Alle nieuwsberichten

Hieronder zie je onze nieuwsberichten, met de mogelijkheid om door te bladeren naar oudere berichten tot 2015.


Als kind vastloopt, kijk ook naar omgeving - Orchidee is toch geen zieke paardenbloem?

Geplaatst door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ bijgewerkt ]

Het CCE* heeft een nieuw tweegesprek gepubliceerd: een gesprek met Bert Wienen over de achtergronden van zijn (promotie)onderzoek, en de betekenis daarvan voor vastlopende situaties van kinderen met een complexe zorgvraag. 

In De betekenis van omgevingsfactoren op het gedrag van kinderen betoogt Wienen (Hogeschool Windesheim) dat kinderen met een diagnose te vaak opgroeien met het idee dat ze afwijken. Met zijn onderzoek wil hij laten zien dat juist ook context belangrijk is in de ontwikkeling van een kind. 

“Je kan het vergelijken met paardenbloemen en orchideeën. De meesten van ons zijn paardenbloemen, die groeien altijd en overal”, legt Wienen uit. “Er zijn ook orchideeën, deze vragen om een heel precieze context wat betreft vocht, licht en grond. Maar om nou al die orchideeën die niet goed bloeien ziek te noemen, dat gaat wel een beetje ver.”

Wij als Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht vinden het heel goed als er vaker gekeken wordt naar hoe de omgeving geschikt(er) gemaakt kan worden zodat het kind op kan bloeien, in plaats van vooral te proberen het kind zich te laten aanpassen. In het artikel wordt ook gesuggereerd dat een goede manier daarvoor kan worden geboden via inclusief onderwijs (in de betekenis van alle kinderen naar dezelfde school, niet per se allemaal in dezelfde klas). Ook daar zijn wij het mee eens!

* CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) kan gratis adviseren over passend onderwijs aan kinderen met complexe gedragsproblematiek, zoals bijvoorbeeld autisme. Soms kan een situatie op school zodanig vastlopen dat thuis zitten nog de enige optie lijkt. Er is al veel geprobeerd en toch lukt het niet om een oplossing te vinden. Onderwijs- en zorgprofessionals of ouders kunnen een beroep doen op het CCE om inhoudelijk mee te denken over ernstig probleemgedrag
op school en op zoek te gaan naar nieuw perspectief. Uitgangspunt is dat er al zorgprofessionals betrokken zijn bij het kind.

Gerelateerd op deze site:

Jan Ligthart brugjaar in Utrecht voordat je naar de middelbare school gaat

Geplaatst 21 feb. 2021 01:45 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 21 feb. 2021 02:03 bijgewerkt ]

Zit je in groep 8, maar ben je nog niet helemaal toe aan de overgang naar de middelbare school? Vanaf 2021 is het mogelijk om het Brugjaar Jan Ligthart in Utrecht te volgen, onder de vleugels van het Gregorius College. 

Van hun website: "Je krijgt net als op de basisschool les in een vast lokaal, van een vaste leerkracht. Je maakt kennis met vakken die je nu nog niet hebt. Vaak komen docenten naar ‘jouw’ lokaal toe. Soms, zoals bij gym, ga je naar het vaklokaal. Je leert hier bijvoorbeeld presenteren, je concentratie vergroten, of hoe jij het beste je leer- en maakwerk kunt plannen."

We hebben deze optie toegevoegd aan onze pagina Tussen basisschool en brugklas: mogelijkheden voor een tussenjaar.

1 dag per week begeleiding hoogbegaafden vanuit scholen in 't Gooi

Geplaatst 21 feb. 2021 01:26 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 21 feb. 2021 01:30 bijgewerkt ]

Sinds dit schooljaar bieden reguliere scholen in 't Gooi een dag per week begeleiding aan vastgelopen hoogbegaafde leerlingen. De begeleiding vindt plaats bij ECHT (ExpertiseCentrum Hoogbegaafdheid en Talentontwikkeling) in Huizen. Zowel basisscholen als voortgezet onderwijs in de regio Hilversum (en soms daarbuiten) kunnen het aanvragen als hoogbegaafdheid is gebleken uit psychodiagnostisch onderzoek, de school zelf al begeleiding heeft geprobeerd en de ouders buiten school al hulp hebben gehad of open staan voor dergelijke hulp, en desondanks de leerling nog steeds een hulpvraag heeft. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Voor meer informatie zie de website van ECHT Gooi.

Wij hebben ECHT Gooi opgenomen op onze pagina School-voorbeelden rondom Utrecht en ingedeeld op niveau 3.1 Schakelklas op andere locatie van onze preventiepiramide.

Gerelateerd op deze site:

Veel geld over van passend onderwijs VO Utrecht/Stichtse Vecht

Geplaatst 27 jan. 2021 02:09 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 27 jan. 2021 02:10 bijgewerkt ]

De financiële cijfers over 2019 zijn verwerkt op onze pagina Hoe rijk is mijn samenwerkingsverband passend onderwijs? 

Voor het voortgezet onderwijs in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht blijkt dat er in 2019 meer geld overbleef dan ooit: 1,6 miljoen, terwijl er maar 0,2 miljoen werd uitgekeerd aan individuele arrangementen in het reguliere onderwijs. De algemene reserves van het Utrechtse samenwerkingsverband Sterk VO gingen omlaag door andere uitgaven dan passend onderwijs, maar bleven wel ruim boven het bedrag dat de inspectie een redelijke reserve vindt. Lees hier meer over op onze pagina Hoe rijk is mijn samenwerkingsverband passend onderwijs?

Reactie Balans en AutiPassend Onderwijs Utrecht op Wetsvoorstel Doorbraakaanpak

Geplaatst 2 jan. 2021 00:28 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 3 jan. 2021 05:40 bijgewerkt ]

vuist die door glas breekt
Tot 4 januari kan iedereen reageren op het Wetsvoorstel Doorbraakaanpak Onderwijs en Jeugdhulp. Wij hebben samen met oudervereniging Balans een reactie opgesteld waarin we de nodige kritiek uiten op dit wetsvoorstel. 

Wij zien het Wetsvoorstel Leerrecht als een betere oplossing dan dit Wetsvoorstel Doorbraakaanpak, zie onze argumenten voor Wetsvoorstel Invoering Leerrecht.

Onze conclusie over het Wetsvoorstel Doorbraakaanpak kun je hieronder lezen. Ben je het hiermee eens? Dan kun je tot maandag 4 januari ons pleidooi als reactie op de internetconsultatie indienen om ons standpunt te versterken.
Het wetsvoorstel wil het probleem van het grote aantal thuiszitters aanpakken. In het IAK (Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving) wordt beschreven: “Belangrijk in een thuiszittersaanpak is preventie en vroegtijdige signalering en het duidelijk beleggen van taken en verantwoordelijkheden in alle stappen van het (escalatie)proces.”

Verkeerde probleemstelling

Door te spreken over een thuiszittersaanpak, wordt er te veel gekeken naar het uitvalproces en de leerplicht in plaats van het realiseren van een passend onderwijsaanbod voor alle kinderen en jongeren, binnen of buiten school.

Als je daarentegen uitgaat van leerrecht en onderzoekt waar en waarom leerlingen dat niet krijgen, dan richt je je op het oplossen van de kern van het probleem, in plaats van symptoombestrijding.

In de Kamerbrief Evaluatie en Verbeteraanpak van Passend Onderwijs[1] van 4 november 2020 schrijft minister Slob dat hij het leerrecht wil verankeren in de wet door een landelijke norm van basisondersteuning, gecombineerd met zorgplicht en dekkend aanbod. Hij geeft aan dat hij daarmee voldoet aan wat in het regeerakkoord is afgesproken, namelijk dat onderzocht zou worden hoe het leerrecht, zoals dat in internationale verdragen staat, in de wet kan worden verankerd.

De internationale verdragen gaan echter verder dan dat. Het onderwijs hoort gericht te zijn op “de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind” (artikel 29, eerste lid sub a van het Kinderrechtenverdrag). Dit kan niet gerealiseerd worden als de Leerplichtwet nog steeds vrijstellingen van inschrijving aan een school verleent als een leerling (tijdelijk) niet (meer) in staat is tot geregeld schoolbezoek.

Voor verankering van het leerrecht zijn wij daarom voorstander van het Wetsvoorstel Leerrecht[2]. Wij zijn van mening dat onderdelen van dit Wetsvoorstel Doorbraakaanpak nutteloos zijn en soms zelfs schadelijk kunnen zijn.

Verkeerde aanpak

Het Wetsvoorstel Doorbraakaanpak biedt geen oplossing voor het probleem dat geschetst is, namelijk het terugdringen van verzuim en thuiszitters.

Om dit probleem op te lossen, richt dit wetsvoorstel zich op twee aspecten:

1.       Het delen van verzuimcijfers met de samenwerkingsverbanden, zodat zij die informatie kunnen gebruiken om een dekkend aanbod te realiseren.

2.       Het maken van afspraken tussen gemeente en samenwerkingsverband als een leerling eenmaal is uitgevallen.

Nutteloze onderdelen van dit wetsvoorstel

De voorgestelde wetswijzigingen met betrekking tot afspraken tussen gemeente en samenwerkingsverband over het beëindigen van verzuim binnen 3 maanden bieden ruimte om:

 • van het bestaande onderwijsaanbod uit te gaan in plaats van een echt dekkend aanbod te creëren (gezien de formulering “een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs”), 
 • pas in te grijpen als de leerling (geruime tijd) is uitgevallen in plaats van bij dreigende uitval, 
 • voor bijkomende problemen vanwege het lange verzuim te verwijzen naar individuele jeugdhulp in plaats van preventie en ondersteuning in het onderwijs zelf te regelen, 
 • de noodzaak voor jeugdhulp, als die er is, te gebruiken als excuus om geen (passend) onderwijs te bieden waarbij de leerling zich volledig kan ontplooien.

Het voegt weinig toe aan de al bestaande wettekst “Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, bedoeld in de vorige volzin, te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.” (Artikel 18a Wet op het primair onderwijs en Artikel 17a Wet op het voortgezet onderwijs). Dat heeft tot nu toe niet geleid tot een beter dekkend aanbod en daar voegt dit wetsvoorstel niets dwingends aan toe (in tegenstelling tot het Wetsvoorstel Leerrecht).

Volgens de Memorie van Toelichting ligt de doorbraakaanpak in het verlengde van de meer expliciet gemaakte taak van het samenwerkingsverband om te zorgen voor een dekkend aanbod. Als de taak om te zorgen voor een dekkend aanbod niet goed verankerd is (omdat de definitie “zo passend mogelijk” door het onderwijs zelf geïnterpreteerd mag worden) heeft de doorbraakaanpak dus ook weinig toegevoegde waarde.

Schadelijke onderdelen van dit wetsvoorstel

Bovendien is het zeer onwenselijk dat er voorgesteld wordt dat het samenwerkingsverband een wettelijke grondslag krijgt voor het verwerken van privacygevoelige (medische) persoonsgegevens van leerlingen zonder toestemming van ouders (of 16+ leerling), terwijl het samenwerkingsverband niet in alle gevallen de deskundigheid heeft om dat goed te beoordelen en het wel als argument kan gebruiken om passende onderwijsoplossingen tegen te houden en ouders onder druk te zetten. Dit kan een averechts effect hebben op de ontplooiingsmogelijkheden van de leerling en traumatisch zijn voor het hele gezin. Daarom is dit onderdeel van het wetsvoorstel schadelijk te noemen.

Er is een betere oplossing voor dit probleem mogelijk, namelijk via de jeugdarts zoals beschreven in het wetsvoorstel Leerrecht. De jeugdarts is onafhankelijk, is deskundig over de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen, heeft beroepsgeheim en valt onder het medisch tuchtrecht.

Als er naast de doorzettingsmacht die daarin beschreven wordt nog behoefte is aan inzicht in anonieme verzuimcijfers en/of afspraken tussen gemeente en samenwerkingsverband is dat prima, maar die afspraken moeten aanvullend zijn en gaan over de uitvoering. Hiervoor is het dan niet nodig dat het samenwerkingsverband toegang krijgt tot bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld gegevens over de fysieke en/of geestelijke gezondheid van een leerling.

Ons advies

Wij adviseren om wetsvoorstellen te richten op het oplossen van de kern van het probleem en niet op symptoombestrijding. Dit wetsvoorstel heeft als doel het tegengaan van verzuim en schooluitval, maar de kern van het probleem is dat niet voor alle kinderen en jongeren een passend onderwijsaanbod beschikbaar is, wat leidt tot thuiszitters en vrijstellingen voor leerbare kinderen en jongeren. 

