College De Kleine Prins in Utrecht of Hilversum

College De Kleine Prins Utrecht en College De Kleine Prins Hilversum zijn twee vso-scholen (niveau 2.3 Speciale school met IVIO-onderwijs) van hetzelfde bestuur. Bij beide scholen kunnen internaliserende leerlingen havo of vwo doen. De scholen hebben overeenkomsten maar ook verschillen. Hieronder hebben we informatie verzameld die van belang kan zijn voor ouders van kinderen met autisme en havo/vwo-niveau die een school zoeken.

Algemene aspecten speciaal onderwijs: 

Leerlingen met een lichamelijke beperking

Beide scholen zijn van oorsprong voor leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige beperking, of met een chronische ziekte (wat toen cluster 3 werd genoemd). Tot 1 januari 2019 heette de Utrechtse school Mytylschool Ariane de Ranitz en heette de Hilversumse school Mytylschool de Trappenberg (deze school is verhuisd van Huizen naar Hilversum). 

Uitbreiding doelgroep

Toen College De Kleine Prins Hilversum nog De Trappenberg heette, breidden ze hun doelgroep al uit. Naast de leerlingen met een lichamelijke beperking, meervoudige beperking of chronische ziekte waren sindsdien ook internaliserende leerlingen met psychiatrische/psychosociale problematiek (zoals autisme) welkom. 

Per schooljaar 2020-2021 heeft ook College De Kleine Prins in Utrecht het onderwijsaanbod uitgebreid met deze doelgroep, in eerste instantie alleen op vmbo-niveau. 

Beide scholen beschrijven deze extra doelgroep als leerlingen met normale cognitieve mogelijkheden, die door hun psychiatrische/ psychosociale problematiek (tijdelijk) niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen. 

Havo/vwo via afstandsonderwijs vanuit het schoolgebouw

College De Kleine Prins Hilversum biedt leerlingen al enkele jaren vmbo/havo/vwo via afstandsonderwijs van IVIO@School terwijl de kinderen wel op school zitten (en dat is ook de enige vorm van diplomagericht onderwijs die ze bieden in Hilversum). Voor meer uitleg over IVIO-onderwijs zie de IVIO-paragraaf op onze pagina School-voorbeelden rondom Utrecht.

In een nieuwsbericht van maart 2021 kondigt College De Kleine Prins Utrecht aan dat zij net als Hilversum naast vmbo met eigen docenten ook afstandsonderwijs voor vmbo-tl/havo/vwo-onderwijs gaan bieden, waarbij de leerlingen wel op school zitten.

Citaat uit dat bericht:

De Kleine Prins en IVIO@School werken samen met als doel: leerlingen die (tijdelijk) thuiszitten, niet naar school gaan of geen onderwijs kunnen vinden een passende onderwijsplek te bieden. IVIO@School biedt de lespakketten en College De Kleine Prins Utrecht biedt de onderwijsomgeving en begeleidt de leerling.
Door deze vorm van gepersonaliseerd onderwijs kan een leerling op eigen tempo leren, onafhankelijk van tijd en plaats. Hierdoor wordt volledig gepersonaliseerd onderwijs mogelijk gemaakt.

Deze unieke manier van onderwijs wordt aangeboden op de niveaus vmbo-theoretische leerweg, havo en vwo en leidt op tot het (staats)examen. Naast de eerste- en tweedegraads vakdocenten van IVIO@School, die inhoudelijke begeleiding geven op afstand, zijn waar nodig ook vakdocenten in school aanwezig.
Elke leerling krijgt een mentor toegewezen die de leerling ondersteunt en begeleidt gedurende het hele onderwijsproces. De mentor maakt met de leerling afspraken zodat er een gepersonaliseerde dag- en weekplanning gevolgd wordt waarmee de continuïteit van het onderwijs geborgd is.
Naast de examenvakken wordt er ook aandacht besteed aan algemene ontwikkeling, gym, creatieve vakken en sociale vaardigheden. Deze vakken vinden in groepsverband plaats. 

