Recht op inclusief onderwijs nog niet opeisbaar

Geplaatst 13 apr. 2017 09:39 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 24 dec. 2019 05:57 bijgewerkt ]
Op 14 juli 2016 is het het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap in werking getreden in Nederland. Het verdrag omvat een waarborg voor een inclusief onderwijssysteem. Dat betekent dat kinderen samen naar school gaan en bij elkaar in de klas zitten. Dus niet in aparte gebouwen, maar samen met voldoende ondersteuning en zorg in de klas. Naast de normale klassen kunnen er ook kleinere klassen op dezelfde school zijn voor leerlingen die dat nodig hebben.

Dat betekent echter niet dat kinderen in Nederland nu recht hebben op inclusief onderwijs, volgens een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens op 4 april 2017.

Enkele citaten van het College voor de Rechten van de Mens:
  • "Met het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VRPH) is segregatie (speciaal onderwijs naast regulier onderwijs) nadrukkelijk verboden."
  • "In verband met de goedkeuring van het VRPH heeft de wetgever zich op het standpunt gesteld dat het Nederlandse onderwijsstelsel (met inbegrip van het daarin vervatte onderscheid tussen regulier en speciaal onderwijs) in overeenstemming is met het verdrag en geen aanpassing behoeft."
  • "Voor zover deze ontwikkelingen zouden moeten leiden tot een verdergaande inspanningsverplichting tot het bieden van inclusief onderwijs dan die welke het College op grond van artikel 2 WGBH/CZ hierboven heeft aangenomen, kan deze verplichting niet bij individuele onderwijsinstellingen als de school worden neergelegd."
  • "Een striktere toepassing van dit artikel verhoudt zich hiermee niet, nu de gevolgen daarvan de inrichting van het Nederlandse onderwijsstelsel als geheel betreffen en daarmee het niveau van de individuele school ontstijgen."
In andere woorden: een individuele school kan niet aangesproken worden op het recht op inclusief onderwijs, zolang de regering het bieden van inclusief onderwijs niet in de wet geregeld heeft.