Alle nieuwsberichten

Hieronder zie je onze nieuwsberichten, met de mogelijkheid om door te bladeren naar oudere berichten tot 2015.


Gemeenteraad Utrecht vraagt je mening over Thuiszittersaanpak

Geplaatst 23 feb. 2020 03:31 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 11 mrt. 2020 01:04 bijgewerkt ]

De Gemeenteraad Utrecht wil weten wat jij vindt van de Thuiszittersaanpak Utrecht. Je bent welkom op de Raadsinformatiebijeenkomst Thuiszittersaanpak Utrecht. 

Datum: dinsdagavond 10 maart 2020, 
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1, 
Tijdstip: 19.30 - 20.30 uur, 
Werkvorm: gesprek tussen raadsleden en betrokkenen.

Meer toelichting en documenten over deze specifieke Raadsinformatiebijeenkomst Thuiszittersaanpak vind je als je naar beneden scrolt op de pagina met de agenda en stukken.
Je kunt je aanmelden om mee te praten via dit aanmeldformulier, maar je kan ook gewoon alleen gaan luisteren op de publieke tribune zonder aanmelding.

Sandra Muller van AutiPassend Onderwijs Utrecht heeft een tekst ingediend voor de Raadsinformatiebijeenkomst Thuiszittersaanpak Utrecht.

AutiPassend Onderwijs Utrecht bestaat sinds 2012 en is opgericht door en voor ouders. We bestaan uit ouders die in hun vrije tijd andere ouders informeren en ondersteunen bij hun zoektocht naar passend onderwijs, voornamelijk voor kinderen met autisme die cognitief havo/vwo aankunnen, maar ook breder voor passend onderwijs in het algemeen.

In de loop der jaren hebben we contact gehad met vele ouders die moeite hadden bij het vinden van passend onderwijs voor hun kind. We hebben ook ervaren dat het nadelig uit kan pakken voor kinderen als hun ouders in de publiciteit komen met hun individuele casus. Leerlingen en hun ouders zitten namelijk in een erg afhankelijke positie. Daarom willen wij graag de ouders vertegenwoordigen zodat zij zelf anoniem kunnen blijven.

We willen voor deze raadsinformatiebijeenkomst graag drie hoofdpunten naar voren brengen:
 1. Als het gaat over aantallen en groei van thuiszitters, gebruik dan de juiste cijfers
 2. Thuiszitters zijn een signaal dat er iets structureel verbeterd kan worden
 3. Kinderen en hun ouders missen onafhankelijke informatie en ondersteuning
In de bijlage (pdf, 8 pagina's) wordt per punt toegelicht wat ermee wordt bedoeld.

Boze Ouders dienen collectieve klacht in bij onderwijsinspectie

Geplaatst 22 jan. 2020 02:35 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 23 jan. 2020 00:57 bijgewerkt ]

Op 20 januari 2020 reed de actiegroep Boze Ouders in het Onderwijs door Nederland met een gele schoolbus om ouders op te halen en samen een klacht over passend onderwijs in te leveren bij de Onderwijsinspectie, ondersteund door de resultaten van een enquête die op dat moment meer dan 700 keer was ingevuld door ouders. Download de samenvatting van de enquête die aan de inspectie is gegeven. Tijdens het daarop volgende gesprek tussen de ouders en de inspectie heeft de inspectie een aantal toezeggingen gedaan, zie dit Twitter-draadje van Katinka Slump met haar conclusies van de bespreking met de inspectie.

De Boze Ouders willen zichtbaar maken dat een heel grote groep kinderen geen (passend) onderwijs krijgt en dat er niet gehandhaafd wordt op alle aspecten van de wettelijke zorgplicht binnen scholen. AutiPassend Onderwijs Utrecht steunt hen en heeft naar aanleiding van hun actie het volgende plaatje gemaakt om de thuiszitters-ijsberg te verduidelijken:
 

