Alle nieuwsberichten

Hieronder zie je onze nieuwsberichten, met de mogelijkheid om door te bladeren naar oudere berichten tot 2015.


Internetconsultatie over Wetsvoorstel Invoering Leerrecht

Geplaatst 29 nov. 2020 07:03 door AutiPassend Onderwijs Utrecht

D66 heeft een initiatiefwet geschreven om het leerrecht in de wet vast te leggen. Tot 15 januari 2021 is er een internetconsultatie waarbij iedereen kan reageren op dit wetsvoorstel invoering leerrecht. Daarna wordt het voorstel ingediend.

De Memorie van toelichting bij deze wet is het lezen meer dan waard. Daarin wordt goed uitgelegd wat er nu schort aan de mogelijkheden voor kinderen om onderwijs te krijgen, als geregeld schoolbezoek niet lukt op de manier waarop de scholen in de regio dat bieden.

Wij vinden het een goede zaak dat dit wetsvoorstel centraal stelt of een kind nog mogelijkheden heeft voor de ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens als criterium voor het recht op onderwijs. Eenieder die dit ook vindt, maar vragen heeft bij de uitwerking daarvan in dit wetsvoorstel, willen wij vragen om een reactie door te geven via de internetconsultatie. Doe dit vooral, zodat er uiteindelijk een wetsvoorstel komt dat onze kinderen echt leerrecht kan geven!

Wat als ik mijn kind thuis wil houden van school vanwege Corona?

Geplaatst 28 nov. 2020 06:47 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 28 nov. 2020 08:17 bijgewerkt ]

Onderwijsjurist Katinka Slump adviseerde op Twitter over de juridische situatie als je je kind thuis wil houden van school vanwege kwetsbare gezinsleden (hieronder de tekst met minieme aanpassingen).

Advies van Katinka Slump

Hier volgt een advies voor kwetsbare ouders die in Coronatijd hun kinderen thuis houden van school omdat zij het risico op besmetting zoveel mogelijk willen voorkomen. Hierover krijg ik veel vragen.

Op dit moment is het standpunt van de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) dat kinderen in de basisschoolleeftijd weinig gevolgen ervaren van de pandemie. Voor hen geldt dat thuisblijven meer nadelige gevolgen heeft dan schoolgang.
Scholen reageren in die situaties verschillend. Sommige scholen hebben begrip voor de kwetsbare ouder en bieden onderwijs thuis. Andere scholen eisen dat kind onderwijs op school volgt. Dit zelfs onder dreiging met uitschrijving of melding bij Veilig Thuis.
Hier ontstaat er een belangenconflict tussen belang ouder en kind. Wat zijn dan de stappen die de ouder zou kunnen zetten?

De ouder dient in dit belangenconflict eerst de feiten op een rijtje te zetten. Vraag daarom aan je behandelaar hoe groot het verhoogde risico is gedurende de corona pandemie en of je behandelaar ook zelfisolatie adviseert tot een vaccin beschikbaar komt. 
Als zelfisolatie van ouder het advies is van de behandelaar of als de behandelaar ook van mening is dat het ziektebeeld rechtvaardigt dat ook gezinsleden hun sociale contacten beperken, volgt stap 2. 
Vindt de behandelaar niet dat er een verhoogd risico is dan kan je kind naar school. Immers als dat verhoogde risico van de ouder niet door een deskundige wordt bevestigd is er enkel nog een aantoonbaar belang van het kind om naar school te kunnen gaan en onderdeel te zijn van het sociale leven.
Scholen kunnen ouders dan ook vragen om een verklaring van de behandelaar zodat ook door een deskundige wordt verklaard dat het schoolbezoek van het kind hier een probleem is. Als er zo'n verklaring is kan aan de orde zijn dat ouders vrijgesteld worden van de verplichting om hun kind een school te laten bezoeken op grond van de bijzondere omstandigheid dat dit gezondheidsrisico's voor de ouder meebrengt, dit is geregeld in artikel 11, onder g, Leerplichtwet.

