De Staat van het (Passend) Onderwijs volgens ouders

Geplaatst 13 apr. 2017 11:37 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 26 apr. 2017 05:16 bijgewerkt ]
Op het jaarlijkse congres van de onderwijsinspectie "De Staat van het Onderwijs" publiceerde een groep ouderorganisaties een gezamenlijk magazine "De Staat van het Onderwijs volgens ouders", waarin de situatie van het passend onderwijs vanuit de ouders belicht wordt.

Alle "Staten"

Op het congres presenteert de inspectie altijd hun gelijknamige verslag. In het lijvige rapport De Staat van het Onderwijs 2015/2016 analyseert de onderwijsinspectie het afgelopen schooljaar. Dit jaar is het belangrijkste thema Schoolverschillen: er zijn (te) grote verschillen tussen scholen met vergelijkbare leerlingen. Voor de ontwikkeling van hun talent maakt het voor leerlingen uit naar welke school ze gaan.

Traditiegetrouw presenteren belangengroepen op het congres hun eigen "Staat". Dit jaar was er naast De Staat van de SchoolleiderDe Staat van de Leraar en De Staat van de Leerling voor het eerst ook De Staat van de Ouder over dingen die relevant zijn voor de meeste ouders van schoolgaande kinderen. 

Een groep samenwerkende ouderorganisaties vond het belangrijk om ook de situatie te belichten van ouders wiens kinderen moeite hebben om een passende onderwijsplek te vinden, wat in "De Staat van de Ouder" niet aan de orde komt. Daarom sloegen zij de handen ineen en schreven samen hun eigen "Staat".

Magazine van samenwerkende ouders

In het magazine "De Staat van het Onderwijs volgens ouders" vind je de volgende verhalen:
  • "Gelijke kansen? Verbeter dan de kwaliteit van het onderwijs!" door Swanet Woldhuis (Balans/NVA)
  • "En nu is het tijd voor échte zorgplicht" door Frank Hoogeboom (Onderwijs Consumenten Organisatie)
  • "Lessen van een moeder van een zoon met autisme", door Suzanne Boomsma (AutiPassend Onderwijs Utrecht en Ouderkracht voor 't kind)
  • "De opkomst en ondergang van ouderrechten in het onderwijs", door Katinka Slump (Advies Onderwijsrecht)
  • met dank aan Julie Wevers voor de eindredactie
Download het magazine hier (16 pagina's). Een aanrader voor iedereen die te maken heeft met kinderen die vanwege hun ontwikkelingsproblemen moeite hebben met onderwijs: ouders, onderwijsprofessionals, leerplichtambtenaren, jeugdhulpprofesssionals en alle anderen.

De inspectie over Passend Onderwijs - slechts weinig leerlingen van speciaal naar regulier

In de Hoofdlijnen van de Staat van het Onderwijs wijdt de inspectie een apart hoofdstuk aan Passend Onderwijs. Daaruit wordt duidelijk dat de verschuiving van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs, waar je zo vaak over hoort, minimaal is (van 2,1% speciaal naar 2,0% speciaal). Het verschilt wel per regio.

Reguliere scholen kregen er per school ook maar weinig leerlingen bij vanuit het speciaal onderwijs. In het basisonderwijs kreeg 97% van de scholen er maximaal 1 leerling bij uit het speciaal onderwijs. De reguliere middelbare scholen kregen er wat meer bij per school, maar die scholen zijn vaak ook groter natuurlijk.

De infographic Passend Onderwijs van de inspectie visualiseert de data in mooie plaatjes.

Het hoofdstuk over Passend Onderwijs in het hoofdlijnenrapport besluit met een paar observaties die wij van harte onderschrijven:

"Tegelijkertijd liggen er over de effectiviteit van samenwerkingsverbanden lastige vragen. Waarom zijn er leerlingen die niet binnen drie maanden op een passende onderwijsplaats maar thuis zitten? En hebben leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften die wel naar school gaan een werkelijk passende onderwijsplaats? Dit zijn lastige maar essentiële vragen waarop nog geen antwoorden zijn. [...] De komende jaren moet blijken of meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften daadwerkelijk profiteren van passend onderwijs. Daarvoor is vanzelfsprekend meer nodig dan een onderwijsplek op een reguliere school. Het geboden onderwijs moet, beter dan voorheen, passen bij hun extra onderwijsbehoeften."

Ouders Online over de twee ouder-rapporten

Ouders over onderwijs van Ouders Online bekritiseert het rapport 'De Staat van de Ouder', van de stichting Ouders & Onderwijs: de cijfers worden volgens Ouders Online wel erg rooskleurig geïnterpreteerd, en het is beperkt tot vijf – relatief 'gemakkelijke' – thema's. Kansenongelijkheid en passend onderwijs worden niet behandeld, volgens Ouders Online "omdat Ouders & Onderwijs geen vereniging is, met betalende leden, maar een stichting, die voor 100% gesubsidieerd wordt door het Ministerie van Onderwijs. En je moet je broodheer natuurlijk niet al te zeer voor het hoofd stoten, anders kan de geldkraan zomaar dichtgedraaid worden."
Ouders Online viel nog iets anders op in 'De Staat van de Ouder': "Wat ons ook in het verkeerde keelgat schoot, was de toon van dat rapport van Ouders & Onderwijs, die nou niet bepaald ouder-vriendelijk te noemen is. Lees even mee: "Ja, ze willen het allerbeste onderwijs voor hun oogappeltjes." (Op de pagina Wat wil de ouder?) Of: "Ouders zijn net als leerlingen: sommigen zijn niet in beweging te krijgen als er iets van hen gevraagd wordt en anderen staan altijd met hun neus vooraan." (Op de pagina Over bijdragen van ouders.) Het lijkt wel alsof er een cynische leraar aan het woord is, die tegen zijn pensioen aan zit, en het inmiddels helemaal gehad heeft met al die ouders. In plaats van een ouderorganisatie die geacht wordt ónze belangen te behartigen."

Over het rapport 'De Staat van het Onderwijs volgens ouders' schrijft de redactie van Ouders Online:
"Ouders van zorgenkinderen zijn dan ook beduidend minder tevreden over het onderwijs, zo blijkt uit het onderzoek 'Staat Onderwijs. Volgens ouders' – van oudervereniging Balans. En wie even nadenkt, begrijpt dat zíj de werkelijke toetssteen zijn. Als jouw kind gladjes de school doorloopt, heb je weinig te klagen. Alles wat anders en beter had gekund, doet geen pijn. Je ziet het wel, maar de meeste ouders hebben hun prioriteiten elders liggen."
"Passend onderwijs moest niet alleen de positie van zorgleerlingen versterken, maar ook die van hun ouders. Dankzij de ingevoerde zorgplicht zouden zij nooit meer hoeven te 'leuren' met hun bijzondere kind, in de hoop dat het eindelijk op een school zal worden toegelaten. Maar in de praktijk zijn er veel schrijnende gevallen, worden kinderen nog steeds geweigerd door scholen zodra ze maar enigszins denken daarmee weg te komen, en zijn er nog steeds ouders die leuren met hun kind, of moeten zeuren om goede zorg."

Ouders Online geeft een samenvatting van de problemen die Swanet Woldhuis in haar artikel schetste, en voegt daar nog een eigen probleem aan toe: de digitale ongeletterdheid. Kinderen worden onvoldoende geschoold in mediageletterdheid (ook wel 'mediawijsheid' genoemd), waardoor ze hun rol als burger in een democratie niet voldoende kunnen vervullen.