De Boze Ouders willen aantonen:
 • Dat met name de uitvoering van de wet passend onderwijs, ver onder de maat is. 
 • Dat scholen vaak de regels niet kennen en/of zich daar niet aan houden. 
 • Dat de vele mogelijkheden om aanpassingen te doen om het onderwijs passend te maken, die meestal niet worden ingezet. 
 • Dat de informatievoorziening vanuit scholen zowel kwantitatief als kwalitatief, ver onder de maat is.
 • Dat de registratie van kinderen die geen (passend) onderwijs krijgen te wensen overlaat. Hierdoor is het werkelijke aantal niet inzichtelijk. En blijft de omvang van dit probleem ‘onder de radar’. 
 • Dat ouders zich vaak bezwaard voelen om op te komen voor hun kind, uit angst om als ‘lastig’ en veeleisend te worden weggezet. Ouders denken vaak dat zij de enige zijn.
Ouders kunnen met hun klachten nergens terecht. Bij inspectie kan gemeld worden, maar deze neemt ze niet in behandeling. Inzet van een onderwijsconsulent kan pas als het samenwerkingsverband én het schoolbestuur zich over de kwestie hebben gebogen. Hier gaat veel tijd overheen. Tijd waarin de situatie voor zowel het kind als de leerkracht niet beter wordt en de relatie tussen ouders en school vaak ook niet.

Inmiddels is hun enquête al meer dan 1000 keer ingevuld, en invullen kan nog steeds: www.bozeouders.nl . De Boze Ouders worden nog uitgenodigd voor een gesprek met het Ministerie van OCW, en het is fijn als ze dan via veel enquête-resultaten aan kunnen tonen hoe groot de problemen zijn.

Gerelateerd op deze site


Inspectierapporten SvPO Utrecht, Axia College en Elan College

Geplaatst 11 jan. 2020 02:11 door AutiPassend Onderwijs Utrecht

Vandaag zijn de belangrijkste conclusies van een recent inspectierapport van SvPO Utrecht aan onze pagina over deze reguliere middelbare school in Utrecht. Een paar maanden geleden deden we dat ook al voor het Axia College en Elan College, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in Amersfoort en Bussum.

Zie de paragraaf over de inspectie op onze pagina's SvPO Utrecht: reguliere havo/vwo met klassen van 16Axia College in Amersfoort en Elan College in Bussum. Ook hebben we duidelijker gemaakt dat er verschil is tussen Elan College (havo/vwo, Bussum) en Elan College Huizen (vmbo). Door naamswijzigingen en verhuizingen was er ook bij ons wat verwarring ontstaan, die nu verhelderd is.

De 10 beste pagina's van deze site in 2019

Geplaatst 2 jan. 2020 12:42 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 2 jan. 2020 13:02 bijgewerkt ]

In 2019 hadden we weer meer bezoekers dan het jaar ervoor. Fijn dat zoveel mensen onze informatie weten te vinden! 

Top 10 van meeste tijd doorgebracht op pagina in 2019

Ons doel is vooral om kennis over te brengen, daarom is het voor ons een belangrijke maatstaf of de bezoekers ook langere tijd op een bepaalde pagina bleven om de inhoud te bekijken. Dit is de top 10 van 2019 geteld in minuten leestijd per bezoeker, van de pagina's die minstens 250 bezoekers hadden. Tussen haakjes staat de positie in 2018.

Top 10 van nieuwe pagina's in 2019

In 2019 nieuw toegevoegde pagina's in volgorde van de meeste bezoekers:

Top 20 van in 2019 het meest bekeken pagina's

Hieronder zie je welke pagina's het meest aangeklikt zijn in 2019 (uitgezonderd de home page), met tussen haakjes de notering van vorig jaar. Voor het eerst sinds jaren zijn er behoorlijke verschuivingen in de top 10!
 1. Overprikkeling en onderprikkeling - wat is het en wat doe je eraan? (1)

 2. Autisme en hoogbegaafdheid (2)
 3. Autisme en vastlopen in je hoofd (14)
 4. Martine Delfos over mentale leeftijden (5)
 5. Wanneer speciaal en wanneer regulier VO? Welk type school? (4)
 6. Tips bij autisme en Asperger op de middelbare school (3)
 7. Ontheffing voor tweede vreemde taal op vwo (12)
 8. Beroepen van mensen met autisme (13)
 9. Bedrag per leerling voor passend onderwijs (10)
 10. School-voorbeelden rondom Utrecht (7)
 11. Wat is een OPP? Ontwikkelingsperspectief beschrijft passend onderwijs voor leerling (19)
 12. Autisme op reguliere havo/vwo is... (6)
 13. Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheid (9)
 14. Tussen basisschool en brugklas: mogelijkheden voor een tussenjaar (11)
 15. Hoe moeten scholen Passend Onderwijs bieden? De zorgplicht in het kort (-)
 16. Kan particulier onderwijs vergoed worden als er geen ander passend onderwijs is? (17)
 17. Apps voor middelbare scholieren met autisme (15)
 18. Is een diagnose autisme een voordeel of een nadeel? (18)
 19. Elan College in Bussum (-)
 20. SvPO Utrecht: reguliere havo/vwo met klassen van 16 (8)