Maar voor een beroep op die bijzondere omstandigheid is meer nodig (stap 2). De omstandigheid mag niet afhankelijk zijn van de wil van de ouders en ouders kunnen hier ook andere maatregelen nemen. In feite gaat het hier om ouders die op dit moment niet de volledige zorg voor hun kind op zich kunnen nemen. 
Zij zouden daarom kunnen overwegen om hun kind elders onder te brengen. Immers het gaat om een risico van schooluitval tot bijna een jaar en de gevolgen zijn groot. Het hangt van de individuele situatie af of een lange logeerpartij van het kind of de zelfisolatie van de ouder ook tegenover het kind, in het belang is van het kind. Of die maatregelen mogelijk en wenselijk zijn moet door ouder en eventueel huisarts worden afgewogen. Let wel, ook bij ziekenhuisopname van ouders wordt de zorg voor het kind door anderen overgenomen, dat kan ook nodig zijn vanwege zelfisolatie ouder wegens corona pandemie. Het recht van het kind op (sociale) ontwikkeling geldt ook bij zieke ouders.

Als het gezinsleven voor het kind zwaarwegend is en daarmee ook het belang van het kind, dan kunnen ouders stellen dat zij zich terecht beroepen op de vrijstelling van schoolbezoek op grond van bijzondere omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 11, onder g, Leerplichtwet.

Maar dan stopt dit advies nog niet. Want wat is de rol van de school bij een vrijstelling van schoolbezoek vanwege bijzondere omstandigheden? In artikel 11, onder d, Leerplichtwet is de vrijstelling van schoolbezoek voor het zieke kind geregeld. In de onderwijswetten (bijvoorbeeld Artikel 18 Wet op het voortgezet onderwijs) staat echter dat scholen verplicht zijn onderwijs te verzorgen aan het (ziekenhuis)bed. Ook de kinderen die thuis blijven vanwege een, door deskundigen bevestigd, verhoogd gezondheidsrisico voor hun kwetsbare ouder, houden recht op onderwijs. Net als bij zieke kinderen zullen scholen het onderwijs aan huis moeten verzorgen. Dit omdat scholen uitvoering moeten geven aan het recht op onderwijs van het kind, altijd en overal. Dit omdat ouders hierop aanspraak mogen maken op de uitvoering van de onderwijsovereenkomst met school, naar redelijkheid en billijkheid.

Als scholen weigeren om onderwijs te verzorgen aan kinderen die terecht wegens hun kwetsbare ouder thuis blijven en zelfs overgaan tot uitschrijving van leerling en Veilig Thuis melding adviseer ik ouders het volgende:
Neem contact op met de jeugdarts van je gemeente [arts maatschappij & gezondheid die werkt voor de jeugdgezondheidszorg van de gemeente]. De jeugdarts kan overleg plegen met de behandelaar van de ouder en kan de gemeente vragen om tegen de school maatregelen te formuleren, volgens artikel 5 Wet publieke gezondheid.
Geef ook een signaal af bij het loket van de onderwijsinspectie tegen de school. Verzoek om toezicht/ingrijpen en verzoek om terugkoppeling!
Bedenk dat voor ieder, de ouder, de jeugdarts, de school, de onderwijsinspectie uiteindelijk maar één regel bepalend is, artikel 3 Kinderrechtenverdrag: het belang van het kind is de eerste overweging. Het belang bij onderwijs én het belang bij de gezondheid van de ouder.

Aanvullend advies van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht

Wij vinden dit een goed advies van Katinka Slump. Als je kind na bovenstaande acties terecht thuis blijft en daar ook extra ondersteuning nodig heeft in het kader van passend onderwijs, dan kan het extra lastig zijn om die ondersteuning te realiseren. Wat misschien daarbij kan helpen is om de volgende informatie te bestuderen:
Veel sterkte!

Nieuwe pagina met tips over privacy leerlingdossier en correctheid gespreksverslagen

Geplaatst 15 nov. 2020 05:04 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 15 nov. 2020 05:05 bijgewerkt ]

mappen met papieren
We hebben een nieuwe pagina aan onze site toegevoegd met tips wat je als ouders moet doen om de persoonsgegevens van je kind zo goed mogelijk te beschermen: Do's en don'ts informatieuitwisseling ouders-school bij passend onderwijs. Eerst geven we een waarschuwing, dan leggen we uit hoe het wettelijk zit, dan geven we een tip hoe je je als ouder kunt opstellen, gevolgd door praktische do's en don'ts op het gebied van leerlingdossiers, OPP's, gespreksverslagen en dergelijke.

Petitie om Voortgezet Speciaal Onderwijs niet langer onder basisschoolwet te laten vallen

Geplaatst 8 nov. 2020 03:54 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 11 nov. 2020 05:07 bijgewerkt ]

De actiegroep 'Van vso naar gvo' bestaat uit leraren van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die een manifest hebben geschreven en een petitie hebben gestart om hun werkomstandigheden meer te laten overeenkomen met reguliere vo-docenten. Nu valt het vso nog onder de wet voor het basisonderwijs, waardoor ze minder salaris krijgen en minder voorbereidingstijd/nakijktijd per lesuur krijgen dan op gewone middelbare scholen. Zeker waar op het vso zogenaamd diplomagericht onderwijs wordt gegeven (vmbo, havo, vwo) vinden wij als Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht het terecht dat ze vragen om het vso te beschouwen als gespecialiseerd voortgezet onderwijs (gvo) die onder de cao voor het voortgezet onderwijs moet vallen. Bekijk hun manifest en teken de petitie

Op onze pagina Wanneer speciaal en wanneer regulier vo? Welk type school? vertellen wij wat de gevolgen van deze ongelijkheid zijn voor leerlingen die havo/vwo doen op een vso:

In de onderbouw wordt vaak lesgegeven door docenten die een PABO-opleiding voor basisschoolleraren hebben (eventueel gecombineerd met een Master Educational Needs of Master EN, vroeger Master SEN genaamd), die dus geen vakdocent zijn. Dit is zelfs ook toegestaan in de bovenbouw van havo/vwo op vso's die staatsexamen doen in plaats van een eigen eindexamen. In de havo/vwo-bovenbouw van het vso zijn vakdocenten essentieel, maar die krijgen in het vso minder salaris dan in het vo en krijgen minder voorbereidingstijd en nakijktijd per lesuur dan op reguliere havo/vwo-scholen. Dit komt doordat het vso onder dezelfde wet valt als basisonderwijs, en de financiering daarop afgestemd is. Hierdoor heeft het vso nog meer dan het vo last van een lerarentekort (om dat te bestrijden bestaat sinds 2020 de mogelijkheid voor extra salaris voor leraren van diplomagericht vso). Door deze ontwikkelingen komt het voor dat er onbevoegde docenten voor de klas worden gezet die zelfs geen PABO-diploma hebben, al mag dat officieel niet. Zie ter illustratie het artikel Cao primair onderwijs is vso-scholen een blok aan het been waarin leerlingen en docenten van het Axia College in Amersfoort aan het woord komen.
Sommige scholen lossen het probleem op door gebruik te maken van afstandsonderwijs vanuit de klas (meestal ivio@school), waarbij de school een mentor/begeleider biedt en de vakdocenten alleen via Internet bereikbaar zijn. Dit heeft zijn eigen pros en cons: voordelen van ivio zijn dat je in je eigen tempo kan werken en vrijwel alle vakken kan doen, nadeel is dat je erg individueel werkt, je geen vaklessen krijgt, de mentor zelf vaak geen havo/vwo-niveau heeft, je vertraagd contact hebt met de docent en die niet in levende lijve kunt ontmoeten (maar soms wel via videobellen).

Website van 'Van vso naar gvo': gvo.nu

Inclusief onderwijs

Eén van de initiatiefnemers van de petitie, wiskundeleraar Henk Vegter, zegt in dit interview: "Toen ik de stap naar het speciaal onderwijs maakte, leerde ik hoeveel maatwerk er mogelijk was. Daar kan het regulier onderwijs nog veel van leren.” Hij wil graag dat regulier en speciaal onderwijs integreren, met hulp van de expertise van het speciaal onderwijs. Kleine aanpassingen in het onderwijs maken al een wereld van verschil, maar volgens Henk kunnen we ook grotere stappen zetten om het onderwijs toegankelijker te maken. "Docenten, zorgcoördinatoren en schoolbesturen, laat ons je helpen. Samen kunnen we veel meer.”

Dat is ook de bedoeling van inclusief onderwijs. Toen Nederland het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekende, verplichtte het zich om zich in te spannen om kinderen samen naar school te laten gaan en bij elkaar in de klas te laten zitten. Dus niet in aparte gebouwen, maar samen met voldoende ondersteuning en zorg in de klas. Naast de normale klassen kunnen er ook kleinere klassen op dezelfde school zijn voor leerlingen die dat nodig hebben. De regering werkt hier naartoe, maar het recht op inclusief onderwijs is nog niet opeisbaar

Het voortgezet onderwijs wat gespecialiseerder maken is een mooie stap in die richting!


Vernieuwd pleidooi en petitie voor kleine klassen

Geplaatst 11 okt. 2020 10:05 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 8 nov. 2020 03:38 bijgewerkt ]

In de aanloop naar de Evaluatie Passend Onderwijs en de komende Tweede Kamerverkiezingen is er een nieuwe petitie Kleinere klassen. Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht ondersteunt dat streven en daarom hebben we ons al jaren bestaande Pleidooi voor kleine klassen vernieuwd.

Nieuw overzicht VSO's regio Utrecht

Geplaatst 23 mei 2020 06:37 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 8 nov. 2020 03:03 bijgewerkt ]

Het VSO Netwerk van Sterk VO heeft in maart 2020 een bijgewerkt overzicht gemaakt van VSO scholen in de regio Utrecht, waarin je in één oogopslag kunt zien welke school geschikt is voor welke soort leerlingen, en wat voor voorzieningen de scholen hebben.

Wij hebben uit die fact sheet de informatie over scholen voor havo/vwo-leerlingen bij elkaar gezet, met rode pijlen bij kolommen waarvan wij denken dat ze belangrijk zijn voor leerlingen met autisme en havo/vwo-niveau, en vraagtekens in vakjes van die rode-pijl-kolommen waarvan wij denken dat ze misschien verkeerd ingevuld zijn.
Overzicht van vso-scholen voor havo/vwo-leerlingen regio Utrecht

Gemeenteraad Utrecht vraagt je mening over Thuiszittersaanpak

Geplaatst 23 feb. 2020 03:31 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 11 mrt. 2020 01:04 bijgewerkt ]

De Gemeenteraad Utrecht wil weten wat jij vindt van de Thuiszittersaanpak Utrecht. Je bent welkom op de Raadsinformatiebijeenkomst Thuiszittersaanpak Utrecht. 

Datum: dinsdagavond 10 maart 2020, 
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1, 
Tijdstip: 19.30 - 20.30 uur, 
Werkvorm: gesprek tussen raadsleden en betrokkenen.

Meer toelichting en documenten over deze specifieke Raadsinformatiebijeenkomst Thuiszittersaanpak vind je als je naar beneden scrolt op de pagina met de agenda en stukken.
Je kunt je aanmelden om mee te praten via dit aanmeldformulier, maar je kan ook gewoon alleen gaan luisteren op de publieke tribune zonder aanmelding.

Sandra Muller van AutiPassend Onderwijs Utrecht heeft een tekst ingediend voor de Raadsinformatiebijeenkomst Thuiszittersaanpak Utrecht.

