Landelijke politiek

 • Hieronder vind je de meest recente gebeurtenissen uit de Nederlandse politiek die interessant zijn voor (passend) onderwijs aan kinderen met autisme en cognitief talent.

 • Interessante punten uit het Regeerakkoord 2017 Op 10 oktober 2017 werd na een lange formatie het regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" gepubliceerd. Hier citeren we de meest interessante punten voor onze doelgroep: ouders van kinderen met autisme en havo/vwo-niveau die het lastig vinden om voor hun kind een onderwijsplek te vinden die zowel een passend ondersteuningsniveau als een passend cognitief niveau heeft, waarbij het kind zich ook prettig voelt en waarbij hun kind zo gewoon mogelijk kan meedoen. Let op: dit zijn enkel nog ambities van de nieuwe regering, het moet nog worden omgezet worden in wetswijzigingen, en die moeten nog goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Keuze uit verschillende brugklastypenSommige kinderen gedijen het beste in een brede of ...
  Geplaatst 22 mei 2020 23:45 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Marc Dullaert als aanjager thuiszitterspact - overzicht nieuwsberichten juni 2016 - juni 2018 foto: bijgesneden van Flickr stream Mediawijzer.net - CC BY 2.0 Marc Dullaert, voormalig Kinderombudsman, is sinds juni 2016 aangesteld als aanjager van het thuiszitterspact. Deze pagina geeft een overzicht van nieuwsberichten waarin Marc Dullaert zich laat horen over het terugdringen van het aantal thuiszitters.  juni 2016 - thuiszitterspact Op de Thuiszitterstop werd op 13 juni 2016 het Thuiszitterspact ondertekend, waarbij Marc Dullaert werd aangesteld als aanjager: "Om ons scherp te houden", aldus staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker in het magazine van de Thuiszitterstop. Het belangrijkste punt van het thuiszitterspact is de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. augustus 2016 - verschillen tussen regio's, bestuurders met lef ...
  Geplaatst 23 feb. 2019 14:56 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 12 april 2017 - De Staat van het Onderwijs Op het jaarlijkse congres van de onderwijsinspectie "De Staat van het Onderwijs" publiceerde een groep ouderorganisaties een gezamenlijk magazine "De Staat van het Onderwijs volgens ouders", waarin de situatie van het passend onderwijs vanuit de ouders belicht wordt.In de Hoofdlijnen van de Staat van het Onderwijs wijdt de inspectie een apart hoofdstuk aan Passend Onderwijs. Daaruit wordt duidelijk dat de verschuiving van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs, waar je zo vaak over hoort, minimaal is (van 2,1% speciaal naar 2,0% speciaal). Het verschilt wel per regio.Lees verder in dit nieuwsbericht.Ander politiek nieuws over Passend Onderwijs: zie overzicht Landelijke politiek
  Geplaatst 30 jun. 2017 07:37 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 5 december 2016 - Advies van Onderwijsraad over Passend Onderwijs Het advies van de Onderwijsraad over Passend Onderwijs, ruim 2 jaar na de invoering, legt heel goed de vinger op een aantal zere plekken: in onze eigen woorden:* Focus op thuiszitters is goed, maar verlies de andere doelen van passend onderwijs niet uit het oog (meer leerlingen naar regulier onderwijs, ieder kind kan zich optimaal ontwikkelen, enz.).* Mensenrechtenverdragen verplichten het Nederlandse onderwijs om verder te gaan dan wat de Wet Passend Onderwijs voorschrijft (zoals inclusief onderwijs), daarom zou deze wet herzien moeten worden.* Op regionaal niveau is niet altijd een dekkend aanbod. Dit komt omdat scholen voorzichtig zijn om zich op een bepaald type ondersteuningsaanbod te profileren. De behoudende keuzes in de ondersteuningsprofielen van scholen bieden weinig grond en gelegenheid ...