Hiertoe is het onder andere belangrijk om het leerrecht zoals dat in de internationale verdragen beschreven is, wettelijk te verankeren. Het voorstel van minister Slob in zijn brief van 4 november 2020 is onvoldoende om dit te realiseren. Het Wetsvoorstel Leerrecht is een grote stap in de goede richting.Bang voor drang en dwang

Geplaatst 6 dec. 2020 01:48 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 6 dec. 2020 02:05 bijgewerkt ]

De conferentie 'Bang voor drang en dwang' maakte indringend duidelijk wat er misgaat in de doorgeschoten strijd tegen kindermishandeling. De conferentie leidde tot 12 aanbevelingen voor betere rechtsbescherming van kind en ouders. 

Het aantal kinderen dat bij de ouders weggehaald wordt loopt op, zonder dat duidelijk is of het goed is voor die kinderen. Dat geeft zoveel leed voor kinderen en hun ouders, dat zelfs de dreiging met een Veilig Thuis-melding angst veroorzaakt bij de ouders, omdat ze zich daar nauwelijks tegen kunnen verdedigen. Op de conferentie 'Bang voor drang en dwang' bracht Balans wetenschappers in contact met ouders die te maken hebben gehad met drang (drang = professionals dringen erop aan dat ouders akkoord gaan met iets dat ze niet willen) en dwang (dwang = de kinderrechter dwingt iets af tegen de wil van ouders).

Op de foto bij dit bericht zie je Jolande uit Beijerse, hoofddocent Strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze vertelt op de conferentie zichtbaar geëmotioneerd over het speelgoed op de foto achter haar, dat al 4 jaar staat te wachten op de terugkeer van Bart die als 7-jarige gedwongen uit huis is geplaatst zonder dat Bart of zijn moeder begrepen waarom. 
Grafiek van BVIKZ waaruit blijkt dat de meeste van de 364 meldingen over drang en dwang liepen via VT Midden-Nederland
BVIKZ (Belangenvereniging Intensieve Kindzorg) kreeg 364 meldingen van ouders over drang en dwang, waarbij bleek dat het grootste deel afkomstig is van onderwijs en leerplicht en een melding was van pedagogische verwaarlozing (een artikel van het Nederlands Jeugd Instituut zegt: 'Pedagogische verwaarlozing is een vorm van emotionele verwaarlozing waarbij sprake is van onvoldoende ouderlijk gezag en onvoldoende structuur in de opvoeding van het kind'). Niet zelden gaat het bij die gevallen over een verschil van inzicht over wat een geschikte vorm van onderwijs is voor kinderen wiens ontwikkeling afwijkt van de norm. Verreweg het grootste aantal inzendingen bij BVIKZ was van Veilig Thuis Midden-Nederland, in Utrecht. Deze vestiging was al vaker negatief in het nieuws vanwege onterechte beschuldigingen van ouders.

onderwijs niet goed geregeld is (handelingsdeel van het OPP uitvoeren) of jeugdhulp is betrokken'. en ook: 'Kinderrechters moeten meer tijd nemen voor zaken en kritischer zijn over voorgelegde feiten'.

Gelukkig heeft de gezamenlijke lobby van ouderorganisaties zoals Balans en Ouders & Onderwijs tot gevolg gehad dat één van minister Slob's 25 punten ter verbetering van Passend Onderwijs is:
 • Geen VT-melding bij puur een geschil over passend onderwijs. Het is heel belangrijk dat scholen melden wanneer ze een vermoeden van kindermishandeling hebben. Een melding doen puur omdat ouders en school het niet eens kunnen worden over passende ondersteuning (en hun kind vervolgens thuis houden) moeten we met elkaar niet willen. Daarvoor heeft het veel te grote impact. Ik maak hierover afspraken met partijen. 
Voor de andere aanbevelingen blijft Balans aandacht vragen. Het is belangrijk dat de procedures rondom ondertoezichtstellingen (ots) en uithuisplaatsingen (uhp) verbeterd worden zodat perverse financiële prikkels niet meer leiden tot onnodig leed bij kinderen en ouders!

Inspirerende documentaire over onderwijs aan kinderen die moeite hebben naar school te gaan

Geplaatst 5 dec. 2020 07:29 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 5 dec. 2020 07:32 bijgewerkt ]

De documentaire "My Journey for Education" van
Merlijn Goldsack
is een indrukwekkend verhaal van een jongen met autisme die jarenlang niet naar school ging, hoe hij dat beleefde en hoe hij dat verwerkte door deze documentaire te maken. Hij onderzocht het onderwijs in verschillende landen en ontdekte wat wel werkt voor kinderen zoals hij. Zijn motivatie is dat hij niemand toewenst wat hij heeft ervaren. Goed gedaan, Merlijn! Aan iedereen die te maken heeft met een kind dat moeite heeft om naar school te gaan: bekijk deze documentaire!

