Plan voor Onafhankelijk Ouderplatform Onderwijs Utrecht aan wethouder gestuurd

Geplaatst 5 feb. 2017 14:58 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 2 jan. 2020 14:14 bijgewerkt ]
Een grote groep Utrechtse ouders heeft samen een plan opgesteld voor een Onafhankelijk Ouderplatform Onderwijs Utrecht en dit op 5 februari 2017 opgestuurd aan de Utrechtse wethouder van onderwijs, de heer Jeroen Kreijkamp (D66). Utrechtse gemeenteraadsleden onderwijs, de (landelijke) ouderorganisatie Ouders & Onderwijs en OCO Amsterdam hebben hun goedkeuring aan dit plan voor een Utrechts ouderplatform gegeven (zie samenvatting en download-link onderaan dit artikel).


Voorgeschiedenis

De aanleiding voor dit plan was motie 144: “Geef leerlingen en ouders een stem” van de Utrechtse gemeenteraad, die is overgenomen door het college van burgemeester en wethouders.  

De initiatiefnemende ouders willen graag een laagdrempelig onafhankelijk ouderplatform met een breed draagvlak: niet alleen voor ouders van kinderen met autisme en thuiszitters maar ook voor ouders van kinderen met dyspraxie, Down of andere lichamelijke of psychische beperkingen, ouders met zorgen over POVO (de overstap naar de middelbare school) of onderwijskwaliteit, en alle andere thema's die voor schoolgaande kinderen in Utrecht van essentieel belang zijn. 

De eerste ideeën over het ouderplatform dateren uit 2015. In de daarop volgende jaren hebben ouders hun gezamenlijke ideeën verder uitgewerkt, wat leidde tot een breed gedragen plan dat op 5 februari 2017 aan de wethouder werd gestuurd. 


Aansluiting bij actualiteit: thuiszittersafspraken G4

De timing lijkt perfect: direct na afloop van het tv-programma Nieuwsuur op 5 februari 2017 waar de voormalig kinderombudsman Marc Dullaert, nu aanjager van het Thuiszitterspact, aangeeft dat ook ouders van groot belang zijn bij de (preventieve) aanpak van thuiszitters. En ook de Utrechtse wethouder beaamt hier: "Thuiszitten is het slechtste wat een kind kan overkomen. Juist door preventie en samenwerking zorgen we ervoor dat kinderen een passende plaats op school hebben", aldus Jeroen Kreijkamp, wethouder in Utrecht. 

Aanleiding voor de uitzending van Nieuwsuur was het nieuws dat de de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden voor het eerst samen concrete afspraken hebben gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen. Dit wordt op 6 februari gepresenteerd op de Thuiszitters Top.

De ambitie van het Utrechtse ouderplatform is om de belangen te behartigen van alle Utrechtse ouders en leerlingen, of ze nu te maken hebben met thuiszitten of met allerlei andere onderwijszaken. Het komt wel goed uit dat we nu kunnen aanhaken bij de concrete afspraken over thuiszitters van de G4. Binnenkort spreekt een delegatie van de Utrechtse ouders met de wethouder van onderwijs over de inhoud van het plan.

[Update april 2017: Een delegatie van ouders heeft in februari een goed gesprek gehad met de Utrechtse wethouder van onderwijs Jeroen Kreijkamp. De wethouder heeft het plan in april besproken met de voorzitters van de samenwerkingsverbanden Utrecht PO en Sterk VO. De samenwerkingsverbanden hebben aangegeven een overleg met de gemeente en de ouders aan te willen gaan.]
[Update 2019: diverse overleggen later bleek dat de gemeente en de samenwerkingsverbanden het prima vonden als de ouders een onafhankelijk platform oprichtten, maar niet bereid waren dat financieel te ondersteunen op een manier die ook maar enigszins in de buurt kwam van hoe het beschreven was in het plan. Na deze patstelling hebben de ouders het overleg verbroken.]

Inhoud van het plan

Bekijk het plan voor een Onafhankelijk Ouderplatform Onderwijs Utrecht

Managementsamenvatting:

Met dit stuk presenteren wij een plan voor een onafhankelijk ouderplatform voor het onderwijs in Utrecht. Het ouderplatform, in de vorm van een stichting met vertegenwoordigers van gemeente, onderwijs en ouders in het bestuur, kan met een aantal beroepskrachten een belangrijke rol vervullen in het ‘onderwijslandschap’ van de gemeente Utrecht. Het doel van het onafhankelijk ouderplatform is het behartigen van de belangen van Utrechtse ouders en leerlingen in het onderwijs door middel van informatie, advies, ondersteuning en beleidsbeïnvloeding. Het ouderplatform vormt daarmee de derde pilaar naast de onderwijsinstellingen en de gemeente Utrecht, waarmee de checks and balances vanuit ervaringen met de uitvoeringspraktijk worden ingevuld.

Dat doet het onafhankelijk ouderplatform ten eerste door het verzamelen en ontsluiten van relevante informatie die via websites en sociale media verspreid wordt en het onderhouden van een databank. Ten tweede biedt het een loketfunctie waardoor enerzijds ouders advies en ondersteuning kunnen krijgen en anderzijds knelpunten in het systeem veel eerder worden gesignaleerd en op de goede plekken worden geadresseerd. Ten derde zorgt het onafhankelijk ouderplatform dat ervaringskennis vanuit ouders en leerlingen wordt meegenomen in de beleidsvorming van diverse Utrechtse en landelijke onderwijsnetwerken.

Door het vroegtijdig signaleren en helpen oplossen van knelpunten, kunnen meer kinderen een ononderbroken onderwijsloopbaan hebben. Dat is een grote winst voor henzelf, hun gezin en ook voor de samenleving. Talenten worden goed benut en het voorkomt vroegtijdig schoolverlaten, psychische problemen, uithuisplaatsingen en in uiterste gevallen crisisopvang. Daarmee kunnen veel maatschappelijk kosten voor de gemeente Utrecht voorkomen worden.

Leerlingen en ouders hebben te maken met een woud van instituties en regels. Aan het eind van de keten staan het Utrechtse gemeentebestuur en de Utrechtse schoolbesturen. Op dat niveau is partnerschap met een onafhankelijk ouderplatform cruciaal voor het oplossen van Utrechtse onderwijsproblematiek.

Kortom: Utrecht heeft een onafhankelijk ouderplatform nodig voor een optimaal onderwijssysteem.


Gerelateerde berichten: