6e Voortgangsrapportage Passend Onderwijs: niet overal passend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen met autisme

Geplaatst 8 dec. 2014 22:37 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 2 jan. 2020 14:23 bijgewerkt ]
Nog niet alle scholen en samenwerkingsverbanden hebben een passend aanbod voor de groep normaal tot hoogbegaafde leerlingen met autisme. In samenwerking met het programma Vanuit Autisme Bekeken wordt nu uitgezocht hoe scholen en samenwerkingsverbanden ondersteund kunnen worden bij het bieden van een passend aanbod voor deze leerlingen, aldus de 6e voortgangsrapportage Passend Onderwijs. Op 11 december 2014 vergaderde de vaste kamercommissie van OCW over (onder andere) deze voortgangsrapportage.

De PO-raad (basis- en speciaal onderwijs) en de VO-raad (middelbaar onderwijs) vragen tijd om de invoering vorm te geven. Omdat een kind hier niet op kan wachten (en we dat principieel ook onjuist vinden) bepleit Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht om in de tussentijd de actuele problemen op te lossen met overgangsmaatregelen. Ouders voelen dagelijks de urgentie.

Bij pilotregio Sterk VO (middelbare scholen in Utrecht en Stichtse Vecht) is al een jaar eerder begonnen met passend onderwijs. De eerste ervaringen van ouders zijn gepubliceerd: de kinderen die geen passende plek hebben, hebben vaak ASS of AD(H)D. De ouders willen graag een gelijkwaardig partnerschap met school. De adviezen van deze ouders aan scholen en schoolbesturen sluiten aan bij wat onze stichting vindt: er is steviger beleid met meer investeringen in passend onderwijs nodig, en betere samenwerking met en informatievoorziening aan ouders.

De Kafkabrigade publiceerde in oktober 2014 een onderzoek naar onnodige bureaucratie bij passend onderwijs. Ook daarin herkenden we de Utrechtse situatie: veel overleg maar weinig concrete verbeteringen in de klas. Zoals de Kafkabrigade schrijft aan het einde van het essay"Samenwerkingsverbanden zouden die gesprekken ook zelf kunnen voeren: om periodiek na te gaan of er sprake is van ongewenste bureaucratie en hoe die aangepakt zou kunnen worden. Passend onderwijs vraagt om bestuurders met durf en een open houding."

Op 3 november 2014 publiceerde de Onderwijsraad het advies "
Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan", waarin de raad onder andere adviseert:
  • vergroot de toegankelijkheid van jeugdhulpverlening voor het onderwijs
  • zet in op gezamenlijke deskundigheidsbevordering van onderwijs en jeugdhulpverlening
De in Utrecht gekozen aanpak wordt door de Onderwijsraad een ‘beleidsarme’ invoering van passend onderwijs genoemd. "In deze beleidsarme variant blijven samenwerkingsverbanden zo dicht mogelijk bij de situatie van vóór de invoering van passend onderwijs. Een visie op het bereiken van de inhoudelijke doelen van passend onderwijs en de rol die jeugdhulpverlening daarbij zou kunnen spelen, ontbreekt dan vaak." Zie ook: Gemeente (mede)verantwoordelijk voor zorg/begeleiding op school bij autisme

Er zijn genoeg voorbeelden in Nederland van schoolbesturen die dit beter hebben aangepakt, zie bijvoorbeeld M@zl of onze pagina School-voorbeelden in Nederland. Dat bewijst dat het kan. Hebben de onderwijsbeleidsmakers in Utrecht de durf en de open houding om bovenstaande adviezen op te volgen?

De Nederlandse samenleving roept vanwege nationale en internationale economische en innovatieve aspiraties om hoog opgeleide mensen met speciale talenten, zoals bijvoorbeeld een talent voor systeemdenken, of een talent voor buitenlandse talen. Dat geldt zeker ook voor het kenniscluster Utrecht Science Park! De doelgroep hoogintelligente jongeren met een vorm van autisme is een van de doelgroepen die mede in die behoefte kan voorzien. Deze kinderen en onze maatschappij verdienen kansen in het goed matchen van vraag en aanbod. Het middelbare onderwijs kan hier maximaal aan bijdragen door alle kinderen op hun eigen intelligentieniveau passend onderwijs te bieden.