Onze argumenten voor het Wetsvoorstel Invoering Leerrecht

Geplaatst 29 nov. 2020 07:03 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 3 jan. 2021 06:03 bijgewerkt ]

D66 heeft een initiatiefwet geschreven om het leerrecht in de wet vast te leggen. Tot 15 januari 2021 is er een internetconsultatie waarbij iedereen kan reageren op dit wetsvoorstel invoering leerrecht. Daarna wordt het voorstel ingediend.

De Memorie van toelichting bij deze wet is het lezen meer dan waard. Daarin wordt goed uitgelegd wat er nu schort aan de mogelijkheden voor kinderen om onderwijs te krijgen, als geregeld schoolbezoek niet lukt op de manier waarop de scholen in de regio dat bieden.

Wij vinden het een goede zaak dat dit wetsvoorstel de mogelijkheden van een kind voor de ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens centraal stelt als criterium voor het recht op onderwijs. Eenieder die dit ook vindt, maar vragen heeft bij de uitwerking daarvan in dit wetsvoorstel, willen wij vragen om een reactie door te geven via de internetconsultatie. Doe dit vooral, zodat er uiteindelijk een wetsvoorstel komt dat onze kinderen echt leerrecht kan geven!

Wat houdt het Wetsvoorstel Leerrecht in?

Op dit moment gebeurt het te vaak dat kinderen uitvallen op school en zich niet goed verder kunnen ontplooien, terwijl ze misschien niet in staat zijn naar school te gaan, maar wel degelijk leerbaar zijn. Omdat de huidige wet stelt dat ouders strafbaar zijn als hun kind niet naar school gaat, en de ouders er niets aan kunnen doen als scholen niet het onderwijs bieden dat hun kind nodig heeft, worden op dit moment te veel vrijstellingen 5a gegeven, waarna hun recht op onderwijs helemaal is vervallen. Dit is in strijd met het Kinderrechtenverdrag artikel 29, dat aangeeft dat het onderwijs gericht moet zijn op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind. 

Het wetsvoorstel invoering leerrecht pakt dit op drie manieren aan: 
 1. Een vrijstelling 5a mag alleen als een kind zich niet meer kan ontplooien zoals in het Kinderrechtenverdrag beschreven (en het is voldoende als de behandelend arts, aangedragen door de ouders, dat beoordeelt).
 2. Als school desondanks geen goed passend onderwijs biedt (zoals dat volgens de behandelaar nodig is) kan de gemeente, via de jeugdarts, maatregelen opleggen aan het onderwijs om alsnog het juiste passende onderwijs te creëren. Hierbij zijn wel een aantal randvoorwaarden nodig, zie hieronder.
 3. Bij dreigende uitval moet het samenwerkingsverband dit melden bij de jeugdarts, zodat die kan ingrijpen bij individuele gevallen en ook trends kan signaleren en hierover in gesprek gaan met het onderwijs in het kader van het creëren van een dekkend aanbod.
Nu hebben wij als ouderbelangenbehartigers al veel meegemaakt dat ondanks mooie formuleringen op papier het in de praktijk niet lukt om passend onderwijs te realiseren voor bepaalde kinderen, en dat ouders machteloos aan de kant worden geschoven. Met alle gevolgen voor hun kind en het gezin. Daarom zijn wij heel kritisch ten aanzien van de positie van ouders in nieuwe plannen om passend onderwijs te realiseren.

Waarom steunen wij dit wetsvoorstel?