Top 10 van andere jaren

BalansAwards 2019: inspirerende oplossingen voor passend onderwijs

Geplaatst 1 dec. 2019 03:56 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 1 dec. 2019 04:04 bijgewerkt ]

Drie scholen vielen in de prijzen bij de BalansAward 2019. De jury beoordeelde hoe de school voldeed aan specifieke ondersteuningsvragen/-behoeften, waarbij speciaal gelet werd op de samenwerking met ouders, een stimulerende en faciliterende rol van het bestuur en een niet-incidentele, duurzame verbetering.

De winnende scholen zijn:
 1. Clusius College in Hoorn (vmbo)
 2. Ashram College in Alphen a/d Rijn (vwo)
 3. College St. Paul in Den Haag (vmbo-lwoo)
Naar aanleiding van de beschrijvingen van wat deze scholen doen om passend onderwijs voor hun leerlingen te realiseren, hebben wij onze lijst van maatwerkmogelijkheden uitgebreid!

Onderzoek thuiszitters: zie gedrag/verzuim als signaal voor maatwerk, niet vso of lager niveau

Geplaatst 3 nov. 2019 03:36 door AutiPassend Onderwijs Utrecht

"Concluderend kunnen wij stellen dat het belangrijk is dat scholen (nog) meer aandacht hebben voor de persoon en omstandigheden achter de leerling. Dat zij gedrag (waaronder verzuim) zien als een signaal voor tijdige interventie, ook op of via school, in plaats van een ‘automatische’ indicatie voor voortgezet speciaal onderwijs of het plaatsen op een lager onderwijsniveau."

Dit is een citaat uit een meervoudige casestudy naar thuiszitters in het onderwijs van het Kohnstamm Instituut: Niet thuisgeven. Schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen: onderzoek naar thuiszitters (oktober 2019). 

In tegenstelling tot wat ze vooraf verwachtten op basis van de empirische wetenschappelijke literatuur, vonden ze voor de zuiver externaliserende gedragsproblematiek (oppositioneel en opstandig) geen hogere (maar zelfs lagere) kans op thuiszitten; juist voor meisjes een licht hogere kans op thuiszitten; voor internaliserende gedragsproblematiek een hogere kans op thuiszitten, en geen indicaties dat een gebrek aan schoolmotivatie of cognitieve problemen bepalend zijn voor thuiszitten.

Schooltrauma

Geplaatst 11 sep. 2019 05:53 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 29 dec. 2019 01:58 bijgewerkt ]

"Veel mensen denken bij het woord trauma aan iets heftigs als een oorlog, ongeluk of onveilige thuissituatie. Dat trauma ook kan ontstaan door school weten nog niet veel mensen."

Dat is helaas waar, Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht spreekt regelmatig ouders van kinderen die een schooltrauma hebben opgelopen. Vaak is het ontstaan omdat de kinderen een bijzondere ondersteuningsbehoefte hadden waaraan niet voldaan kon worden. Het trieste is dat na het oplopen van het schooltrauma de ondersteuningsbehoefte alleen maar groter is geworden, waardoor het nog moeilijker wordt om naar school te gaan en de school na een tijdje vaak aangeeft dat het kind ergens anders heen moet. Het kind voelt zich uitgesloten en nutteloos. Bewondering voor de kinderen die na een moeilijke tijd toch weer een manier vonden om te leren en zich te ontwikkelen, en bewondering voor de ouders die niet stopten met zoeken naar een oplossing!

In onderstaand artikel leggen Anton Horeweg en Natasja Hoogerheide (allebei werkzaam in het onderwijs) uit wat schooltrauma is, waardoor het kan ontstaan en wat de preventieve maatregelen zijn. 

Zie Schooltrauma: wat is het en hoe ga je ermee om? gepubliceerd in het magazine Beter Begeleiden van LBBO, september 2019


Gerelateerd op onze site:

Gesprekstool voor Sprintoverleg om maatwerk op school te organiseren

Geplaatst 4 sep. 2019 11:22 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 4 sep. 2019 13:46 bijgewerkt ]

De Sprintkaart is een gesprekstool voor ouders van kinderen die dreigen uit te vallen op school, of ondersteuning nodig hebben om naar school te blijven gaan. Het is een hulpmiddel voor het organiseren van een Sprintoverleg: een alternatief voor het multidisciplinair overleg, om te voorkomen dat gesprekken met onderwijs- en zorginstellingen spaak lopen. 

