Oktober 2015: nieuwe aanpak ondersteuning bij autisme bespaart gemeenten miljoenen per jaar

Geplaatst 13 nov. 2015 13:57 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 23 feb. 2020 01:55 bijgewerkt ]
De werkgroep Vanuit Autisme Bekeken (VAB) publiceerde in oktober 2015 hun Maatschappelijke businesscase "Levensbrede aanpak bij autisme". Daarin tonen ze aan hoe de fictieve gemeente Breeddijk met 100.000 inwoners jaarlijks 6 miljoen euro kan besparen door samen met onderwijs, verzekeraars, werkgevers en UWV de situatie en de hulpvraag van de persoon met autisme centraal te stellen.

Geen standaard oplossingen, maar precies wat nodig is, niet meer en niet minder. De ondersteuning is integraal over de levensgebieden zorg, werk, onderwijs en vrije tijd en volgt zo het werkelijke leven van de persoon. Ook de omgeving (ouders, collega’s, zorgverleners, onderwijsprofessionals etcetera) wordt toegerust om beter met autisme om te kunnen gaan. 

In de maatschappelijke businesscase (MBC) is doorgerekend over een periode van vier jaar hoeveel verschillende organisaties zouden moeten investeren en hoeveel ze zouden kunnen besparen. Netto komt de winst voor de fictieve gemeente uit op bijna 6 miljoen, vooral doordat mensen die het risico lopen om uit te vallen, ‘binnenboord’ blijven op hun werk of in het onderwijs. Kosten voor zorg, dagbesteding en uitkeringen worden hierdoor voorkomen. Ook zorgverzekeraars, UWV en werkgevers zijn goedkoper uit. 


Opvallend is dat deze resultaten alleen kunnen worden behaald als het samenwerkingsverband passend onderwijs bijna een half miljoen per jaar extra investeert in autismevriendelijk onderwijs in de fictieve gemeente. Dus benodigde investeringen door de ene partij, leveren winst op bij de andere partij. Het vraagt om goede samenwerking tussen onderwijs, gemeente, werkgevers en verzekeraars om deze besparingen te realiseren. Vanuit autisme bekeken zegt terecht: Een sterke regierol van gemeenten is hierbij essentieel.

Andere voordelen zijn dat het levensgeluk van (naasten van) inwoners met autisme toeneemt door minder schooluitval, uithuisplaatsing, crisisopvang en burn-outs. Mensen doen weer mee in de maatschappij en houden de regie over hun eigen leven.

Dus kans op een win-win-situatie!

Autismevriendelijk onderwijs volgens de MBC

Autismevriendelijk onderwijs wil zeggen dat de school een veilige leeromgeving biedt aan leerlingen die zich anders ontwikkelen dan andere leerlingen. Er is kennis over autisme en een goede mix van onderwijs en zorg-opmaat, waardoor meer jeugdigen met autisme ‘binnenboord’ kunnen blijven. 

Wat is hiervoor nodig?

Volgens experts vraagt een veilige leeromgeving voor leerlingen met autisme om:
  • Preventieve ondersteuningsarrangementen.
  • Een open houding en zelfreflectie bij onderwijsgevenden.
  • Meer deskundigheid bij onderwijsprofessionals over de ontwikkeling van jeugdigen met autisme, waardoor men deze leerlingen bijvoorbeeld op cognitief gebied meer zal gaan uitdagen en minder zal overvragen op het gebied van eigen initiatief of sociale vaardigheden.
  • Externe ondersteuning voor de interne begeleiders, zorgcoördinatoren, schoolleiders en directeuren samenwerkingsverbanden.
  • Peer learning (leren van elkaar voor leerkrachten binnen het samenwerkingsverband).
  • Aandacht voor de talenten van leerlingen met autisme zodat ze vanuit de eigen motivatie kunnen gaan leren.
  • Een goede plek voor levensloopbegeleiding binnen de school waardoor er meer samenhang komt tussen de ondersteuning op school en daarbuiten.
Een persoonlijke ‘klik’ tussen een leerling met autisme en de leerkracht of begeleider is cruciaal. Leerlingen met autisme hebben op school iemand nodig die ze vertrouwen. Dat vergroot de kans dat ze de school afmaken of dat ze überhaupt naar school durven gaan.
Autismevriendelijk onderwijs maakt het ook mogelijk om een passende leerplek buiten school te creëren voor andere leerlingen die niet in de school kunnen functioneren. Belangrijke voorwaarde hiervoor is samenwerking tussen verschillende partijen, zowel organisatorisch als in de financiering van maatwerkoplossingen. De verbinding tussen onderwijs en zorg is noodzakelijk voor de ontwikkeling van een leerling met autisme. Nu zijn onderwijs en zorg nog te vaak gescheiden werelden. Gemeenten hebben de mogelijkheid om financieringsstromen samen te voegen. Dat vraagt lef omdat het niet gebruikelijk is, maar wettelijk is er veel mogelijk.

Autismevriendelijk onderwijs kan ertoe leiden dat een thuiszitter weer naar school kan, waardoor de ouder weer (meer) kan gaan werken én de jeugdige meer kans heeft op een diploma en op een baan.


Gerelateerd op deze site: