Wat zegt de Wet over onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben?

De Wet beschrijft o.a. de zorgplicht van scholen en natuurlijk nog veel meer, maar de kernverantwoordelijkheden van onderwijs en ouders t.a.v. kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, vinden wij het best beschreven in onderstaande artikelen:

Kernverantwoordelijkheden van het onderwijs

Alle onderwijswetten benoemen dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces moet kunnen doorlopen en dat voor het afstemmen van het onderwijs op de leerling overleg kan worden gevoerd met de jeugdarts (arts maatschappij & gezondheid die werkt voor de jeugdgezondheidszorg van de gemeente).
 • Artikel 8 Wet op het primair onderwijs (basisscholen) en Artikel 2 Wet op het voortgezet onderwijs (middelbare scholen)
  Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
 • Artikel 8 Wet op het primair onderwijs (basisscholen) en Artikel 17b Wet op het voortgezet onderwijs (middelbare scholen) 
  Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. Zo nodig treedt het bevoegd gezag daarbij in overleg met [onder andere] een instantie die jeugdgezondheidszorg uitvoert als bedoeld in artikel 5 van de Wet publieke gezondheid.
 • Artikel 11 Wet op de expertisecentra (speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs)
  Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Zo nodig treedt het bevoegd gezag daarbij in overleg met [onder andere] een instantie die jeugdgezondheidszorg uitvoert als bedoeld in artikel 5 van de Wet publieke gezondheid.
  Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen. Zo mogelijk brengt het kinderen tot het volgen van gewoon onderwijs in basisscholen of scholen voor voortgezet onderwijs.
 • Artikel 18a Wet op het primair onderwijs (basisscholen, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) en Artikel 17a Wet op het voortgezet onderwijs (middelbare scholen)
  Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, bedoeld in de vorige volzin, te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Kernverantwoordelijkheden van de ouders

Artikel 247 Burgerlijk Wetboek Boek 1
 1. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.
 2. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.
Hier hebben ouders zich aan te houden! 
Het is dus ook je recht en plicht als ouder om van de school te verwachten dat zij geen schade toebrengen aan het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van je kind, en de ontwikkeling van zijn/haar persoonlijkheid.

Onderwijsovereenkomst tussen ouders en school

Ondanks dat het niet expliciet benoemd staat in een wet, blijkt uit een rechterlijke uitspraak dat als een leerling is aangenomen op een school, er sprake is van een overeenkomst volgens Artikel 261 Burgerlijk Wetboek Boek 6 tussen de school en de leerling, waarbij de ouders de overeenkomst zijn aangegaan als wettelijke vertegenwoordiger van hun kind. Het is een wederkerige overeenkomst in de zin dat zowel school als leerling hierbij verplichtingen hebben: de school is verplicht om deugdelijk onderwijs te verschaffen dat voldoet aan de onderwijswetten en de leerling is verplicht zich aan de schoolregels te houden.


Gerelateerde artikelen op deze website:
Gerelateerde artikelen op andere websites: