Onderzoek thuiszitters: zie gedrag/verzuim als signaal voor maatwerk, niet vso of lager niveau

Geplaatst 3 nov. 2019 03:36 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
"Concluderend kunnen wij stellen dat het belangrijk is dat scholen (nog) meer aandacht hebben voor de persoon en omstandigheden achter de leerling. Dat zij gedrag (waaronder verzuim) zien als een signaal voor tijdige interventie, ook op of via school, in plaats van een ‘automatische’ indicatie voor voortgezet speciaal onderwijs of het plaatsen op een lager onderwijsniveau."

Dit is een citaat uit een meervoudige casestudy naar thuiszitters in het onderwijs van het Kohnstamm Instituut: Niet thuisgeven. Schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen: onderzoek naar thuiszitters (oktober 2019). 

In tegenstelling tot wat ze vooraf verwachtten op basis van de empirische wetenschappelijke literatuur, vonden ze voor de zuiver externaliserende gedragsproblematiek (oppositioneel en opstandig) geen hogere (maar zelfs lagere) kans op thuiszitten; juist voor meisjes een licht hogere kans op thuiszitten; voor internaliserende gedragsproblematiek een hogere kans op thuiszitten, en geen indicaties dat een gebrek aan schoolmotivatie of cognitieve problemen bepalend zijn voor thuiszitten.