Wat wij als AutiPassend Onderwijs Utrecht hier goed aan vinden, is dat vergeleken met andere vso's die gebruik maken van IVIO@School, op deze school ook vakdocenten fysiek in de school aanwezig zijn (ook al zijn dat misschien geen eerste- of tweedegraads docenten).

Leerplein

In Hilversum zitten de leerlingen die IVIO@School doen waarschijnlijk op een leerplein met 4 groepen, dus in een ruimte met tot 4 x 15 = 60 leerlingen.
In Utrecht zitten de leerlingen die IVIO@School doen waarschijnlijk op een leerplein met 2 groepen, dus in een ruimte met tot 2 x 15 = 30 leerlingen.

Wij als AutiPassend Onderwijs Utrecht vinden dit wel een grote groep leerlingen bij elkaar, wat voor sommige kinderen met autisme te veel onrust zal geven. Zeker voor vso, voortgezet speciaal onderwijs, is dit een groot aantal. Bij vso's zie je meestal dat er maximaal 15 leerlingen in een lokaal zitten, zeker in de onderbouw. Er zijn zelfs vso's voor leerlingen met autisme die maximaal 8 leerlingen in een lokaal hebben, wat gezien de hoeveelheid geld die een vso per leerling ontvangt zeker mogelijk is. 

Geschiktheid leerling voor deze school

Een leerling is geschikt voor De Kleine Prins in Hilversum (afdeling VO) als hij of zij de volgende eigenschappen heeft (uit de schoolgids):

• kan functioneren in een groep of binnen korte tijd hiertoe in staat zal zijn;
• de school de (medische) zorg kan bieden waar de leerling recht op heeft en dat de benodigde samenwerkingspartners hun samenwerking en financiering (die nodig is om de benodigde zorg te leveren) hebben toegezegd;
• kan in een groep van minimaal 15 leerlingen per mentorgroep op een leerplein functioneren; [opmerking AutiPassend: op een leerplein kunnen 60 leerlingen zitten]
• in staat tot interactie met medeleerlingen (is bijvoorbeeld niet volledig afhankelijk van braille of gebarentaal);
• kan een dagritme en school-pedagogisch klimaat aan;
• kan (via een opbouwschema uiteindelijk) voor minstens 50% van de schooltijd participeren in onderwijsactiviteiten;
• is geen gevaar voor andere leerlingen. Leerlingen met destructief/agressief (externaliserend) gedrag zoals fysiek, verbaal en non-verbaal gedrag of in houding kunnen wij niet toelaten.
• geen sprake van een verslaving;
• kan functioneren in een open schoolsetting (zonder hekken en sloten);
• heeft een uitstroombestemming van (beschermde) arbeid of vervolgonderwijs (vavo, mbo, hbo of wo);
• accepteert onderwijskundige en pedagogische ondersteuning ;
• in staat om aan onderwijstaken te werken; College De Kleine Prins Hilversum VO is geen dagbesteding of therapeutische setting

Een leerling is geschikt voor De Kleine Prins in Utrecht als hij of zij de volgende eigenschappen heeft (uit nieuwsbericht):

- in staat tot interactie
- in staat te werken volgens een vastgesteld schoolprogramma
- in staat deel te nemen aan het groepsprogramma
- in staat om gedurende minimaal 30 minuten zelfstandig te werken
- in staat om in een ruimte met 30 leerlingen begeleid te werken
- in staat om in een klas met wisselende groepsgroottes te functioneren
- in staat om met verschillende docenten/ klassenassistenten/ onderwijsondersteuners te kunnen werken
- in staat om zich in meerdere gebouwen te kunnen verplaatsen en te werken
- in staat met een opbouwschema te werken
- heeft niet continu één op één begeleiding nodig
- kan na opbouw minimaal 50% van de tijd aanwezig zijn
- vertoont geen externaliserend gedrag
- vormt geen gevaar voor andere leerlingen.
- is niet storend aanwezig voor andere leerlingen
- tast het gevoel van veiligheid bij de andere leerlingen niet aan
- is in staat een rustruimte te kunnen delen met anderen
- een intrinsieke motivatie om toe te werken naar een (volledig) schoolprogramma
- geen continue controle op eetgedrag nodig.
- geen persoonlijkheidsproblematiek
- geen therapeutische setting op het gebied van GGZ nodig tijdens schooluren
- en ouders/ verzorgers accepteren hulpverlening vanuit de GGZ en stemmen toe, in samenwerking school en GGZ
- in staat te functioneren in een open schoolsetting (zonder hekken en sloten)