Wij steunen dit wetsvoorstel om de volgende redenen:
 • Als een kind in staat is om zijn persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens te ontplooien, zou die door de overheid bekostigd onderwijs moeten kunnen volgen wat die ontplooiing mogelijk maakt, in lijn met het Kinderrechtenverdrag.
 • Ook bij een leerling die een onderwijsprogramma volgt op afstand van de school (bijvoorbeeld thuis, bij een speciale begeleider of bij een speciale organisatie) maar onder verantwoordelijkheid van de school waar hij staat ingeschreven, is er sprake van onderwijsdeelname. Dus ook maatwerk-onderwijs om een kind in staat te stellen zich te ontplooien, valt onder het door het rijk bekostigde onderwijs.
 • De behandelaar van het kind kan het beste beoordelen wat het kind nodig heeft. Ouders (en 16+ kinderen) kunnen zelf een behandelaar kiezen, zolang die een BIG-registratie heeft.
 • De huidige wet verplicht scholen en samenwerkingsverbanden alleen maar om een "zo passend mogelijke plaats" in het onderwijs te bieden (zie ook Reactie Balans en AutiPassend Onderwijs Utrecht op Wetsvoorstel Doorbraakaanpak) waarbij het onderwijs zelf bepaalt wat "zo passend mogelijk" betekent. Dat biedt het onderwijs de vrijheid om een plaats te bieden binnen het onderwijsaanbod dat ze al hebben, zonder een echt dekkend aanbod te creëren. Handhaving door de onderwijsinspectie van deze regel zal niet tot maatregelen kunnen leiden, want het voldoet altijd aan de wet die zegt dat het "zo passend mogelijk" moet zijn. Waarschijnlijk is dat de reden dat de rol van de inspectie bij het passend onderwijs zo beperkt is.
 • Er is een vorm van doorzettingsmacht nodig richting het onderwijs (dus niet richting ouders, die worden al genoeg onder druk gezet op allerlei manieren) om het onderwijs te dwingen zodanige aanpassingen in het onderwijsaanbod te maken dat het geschikt wordt voor alle kinderen die zich nog kunnen ontplooien.
 • Degene die de doorzettingsmacht krijgt, moet voldoende deskundigheid hebben om het advies van de behandelaar op waarde te kunnen schatten en te kunnen beoordelen of het rechtvaardigt dat het onderwijs onder druk gezet wordt (dat is geen kleinigheid!). 
 • Degene die de doorzettingsmacht krijgt, zal daarvoor soms privacygevoelige (medische) gegevens inzien, en daarom is het belangrijk dat de privacy goed gewaarborgd wordt. Ervaring leert ons dat medewerkers van scholen, samenwerkingsverbanden en leerplicht door hun meervoudige belangen dergelijke gegevens nogal eens misbruiken om ouders onder druk te zetten een niet passend onderwijsaanbod te accepteren. Daarom willen wij dat degene die de doorzettingsmacht krijgt, onafhankelijk is van onderwijs en de strafrechtelijke taak van leerplichtambtenaren. 
 • Als degene die de doorzettingsmacht krijgt het advies van de behandelaar niet volgt, of niet vertrouwelijk omgaat met de (medische) persoonsgegevens, of het onderwijs niet onder druk zet terwijl dat wel zou moeten, moet diegene daar op een relatief eenvoudige wijze op kunnen worden aangesproken door ouders, op zo'n manier dat diegene daar ook echt significant nadeel van ondervindt.
 • De huidige wet biedt al de optie dat een gemeente maatregelen oplegt als er gevaar is voor de gezondheid of pedagogische omgeving van kinderen. Dat is ook waar bepaalde coronamaatregelen op gebaseerd zijn. Op dit moment worden dergelijke maatregelen wel opgelegd aan gezinnen, niet aan scholen of samenwerkingsverbanden, maar volgens de wet is het ook mogelijk om maatregelen op te leggen aan het onderwijs. Degene die voor de gemeente beoordeelt wat er nodig is voor de gezondheid en pedagogische omgeving van kinderen is de jeugdarts. Een jeugdarts valt onder het medisch beroepsgeheim en onder het medisch tuchtrecht. Het medisch tuchtrecht is relatief eenvoudig door ouders in te schakelen en heeft bij een veroordeling een significante impact.
 • Een jeugdarts mag zelf geen diagnose stellen, dus zal logischerwijs in gesprek moeten gaan met kind, ouders en behandelaar en het advies van de behandelaar volgen. Als die dat niet doet dan kan het medisch tuchtrecht ingeschakeld worden.
 • De gemeente, waar de jeugdarts voor werkt, heeft er belang bij dat kinderen zich goed kunnen ontplooien via het onderwijs, omdat dat kosten voor de gemeente bespaart in jeugdhulp en volwassenenhulp (zie Maatschappelijke business case: investering in onderwijs bespaart gemeenten miljoenen per jaar). Ook zullen leerplichtambtenaren minder te doen krijgen.
 • De jeugdartsen zijn nu gewend om alleen maar een rol te spelen richting gezinnen, maar ze zijn capabel genoeg om met bijscholing ook het leerrecht van kinderen te kunnen dienen en maatregelen voor het onderwijs te formuleren. 
 • Als het onderwijs niet geneigd zou zijn om een dergelijke maatregel op te volgen, kan een rechtszaak gestart worden, maar wellicht dat ook de dreiging geen gemeentelijke subsidies meer te krijgen het onderwijs kan overtuigen om mee te werken.
Kortom, de jeugdarts kan in positie gebracht worden om het leerrecht af te dwingen richting het onderwijs, omdat de wet dat al toestaat, omdat zij onafhankelijk zijn van het onderwijs en de strafrechtelijke taken van leerplicht, en omdat zij een medisch beroepsgeheim hebben, en omdat zij onder het medisch tuchtrecht vallen, mits aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan:
 • Jeugdartsen worden bijgeschoold om te leren wat het leerrecht inhoudt en hoe zij ervoor moeten zorgen dat alle kinderen die kunnen leren, de mogelijkheid tot leren krijgen. Zij moeten zich zeker genoeg gaan voelen om het onderwijs onder druk te kunnen gaan zetten.
 • Financiën worden vrijgemaakt om extra te investeren in het onderwijs (en dat kan ook omdat elders geld bespaard wordt als dit ingevoerd wordt).

