Wat als ik mijn kind thuis wil houden van school vanwege Corona?

Geplaatst 28 nov. 2020 06:47 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 28 nov. 2020 08:17 bijgewerkt ]
Onderwijsjurist Katinka Slump adviseerde op Twitter over de juridische situatie als je je kind thuis wil houden van school vanwege kwetsbare gezinsleden (hieronder de tekst met minieme aanpassingen).

Advies van Katinka Slump

Hier volgt een advies voor kwetsbare ouders die in Coronatijd hun kinderen thuis houden van school omdat zij het risico op besmetting zoveel mogelijk willen voorkomen. Hierover krijg ik veel vragen.

Op dit moment is het standpunt van de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) dat kinderen in de basisschoolleeftijd weinig gevolgen ervaren van de pandemie. Voor hen geldt dat thuisblijven meer nadelige gevolgen heeft dan schoolgang.
Scholen reageren in die situaties verschillend. Sommige scholen hebben begrip voor de kwetsbare ouder en bieden onderwijs thuis. Andere scholen eisen dat kind onderwijs op school volgt. Dit zelfs onder dreiging met uitschrijving of melding bij Veilig Thuis.
Hier ontstaat er een belangenconflict tussen belang ouder en kind. Wat zijn dan de stappen die de ouder zou kunnen zetten?

De ouder dient in dit belangenconflict eerst de feiten op een rijtje te zetten. Vraag daarom aan je behandelaar hoe groot het verhoogde risico is gedurende de corona pandemie en of je behandelaar ook zelfisolatie adviseert tot een vaccin beschikbaar komt. 
Als zelfisolatie van ouder het advies is van de behandelaar of als de behandelaar ook van mening is dat het ziektebeeld rechtvaardigt dat ook gezinsleden hun sociale contacten beperken, volgt stap 2. 
Vindt de behandelaar niet dat er een verhoogd risico is dan kan je kind naar school. Immers als dat verhoogde risico van de ouder niet door een deskundige wordt bevestigd is er enkel nog een aantoonbaar belang van het kind om naar school te kunnen gaan en onderdeel te zijn van het sociale leven.
Scholen kunnen ouders dan ook vragen om een verklaring van de behandelaar zodat ook door een deskundige wordt verklaard dat het schoolbezoek van het kind hier een probleem is. Als er zo'n verklaring is kan aan de orde zijn dat ouders vrijgesteld worden van de verplichting om hun kind een school te laten bezoeken op grond van de bijzondere omstandigheid dat dit gezondheidsrisico's voor de ouder meebrengt, dit is geregeld in artikel 11, onder g, Leerplichtwet.

Maar voor een beroep op die bijzondere omstandigheid is meer nodig (stap 2). De omstandigheid mag niet afhankelijk zijn van de wil van de ouders en ouders kunnen hier ook andere maatregelen nemen. In feite gaat het hier om ouders die op dit moment niet de volledige zorg voor hun kind op zich kunnen nemen. 
Zij zouden daarom kunnen overwegen om hun kind elders onder te brengen. Immers het gaat om een risico van schooluitval tot bijna een jaar en de gevolgen zijn groot. Het hangt van de individuele situatie af of een lange logeerpartij van het kind of de zelfisolatie van de ouder ook tegenover het kind, in het belang is van het kind. Of die maatregelen mogelijk en wenselijk zijn moet door ouder en eventueel huisarts worden afgewogen. Let wel, ook bij ziekenhuisopname van ouders wordt de zorg voor het kind door anderen overgenomen, dat kan ook nodig zijn vanwege zelfisolatie ouder wegens corona pandemie. Het recht van het kind op (sociale) ontwikkeling geldt ook bij zieke ouders.

Als het gezinsleven voor het kind zwaarwegend is en daarmee ook het belang van het kind, dan kunnen ouders stellen dat zij zich terecht beroepen op de vrijstelling van schoolbezoek op grond van bijzondere omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 11, onder g, Leerplichtwet.

Maar dan stopt dit advies nog niet. Want wat is de rol van de school bij een vrijstelling van schoolbezoek vanwege bijzondere omstandigheden? In artikel 11, onder d, Leerplichtwet is de vrijstelling van schoolbezoek voor het zieke kind geregeld. In de onderwijswetten (bijvoorbeeld Artikel 18 Wet op het voortgezet onderwijs) staat echter dat scholen verplicht zijn onderwijs te verzorgen aan het (ziekenhuis)bed. Ook de kinderen die thuis blijven vanwege een, door deskundigen bevestigd, verhoogd gezondheidsrisico voor hun kwetsbare ouder, houden recht op onderwijs. Net als bij zieke kinderen zullen scholen het onderwijs aan huis moeten verzorgen. Dit omdat scholen uitvoering moeten geven aan het recht op onderwijs van het kind, altijd en overal. Dit omdat ouders hierop aanspraak mogen maken op de uitvoering van de onderwijsovereenkomst met school, naar redelijkheid en billijkheid.

Als scholen weigeren om onderwijs te verzorgen aan kinderen die terecht wegens hun kwetsbare ouder thuis blijven en zelfs overgaan tot uitschrijving van leerling en Veilig Thuis melding adviseer ik ouders het volgende:
Neem contact op met de jeugdarts van je gemeente [arts maatschappij & gezondheid die werkt voor de jeugdgezondheidszorg van de gemeente]. De jeugdarts kan overleg plegen met de behandelaar van de ouder en kan de gemeente vragen om tegen de school maatregelen te formuleren, volgens artikel 5 Wet publieke gezondheid.
Geef ook een signaal af bij het loket van de onderwijsinspectie tegen de school. Verzoek om toezicht/ingrijpen en verzoek om terugkoppeling!
Bedenk dat voor ieder, de ouder, de jeugdarts, de school, de onderwijsinspectie uiteindelijk maar één regel bepalend is, artikel 3 Kinderrechtenverdrag: het belang van het kind is de eerste overweging. Het belang bij onderwijs én het belang bij de gezondheid van de ouder.

Aanvullend advies van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht

Wij vinden dit een goed advies van Katinka Slump. Als je kind na bovenstaande acties terecht thuis blijft en daar ook extra ondersteuning nodig heeft in het kader van passend onderwijs, dan kan het extra lastig zijn om die ondersteuning te realiseren. Wat misschien daarbij kan helpen is om de volgende informatie te bestuderen:
Veel sterkte!