Axia College in Amersfoort

Axia College is een school in Amersfoort voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor leerlingen die vanwege gedrag, psychiatrische stoornissen of autistische kenmerken niet mee kunnen op een reguliere school. De school biedt vmbo en havo aan van klas 1 t/m het staatsexamen, en vwo in de onderbouw (t/m het 3e jaar).

De onderbouw tl/havo/vwo zit op locatie Utrechtseweg. De bovenbouw tl/havo (tl vanaf jaar 3, havo vanaf jaar 4) zit op de locatie Liendertseweg. De school zit op niveau 2.2 van onze Preventiepiramide: speciaal onderwijs voor kinderen met autisme via eigen docenten. 

Algemene aspecten speciaal onderwijs: 

Onderbouw

Het 1e jaar zitten de leerlingen op locatie Utrechtseweg in een brugklas met drie niveaus: tl, havo en vwo. In het 2e jaar zitten ze in een klas met twee niveaus (tl/havo of havo/vwo). Daarbij wordt in praktijk ook al (deels) rekening gehouden met het niveau van de leerlingen. In het 3e jaar gaan ze dan naar een klas van één niveau: tl of havo of vwo.

In de onderbouw zijn de klassen klein (ca 10-15 leerlingen), is er een strak schoolschema met elke dag dezelfde begin en eindtijden. Lessen duren 45 minuten en worden waar mogelijk in het eigen klaslokaal gegeven. Alleen voor lessen die niet in een gewoon lokaal gegeven kunnen worden (beeldende vorming, consumptieve technieken, science, gym) gaan de leerlingen naar een ander lokaal. Ook zijn er de nodige studie-uren waarin de leerlingen aan hun huiswerk werken.

Elke dag starten ze met een mentoruur en de mentor kan ook nog enkele andere vakken geven. De studie-uren zijn ook bij de eigen mentor in het eigen klaslokaal. Daarnaast hebben ze les van vakdocenten. 

Bovenbouw

Het gebouw van De TinneOp de locatie Liendertseweg wordt lesgegeven aan 3 en 4 tl en 4 en 5 havo. Voor leerlingen die na de havo ook het vwo aankunnen, streven ze naar een arrangement voor 5 en 6 vwo in samenwerking met reguliere vo-scholen. De bedoeling is dat leerlingen na het havo-examen twee jaar naar een reguliere vo-school kunnen gaan om ook hun vwo-examen te halen.

Ze bieden geen eigen vwo-bovenbouw aan en beperken de aangeboden havo-profielen omdat dan de aantallen leerlingen met hetzelfde vakkenpakket groter zijn en er vastere groepen gemaakt kunnen worden, zodat er meer structuur te bieden is.

De bovenbouw biedt op de havo de volgende profielen aan:
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Natuur en Gezondheid/Techniek (NG/T) – met natuurkunde
Binnen deze profielen zijn beperkte keuzevakken mogelijk. Let daarbij op dat als je wil dat je kind later doorstroomt naar een reguliere school, een vakkencombinatie gekozen die op de reguliere school ook toegestaan is. Bijvoorbeeld: op het vwo is een tweede vreemde taal verplicht, en niet alle leerlingen met autisme kunnen daarvoor een ontheffing krijgen dus moet je bij vwo-ambities ook op de havo al een tweede vreemde taal in je pakket kiezen. Ander voorbeeld: op sommige scholen kan een natuurprofiel niet gecombineerd worden met geschiedenis of frans.

Omschrijving die de school van zichzelf geeft in vacatures

"Het Axia College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor vmbo b/k, mavo, havo en vwo. Het onderwijs op het Axia College is gebaseerd op een drietal pijlers; jij bent van waarde; leren doe je samen, en speciaal en gewoon onderwijs. De doelgroepen van voormalig cluster 4 krijgen samen les.
Het Axia College is een speciale school, want er wordt rekening gehouden met de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. De klasgrootte is aangepast, er is een parallelvoorziening voor wie (tijdelijk) niet mee kan komen in de groep en er is extra ondersteuning in de school en zo nodig ook van buiten de school. Daarnaast is het Axia College ook een reguliere school, waar de leerlingen opgeleid worden voor een diploma op elk niveau: vmbo b/k, mavo, havo en vwo en waar leerlingen zich voorbereiden op het vervolgonderwijs of een plaats in de maatschappij. Als dat mogelijk is, maken leerlingen tussentijds de stap naar het reguliere onderwijs.
Het Axia College vormt samen met 5 reguliere VO-scholen de Onderwijsgroep Amersfoort, die openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in de volle breedte aanbiedt. De Onderwijsgroep Amersfoort staat onder leiding van een College van Bestuur."

Feedback van ouders

De ouders worden in de eerste weken van de brugklas regelmatig via e-mail op de hoogte gehouden, daarna is er contact als het gedrag van de leerling daar aanleiding toe geeft en zijn er twee keer per jaar OPP-gesprekken. In de onderbouw worden de ouders goed geïnformeerd over veranderingen (afwijkende lestijden, bijzondere activiteiten).

Er zijn ook zorgen van ouders, vooral met betrekking tot het niveau van storend gedrag in sommige klassen (waardoor kwetsbare leerlingen zich onvoldoende veilig voelen), het onvoldoende bieden van individuele begeleiding die afwijkt van het groepsplan, en het niet nakomen van afspraken tussen school en ouders. Aan de andere kant zijn er ook ouders wiens kind de klas wel als druk ervaart, maar zich toch veilig voelt.

Schema van onderwijsinspectie met voldoende voor 4 kwaliteitsgebieden
Inspectie: kwaliteit is voldoende (2020)

De mavo/havo/vwo-afdeling van Axia College krijgt van de inspectie sinds oktober 2020 een voldoende op alle 4 de kwaliteitsgebieden. Dat is een knappe prestatie, gegeven het feit dat de bovenbouw in mei 2019 nog het oordeel "zeer zwak" kreeg. De inspectierapporten zijn hier te downloaden.
De enige tekortkoming die de inspectie constateerde was het niet inzetten van een methodisch aanbod gericht op de sociale en emotionele ontwikkeling. Het bestuur heeft de opdracht gekregen dit binnen 3 maanden na januari 2021 te realiseren. Bij het eerstvolgende vierjaarlijks bezoek zal het worden beoordeeld.

De Tinne

Axia College is de nieuwe naam voor de samenvoeging van De Tinne in Amersfoort en enkele andere scholen voor voortgezet speciaal onderwijs van hetzelfde bestuur. De Tinne was een school voor havo 1 t/m 5 en vmbo-tl 3/4 die zat in het gebouw aan de Liendertseweg.