Thuiszitters gemeente Utrecht: aantallen vanaf 2012

In de tabellen hieronder kun je de cijfers terugvinden van de in de gemeente Utrecht geregistreerde thuiszitters in de verschillende categorieën. Er is een tabel voor de gemeente Utrecht als geheel, en voor het Voortgezet Onderwijs van de gemeente Utrecht.

Er zijn ook thuiszitters die niet geregistreerd staan, omdat ze wel bij een school ingeschreven staan, maar volgens de school geoorloofd afwezig zijn ("ziek"), die zijn niet meegeteld hieronder. Zie de uitleg over verborgen thuiszitters op onze pagina Verschillende definities van thuiszitters.

Voor de landelijke cijfers, zie onze pagina Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheidDe eerste tabel geeft de aantallen thuiszitters van leerplichtige leeftijd van de hele gemeente Utrecht, de tweede tabel die van het voortgezet onderwijs (middelbare schoolleeftijd) van de gemeente Utrecht.
Thuiszitters in de gemeente Utrecht (klik op getal om naar de bron van dat getal te gaan) 2017/20182016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
(pionier VO Utrecht had dit schooljaar al zorgplicht)
2012/2013
1. Niet ingeschreven op school en geen vrijstelling leerplicht ("absoluut verzuim") 4637 47 102 132 91
2. Vrijstelling leerplicht omdat de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school te worden toegelaten (art. 5 onder a Leerplichtwet, waaronder veel hoogbegaafden en kinderen met autisme) 126151 132 86 85 50
3. Ingeschreven op school maar bezoekt (ongeoorloofd) al minimaal 4 weken niet of in deeltijd, en leerplichtambtenaar weet ervan (de categorie waar de scholen verantwoordelijk voor zijn, "langdurig relatief verzuim") 132145 181 149 147 (49+98) 144 (56+88)
3.1 aan begin van schooljaar (bron: Jaarverslag Leerlingzaken van het betreffende jaar)
   44  41   41   44    49    56
3.2 toename in loop van schooljaar (bron: Jaarverslag Leerlingzaken van het betreffende jaar)
   88  104   140   105    98    88
4.1 Verborgen thuiszitters die ingeschreven staan op school maar al minimaal 4 weken de school niet of in deeltijd bezoeken, en leerplichtambtenaar weet er NIET van omdat school het verzuim als "geoorloofd" beschouwt ("ziek") ?? ? ? ? ?
4.2 Verborgen thuiszitters die voor onbepaalde tijd geschorst zijn, waarvan de ouders illegaal zijn, of die vrijstelling van geregeld schoolbezoek hebben onder artikel 11 Leerplichtwet omdat het onderwijs onvoldoende passend voor hen is ?? ? ? ? ?
TOTAAL thuiszitters (kinderen zonder onderwijs) in de gemeente Utrecht > 304> 333 > 360 > 337 > 364 > 285
TOTAAL aantal in Utrecht woonachtige leerlingen (bron: Jaarverslag Leerlingzaken van het betreffende jaar) 54.38153.439 52.029 50.691 50.302 49.097
Aantal thuiszitters per 1000 leerlingen in de gemeente Utrecht > 5,6> 6,2 > 6,9 > 6.6 > 7,2 > 5,8

Bronnen:

Thuiszitters in het Voortgezet Onderwijs in de gemeente Utrecht (bron: Jaarverslag Leerlingzaken van het betreffende jaar) 2017/2018 VO2016/2017 VO 2015/2016 VO 2014/2015 VO 2013/2014 VO
(dit schooljaar al zorgplicht)
2012/2013 VO
1. Niet ingeschreven op school en geen vrijstelling leerplicht ("absoluut verzuim") 1311 14 32 42 15
2. Vrijstelling leerplicht omdat de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school te worden toegelaten (art. 5 onder a Leerplichtwet, waaronder veel hoogbegaafden en kinderen met autisme) 39? (naar verhouding #leerlingen)46? (naar verhouding #leerlingen) 39? (naar verhouding #leerlingen) 25? (naar verhouding #leerlingen) 24? (naar verhouding #leerlingen) 14? (naar verhouding #leerlingen)
3. Ingeschreven op school maar bezoekt (ongeoorloofd) al minimaal 4 weken niet of in deeltijd, en leerplichtambtenaar weet ervan (de categorie waar de scholen verantwoordelijk voor zijn, "langdurig relatief verzuim") 61 (17+44)65 (13+52) 81 (19+62) 88 (26+62) 87 (28+59) 80 (29+51)
3.1 aan begin van schooljaar
   17  13   19   26    28    29
3.2 toename in loop van schooljaar
   44  52   62   62    59    51
4.1 Verborgen thuiszitters die ingeschreven staan op school maar al minimaal 4 weken de school niet of in deeltijd bezoeken, en leerplichtambtenaar weet er NIET van omdat school het verzuim als "geoorloofd" beschouwt ("ziek") ?? ? ? ? ?
4.2 Verborgen thuiszitters die voor onbepaalde tijd geschorst zijn, waarvan de ouders illegaal zijn, of die vrijstelling van geregeld schoolbezoek hebben onder artikel 11 Leerplichtwet omdat het onderwijs onvoldoende passend voor hen is ?? ? ? ? ?
TOTAAL thuiszitters (kinderen zonder onderwijs) >113>122 >134 >145 >153 >109
TOTAAL in Utrecht woonachtige leerlingen voortgezet onderwijs 16.92016.220 15.541 14.691 14.054 13.284
Aantal thuiszitters per 1000 voortgezet onderwijs Utrecht >6,7> 7,5 > 8,6 > 9,9 > 10,9 > 8,2


GerelateerdOudere berichten over thuiszitters Utrecht:

Schooljaar 2015/2016: aantal thuiszitters gemeente Utrecht blijft 8 per 1000 leerlingen

In heel Nederland zijn er ongeveer 6 thuiszitters per 1000 leerplichtigen, in de gemeente Utrecht bijna 8 per 1000. Het aantal thuiszitters in de gemeente Utrecht is het afgelopen schooljaar licht gestegen, maar ook het totaal aantal leerplichtigen in Utrecht is gestegen, dus het percentage blijft ongeveer gelijk. 
Het zijn nog steeds wel flink meer thuiszitters dan in 2012/2013 voor de invoering van Passend Onderwijs. De middelbare scholen in Utrecht begonnen in 2013 als voorloper al met de Wet Passend Onderwijs, in 2014 kwam daar het basisonderwijs bij.

Verschuiving van absoluut verzuim naar vrijstelling

In het schooljaar 2015/2016 had de gemeente Utrecht 360 thuiszitters, verdeeld over drie categorieën (zie tabel op deze pagina). Wat opvalt, is dat het aantal absoluut verzuim (niet ingeschreven op een school en geen vrijstelling) ongeveer even hard afgenomen is als het aantal vrijstellingen 5a toegenomen is. Is het toeval dat de staatssecretaris sinds februari 2016 ook het absoluut verzuim tot de verantwoordelijkheid van het onderwijs rekent, maar de vrijstellingen (nog) niet? Zie: Verschillende definities van thuiszitters

In december 2016 maakte de staatssecretaris van onderwijs de aantallen thuiszitters van Nederland over het schooljaar 2015/2016 bekend in de Cijferbijlage van de 10e voortgangsrapportage Passend Onderwijs. Daarin staan ook de aantallen thuiszitters van een aantal gemeenten, waaronder Utrecht.

In die cijferbijlage wordt sinds vorig jaar ook het aantal relatief en absoluut verzuim > 3 maanden apart genoemd, omdat dat de doelstellingen van het Thuiszitterspact betreft: die moeten naar 0 in 2020.
In Utrecht zijn waren er afgelopen schooljaar 26+85=111 thuiszitters > 3 mnd (exclusief vrijstellingen 5a dus, die tellen niet mee voor het Thuiszitterspact), terwijl dat er vorig jaar nog 33+91=124 waren. Dus dat kengetal is gedaald met 13 kinderen. Tja, als absoluut verzuim verschuift naar vrijstelling van leerplicht (46 meer vrijstellingen vergeleken met het jaar ervoor), dan kom je steeds dichter bij het doel van het Thuiszitterspact, zonder dat er thuiszitters verdwijnen!

