Nieuws‎ > ‎

Nieuw in Hilversum: havo/vwo afstandsonderwijs met geef-me-de-5 begeleiding

Geplaatst 21 mrt. 2015 09:42 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 31 aug. 2018 06:40 bijgewerkt ]
[Update: inmiddels is deze school verhuisd naar Bussum, zie onze aparte pagina Elan College in Bussum.]

In Hilversum komt een nieuwe school voor speciaal onderwijs Elan College (niveau 2.3a van onze preventiepiramide). Elan college zal vanaf schooljaar 2015/2016 havo/vwo bieden, om te beginnen voor leerjaar 1 en 2, met hulp van IVIO@School afstandsonderwijs.

Wij ontvingen een e-mail van de directeur van de Klimopschool, mw. Nicole Skomorowski:

"Dank voor jullie belangstelling voor onze nieuwe groep. Per augustus wordt er een nieuwe groep bij ons in het gebouw gehuisvest. Dit is het Elan college. De leerlingen zitten niet op de Klimopschool en krijgen ook een aparte ingang, aparte toiletten, andere lestijden en een apart plein. (andere tijd)
We starten voor komend jaar met een groep 1-2 (gecombineerd) op havo/vwo niveau. We gaan deze leerlingen opleiden voor een havo of een vwo diploma.
We hebben de laatste maanden nauw overleg gehad met het Aurum college en maken nu gebruik van hun jarenlange ervaring. Hun advies was zeer duidelijk om niet te starten met meerdere leerjaren. Het wordt dus een groeimodel, we starten nu met 1 groep van ongeveer 15 leerlingen, maar wellicht zijn er in de eerste periode minder leerlingen.
Op dit moment zijn we bezig met sollicitatiegesprekken en worden bouw technische aanpassingen gemaakt. Tevens wordt er een folder ontworpen en indien deze klaar is zullen we die u doen toekomen.
We gaan leerlingen begeleiden volgens de methodiek van geef me de 5 waardoor we zorgen voor structuur en duidelijkheid.
De lesstof/planningen /toetsen etc etc worden bij ons verzorgd/ingekocht door IVIO onderwijs.
Hopend hiermee in eerste instantie enige duidelijkheid te hebben kunnen geven, mocht u nog vragen hebben bel gerust. 

Wellicht ten overvloede, maar de leerlingen dienen een toelaatbaarheidsverklaring voor het vso te hebben."

We hebben deze school opgenomen in ons overzicht van School-voorbeelden rondom Utrecht.

Van de website van de school: De school is ingericht volgens de principes van de auti-communicatie en het volledige team heeft scholing gevolgd in de principes van “Geef-me-de-5” (de methodiek is ontwikkeld door gedragsdeskundige Colette de Bruin). 

De Klimopschool biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking. Uit de schoolgids: De belangrijkste kenmerken van de kinderen op de Klimopschool zijn, dat ze allemaal problemen hebben met leren, zelfredzaamheid en met sociale vaardigheden. De kinderen kunnen moeilijk lerend zijn, vanwege hun verstandelijke beperking of vanwege een hulpvraag op gebied van structuur en duidelijkheid. Vanaf volgend jaar komt daar voor het eerst een havo/vwo-doelgroep bij die extra begeleiding nodig heeft vanwege autisme-gerelateerde problematiek.

Zie ook deze andere nieuwe onderwijsmogelijkheid voor volgend schooljaar: Mooie kans als nu groep 8: speciaal onderwijs voor autisme in Bilthoven start met vwo.

Als je denkt dat het nieuw te vormen Elan College iets kan zijn voor jouw kind, neem dan contact op met de intern begeleider Setske Bezemer of de directeur Nicole Skomorowski van de Klimopschool. Voorbeelden van vragen die je zou kunnen stellen:
  • Is gymnasium ook mogelijk? IVIO@School biedt ook Latijn en Grieks, in ieder geval voor de bovenbouw, het is ons onbekend of IVIO@School ook voor de onderbouw een lesprogramma Latijn en Grieks biedt.
  • Op welke manier kunnen de ouders meepraten over de inrichting van dit nieuwe havo/vwo-onderwijs? Mogelijke interessante onderwerpen zijn: aanpak van de coaching en maatwerk-mogelijkheden, variatie in types leerlingen, aanvullende kwalificaties van docenten/medewerkers in relatie tot kinderen met autisme en cognitieve talenten, inrichting lesprogramma, klaslokaal, locatie, leermiddelen/ICT, ...
  • Hebben de docenten/medewerkers die in deze klas zullen werken, kennis van en ervaring met het omgaan met (hoog)begaafde leerlingen met autisme? Wat is uw beeld over hoe deze leerlingen verschillen van de gebruikelijke leerlingen van de Klimopschool als het gaat om hun zelfinzicht, gevoel voor rechtvaardigheid, behoefte aan beredenering bij gedragsregels en hun (mogelijke) ontwikkelingsachterstanden op sociaal/organisatorisch gebied? In welke mate kan verwacht worden van docenten/medewerkers dat zij maatwerk kunnen bieden in de omgang met deze kinderen? (Hierbij kun je ook bijzonderheden van jouw kind noemen die niet met het autisme te maken hebben, zoals bijvoorbeeld ad(h)d, dyslexie, dyscalculie, fysieke beperkingen, allergie, enz.)
  • Hoe gaan de docenten/medewerkers er mee om als individuele kenmerken afwijken van wat algemeen aanvaard is als kenmerk van autisme? Hoe kunnen wij als ouders de docenten helpen, om te voorkomen dat de school zich genoodzaakt voelt een "standaard-aanpak" van autisme bij alle leerlingen toe te passen?
  • Als ons kind volgend schooljaar begint op havo/vwo-niveau, is het dan zeker dat Elan college over 6 jaar ook nog havo/vwo biedt, zodat op het Elan college een diploma kan worden gehaald? Waar hangt dit vanaf? Hoe kijkt u er tegenaan als een leerling en ouders graag willen dat de leerling na de onderbouw doorstroomt naar een reguliere school (met ondersteuning)? Stel dat er een kans is dat de havo/vwo-richting vroegtijdig gestopt zou worden, bijvoorbeeld vanwege gebrek aan geld of onvoldoende leerlingen, hoe zou de school daar dan mee om gaan? Is er een kans dat dit aan de orde is?
  • Op welke manier kunnen ouders die belangstelling hebben voor deze klas zich oriënteren op deze onderwijsvorm? Komt er een open dag/avond? Is een gesprek met de beoogde mentor mogelijk?
Wij horen graag ervaringen van ouders met deze nieuwe onderwijsvorm! Zou je je reactie willen sturen aan bestuur@autipassendonderwijsutrecht.nl?

Let op: voor deze vorm van onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van je samenwerkingsverband nodig, zie Van basisschool naar middelbare school.