  Geplaatst 23 dec. 2016 01:00 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 4 november 2016: Onderwijsinspectie kan financiële sancties opleggen als school zorgplicht blijft ontwijken Naar aanleiding van het recente Volkskrant-interview met Marc Dullaert (zie: 'Duizenden kinderen onnodig thuis door onwil scholen') hebben Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) vragen gesteld aan de staatssecretaris van onderwijs. Op 4 november stuurde Sander Dekker zijn antwoord aan de Kamer: Antwoord op vragen van de leden Ypma en Klein over het bericht ‘Duizenden kinderen zitten onnodig thuis’ De kern van vraag 5 luidde: "Welke stappen bent u voornemens te zetten om er voor te zorgen dat scholen zich niet meer aan hun zorgplicht kunnen onttrekken?" In het antwoord schrijft Sander Dekker:  "Indien sprake is van het blijvend niet nakomen van de zorgplicht, kan de inspectie een sanctietraject inzetten en kan een deel van de ...
  Geplaatst 6 nov. 2016 15:12 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 25 oktober 2016 - Wetswijziging aangenomen om ouders instemmingsrecht te geven bij zorg op school Op 25 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer de wetswijziging aangenomen waarmee de ouders instemmingsrecht krijgen op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De wijziging geldt per 1 augustus 2017.  Waar gaat het over? Als je kind extra ondersteuning van school krijgt, moet er nu "op overeenstemming gericht overleg (OOGO)" met de ouders plaatsvinden over wat voor hulp het kind krijgt, maar school beslist, ook als ouders het er niet mee eens zijn. Na ingang van de wetswijziging hebben ouders meer invloed: zonder hun handtekening onder het handelingsdeel van het OPP is het dan niet rechtsgeldig. Voor meer informatie zie onze uitleg wat een OPP is.  Dankzij een (ook aangenomen) amendement van Loes Ypma (PvdA) is in het wetsvoorstel ook opgenomen ...
  Geplaatst 2 jan. 2020 14:30 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • VN-verdrag geeft recht op inclusief onderwijs bij langdurige beperking Op 14 juli 2016 is het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (afgekort tot VRPH) in werking getreden in Nederland. Dit is mede te danken aan de Coalitie voor Inclusie, die zich hard heeft gemaakt om ook in Nederland het VN-verdrag van 2006 te implementeren. De ratificatie van dit verdrag in Nederland is ook van belang voor mensen met autisme, al hebben zij strikt genomen geen handicap. Ze hebben wel een langdurige beperking en vallen daarom ook onder dit verdrag. Relevante citaten uit de Verdragtekst:Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met ...
  Geplaatst 24 dec. 2019 06:00 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 18 november 2015: Kamerbrief over Onderwijs Op een Andere Locatie Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) stuurde de Tweede Kamer op 18 november 2015 een aantal voorstellen om meer mogelijkheden te bieden voor onderwijs op een andere locatie dan de school. Dit is een vervolg op het onderzoek dat hij in oktober 2014 startte naar aanleiding van verzoeken uit de Tweede Kamer. De staatssecretaris sprak zich al eerder uit over dit onderwerp op 22 april 2015. Toen zei hij in Zembla: scholen moeten betalen voor onderwijs buiten school. IVIO@School (een organisatie die afstandsonderwijs biedt voor categorie 1. hieronder en dus direct belanghebbende is) heeft een samenvatting geschreven waarin de verschillende categorieën van leerlingen naar voren komen:  1. lichamelijke of psychische redenen; 2. sportieve en culturele talenten; 3. tijdelijk verblijf in het ...
  Geplaatst 2 jan. 2020 14:47 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 3 november 2015: Moties aangenomen over leerrecht, maatwerkdiploma, op- en doorstroom Bij de behandeling van de Onderwijsbegroting 2016 in de Tweede Kamer zijn vijf moties aangenomen die interessant zijn voor kinderen met autisme en havo/vwo-niveau. De regering wordt verzocht om te onderzoeken hoe leerrecht in de wet verankerd kan worden, toe te staan dat leerlingen vakken op verschillende niveaus volgen én afronden met een maatwerkdiploma, en overstappen naar een hoger niveau te bevorderen. Alle moties en welke partijen voor en tegen stemden zijn te vinden bij de Stemmingsuitslag van de moties ingediend bij de Onderwijsbegroting 2016. Let op: een motie is een verzoek aan de regering, dat betekent niet per definitie dat de regering het ook opvolgt. Het is wel een belangrijk signaal waar een meerderheid van de Tweede ...
  Geplaatst 2 dec. 2015 22:18 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 7 oktober 2015: Terugblik op thuiszittersmanifestatie en thuiszitterssymposium Op 1 oktober (de traditionele teldatum in het onderwijs) organiseerden ouders van thuiszitters de manifestatie Thuiszitters Tellen. Staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker werd geïnterviewd (zie video). Een dag later, op 2 oktober 2015, was er een Thuiszitterssymposium waarbij de nadruk lag op "Onderwijs en zorg gaan wél samen". Dit symposium was georganiseerd door ouders en bedoeld voor zowel ouders als professionals uit onderwijs en zorg. De presentaties zijn beschikbaar. Thuiszitters Tellen Het aantal leerlingen dat een school heeft op 1 oktober, bepaalt hoeveel geld ze krijgen in het daaropvolgende schooljaar. Thuiszitters zijn niet altijd ingeschreven op een school (zie Verschillende definities van thuiszitters) maar zouden wel mee moeten tellen! Ouders organiseerden daarom de manifestatie Thuiszitters Tellen. Er hebben zich 118 ...
  Geplaatst 8 sep. 2018 08:51 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 25 september 2015 - Brief van staatssecretaris aan Kamer over Passend Onderwijs De staatssecretaris van onderwijs, Sander Dekker, reageert op de recente onderzoeken van DUO (leraren die negatief zijn over passend onderwijs), AVS (zie Scholen negeren massaal zorgplicht, schrijnende voorbeelden uit Utrecht) en de Kinderombudsman (zie Kinderombudsman: zonder aanpassingen gaat Passend Onderwijs nooit lukken). In zijn brief geeft hij aan dat Passend Onderwijs werk in uitvoering is en dat het stap voor stap gaat. Wat ons opviel in deze Kamerbrief:  Ouders mogen ontwijkingen van de zorgplicht (niet willen inschrijven van een leerling) rechtstreeks melden bij de onderwijsinspectie, zodat die de school daarop kan aanspreken. Wij merken dat dit nog niet door alle inspecteurs daadwerkelijk zo opgepakt wordt, maar misschien heeft dat nog tijd nodig. Dit roept echter ook de vraag op: stel ...
  Geplaatst 2 jan. 2020 14:33 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 30 juni 2015 - Sander Dekker: in 2020 elke thuiszitter binnen 3 maanden passend onderwijs Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker: "Ik vind dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuis mag zitten zonder aanbod van passend onderwijs." Dit zei hij tijdens het het algemeen overleg in de Tweede Kamer (zie het verslag) naar aanleiding van de 7e voortgangsrapportage passend onderwijs. In die voortgangsrapportage staat onder andere dat leerlingen die zonder onderwijs thuiszitten (onze stichting noemt hen gewoon thuiszitters, zie Verschillende definities van thuiszitters), steeds beter in beeld komen: "Onderwijs en gemeenten registreren beter over welke leerlingen het gaat [die zonder onderwijs thuiszitten] en maken afspraken over hoe voor alle leerlingen een passende plek gevonden kan worden. Meer dan de helft van de samenwerkingsverbanden organiseert, al dan niet met de gemeenten, een doorzettingsmacht om ...
  Geplaatst 19 feb. 2017 07:44 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
Berichten 1 - 12 van 12 worden weergegeven. Meer bekijken »