Wat zegt de inspectie over deze scholen?

De meest recente beoordeling van de scholen is te vinden op de site van de Onderwijsinspectie: zie de toezichtresultaten van College De Kleine Prins Utrecht en de toezichtresultaten van College De Kleine Prins Hilversum. Voor geen van beide scholen is een recent eindoordeel bekend, maar ze zijn wel oppervlakkig onderzocht in het onderzoek van het bestuur in 2019. Op dat moment bood College De Kleine Prins Utrecht nog geen IVIO-onderwijs, en de inspectie lijkt zich voornamelijk gericht te hebben op het basisonderwijs in Utrecht. Daardoor valt er uit het inspectierapport van 2019 niet af te leiden hoe goed het havo/vwo-onderwijs in Utrecht is. Voor de school in Hilversum is daar wel iets over te zeggen.

In het onderzoeksrapport uit 2019 concludeert de inspectie over de vso-school in Hilversum:

Binnen de VO-afdeling zien we dat de leerlingen door een goede toelatingsprocedure al snel starten met leerstof op het (juiste) passend niveau. Hiervoor worden toetsresultaten en observaties gebruikt en gesprekken met ouders en leerlingen. Daarin heeft de mentor van de leerlingen een belangrijke functie. 

Op de VO-afdeling zien we dat de leerlingen over het geheel actief en betrokken zijn tijdens de lessen. College De Kleine Prins Hilversum biedt gepersonaliseerd leren aan door gebruik te maken van IVIO. De mentor zorgt met de leerling voor de planning van de vakken en zorgt voor de didactische en pedagogische begeleiding. Daarnaast zijn er via IVIO-vakdocenten op afstand beschikbaar die leerlingen met vragen helpen. De mentor houdt dit mede in de gaten en neemt indien nodig zelf contact op met IVIO. Ook zorgt College De Kleine Prins Hilversum dat er iedere week voor ieder aangeboden vak, één dag per week een vakdocent aanwezig is die dieper met leerlingen op de leerstof ingaat en vragen beantwoord. Wanneer een leerling een specifieke leerwens heeft voor een bepaald vak, zorgt de school dat dit mogelijk is. Zo heeft een leerling Spaans gevolgd op een andere locatie en heeft de school tijdelijk het vak filosofie aangeboden. 
De leerlingen volgen in de mentorgroep kunstzinnige vorming, sport en vakken gericht op de sociale ontwikkeling. Hierdoor wordt het dagritme doorbroken en is er afwisseling in activiteit voor leerlingen en zorgt de school dat een leerling niet een hele dag achter een computer zit. 
De leerlingen zijn zeer enthousiast over het geboden onderwijs, en voelen zich door docenten gezien en gehoord. Ze hebben plezier in het onderwijs en vinden dat het hen helpt om verder te komen.

Laten we hopen dat de inspectie net zo positief kan zijn over het IVIO-onderwijs bij College De Kleine Prins Utrecht als ze daar te zijner tijd onderzoek naar doen! Opvallend verschil tussen Utrecht en Hilversum is wel dat bij Utrecht gesproken wordt over "een ruimte met 30 leerlingen", terwijl bij Hilversum gesproken wordt over "minimaal 15 leerlingen". Minimaal 15 kunnen er ook 30 zijn, maar 30 leerlingen bij elkaar is wel erg veel voor een vso.

Gerelateerd