Thuisonderwijs

"Niet alle leerplichtige jongeren in Nederland gaan naar school. Voor een deel van de jongeren beschikken ouders over een ontheffing van de leerplicht op gronden zoals omschreven in artikel 5 of artikel 11g van de Leerplichtwet. Andere jongeren zitten zónder ontheffing thuis, veelal omdat er voor hen geen geschikte school gevonden kan worden. Ook kan er sprake zijn van een ernstige handelingsverlegenheid van de school waar de jongere is ingeschreven, zonder dat er andere scholen in de buurt zijn die passend onderwijs kunnen bieden. Door middel van thuisonderwijs kunnen ouders erin voorzien dat jongeren, ook al gaan ze niet naar school, toch onderwijs ontvangen. Aangezien thuisonderwijs in Nederland geen bij wet erkende onderwijsvorm is, is er geen overheidstoezicht op de kwaliteit ervan."
Deze tekst is te vinden op de website van Stichting Keurmerk Thuisonderwijs.

Ouders wier kind thuiszitter is geworden, kunnen overwegen thuisonderwijs te bieden. Voor oudere kinderen kan thuisonderwijs ook de vorm van begeleide zelfstudie krijgen, waarbij begeleiding niet alleen door ouders, maar ook door bevriende of ingehuurde docenten gegeven kan worden. Via staatsexamens kunnen jongeren een diploma verwerven.

Voor advies over de mogelijkheden van thuisonderwijs kunnen ouders zich wenden tot de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs.

Voor meer informatie over de mogelijkheid van een keurmerk, zie de Stichting Keurmerk Thuisonderwijs.