Verkiezingsprogramma's Gemeenteraadsverkiezingen Utrecht 2014

Woensdag 19 maart 2014 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Hieronder staan de onderdelen van Utrechtse verkiezingsprogramma's die relevant zijn voor de doelen van onze stichting: verbetering van de mogelijkheden voor havo/vwo-onderwijs voor kinderen met autisme in Utrecht.
 
Commentaar dat wij op elk van de verkiezingsprogramma's hebben is:
 • Niets over wat de partij wil doen voor het stimuleren van passend onderwijs voor kinderen die dat nu niet krijgen, zoals voor kinderen met autisme en havo/vwo-niveau, waarvan bekend is dat er onvoldoende dekkend onderwijsaanbod is. Wil de partij er een bijdrage aan leveren dat dat verandert, en zo ja, hoe dan concreet?
 • Hoeveel budget moet er gereserveerd worden? Hoe wil de partij de effecten meten? Wat moet kwantitatief minimaal worden bereikt?

Lijst 1: GroenLinks

Uit de GroenLinks onderwijsstandpunten van het verkiezingsprogramma Utrecht 2014-2018:
 • Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen. Scholen zijn vanuit het Rijk verplicht extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben (Passend Onderwijs). Het buitenschoolse zorgaanbod dat hierbij hoort moet goed afgestemd worden op die extra ondersteuning binnen de school. De gemeente gaat daarvoor zorgen samen met de school.
Commentaar van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht:
 • De standpunten concentreren zich op het zorgen dat scholen een goede afspiegeling zijn van de bevolkingssamenstelling en het stimuleren van duurzaamheid op scholen. Niets over de knelpunten van Passend Onderwijs.

Lijst 2: PvdA

Uit de PvdA onderwijsstandpunten van het verkiezingsprogramma Utrecht 2014-2018:
 • Passend onderwijs betekent dat zoveel mogelijk kinderen op een ‘gewone’ school zitten, met de ondersteuning die daarbij hoort. De gemeente maakt waar nodig extra fondsen vrij voor de bijscholing van docenten die lesgeven aan leerlingen die bijzondere aandacht nodig hebben. Voor kinderen die het echt niet redden is er goed speciaal onderwijs in kleine groepen en met intensieve begeleiding.
 • Ouders krijgen beter inzicht in de kwaliteit van de school. Ook worden ze meer betrokken bij het onderwijs van hun kinderen. Gemeente en scholen maken de prestaties en werkwijzen helder en zichtbaar. Ouderbetrokkenheid is belangrijk en nodig voor de ontwikkeling van kinderen in het voortgezet en middelbaar onderwijs. De gemeente spreekt scholen en ouders aan op hun gedeelde verantwoordelijkheid voor opvoeding en scholing, en ondersteunt goede initiatieven.
 • In samenwerkings- en uitwisselingsprojecten gaan zwakke scholen van sterke scholen leren. Hierin ligt een taak voor scholen en schoolbesturen. De gemeente spreekt scholen en schoolbesturen aan op hun verantwoordelijkheid en koppelt scholen aan elkaar zodat ze kunnen leren van elkaars gekozen oplossingen.
Commentaar van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht:
 • PvdA noemt kleine groepen (kleine klassen) wel bij het speciaal onderwijs, maar niet voor maatwerk in het reguliere onderwijs.
 • Er wordt gezegd dat er goed speciaal onderwijs moet zijn. Wat verstaat de PvdA onder "goed"? Dat wie dat kan ook in het speciaal onderwijs vwo kan doen? Dat VSO's in de regio niet het oordeel "zeer zwak" hebben van de onderwijsinspectie? Wat wil de PvdA doen als het speciaal onderwijs daar niet aan voldoet?
 • Het punt over ouderbetrokkenheid en kwaliteit is erg vrijblijvend. Wat doet PvdA als het "aanspreken" van partijen niet leidt tot praktische verbeteringen? Wat verstaat de PvdA onder goede initiatieven en op welke manier zal de PvdA die ondersteunen?
Reactie van Gadiza Bouazani, onderwijswoordvoerder van PvdA Utrecht:
Het verkiezingsprogramma van de PvdA is op hoofdlijnen beschreven, zodat raadsleden ruimte en vrijheid hebben voor invulling.
Zoals jullie en andere ouders de afgelopen jaren van de PvdA gewend zijn blijven wij werken aan het doel: voor ieder kind geschikt onderwijs in Utrecht. Wij blijven ook komende jaren constructief werken aan ons doel.
Mede met de input van de expertmeeting komen wij in de commissievergadering te spreken over een dekkend onderwijsaanbod voor alle kinderen in Utrecht. Gezien jullie vragen voert het te ver ons nu vast te leggen op de richtingen van de vragen.
Jullie kunnen erop vertrouwen dat wij ons inzetten en zij aan zij met ouders staan voor goed onderwijs voor ieder kind.