Wij zien dit Wetsvoorstel Leerrecht als een betere oplossing dan Wetsvoorstel Doorbraakaanpak, waarop wij forse kritiek hebben, zie Reactie Balans en AutiPassend Onderwijs Utrecht op Wetsvoorstel Doorbraakaanpak.

Wat als ik mijn kind thuis wil houden van school vanwege Corona?

Geplaatst 28 nov. 2020 06:47 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 28 nov. 2020 08:17 bijgewerkt ]

Onderwijsjurist Katinka Slump adviseerde op Twitter over de juridische situatie als je je kind thuis wil houden van school vanwege kwetsbare gezinsleden (hieronder de tekst met minieme aanpassingen).

Advies van Katinka Slump

Hier volgt een advies voor kwetsbare ouders die in Coronatijd hun kinderen thuis houden van school omdat zij het risico op besmetting zoveel mogelijk willen voorkomen. Hierover krijg ik veel vragen.

Op dit moment is het standpunt van de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) dat kinderen in de basisschoolleeftijd weinig gevolgen ervaren van de pandemie. Voor hen geldt dat thuisblijven meer nadelige gevolgen heeft dan schoolgang.
Scholen reageren in die situaties verschillend. Sommige scholen hebben begrip voor de kwetsbare ouder en bieden onderwijs thuis. Andere scholen eisen dat kind onderwijs op school volgt. Dit zelfs onder dreiging met uitschrijving of melding bij Veilig Thuis.
Hier ontstaat er een belangenconflict tussen belang ouder en kind. Wat zijn dan de stappen die de ouder zou kunnen zetten?

De ouder dient in dit belangenconflict eerst de feiten op een rijtje te zetten. Vraag daarom aan je behandelaar hoe groot het verhoogde risico is gedurende de corona pandemie en of je behandelaar ook zelfisolatie adviseert tot een vaccin beschikbaar komt. 
Als zelfisolatie van ouder het advies is van de behandelaar of als de behandelaar ook van mening is dat het ziektebeeld rechtvaardigt dat ook gezinsleden hun sociale contacten beperken, volgt stap 2. 
Vindt de behandelaar niet dat er een verhoogd risico is dan kan je kind naar school. Immers als dat verhoogde risico van de ouder niet door een deskundige wordt bevestigd is er enkel nog een aantoonbaar belang van het kind om naar school te kunnen gaan en onderdeel te zijn van het sociale leven.
Scholen kunnen ouders dan ook vragen om een verklaring van de behandelaar zodat ook door een deskundige wordt verklaard dat het schoolbezoek van het kind hier een probleem is. Als er zo'n verklaring is kan aan de orde zijn dat ouders vrijgesteld worden van de verplichting om hun kind een school te laten bezoeken op grond van de bijzondere omstandigheid dat dit gezondheidsrisico's voor de ouder meebrengt, dit is geregeld in artikel 11, onder g, Leerplichtwet.

Maar voor een beroep op die bijzondere omstandigheid is meer nodig (stap 2). De omstandigheid mag niet afhankelijk zijn van de wil van de ouders en ouders kunnen hier ook andere maatregelen nemen. In feite gaat het hier om ouders die op dit moment niet de volledige zorg voor hun kind op zich kunnen nemen. 
Zij zouden daarom kunnen overwegen om hun kind elders onder te brengen. Immers het gaat om een risico van schooluitval tot bijna een jaar en de gevolgen zijn groot. Het hangt van de individuele situatie af of een lange logeerpartij van het kind of de zelfisolatie van de ouder ook tegenover het kind, in het belang is van het kind. Of die maatregelen mogelijk en wenselijk zijn moet door ouder en eventueel huisarts worden afgewogen. Let wel, ook bij ziekenhuisopname van ouders wordt de zorg voor het kind door anderen overgenomen, dat kan ook nodig zijn vanwege zelfisolatie ouder wegens corona pandemie. Het recht van het kind op (sociale) ontwikkeling geldt ook bij zieke ouders.

Als het gezinsleven voor het kind zwaarwegend is en daarmee ook het belang van het kind, dan kunnen ouders stellen dat zij zich terecht beroepen op de vrijstelling van schoolbezoek op grond van bijzondere omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 11, onder g, Leerplichtwet.

Maar dan stopt dit advies nog niet. Want wat is de rol van de school bij een vrijstelling van schoolbezoek vanwege bijzondere omstandigheden? In artikel 11, onder d, Leerplichtwet is de vrijstelling van schoolbezoek voor het zieke kind geregeld. In de onderwijswetten (bijvoorbeeld Artikel 18 Wet op het voortgezet onderwijs) staat echter dat scholen verplicht zijn onderwijs te verzorgen aan het (ziekenhuis)bed. Ook de kinderen die thuis blijven vanwege een, door deskundigen bevestigd, verhoogd gezondheidsrisico voor hun kwetsbare ouder, houden recht op onderwijs. Net als bij zieke kinderen zullen scholen het onderwijs aan huis moeten verzorgen. Dit omdat scholen uitvoering moeten geven aan het recht op onderwijs van het kind, altijd en overal. Dit omdat ouders hierop aanspraak mogen maken op de uitvoering van de onderwijsovereenkomst met school, naar redelijkheid en billijkheid.

Als scholen weigeren om onderwijs te verzorgen aan kinderen die terecht wegens hun kwetsbare ouder thuis blijven en zelfs overgaan tot uitschrijving van leerling en Veilig Thuis melding adviseer ik ouders het volgende:
Neem contact op met de jeugdarts van je gemeente [arts maatschappij & gezondheid die werkt voor de jeugdgezondheidszorg van de gemeente]. De jeugdarts kan overleg plegen met de behandelaar van de ouder en kan de gemeente vragen om tegen de school maatregelen te formuleren, volgens artikel 5 Wet publieke gezondheid.
Geef ook een signaal af bij het loket van de onderwijsinspectie tegen de school. Verzoek om toezicht/ingrijpen en verzoek om terugkoppeling!
Bedenk dat voor ieder, de ouder, de jeugdarts, de school, de onderwijsinspectie uiteindelijk maar één regel bepalend is, artikel 3 Kinderrechtenverdrag: het belang van het kind is de eerste overweging. Het belang bij onderwijs én het belang bij de gezondheid van de ouder.

Aanvullend advies van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht

Wij vinden dit een goed advies van Katinka Slump. Als je kind na bovenstaande acties terecht thuis blijft en daar ook extra ondersteuning nodig heeft in het kader van passend onderwijs, dan kan het extra lastig zijn om die ondersteuning te realiseren. Wat misschien daarbij kan helpen is om de volgende informatie te bestuderen:
Veel sterkte!

Nieuwe pagina met tips over privacy leerlingdossier en correctheid gespreksverslagen

Geplaatst 15 nov. 2020 05:04 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 15 nov. 2020 05:05 bijgewerkt ]

mappen met papieren
We hebben een nieuwe pagina aan onze site toegevoegd met tips wat je als ouders moet doen om de persoonsgegevens van je kind zo goed mogelijk te beschermen: Do's en don'ts informatieuitwisseling ouders-school bij passend onderwijs. Eerst geven we een waarschuwing, dan leggen we uit hoe het wettelijk zit, dan geven we een tip hoe je je als ouder kunt opstellen, gevolgd door praktische do's en don'ts op het gebied van leerlingdossiers, OPP's, gespreksverslagen en dergelijke.

1-10 of 78