Landelijke politiek

 • Hieronder vind je de meest recente gebeurtenissen uit de Nederlandse politiek die interessant zijn voor (passend) onderwijs aan kinderen met autisme en cognitief talent.

 • 7 februari 2017 - Eerste Kamer akkoord met instemmingsrecht ouders bij zorg op school Op 7 februari 2017 heeft de Eerste Kamer de wetswijziging goedgekeurd waarmee de ouders instemmingsrecht krijgen op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Op 25 oktober 2016 was het voorstel al aangenomen door de Tweede Kamer. De wijziging gaat in vanaf 1 augustus 2017.    Waar gaat het over? Als je kind extra ondersteuning van school krijgt, moet er nu "op overeenstemming gericht overleg (OOGO)" met de ouders plaatsvinden over wat voor hulp het kind krijgt, maar school beslist, ook als ouders het er niet mee eens zijn. Zoals staatssecretaris Sander Dekker schreef naar de Eerste Kamer was er een breed geuite wens van de Tweede Kamer om de balans in de relatie tussen school en ouders iets te verleggen in het ...
  Geplaatst 23 feb. 2017 09:22 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 5 december 2016 - Advies van Onderwijsraad over Passend Onderwijs Het advies van de Onderwijsraad over Passend Onderwijs, ruim 2 jaar na de invoering, legt heel goed de vinger op een aantal zere plekken: in onze eigen woorden:* Focus op thuiszitters is goed, maar verlies de andere doelen van passend onderwijs niet uit het oog (meer leerlingen naar regulier onderwijs, ieder kind kan zich optimaal ontwikkelen, enz.).* Mensenrechtenverdragen verplichten het Nederlandse onderwijs om verder te gaan dan wat de Wet Passend Onderwijs voorschrijft (zoals inclusief onderwijs), daarom zou deze wet herzien moeten worden.* Op regionaal niveau is niet altijd een dekkend aanbod. Dit komt omdat scholen voorzichtig zijn om zich op een bepaald type ondersteuningsaanbod te profileren. De behoudende keuzes in de ondersteuningsprofielen van scholen bieden weinig grond en gelegenheid ...
  Geplaatst 23 dec. 2016 01:00 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 4 november 2016: Onderwijsinspectie kan financiële sancties opleggen als school zorgplicht blijft ontwijken Naar aanleiding van het recente Volkskrant-interview met Marc Dullaert (zie: 'Duizenden kinderen onnodig thuis door onwil scholen') hebben Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) vragen gesteld aan de staatssecretaris van onderwijs. Op 4 november stuurde Sander Dekker zijn antwoord aan de Kamer: Antwoord op vragen van de leden Ypma en Klein over het bericht ‘Duizenden kinderen zitten onnodig thuis’ De kern van vraag 5 luidde: "Welke stappen bent u voornemens te zetten om er voor te zorgen dat scholen zich niet meer aan hun zorgplicht kunnen onttrekken?" In het antwoord schrijft Sander Dekker:  "Indien sprake is van het blijvend niet nakomen van de zorgplicht, kan de inspectie een sanctietraject inzetten en kan een deel van de ...
  Geplaatst 6 nov. 2016 15:12 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 25 oktober 2016 - Wetswijziging aangenomen om ouders instemmingsrecht te geven bij zorg op school Op 25 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer de wetswijziging aangenomen waarmee de ouders instemmingsrecht krijgen op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De wijziging zal waarschijnlijk gaan gelden vanaf 1 augustus 2017.  Waar gaat het over? Als je kind extra ondersteuning van school krijgt, moet er nu "op overeenstemming gericht overleg (OOGO)" met de ouders plaatsvinden over wat voor hulp het kind krijgt, maar school beslist, ook als ouders het er niet mee eens zijn. Na ingang van de wetswijziging hebben ouders meer invloed: zonder hun handtekening onder het handelingsdeel van het OPP is het dan niet rechtsgeldig. Voor meer uitleg zie onze uitleg wat een OPP is.  Dankzij een (ook aangenomen) amendement van Loes Ypma (PvdA) is in het ...