Lijst 3: D66


 • Goed onderwijs is de drijvende kracht achter de ontplooiing van ieder mens en de ontwikkeling van Utrecht. Als het aan ons ligt horen zwakke scholen snel tot het verleden en heeft elk kind een eerlijke kans op een diploma. D66 pleit voor kleine klassen en goed onderwijs in een gezonde leefomgeving.
 • Scholen zijn bezig met de invoering van de Wet Passend Onderwijs, waarbij zoveel mogelijk kinderen in het reguliere basisonderwijs les krijgen. D66 wil kunnen garanderen dat er daadwerkelijk voor elk kind een passende school is in Utrecht en bemiddelen als zich knelpunten voordoen.
 • Niet alle ouders kunnen hun kinderen helpen hun talent zo te ontplooien dat ze naar HAVO of VWO te kunnen. D66 wil dat deze kinderen in het onderwijs extra ondersteuning krijgen. De Brede School Academie, zoals die in Overvecht is gerealiseerd, is een belangrijke stap in de goede richting.
Commentaar van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht:
 • De standpunten beperken zich tot uitspraken waar iedereen het mee eens zal zijn (ieder kind moet goed onderwijs krijgen en zijn talenten kunnen ontplooien) maar D66 lijkt dit vooral te willen invullen door te pleiten voor kleine klassen en door kinderen in achterstandswijken "brede scholen" aan te bieden. Lovenswaardig, maar niet voldoende om ieder kind zijn talenten te laten ontplooien. 
 • D66 wil "bemiddelen" als zich knelpunten voordoen bij de invoering van Passend Onderwijs. Er worden geen uitspraken gedaan over hoe de gemeente een actievere rol kan spelen om dit te realiseren, zoals fondsen vrijmaken voor bepaalde doelen, of voorwaarden stellen aan verbetering van de schoolhuisvesting, of ...
Reactie van Selma Bas, onderwijswoordvoerder van D66 Utrecht:

Het aanvullen van ons verkiezingsprogramma is niet meer mogelijk, het is al in oktober vastgesteld.
Ik begrijp het volkomen als je vindt dat ons programma te weinig zegt over voorzieningen voor autiplus kinderen, maar een verkiezingsprogramma is niet de plek om alles heel precies in uit te werken.
Het programma is zo opgesteld dat er voor de komende fractieleden en coalitieonderhandelingen ruimte is om nadere invulling aan te geven.
Zoals je weet bepleit ik en D66 dat er een dekkend aanbod aan passende onderwijsplekken is voor alle kinderen, dus ook voor autiplus kinderen. Specifieker zelfs dat D66 pleit voor een VSO op Havo/VWO niveau. Je weet echter ook dat deze wens afhankelijk is van de bereidheid van schoolbesturen. Tijdens onze expertmeeting hebben zij (in ieder geval de samenwerkingsverbanden) gezien en geconstateerd dat er nog geen dekkend aanbod is voor alle kinderen. Ik neem aan dat zij deze constatering meenemen in hun overwegingen.
Daarnaast wordt het verslag van de expertmeeting ook besproken in de eerstvolgende commissievergadering. Daar is het ook de plek om met de nieuwe raad te bespreken welke actie er ondernomen kan worden. Een antwoord op je -op zich terechte- vragen heb ik nu dan ook niet.