AutiPassend Onderwijs Utrecht bestaat sinds 2012 en is opgericht door en voor ouders. We bestaan uit ouders die in hun vrije tijd andere ouders informeren en ondersteunen bij hun zoektocht naar passend onderwijs, voornamelijk voor kinderen met autisme die cognitief havo/vwo aankunnen, maar ook breder voor passend onderwijs in het algemeen.

In de loop der jaren hebben we contact gehad met vele ouders die moeite hadden bij het vinden van passend onderwijs voor hun kind. We hebben ook ervaren dat het nadelig uit kan pakken voor kinderen als hun ouders in de publiciteit komen met hun individuele casus. Leerlingen en hun ouders zitten namelijk in een erg afhankelijke positie. Daarom willen wij graag de ouders vertegenwoordigen zodat zij zelf anoniem kunnen blijven.

We willen voor deze raadsinformatiebijeenkomst graag drie hoofdpunten naar voren brengen:
 1. Als het gaat over aantallen en groei van thuiszitters, gebruik dan de juiste cijfers
 2. Thuiszitters zijn een signaal dat er iets structureel verbeterd kan worden
 3. Kinderen en hun ouders missen onafhankelijke informatie en ondersteuning
In de bijlage (pdf, 8 pagina's) wordt per punt toegelicht wat ermee wordt bedoeld.

Boze Ouders dienen collectieve klacht in bij onderwijsinspectie

Geplaatst 22 jan. 2020 02:35 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 23 jan. 2020 00:57 bijgewerkt ]

Op 20 januari 2020 reed de actiegroep Boze Ouders in het Onderwijs door Nederland met een gele schoolbus om ouders op te halen en samen een klacht over passend onderwijs in te leveren bij de Onderwijsinspectie, ondersteund door de resultaten van een enquête die op dat moment meer dan 700 keer was ingevuld door ouders. Download de samenvatting van de enquête die aan de inspectie is gegeven. Tijdens het daarop volgende gesprek tussen de ouders en de inspectie heeft de inspectie een aantal toezeggingen gedaan, zie dit Twitter-draadje van Katinka Slump met haar conclusies van de bespreking met de inspectie.

De Boze Ouders willen zichtbaar maken dat een heel grote groep kinderen geen (passend) onderwijs krijgt en dat er niet gehandhaafd wordt op alle aspecten van de wettelijke zorgplicht binnen scholen. AutiPassend Onderwijs Utrecht steunt hen en heeft naar aanleiding van hun actie het volgende plaatje gemaakt om de thuiszitters-ijsberg te verduidelijken:
 

De Boze Ouders willen aantonen:
 • Dat met name de uitvoering van de wet passend onderwijs, ver onder de maat is. 
 • Dat scholen vaak de regels niet kennen en/of zich daar niet aan houden. 
 • Dat de vele mogelijkheden om aanpassingen te doen om het onderwijs passend te maken, die meestal niet worden ingezet. 
 • Dat de informatievoorziening vanuit scholen zowel kwantitatief als kwalitatief, ver onder de maat is.
 • Dat de registratie van kinderen die geen (passend) onderwijs krijgen te wensen overlaat. Hierdoor is het werkelijke aantal niet inzichtelijk. En blijft de omvang van dit probleem ‘onder de radar’. 
 • Dat ouders zich vaak bezwaard voelen om op te komen voor hun kind, uit angst om als ‘lastig’ en veeleisend te worden weggezet. Ouders denken vaak dat zij de enige zijn.
Ouders kunnen met hun klachten nergens terecht. Bij inspectie kan gemeld worden, maar deze neemt ze niet in behandeling. Inzet van een onderwijsconsulent kan pas als het samenwerkingsverband én het schoolbestuur zich over de kwestie hebben gebogen. Hier gaat veel tijd overheen. Tijd waarin de situatie voor zowel het kind als de leerkracht niet beter wordt en de relatie tussen ouders en school vaak ook niet.

