanaf 1 augustus 2017.    Waar gaat het over? Als je kind extra ondersteuning van school krijgt, moet er nu "op overeenstemming gericht overleg (OOGO)" met de ouders plaatsvinden over wat voor hulp het kind krijgt, maar school beslist, ook als ouders het er niet mee eens zijn. Zoals staatssecretaris Sander Dekker schreef naar de Eerste Kamer was er een breed geuite wens van de Tweede Kamer om de balans in de relatie tussen school en ouders iets te verleggen in het ...
  Geplaatst 23 feb. 2017 09:22 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 5 december 2016 - Advies van Onderwijsraad over Passend Onderwijs Het advies van de Onderwijsraad over Passend Onderwijs, ruim 2 jaar na de invoering, legt heel goed de vinger op een aantal zere plekken: in onze eigen woorden:* Focus op thuiszitters is goed, maar verlies de andere doelen van passend onderwijs niet uit het oog (meer leerlingen naar regulier onderwijs, ieder kind kan zich optimaal ontwikkelen, enz.).* Mensenrechtenverdragen verplichten het Nederlandse onderwijs om verder te gaan dan wat de Wet Passend Onderwijs voorschrijft (zoals inclusief onderwijs), daarom zou deze wet herzien moeten worden.* Op regionaal niveau is niet altijd een dekkend aanbod. Dit komt omdat scholen voorzichtig zijn om zich op een bepaald type ondersteuningsaanbod te profileren. De behoudende keuzes in de ondersteuningsprofielen van scholen bieden weinig grond en gelegenheid ...
  Geplaatst 23 dec. 2016 01:00 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 4 november 2016: Onderwijsinspectie kan financiële sancties opleggen als school zorgplicht blijft ontwijken Naar aanleiding van het recente Volkskrant-interview met Marc Dullaert (zie: 'Duizenden kinderen onnodig thuis door onwil scholen') hebben Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) vragen gesteld aan de staatssecretaris van onderwijs. Op 4 november stuurde Sander Dekker zijn antwoord aan de Kamer: Antwoord op vragen van de leden Ypma en Klein over het bericht ‘Duizenden kinderen zitten onnodig thuis’ De kern van vraag 5 luidde: "Welke stappen bent u voornemens te zetten om er voor te zorgen dat scholen zich niet meer aan hun zorgplicht kunnen onttrekken?" In het antwoord schrijft Sander Dekker:  "Indien sprake is van het blijvend niet nakomen van de zorgplicht, kan de inspectie een sanctietraject inzetten en kan een deel van de ...
  Geplaatst 6 nov. 2016 15:12 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
Berichten 1 - 8 van 21 worden weergegeven. Meer bekijken »