Onze mening over deze Sprintkaart:
 • Goed dat dit ouders een manier biedt om de regie nemen, als de reguliere overleggen te weinig opleveren.
 • Goed dat er nadruk ligt op het snel vinden van een oplossing. Ouders voelen de urgentie als de ontwikkeling van hun kind gevaar loopt.
 • Goed dat ervaringsdeskundige ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van de gesprekstool.
Kortom, wij vinden het een aanrader! De Sprintkaart is te downloaden op de site van OPaZ (Ondersteuning Passend Zorgaanbod).

Wat is er nodig zodat meer kinderen met een beperking goed onderwijs kunnen volgen op een reguliere school?

Geplaatst 24 apr. 2019 00:25 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 7 sep. 2019 03:09 bijgewerkt ]

Jacqueline Schoonheim en José Smits van het Steunpunt Onderwijs van NSGK schreven een rapportage over de problemen die kinderen met een beperking, waaronder kinderen met autisme, tegenkomen op hun zoektocht naar regulier onderwijs. Dat is waardevolle informatie voor scholen, samenwerkingsverbanden, beleidsmakers en andere professionals die passend onderwijs mogelijk willen maken. Ze hebben hun ervaringen, leerpunten en tips samengevat in 7 bladzijden. Download de rapportage "Wat is er nodig zodat meer kinderen met een beperking goed onderwijs kunnen volgen op een reguliere school?"

Enkele citaten:

"Wij hebben ervaren dat veel ouders het erg spannend vinden om zonder ondersteuning naar gesprekken te gaan waar veel op het spel staat (zoals multidisciplinaire overleggen). Als een bespreking op school voor de deur staat, biedt het Steunpunt aan om mee te gaan naar het gesprek. De aanwezigheid van het Steunpunt helpt ouders om rustiger en meer gefocust een belangrijk gesprek in te gaan. De kennis van de Steunpunt-medewerkers draagt ook bij aan het vinden van effectieve oplossingen die voor alle partijen bevredigend zijn."

"De bestaande onderwijshulp- of informatielijnen zijn niet toegerust om ouders voldoende bij te staan in gesprekken met scholen. [...] Maar wat ouders soms nodig hebben is dat iemand ze op een coachende manier helpt zich voor te bereiden op mogelijkheden of onmogelijkheden op school, om patstellingen te voorkomen. [...] Door vroegtijdiger ondersteuning te bieden, kan het conflict worden voorkomen, zeker als partijen bereid zijn het belang van het kind centraal te stellen. De ervaring leert dat het dan ook vaker mogelijk is om het kind toch met goede ondersteuning in het reguliere onderwijs te houden."

"Scholen hebben soms (ten onterechte) het idee dat ze leerlingen niet mogen accepteren [...] die het examenniveau van de school niet zouden kunnen halen. Soms denken scholen onterecht dat ze een leerling moeten weigeren als de leerling niet voltijd lessen kan volgen. Soms denken scholen (ook al onterecht) dat ze kinderen die intensieve zorg nodig hebben, niet mogen inschrijven als er bijvoorbeeld een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs al is afgegeven."

"Ouders die voor hun kind een reguliere school in de buurt zoeken, ondervinden niet alleen dat er weinig kennis is of weinig geld maar ook onbegrip of onwetendheid. Ouders realiseren zich dat ze in de zoektocht vaak veel mensen moeten overtuigen van hun ideaal. Ze moeten nadenken over manieren om hun zaak te bepleiten en kennis aan te dragen. Het Steunpunt wordt daarom ook benaderd door ouders die wel al veel informatie hebben verzameld en veel nadenken, maar toch onzeker zijn en sparringpartners zoeken met wie ze brainstormen over idealen en strategieën."Verwondering en vragen stellen

Geplaatst 28 nov. 2018 06:30 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 28 nov. 2018 06:52 bijgewerkt ]

Bram Sizoo bij CCE Podium
Psychiater Bram Sizoo geeft in deze video tips hoe je kunt ontdekken wat er achter autistisch gedrag zit. Verwondering en vragen stellen zijn hierbij belangrijk. Hij geeft interessante voorbeelden!

1-10 of 67