Nieuws

Hieronder zie je een selectie van de nieuwsberichten die wij verzameld hebben.

Een selectie van oudere berichten vind je in ons nieuwsarchief (jan - aug 2014). We hebben een aparte pagina voor Vermeldingen van AutiPassend Onderwijs Utrecht in de media.

BalansAwards 2019: inspirerende oplossingen voor passend onderwijs

Geplaatst 1 dec. 2019 03:56 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 1 dec. 2019 04:04 bijgewerkt ]

Drie scholen vielen in de prijzen bij de BalansAward 2019. De jury beoordeelde hoe de school voldeed aan specifieke ondersteuningsvragen/-behoeften, waarbij speciaal gelet werd op de samenwerking met ouders, een stimulerende en faciliterende rol van het bestuur en een niet-incidentele, duurzame verbetering.

De winnende scholen zijn:
  1. Clusius College in Hoorn (vmbo)
  2. Ashram College in Alphen a/d Rijn (vwo)
  3. College St. Paul in Den Haag (vmbo-lwoo)
Naar aanleiding van de beschrijvingen van wat deze scholen doen om passend onderwijs voor hun leerlingen te realiseren, hebben wij onze lijst van maatwerkmogelijkheden uitgebreid!

Inspectierapporten Axia College en Elan College

Geplaatst 3 nov. 2019 05:25 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 3 nov. 2019 06:06 bijgewerkt ]

Vandaag zijn de belangrijkste conclusies van recente inspectierapporten van Axia College en Elan College toegevoegd aan onze pagina's over deze scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in Amersfoort en Bussum.

Zie de paragraaf over de inspectie op onze pagina's Axia College in Amersfoort en Elan College in Bussum. Ook hebben we duidelijker gemaakt dat er verschil is tussen Elan College (havo/vwo, Bussum) en Elan College Huizen (vmbo). Door naamswijzigingen en verhuizingen was er ook bij ons wat verwarring ontstaan, die nu verhelderd is.

Onderzoek thuiszitters: zie gedrag/verzuim als signaal voor maatwerk, niet vso of lager niveau

Geplaatst 3 nov. 2019 03:36 door AutiPassend Onderwijs Utrecht

"Concluderend kunnen wij stellen dat het belangrijk is dat scholen (nog) meer aandacht hebben voor de persoon en omstandigheden achter de leerling. Dat zij gedrag (waaronder verzuim) zien als een signaal voor tijdige interventie, ook op of via school, in plaats van een ‘automatische’ indicatie voor voortgezet speciaal onderwijs of het plaatsen op een lager onderwijsniveau."

Dit is een citaat uit een meervoudige casestudy naar thuiszitters in het onderwijs van het Kohnstamm Instituut: Niet thuisgeven. Schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen: onderzoek naar thuiszitters (oktober 2019). 

In tegenstelling tot wat ze vooraf verwachtten op basis van de empirische wetenschappelijke literatuur, vonden ze voor de zuiver externaliserende gedragsproblematiek (oppositioneel en opstandig) geen hogere (maar zelfs lagere) kans op thuiszitten; juist voor meisjes een licht hogere kans op thuiszitten; voor internaliserende gedragsproblematiek een hogere kans op thuiszitten, en geen indicaties dat een gebrek aan schoolmotivatie of cognitieve problemen bepalend zijn voor thuiszitten.

Schooltrauma

Geplaatst 11 sep. 2019 05:53 door AutiPassend Onderwijs Utrecht

"Veel mensen denken bij het woord trauma aan iets heftigs als een oorlog, ongeluk of onveilige thuissituatie. Dat trauma ook kan ontstaan door school weten nog niet veel mensen."

Dat is helaas waar, Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht spreekt regelmatig ouders van kinderen die een schooltrauma hebben opgelopen. Vaak is het ontstaan omdat de kinderen een bijzondere ondersteuningsbehoefte hadden waaraan niet voldaan kon worden. Het trieste is dat na het oplopen van het schooltrauma de ondersteuningsbehoefte alleen maar groter is geworden, waardoor het nog moeilijker wordt om naar school te gaan en de school na een tijdje vaak aangeeft dat het kind ergens anders heen moet. Het kind voelt zich uitgesloten en nutteloos. Bewondering voor de kinderen die na een moeilijke tijd toch weer een manier vonden om te leren en zich te ontwikkelen, en bewondering voor de ouders die niet stopten met zoeken naar een oplossing!

In onderstaand artikel leggen Anton Horeweg en Natasja Hoogerheide (allebei werkzaam in het onderwijs) uit wat schooltrauma is, waardoor het kan ontstaan en wat de preventieve maatregelen zijn. 

Zie Schooltrauma: wat is het en hoe ga je ermee om? gepubliceerd in het magazine Beter Begeleiden van LBBO, september 2019

Gesprekstool voor Sprintoverleg om maatwerk op school te organiseren

Geplaatst 4 sep. 2019 11:22 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 4 sep. 2019 13:46 bijgewerkt ]

De Sprintkaart is een gesprekstool voor ouders van kinderen die dreigen uit te vallen op school, of ondersteuning nodig hebben om naar school te blijven gaan. Het is een hulpmiddel voor het organiseren van een Sprintoverleg: een alternatief voor het multidisciplinair overleg, om te voorkomen dat gesprekken met onderwijs- en zorginstellingen spaak lopen. 

Onze mening over deze Sprintkaart:
  • Goed dat dit ouders een manier biedt om de regie nemen, als de reguliere overleggen te weinig opleveren.
  • Goed dat er nadruk ligt op het snel vinden van een oplossing. Ouders voelen de urgentie als de ontwikkeling van hun kind gevaar loopt.
  • Goed dat ervaringsdeskundige ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van de gesprekstool.
Kortom, wij vinden het een aanrader! De Sprintkaart is te downloaden op de site van OPaZ (Ondersteuning Passend Zorgaanbod).

Wat is er nodig zodat meer kinderen met een beperking goed onderwijs kunnen volgen op een reguliere school?

Geplaatst 24 apr. 2019 00:25 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 7 sep. 2019 03:09 bijgewerkt ]

Jacqueline Schoonheim en José Smits van het Steunpunt Onderwijs van NSGK schreven een rapportage over de problemen die kinderen met een beperking, waaronder kinderen met autisme, tegenkomen op hun zoektocht naar regulier onderwijs. Dat is waardevolle informatie voor scholen, samenwerkingsverbanden, beleidsmakers en andere professionals die passend onderwijs mogelijk willen maken. Ze hebben hun ervaringen, leerpunten en tips samengevat in 7 bladzijden. Download de rapportage "Wat is er nodig zodat meer kinderen met een beperking goed onderwijs kunnen volgen op een reguliere school?"

Enkele citaten:

"Wij hebben ervaren dat veel ouders het erg spannend vinden om zonder ondersteuning naar gesprekken te gaan waar veel op het spel staat (zoals multidisciplinaire overleggen). Als een bespreking op school voor de deur staat, biedt het Steunpunt aan om mee te gaan naar het gesprek. De aanwezigheid van het Steunpunt helpt ouders om rustiger en meer gefocust een belangrijk gesprek in te gaan. De kennis van de Steunpunt-medewerkers draagt ook bij aan het vinden van effectieve oplossingen die voor alle partijen bevredigend zijn."

"De bestaande onderwijshulp- of informatielijnen zijn niet toegerust om ouders voldoende bij te staan in gesprekken met scholen. [...] Maar wat ouders soms nodig hebben is dat iemand ze op een coachende manier helpt zich voor te bereiden op mogelijkheden of onmogelijkheden op school, om patstellingen te voorkomen. [...] Door vroegtijdiger ondersteuning te bieden, kan het conflict worden voorkomen, zeker als partijen bereid zijn het belang van het kind centraal te stellen. De ervaring leert dat het dan ook vaker mogelijk is om het kind toch met goede ondersteuning in het reguliere onderwijs te houden."

"Scholen hebben soms (ten onterechte) het idee dat ze leerlingen niet mogen accepteren [...] die het examenniveau van de school niet zouden kunnen halen. Soms denken scholen onterecht dat ze een leerling moeten weigeren als de leerling niet voltijd lessen kan volgen. Soms denken scholen (ook al onterecht) dat ze kinderen die intensieve zorg nodig hebben, niet mogen inschrijven als er bijvoorbeeld een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs al is afgegeven."

"Ouders die voor hun kind een reguliere school in de buurt zoeken, ondervinden niet alleen dat er weinig kennis is of weinig geld maar ook onbegrip of onwetendheid. Ouders realiseren zich dat ze in de zoektocht vaak veel mensen moeten overtuigen van hun ideaal. Ze moeten nadenken over manieren om hun zaak te bepleiten en kennis aan te dragen. Het Steunpunt wordt daarom ook benaderd door ouders die wel al veel informatie hebben verzameld en veel nadenken, maar toch onzeker zijn en sparringpartners zoeken met wie ze brainstormen over idealen en strategieën."Teleurstelling over de onderwijs-zorg-brief van OCW en VWS

Geplaatst 1 dec. 2018 02:25 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 1 dec. 2018 02:29 bijgewerkt ]

Oudervereniging Balans en de NVA schrijven waarom ze teleurgesteld zijn in de Kamerbrief die de ministers van onderwijs en zorg samen stuurden op 23 november 2018. 

De belangenverenigingen concluderen dat de ontwikkeling van het kind niet centraal staat, ouders buiten spel worden gezet, er geen structureel aanbod is van onderwijs-zorg-arrangementen, samenwerkingsverbanden niet onafhankelijk zijn bij beslissingen over vrijstellingen, er geen plan is hoe de huidige thuiszitters weer onderwijs kunnen krijgen, er nog geen doorzettingsmacht is, en het instemmingsrecht van ouders ingeperkt lijkt te worden.
Al met al vinden ze de brief meer passen bij de situatie van 4 jaar geleden, toen Passend Onderwijs ingevoerd werd, dan bij de huidige situatie.Gerelateerd:

Verwondering en vragen stellen

Geplaatst 28 nov. 2018 06:30 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 28 nov. 2018 06:52 bijgewerkt ]

Bram Sizoo bij CCE Podium
Psychiater Bram Sizoo geeft in deze video tips hoe je kunt ontdekken wat er achter autistisch gedrag zit. Verwondering en vragen stellen zijn hierbij belangrijk. Hij geeft interessante voorbeelden!

Wat is er mis met een psychische diagnose?

Geplaatst 13 nov. 2018 04:18 door AutiPassend Onderwijs Utrecht

Eind oktober 2018 publiceerde Mieke Stigt het artikel Wat is er mis met een psychische diagnose? Wij vinden dit een goed onderbouwde, genuanceerde reactie op een serie krantenartikelen die de waarde van diagnoses in twijfel trekken.

In ons eigen artikel Is een diagnose autisme een voordeel of een nadeel? beschrijven we de praktische consequenties, en de keuzes die je daarin kunt maken als (ouders van) iemand met autisme.


Foto: Ambernectar 13 (Flickr Creative Commons)

Actie in Den Haag: #ThuiszittersNEE!

Geplaatst 2 jul. 2018 00:22 door AutiPassend Onderwijs Utrecht

Vandaag, 2 juli 2018, is er in Den Haag een actie waarbij 4000 lege schoolschriften voor de Tweede Kamer worden neergelegd, als symbool voor de meer dan 4000 thuiszitters met autisme. Wij ondersteunen deze actie van Vanuit autisme bekeken.

Er zijn meer dan 14.000 officieel geregistreerde thuiszitters (inclusief vrijstellingen van de leerplicht 5a), waarvan naar schatting een derde tot de helft autisme heeft.

Wij vinden dat alle kinderen die kunnen leren, onderwijs moeten krijgen, of ze nu autisme hebben of niet. Als dat niet kan in een reguliere klas, dan via een andere vorm van onderwijs. Dat is een mensenrecht.

Gerelateerde berichten:

1-10 of 107