Werken aan een inclusievere maatschappij

Geplaatst 6 jan. 2018 06:47 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 30 jan. 2019 01:45 bijgewerkt ]
De coalitie Vanuit autisme bekeken (VAB) publiceerde in november 2017 een praatplaat (helaas is de publicatie inmiddels niet meer terug te vinden op de VAB-website) waarin mooi geïllustreerd wordt wat exclusie, separatie, aanpassing, integratie en inclusie betekenen voor het levensgeluk van mensen die het overkomt, en hoe duur de verschillende alternatieven zijn (hoe hoog de investering, hoe groot de besparing):


Natuurlijk hangt het erg van de individuele omstandigheden af wat haalbaar is. Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht is het ermee eens dat in grote lijnen de maatschappij beter af is als mensen met een handicap of beperking zo gewoon mogelijk mee kunnen doen met de maatschappij, dus zoveel mogelijk aan de rechterkant van dit schema, richting inclusie. Dit sluit ook aan bij de Maatschappelijke Business Case uit 2015, waarin werd aangetoond dat gemeenten miljoenen per jaar kunnen besparen als er ingezet wordt op betere ondersteuning van autisme, onder andere in het onderwijs.

Inclusief onderwijs als mensenrecht

In juli 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VRPH) in werking getreden in Nederland. Daarmee beloofde de Nederlandse regering om de wetgeving zodanig aan te passen dat mensen met een langdurige beperking of handicap op een inclusieve manier mee kunnen doen in de maatschappij.

Op 1 december 2017 publiceerde het College voor de Rechten van de Mens een rapport waarin wordt aangegeven hoe het daarmee staat. (Vanaf nu zullen ze dat 1 keer per jaar doen.) In het rapport concluderen ze "dat de Wet passend onderwijs en de Wgbh/cz [Wet Gelijke Behandeling] niet ontworpen zijn met het oog op het realiseren van inclusief onderwijs, zoals omschreven in artikel 24 van het VN-verdrag handicap. De opties van regulier en speciaal onderwijs blijven immers in stand."
Ze constateren ook dat leraren zich vaak handelingsverlegen voelen als het gaat om kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. "Tegelijkertijd is het aanleren van vaardigheden om leerlingen met een beperking onderwijs te kunnen bieden en differentiatie naar ondersteuningsbehoefte niet in het algemene curriculum van de meeste lerarenopleidingen opgenomen. Zij bieden dit slechts als keuzemodule aan."

"In de praktijk betekent dit nog steeds dat scholen voor leerlingen met een beperking slechts relatief kleine aanpassingen kunnen doen, zoals een koptelefoon, technische hulpmiddelen of extra individuele begeleiding. Meer structurele aanpassingen, denk aan extra time-outruimtes, kleinere klassen, meer handen in de klas, flexibele roosters of intensieve zorg, worden als onevenredig belastend gezien."

De aanbeveling van het College van de Rechten van de Mens voor de regering luidt daarom:

"Neem in onderwijswetgeving een duidelijke definitie op van inclusief onderwijs die strookt met het VN-verdrag handicap en het Kinderrechtenverdrag en hanteer inclusief onderwijs als uitgangspunt voor het onderwijsbeleid."


Reacties van belangenorganisaties


In1School, onze partner voor inclusief onderwijs, reageert met het artikel Veranker inclusief onderwijs in wetgeving en beleid. In1School schrijft ook over een recent promotieonderzoek van Teije van der Bij dat aantoont dat alle kinderen profiteren van inclusief onderwijs.

Gerelateerde pagina's van onze site