Aantal thuiszitters per 1000 leerlingen

Als we kijken naar het aantal thuiszitters per 1000 leerlingen, dan zien we dat de gemeente Utrecht boven het landelijke gemiddelde zit: in heel Nederland zijn er ongeveer 6 thuiszitters per 1000, in de gemeente Utrecht bijna 8 per 1000 (zie tabel op deze pagina). Kijk je alleen naar het regulier voortgezet onderwijs dan is het eerder 9 per 1000, dus in het voortgezet onderwijs zijn er relatief meer thuiszitters dan in het basisonderwijs.

Den Haag en Rotterdam doen het nog slechter dan Utrecht, maar Amsterdam doet het ietsje beter: 7,7 per 1000 in Amsterdam tegen 7,9 per 1000 in Utrecht. Alle grote steden liggen flink boven het landelijke gemiddelde van 6 per 1000.


2014/2015: Utrecht heeft meer thuiszitters dan gemiddeld

Landelijk volgen ongeveer 6 op de 1000 leerplichtige leerlingen geen onderwijs. In de gemeente Utrecht zijn dat er 8 op de 1000. Bij elk van de drie categorieën van thuiszitters scoort de gemeente Utrecht boven het landelijke gemiddelde (de kleuren geel en oranje in de regiokaartjes op deze pagina, de gemeente Utrecht zie je in het midden van de kaartjes).


Schooljaar 2013/2014: stijging thuiszitters in gemeente Utrecht met 28%

Als je niet-ingeschreven leerlingen en leerlingen met een vrijstelling meetelt, is het aantal thuiszittende kinderen zonder onderwijs in de gemeente Utrecht in één jaar toegenomen met 28%. En dat in het jaar dat voor de middelbare scholen in Utrecht al de zorgplicht gold, omdat zij een pionier waren van de nieuwe Wet Passend Onderwijs. Van sommige categorieën thuiszitters is bekend welk deel onder het VO (voortgezet onderwijs) valt: daar is de stijging zelfs 36%.

De schoolbesturen van de middelbare scholen in Utrecht (samenwerkingsverband Sterk VO, dat verantwoordelijk is voor passend onderwijs in de gemeente Utrecht) zegt dat het aantal thuiszitters in Utrecht stabiel laag is, maar zij beschouwen alleen de categorie die ingeschreven is op een school, en dan nog alleen die aan het begin van het schooljaar (de donkerblauwe categorie in de grafiek hiernaast).

Er is echter een enorme stijging in het aantal kinderen van leerplichtige leeftijd dat niet ingeschreven staat op een school (absoluut verzuim) en het aantal kinderen dat een vrijstelling van de leerplicht heeft omdat ze niet in staat zouden zijn om naar school te gaan (vrijstelling 5a). Voor uitleg, zie Verschillende definities van thuiszitters. Het is onwaarschijnlijk dat dit een natuurlijke fluctuatie is, integendeel. Het heeft er alle schijn van dat scholen in de aanloop naar de Wet Passend Onderwijs (waarbij ze worden afgerekend op het aantal thuiszitters) de "lastige" kinderen hebben geweerd. Dit zie je ook in de landelijke cijfers van thuiszitters.

In de tabel van Thuiszitters gemeente Utrecht: aantallen vanaf 2012 kun je de cijfers terugvinden van de geregistreerde thuiszitters in de verschillende categorieën. Er zijn ook thuiszitters die niet geregistreerd staan, omdat ze wel bij een school ingeschreven staan, maar volgens de school geoorloofd afwezig zijn, die zijn niet meegeteld hieronder.

Zie ook onze pagina Gemeentelijke politiek voor een samenvatting van ander relevant nieuws uit de gemeente Utrecht, zoals: Juli 2015: PvdA Utrecht stelt vragen over aantal thuiszitters zonder onderwijs.