Axia College in Amersfoort

Axia College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor leerlingen die vanwege gedrag, psychiatrische stoornissen of autistische kenmerken niet mee kunnen op een reguliere school. 

Vanaf schooljaar 2017/2018 zit de onderbouw tl/havo/vwo op locatie Fornhese (Utrechtseweg, Amersfoort). De bovenbouw tl/havo/vwo (jaar 3 en hoger) zit op de locatie De Tinne (Liendertseweg, Amersfoort), zie deze nieuwsbrief. Deze 2 locaties van de school bevinden zich op niveau 2.2b van onze Preventiepiramide: speciaal onderwijs voor kinderen met autisme op een school/locatie die voornamelijk havo/vwo-onderwijs biedt via eigen docenten. 

Het 1e jaar zitten de leerlingen op locatie Fornhese in een brede brugklas met alle niveau's (tl/havo/vwo). Vanaf schooljaar 2018/2019 wordt vwo 4 aangeboden, met Duits als tweede vreemde taal (het jaar daarna ook vwo 5, en in 2020/2021 zullen de eerste vwo-leerlingen examen kunnen doen).

Algemene aspecten speciaal onderwijs: 

Omschrijving die de school van zichzelf geeft in vacatures

"Het Axia College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor vmbo b/k, mavo, havo en vwo. Het onderwijs op het Axia College is gebaseerd op een drietal pijlers; jij bent van waarde; leren doe je samen, en speciaal en gewoon onderwijs. De doelgroepen van voormalig cluster 4 krijgen samen les.
Het Axia College is een speciale school, want er wordt rekening gehouden met de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. De klasgrootte is aangepast, er is een parallelvoorziening voor wie (tijdelijk) niet mee kan komen in de groep en er is extra ondersteuning in de school en zo nodig ook van buiten de school. Daarnaast is het Axia College ook een reguliere school, waar de leerlingen opgeleid worden voor een diploma op elk niveau: vmbo b/k, mavo, havo en vwo en waar leerlingen zich voorbereiden op het vervolgonderwijs of een plaats in de maatschappij. Als dat mogelijk is, maken leerlingen tussentijds de stap naar het reguliere onderwijs.
Het Axia College vormt samen met 5 reguliere VO-scholen de Onderwijsgroep Amersfoort, die openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in de volle breedte aanbiedt. De Onderwijsgroep Amersfoort staat onder leiding van een College van Bestuur."

Feedback van ouders

Het gebouw van De Tinne
Enkele jaren geleden, voordat het Axia College bestond en De Tinne havo leerjaar 1 t/m 5 en tl leerjaar 3 en 4 omvatte, kregen we de volgende feedback van ouders van leerlingen op De Tinne (onbekend of dit nog steeds zo is):

Uit gesprekken met ouders van leerlingen op de Tinne bleek dat ze hun leerlingen veel eigen verantwoordelijkheid gaven, ze aanspraken op schoolvaardigheden die normaal zijn voor hun leeftijd, en dan keken waar het niet lukt. Dat werden dan leerpunten waarbij ze begeleid werden. Het doel was een grotere kans dat ze later konden doorstromen naar het reguliere onderwijs of anders in ieder geval een diploma halen op eigen niveau. De ouders werden in de brugklas regelmatig (in het begin wekelijks) via e-mail op de hoogte gehouden, en kregen waar nodig een verzoek om te helpen bij bepaalde leerpunten, maar verder hoefden de ouders niet meer te doen dan wat bij ouders van normale middelbare scholieren verwacht wordt. Deze communicatie met ouders maakte dat de kinderen makkelijker losgelaten konden worden door de ouders, waardoor ze meer zelfstandigheid konden ontwikkelen.

Er waren ook zorgen van ouders, vooral met betrekking tot het niveau van storend gedrag in sommige klassen (waardoor kwetsbare leerlingen zich onvoldoende veilig voelden), het onvoldoende bieden van individuele begeleiding die afwijkt van het groepsplan, en het niet nakomen van afspraken tussen school en ouders. Soms wilde De Tinne liever dat een leerling van de school af ging, en dan verliep de communicatie tussen ouders en school vaak op een onprettige manier.

Ook waren er zorgen of de aangeboden vakken de mogelijkheid bieden om later door te stromen naar het vwo. Daarvoor is het namelijk nodig om examen te doen in een tweede vreemde taal (bijvoorbeeld Duits). De meeste leerlingen kunnen daar geen ontheffing voor krijgen, ook al hebben ze autisme.