  Geplaatst 25 okt. 2016 13:47 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • VN-verdrag geeft recht op inclusief onderwijs bij langdurige beperking Op 14 juli 2016 is het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (afgekort tot VRPH) in werking getreden in Nederland. Dit is mede te danken aan de Coalitie voor Inclusie, die zich hard heeft gemaakt om ook in Nederland het VN-verdrag van 2006 te implementeren. De ratificatie van dit verdrag in Nederland is ook van belang voor mensen met autisme, al hebben zij strikt genomen geen handicap. Ze hebben wel een langdurige beperking en vallen daarom ook onder dit verdrag. Relevante citaten uit de Verdragtekst:Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met ...
  Geplaatst 13 apr. 2017 09:41 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 13 januari 2016: Internetconsultatie over wetsvoorstel om makkelijker nieuwe school te starten "De vrijheid van onderwijs viert volgend jaar haar honderdjarig jubileum, maar de uitwerking van artikel 23 in de Grondwet is al lang niet meer van deze tijd." Zo start het bericht op rijksoverheid.nl getiteld "Meer ruimte voor nieuwe scholen". Het gaat erom dat nieuwe (door de overheid gefinancierde) scholen niet meer zouden moeten worden geweigerd omdat er al voldoende scholen van die richting (geloof, levensovertuiging) zijn, maar dat een nieuwe school toestemming krijgt voor overheidsfinanciering en huisvesting als er genoeg belangstelling van ouders voor is.  Het wetsvoorstel is nu bekendgemaakt, iedereen kon via een internetconsultatie zijn of haar mening geven tot 29 februari 2016. Een samenvatting van de voorgestelde wijzigingen staat op pagina 20 van het wetsvoorstel. De reactie ...
  Geplaatst 2 mrt. 2016 08:59 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 18 november 2015: Kamerbrief over Onderwijs Op een Andere Locatie Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) stuurde de Tweede Kamer op 18 november 2015 een aantal voorstellen om meer mogelijkheden te bieden voor onderwijs op een andere locatie dan de school. Dit is een vervolg op het onderzoek dat hij in oktober 2014 startte naar aanleiding van verzoeken uit de Tweede Kamer. De staatssecretaris sprak zich al eerder uit over dit onderwerp op 22 april 2015 - Uitspraak staatssecretaris in Zembla: scholen moeten betalen voor onderwijs buiten school.Op de website Passend Onderwijs van het ministerie van OCW wordt uitgelegd welke maatregelen voor de korte termijn en welke voor de lange termijn nu worden voorgesteld.IVIO@School (een organisatie die afstandsonderwijs biedt voor categorie 1. hieronder en dus direct belanghebbende is) heeft een ...
  Geplaatst 25 mrt. 2017 04:18 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • 3 november 2015: Moties aangenomen over leerrecht, maatwerkdiploma, op- en doorstroom Bij de behandeling van de Onderwijsbegroting 2016 in de Tweede Kamer zijn vijf moties aangenomen die interessant zijn voor kinderen met autisme en havo/vwo-niveau. De regering wordt verzocht om te onderzoeken hoe leerrecht in de wet verankerd kan worden, toe te staan dat leerlingen vakken op verschillende niveaus volgen én afronden met een maatwerkdiploma, en overstappen naar een hoger niveau te bevorderen. Alle moties en welke partijen voor en tegen stemden zijn te vinden bij de Stemmingsuitslag van de moties ingediend bij de Onderwijsbegroting 2016. Let op: een motie is een verzoek aan de regering, dat betekent niet per definitie dat de regering het ook opvolgt. Het is wel een belangrijk signaal waar een meerderheid van de Tweede ...
  Geplaatst 2 dec. 2015 22:18 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
Berichten 1 - 8 van 16 worden weergegeven. Meer bekijken »