Mei 2015: gemeente Utrecht biedt nieuwe onderwijssubsidie voor verbetering kwaliteit

Geplaatst 2 sep. 2015 14:35 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 23 jan. 2018 15:27 bijgewerkt ]
Foto: hetkind.org
De gemeente Utrecht publiceerde in mei 2015 de Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie (zie tekstkader hieronder). Deze nieuwe subsidie biedt echter weinig perspectief voor Utrechtse kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en dat onvoldoende krijgen.

Voor deze subsidie reserveert de gemeente 1,2 miljoen van de in 2014 toegezegde 2,6 miljoen extra voor excellentie in het onderwijs. Over hoe de andere 1,4 miljoen besteed worden hebben wij geen informatie kunnen vinden.

Opvallend is dat voor het verbeteren van passend onderwijs weinig ruimte is in deze subsidie: hoogstens zou je onder het thema differentiatie een project kunnen scharen dat het onderwijs kan verbeteren voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

En misschien nog wel opvallender is dat elk initiatief de steun moet hebben van een schoolbestuur of een school. Er is dus geen kans op deze subsidie voor initiatieven die onafhankelijk de belangen behartigen van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op school, zoals bijvoorbeeld een onderwijs consumenten organisatie als OCO in Amsterdam. En dat terwijl een systeem van checks and balances zo belangrijk is in de huidige situatie waarin de schoolbesturen bepalen in hoeverre zij het onderwijsaanbod passend vinden.

In het beleidskader dat hoort bij deze Onderwijsimpuls wordt bovendien de suggestie gewekt dat de subsidieregels zijn opgesteld in samenwerking met de grote Utrechtse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs:

"Uit gesprekken met de twee grootste schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in Utrecht, Willibrord stichting en NUOVO, blijkt dat op alle thema's tal van activiteiten plaatsvinden, maar het bij alle thema's mogelijk en/of wenselijk is om te verbreden of te intensiveren. Het extra budget biedt daarnaast mogelijkheden voor kennisuitwisseling, nieuwe activiteiten en innovatie."

Dus de schoolbesturen krijgen subsidie voor taken die ze toch al doen, en dat terwijl ze een flink eigen vermogen hebben waar het ook uit betaald zou kunnen worden. 
De ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs en vinden dat de kwaliteit van het aanbod voor hun kinderen ernstig tekort schiet, hebben niet de beschikking over miljoenen eigen vermogen en hebben een zeer zwakke rechtspositie. Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht vindt dat deze 1,2 miljoen beter besteed had kunnen worden aan de versterking van de positie van deze ouders, en aan het vergroten van het dekkend havo/vwo-aanbod voor kwetsbare kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Op dit moment voelen ouders zich gedwongen de minst slechte optie te kiezen van het aanbod dat de Utrechtse middelbare scholen bieden, met als gevolg dat er onnodig kinderen uitvallen.

Het samenwerkingsverband van Utrechtse middelbare scholen kan al rekenen op extra geld van de gemeente Utrecht via
 • een subsidie voor het OPDC Utrecht, terwijl wij vinden dat het middelzware onderwijsarrangement dat wordt geboden voor kwetsbare internaliserende leerlingen, namelijk de i-klas in het OPDC, ongelukkig gekozen is, waardoor ouders deze i-klas mijden en er in de praktijk geen dekkend aanbod is. Bovendien krijgt het samenwerkingsverband voor die taken al financiering van de rijksoverheid in het kader van de Wet Passend Onderwijs.
 • een subsidie voor leerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs, terwijl het samenwerkingsverband ook voor die taken al financiering krijgt van de rijksoverheid in het kader van de Wet Passend Onderwijs. [update juli 2016: deze subsidie is inmiddels vervallen, nu is er een subsidie Doorontwikkeling onderwijsvoorzieningen VO, voor de doorontwikkeling van passend en dekkend onderwijsvoorzieningenaanbod in het voorgezet onderwijs, wat ook een normale taak van het samenwerkingsverband is in het kader van de Wet Passend Onderwijs.]
Stichting AutiPassend Onderwijs vindt het een gemiste kans van de gemeente Utrecht dat met deze nieuwe subsidie weer extra geld gaat naar Utrechtse schoolbesturen, die wat ons betreft hun wettelijke taak voor Passend Onderwijs onvoldoende uitvoeren. Zie ook ons opinieartikel Pilot Utrecht Passend Onderwijs kan nog wat leren van andere regio’s en onze samenvattingen van relevante gebeurtenissen in de gemeentelijke politiek in 2013 en gemeentelijke politiek in 2014.

De gemeente Utrecht wil een impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsinnovatie in Utrecht stimuleren.
De subsidie onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie is voor initiatieven die passen binnen de volgende thema’s:
 • Competenties en vaardigheden voor de toekomst (21st century skills): Initiatieven die bijdragen aan vaardigheden voor de toekomst. Denk aan het leren werken met nieuwe technologische ontwikkelingen en experimenten met competentiegericht onderwijs.
 • Differentiatie: Initiatieven die inspelen op de leerbehoeften en –capaciteiten van jongeren en die gedifferentieerd leren mogelijk maken.
 • Professionalisering: Initiatieven die ruimte geven aan bijvoorbeeld docenten om te innoveren en bijdragen aan kennisdeling en intervisie.
 • Samenwerking met bedrijven/instellingen/omgeving: Initiatieven die bijdragen aan de uitwisseling tussen onderwijs en buitenwereld. Onder andere het doen van onderzoek, stages, het ontwerpen en testen van oplossingen, bedrijfsbezoeken en het geven van presentaties.
De subsidie kan aangevraagd worden door:
 • Utrechtse besturen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;
 • Utrechtse scholen voor voortgezet onderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs (via het schoolbestuur);
 • een groep onderwijsprofessionals die lesgeven aan verschillende Utrechtse scholen, waarvoor een schoolbestuur bereid is om penvoerder te zijn;
 • schoolbesturen voor primair onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs mits zij samenwerken met een schoolbestuur voor voortgezet onderwijs en de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd bijdraagt aan de doorgaande leerlijn;
 • andere rechtspersonen mits uit hun aanvraag blijkt dat zij samenwerken met een of meer Utrechtse scholen of schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is ingepast in het onderwijsprogramma van een of meer Utrechtse scholen;
 • leerlingen en ouders van Utrechtse scholen, waarvoor een schoolbestuur bereid is om penvoerder te zijn.
<a href=
&gt#59&gt#59 Lees verder op utrecht.nl
;title:Tekst van de gemeente over de nieuwe subsidie#58;wrap:true;" width="500" height="300" style="display:inline;float:left;margin:5px 20px 5px 0;">

Zie ook onze pagina Gemeentelijke politiek voor een samenvatting van ander relevant nieuws uit de gemeente Utrecht.