Wat is een OPP? Ontwikkelingsperspectief beschrijft passend onderwijs voor leerling

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft op school, moet(*) er binnen 6 weken een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden opgesteld door de school. Dat valt onder de zorgplicht van de school. In een OPP staat welke eigenschappen van de leerling het onderwijs belemmeren of juist bevorderen, en welke extra ondersteuning nodig is. Soms wordt het anders genoemd, bijvoorbeeld een groeidocument.

Wat moet er in een OPP staan?

  1. De te verwachten uitstroombestemming (welk niveau gaat de leerling doen na deze school?) en de onderbouwing daarvan. De onderbouwing bevat minimaal de factoren die het onderwijsproces belemmeren en bevorderen.
    Dit deel is bedoeld om het lange termijn perspectief van het kind te beschrijven.

  2. Het handelingsdeel: beschrijving van de individuele begeleiding en ondersteuning voor zover het afwijkt van de basisondersteuning(*).
Het handelingsdeel van het OPP is bedoeld om te beschrijven hoe gewerkt wordt om de doelen uit het eerste deel (de uitstroombestemming) te halen. Het handelingsdeel gaat over specifieke extra maatregelen om de leerling op maat ondersteuning te bieden, gericht op de ontwikkeling van het kind. Hierin wordt, indien van toepassing, ook beschreven welke afwijking van het onderwijsprogramma en/of welke vervangende onderwijsdoelen voor deze leerling gelden (als de kerndoelen niet gehanteerd kunnen worden).

Het ontwikkelingsperspectief wordt ten minste één keer per schooljaar met de ouders geëvalueerd.

Voorbeelden: lege OPP formulieren en handleiding

Er zijn verschillende OPP-formulieren in omloop (elke school kan zijn eigen formulier maken). Hieronder een paar voorbeelden:

ĉ Voorbeeld OPP blanco kort  Weergeven  Downloaden (.docx)
ĉ Voorbeeld OPP blanco uitgebreid  Weergeven  Downloaden (.docx)

Het samenwerkingsverband VO Nijmegen maakte een Handleiding invullen ontwikkelingsperspectiefplan, waarin ook een voorbeeld OPP-formulier staat.

Invloed van ouders op het OPP

De school bepaalt wat er in de officiële versie van het OPP komt te staan, die het dossier in gaat. De inhoud van het OPP kan echter niet vastgesteld worden zonder overleg met de ouders. Hoeveel invloed de ouders hierop hebben verschilt per onderdeel van het OPP.

Uitstroombestemming: op overeenstemming gericht overleg

Deel 1 van het OPP, de uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan, kan pas vastgesteld of gewijzigd worden na "op overeenstemming gericht overleg" (OOGO) met de ouders. In de praktijk betekent dat vaak dat een conceptversie met de ouders besproken wordt en dat er nog aanpassingen gemaakt kunnen worden naar aanleiding van dat overleg. Hoe ver de verplichting tot "op overeenstemming gericht overleg" gaat, wordt duidelijk als je de Jurisprudentie over ontwikkelingsperspectief bij passend onderwijs naleest. De korte samenvatting: er moet goed geluisterd worden naar de ouders en er moet rekening worden gehouden met wat ze zeggen, maar de school beslist.

Ouders (en leerlingen ouder dan 12) worden wel gevraagd om een handtekening te zetten, dus wat doe je als je het niet eens bent? Dan hoef je in ieder geval niet te ondertekenen. Soms is er de mogelijkheid om opmerkingen van ouders en/of leerling in het OPP op te laten nemen. Als je ondertekent, dan geef je impliciet aan dat je akkoord bent met de afspraken. Als je je toch genoodzaakt ziet om te tekenen, dan kun je "onder protest" erbij zetten vlak boven je handtekening. Je kunt ook een klacht indienen bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Handelingsdeel: instemmingsrecht

Het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld of gewijzigd nadat daarover met de ouders overeenstemming is bereikt (sinds 1 augustus 2017). Hierbij hebben de ouders een sterkere positie dan bij "op overeenstemming gericht overleg", want als de ouders het er niet mee eens zijn kan het niet worden vastgesteld of gewijzigd.

De ondersteuning aan de leerling gaat gewoon door als er (nog) geen overeenstemming is met de ouders. De staatssecretaris schrijft: "Ook als er geen overeenstemming is bereikt over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief, blijft de school verantwoordelijk voor goed onderwijs en zo passend mogelijke begeleiding van de leerling. In het algemeen zal gelden dat op basis van het reeds gevoerde overleg met de ouders, ook als er nog geen overeenstemming is bereikt, scholen en ouders over en weer zicht hebben op de respectievelijke mogelijkheden en wensen. Hiermee kan de school rekening houden."

School gebruikt OPP soms om extra geld te vragen

Als er extra ondersteuning moet worden geboden bovenop de basisondersteuning, is het logisch dat de school daar vaak meer geld voor nodig heeft (voor extra tijd die door personeel besteed wordt aan gesprekken, documenten, voorbereidingen etc. en wellicht ook geld voor hulpmiddelen). Dat geld moet komen van het samenwerkingsverband passend onderwijs (zie Bedrag per leerling voor passend onderwijs). Sommige samenwerkingsverbanden verdelen al dat geld bij voorbaat over de scholen, anderen laten scholen per leerling een "arrangement" vragen (of een combinatie daarvan). Bij zo'n aanvraag voor een arrangement wordt het OPP vaak als bijlage toegevoegd, zodat het samenwerkingsverband kan beoordelen of het terecht is dat de school extra geld vraagt.
Voor ouders moet dit niets uitmaken, de school hoort achter de schermen te zorgen dat ze de benodigde ondersteuning kunnen betalen. Volgens de AVG hebben ze het recht om voor dit doel het OPP te delen met het samenwerkingsverband, zie Do's en don'ts informatieuitwisseling ouders-school bij passend onderwijs.

Gerelateerde informatie op deze site

Gerelateerde informatie op andere sites


Voetnoot

(*) Uitzondering: reguliere scholen hoeven geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen die valt onder het basisondersteuningsaanbodWat onder extra ondersteuning valt en wat onder de basisondersteuning verschilt per samenwerkingsverband. Hoe dit precies zit leggen we uit op onze pagina Wanneer is een OPP verplicht? En wat betekent dat voor Utrecht?