Inmiddels is hun enquête al meer dan 1000 keer ingevuld, en invullen kan nog steeds: www.bozeouders.nl . De Boze Ouders worden nog uitgenodigd voor een gesprek met het Ministerie van OCW, en het is fijn als ze dan via veel enquête-resultaten aan kunnen tonen hoe groot de problemen zijn.

Gerelateerd op deze site


Inspectierapporten SvPO Utrecht, Axia College en Elan College

Geplaatst 11 jan. 2020 02:11 door AutiPassend Onderwijs Utrecht

Vandaag zijn de belangrijkste conclusies van een recent inspectierapport van SvPO Utrecht aan onze pagina over deze reguliere middelbare school in Utrecht. Een paar maanden geleden deden we dat ook al voor het Axia College en Elan College, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in Amersfoort en Bussum.

Zie de paragraaf over de inspectie op onze pagina's SvPO Utrecht: reguliere havo/vwo met klassen van 16Axia College in Amersfoort en Elan College in Bussum. Ook hebben we duidelijker gemaakt dat er verschil is tussen Elan College (havo/vwo, Bussum) en Elan College Huizen (vmbo). Door naamswijzigingen en verhuizingen was er ook bij ons wat verwarring ontstaan, die nu verhelderd is.

De 10 beste pagina's van deze site in 2019

Geplaatst 2 jan. 2020 12:42 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 2 jan. 2020 13:02 bijgewerkt ]

In 2019 hadden we weer meer bezoekers dan het jaar ervoor. Fijn dat zoveel mensen onze informatie weten te vinden! 

Top 10 van meeste tijd doorgebracht op pagina in 2019

Ons doel is vooral om kennis over te brengen, daarom is het voor ons een belangrijke maatstaf of de bezoekers ook langere tijd op een bepaalde pagina bleven om de inhoud te bekijken. Dit is de top 10 van 2019 geteld in minuten leestijd per bezoeker, van de pagina's die minstens 250 bezoekers hadden. Tussen haakjes staat de positie in 2018.

Top 10 van nieuwe pagina's in 2019

In 2019 nieuw toegevoegde pagina's in volgorde van de meeste bezoekers:

Top 20 van in 2019 het meest bekeken pagina's

Hieronder zie je welke pagina's het meest aangeklikt zijn in 2019 (uitgezonderd de home page), met tussen haakjes de notering van vorig jaar. Voor het eerst sinds jaren zijn er behoorlijke verschuivingen in de top 10!
 1. Overprikkeling en onderprikkeling - wat is het en wat doe je eraan? (1)

 2. Autisme en hoogbegaafdheid (2)
 3. Autisme en vastlopen in je hoofd (14)
 4. Martine Delfos over mentale leeftijden (5)
 5. Wanneer speciaal en wanneer regulier VO? Welk type school? (4)
 6. Tips bij autisme en Asperger op de middelbare school (3)
 7. Ontheffing voor tweede vreemde taal op vwo (12)
 8. Beroepen van mensen met autisme (13)
 9. Bedrag per leerling voor passend onderwijs (10)
 10. School-voorbeelden rondom Utrecht (7)
 11. Wat is een OPP? Ontwikkelingsperspectief beschrijft passend onderwijs voor leerling (19)
 12. Autisme op reguliere havo/vwo is... (6)
 13. Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheid (9)
 14. Tussen basisschool en brugklas: mogelijkheden voor een tussenjaar (11)
 15. Hoe moeten scholen Passend Onderwijs bieden? De zorgplicht in het kort (-)
 16. Kan particulier onderwijs vergoed worden als er geen ander passend onderwijs is? (17)
 17. Apps voor middelbare scholieren met autisme (15)
 18. Is een diagnose autisme een voordeel of een nadeel? (18)
 19. Elan College in Bussum (-)
 20. SvPO Utrecht: reguliere havo/vwo met klassen van 16 (8)

Top 10 van andere jaren

1-10 of 71