Lijst 4: VVD

Het concurrerend vermogen van de (kennis-)economie wordt bepaald door uitblinkers op de arbeidsmarkt die het verschil maken. Onderzoek toont keer op keer aan dat investeren in excellent onderwijs loont. Er moet meer geld naar onderwijs dat zich erop richt “van een 8 een 9 te maken”. De VVD wil daarom dat de gemeente in gesprek gaat met schoolbesturen om te kijken wat nodig is om het aantal excellente scholen te vergroten. Daarbij valt te denken aan de investering in de professionele ontwikkeling van leerkrachten, het stellen van minimum- en einddoelen en door gewenste leeropbrengsten te formuleren. Daarnaast moet het mogelijk worden om leraren die aantoonbaar van toegevoegde waarde zijn voor de school te belonen.

Commentaar van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht:
 • Ook kinderen met autisme kunnen excelleren in bepaalde vakgebieden. Wil de VVD ook voor hen excellent onderwijs? Wil de VVD hen ook de kans bieden om een bijdrage aan de kenniseconomie te leveren? Dan zullen zij vooral in de onderbouw van de middelbare school extra ondersteuning nodig hebben. Wat wil de VVD voor hen doen?


Lijst 5: CDA

 • CDA hecht groot belang aan goed onderwijs en een omgeving op school waar mensen zich thuis voelen. Kinderen moeten kunnen opgroeien en zich ontwikkelen op een school die bij hen past. Het CDA staat voor de keuzevrijheid van ouders. Ouders moeten een vrije schoolkeuze hebben en de gemeente dient zich daar niet mee te bemoeien.
 • Het CDA wil een schoolklimaat waarin kinderen zich thuis kunnen voelen, waarin ieder kind gekend is, ook in het middelbaar onderwijs. Het CDA wil geen anonieme schoolfabrieken met duizenden leerlingen. Waar mogelijk worden schoollocaties verkleind. Een leerkracht moet zijn leerlingen kennen.
Commentaar van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht:
 • Kleinere middelbare scholen is een goed idee: voor autipluskinderen is een school dan overzichtelijker, geeft minder overprikkeling en daardoor houden deze kinderen meer energie over om tot leren te komen. Maar wat wil het CDA doen om deze schaalverkleining concreet te realiseren?
Reactie van Chantal Hakbijl, vertrekkend onderwijswoordvoerder van CDA Utrecht: 
Ons programma is eind vorig jaar door de leden vastgesteld, wat maakt dat dit niet meer de tijd is noch binnen de procedures van onze partij is toegestaan om nog aanpassingen door te voeren. Het programma is vooral zo opgesteld om ruimte te kunnen geven aan toekomstige woordvoerders zelf nadere invulling en nog persoonlijke accenten aan te kunnen geven.
Van belang is dat het CDA, net zoals mijns inziens de andere betrokken partijen die de expertmeeting hebben georganiseerd, onderschrijft dat er een dekkend aanbod voor passend onderwijs voor ieder kind in Utrecht nodig is en dat er nav expertmeeting is gebleken dat dit nog niet is gelukt en dat dat ook door de schoolbesturen is bevestigd. Laat daar geen misverstand over bestaan evenals dat ik eea zorgvuldig zal overdragen.
Zoals gemeld komt het sowieso terug in de commissievergadering met de nieuwe raad. Het is echter wel aan de volgende CDA- fractie en woordvoerder om te bezien op welke wijze daar invulling aan kan worden gegeven. Daarom is het voor mij niet mogelijk om nader in te gaan op onderstaande vragen.