Juni 2018: Nieuws over passend onderwijs voor hoogbegaafden

Geplaatst 6 mei 2018 00:29 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 28 dec. 2019 07:49 bijgewerkt ]
De afgelopen maanden waren er diverse nieuwsberichten over aangepast onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Dat laat nu vaak te wensen over. Er is nieuws over verplichte ouderbijdragen, subsidies, tussenjaren, aanbevelingen voor samenwerkingsverbanden en een oproep van een tv-programma aan ouders van vastlopende HB-leerlingen.

Verplichte ouderbijdrage voor HB-onderwijs is niet toegestaan

Ouders van hoogbegaafde kinderen die een speciaal lesaanbod krijgen hebben er vaak mee te maken: hoge (verplichte) ouderbijdragen. Een uitspraak van de Raad van State van 7 februari 2018 geeft duidelijkheid over de vraag of dit mag: een verplichte bijdrage is niet toegestaan. Een aanbod voor hoogbegaafdheid hoort in het basispakket van scholen (de basisondersteuning). Daar waar er iets extra's nodig is, vanwege de hoogbegaafdheid, valt dit aanbod onder passend onderwijs. Ook daar hoeven ouders niet voor te betalen, omdat het in de overheidsbekostiging zit.
Dat een school niet zomaar kan stoppen met het aanbod als de verplichte bijdrage wegvalt is ook uit de uitspraak te lezen. De scholen in de regio moeten immers een passend aanbod bieden aan alle leerlingen. Voor meer informatie zie dit artikel.

Extra subsidies voor passend onderwijs hoogbegaafde leerlingen

Minister Arie Slob van Onderwijs schreef op 14 maart 2018 een Kamerbrief Uitvoering regeerakkoord middelen hoogbegaafdheid waarin hij aankondigt dat hij nog dit jaar een subsidieregeling wil uitwerken. 
Met de subsidieregeling worden samenwerkingsverbanden in staat gesteld om expertise beschikbaar te stellen aan scholen en schoolbesturen en (regionale) voorzieningen uit te bouwen en verder in te richten op scholen. Voorbeelden van dergelijke regionale initiatieven zijn: leraren bijscholen tot een expert (hoog)begaafdheid of het aanstellen van een expert. Ook kan gedacht worden aan het bovenschools (regionaal) opzetten of uitbouwen van afdelingen voor (hoog)begaafden dan wel het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen bij de overgang tussen het primair en het voortgezet onderwijs.

De NOS vertaalde dit naar een nieuwsbericht getiteld Tussenjaar en bijgespijkerde leraar voor hoogbegaafd kind.

Laten we de kinderen aan de bovenkant vooral niet vergeten

Columnist en wiskundeleraar René Kneyber schreef in Trouw: Hoogbegaafde leerlingen krijgen nog lang niet waar ze recht op hebben. Hij heeft jarenlang in het vmbo leerlingen begeleid met een lager IQ gekoppeld aan sociaal-emotionele problematiek, en nu hij lesgeeft op het vwo van het Oosterlicht College in Nieuwegein maakt hij zich grote zorgen over leerlingen met een hoog IQ die vastlopen op school. Zij komen er bekaaid vanaf vindt hij. Hij eindigt de column met: "Een nieuw aangekondigde subsidieregeling door minister Slob komt dan ook als geroepen. Laten we de kinderen aan de bovenkant vooral niet vergeten."
 

Aanbevelingen voor samenwerkingsverbanden

Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling van het SLO (landelijk expertisecentrum leerplanontwikkeling) heeft in maart 2018 een rapportage gepubliceerd genaamd Passend onderwijs voor begaafde leerlingen binnen samenwerkingsverbanden. Daarin staan onder andere de volgende aanbevelingen:
 
Om de SWV'en in hun ambities te ondersteunen en beter in te spelen op de ondersteuningsbehoeften van begaafde leerlingen is het volgende van belang:
  • Cluster leerlingen met vergelijkbare ondersteuningsbehoeften. Hierdoor wordt een setting met gelijkgestemden mogelijk en een meer efficiënte inzet van middelen en benodigde expertise. 
  • Stimuleer meer afstemming en samenwerking tussen scholen, besturen en SWV'en onderling. 
  • Faciliteer bij complexe problematiek meer afstemming tussen onderwijs en zorg en stimuleer regionale samenwerking. 
  • Onderzoek thuiszittersproblematiek (onder andere hoe begaafdheidsfactoren hierbij een mogelijke rol spelen), de ondervertegenwoordiging van meisjes en effectieve aanpakken voor 'dubbel bijzondere' leerlingen. 
  • Faciliteer deskundigheidsbevordering op het gebied van begaafdheid binnen alle lagen in het onderwijs (scholen, besturen en SWV'en). 
  • Zorg dat expertise laagdrempelig beschikbaar is, zodat meer preventief en niet vooral curatief gewerkt kan worden. Voor de begeleiding van 'dubbel bijzondere' leerlingen is gecombineerde expertise nodig: expertise op het gebied van begaafdheid én op gebied van leer- en of gedragsproblemen

Tv-uitzending over vastlopende hoogbegaafde leerlingen

Tv-programma De Monitor deed onderzoek naar hoogbegaafde kinderen die moeite hebben om passend onderwijs te vinden. Kijk hier de uitzending van 12 juni 2018 terug.

Gerelateerde pagina's op deze site