Wat zegt de Wet over onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben?

De Wet beschrijft o.a. de zorgplicht van scholen en natuurlijk nog veel meer, maar de kernverantwoordelijkheden van onderwijs en ouders t.a.v. kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, vinden wij het best beschreven in onderstaande artikelen:

Onderwijs verantwoordelijk voor ononderbroken ontwikkelingsproces

Alle onderwijswetten benoemen dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces moet kunnen doorlopen.
 • Artikel 8 Wet op het primair onderwijs (basisscholen) en Artikel 2 Wet op het voortgezet onderwijs (middelbare scholen)
  Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
 • Artikel 18a Wet op het primair onderwijs (basisscholen) en Artikel 17a Wet op het voortgezet onderwijs (middelbare scholen)
  Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, bedoeld in de vorige volzin, te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
 • Artikel 11 Wet op de expertisecentra (speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs)
  Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen. Zo mogelijk brengt het kinderen tot het volgen van gewoon onderwijs in basisscholen of scholen voor voortgezet onderwijs.

Plicht en recht van ouders

Artikel 247 Burgerlijk Wetboek Boek 1
 1. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.
 2. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.
Hier hebben ouders zich aan te houden! 
Het is dus ook je recht en plicht als ouder om van de school te verwachten dat zij geen schade toebrengen aan het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van je kind, en de ontwikkeling van zijn/haar persoonlijkheid.


Gerelateerd op andere websites: