Reactie van Katinka Slump op nieuws Verus over kosten langdurige thuiszitters

Weergave van 43 tweets van @KatinkaSlump, onderwijsjurist, in reactie op het nieuwsbericht van Verus (Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs): ‘Laat samenwerkingsverband niet opdraaien voor kosten onderwijs langdurige thuiszitters’.
(elk volgnummer hieronder linkt naar de bijbehorende oorspronkelijke tweet van 20 mei 2015)

1 Over maatwerk in onderwijs gesproken aldus @JackBiskop http://www.ouderkrachtvoortkind.nl/2015/04/van-miep-ziek-naar-miep-op-maat/ …
2 Helaas miskent @JackBiskop dat schoolbestuur #thuiszitters uitsluit door hen in strijd met wet uit te schrijven.

3 Bizar dat lid @CDA, voorvechter onderwijsvrijheid #23GW, de overheid uitsluiting van leerling verwijt @JackBiskop
#23GW = artikel 23 van de Grondwet, over de vrijheid van onderwijs

4 Lees ik dat @JackBiskop er nu voor pleit dat overheid schoolbesturen tot toelating dient te verplichten? @VerusNL

5 Fout beeld schetst @JackBiskop door niet te vermelden dat schoolbesturen het budget SWV bepalen!
SWV = Samenwerkingsverband van scholen, verantwoordelijk voor uitvoering passend onderwijs

6 Misleidend is ook de impliciete vooronderstelling van @JackBiskop dat onderwijs #thuiszitter veel extra geld kost.

7 @JackBiskop gaat voorbij aan hoge kosten als talent onbenut blijft en ruim 100.000 per jaar kosten #thuiszitter.

8 Immers jaar op jaar wordt 8.000 niet ingeschreven leerlingen en 5.000 vrijgestelden het onderwijsgeld onthouden.
www.autipassendonderwijsutrecht.nl/thuiszitters
9 Bedoeld @JackBiskop te zeggen dat bij 'conflictgevallen' school niet betaalt en kind recht op onderwijs verliest?

10 Hoezo moet het SWV voor deze leerlingen betalen terwijl school inschrijving zorgplicht heeft? @JackBiskop

11 Verdeling kosten is afhankelijk van het schoolondersteuningsprofiel en OPR geldt voor elke leerling. @JackBiskop
OPR = OndersteuningsPlanRaad, medezeggenschapsorgaan van samenwerkingsverband t.a.v. uitvoering passend onderwijs

12 Helaas blijkt onkunde @JackBiskop over oorzaak #thuiszitters; aanbod probleem/gebrek deskundigheid school.

13 Oorzaak #thuiszitters niet bagatelliseren maar benoemen @JackBiskop; Rendementsdenken en bestuurlijk functioneren


14 Zeer schrijnend is dat @JackBiskop de reden voor de explosieve groei van de vrijgestelden 5a niet verklaart. 
5a is ontheffing van de leerplicht onder artikel 5 sub a: "niet tot leren in staat" door fysieke of psychische beperkingen.

15 Het is bekend dat afgelopen jaren leerbare, door scholen verwijderde, leerlingen op 5a noodgedwongen beroep doen

16 De leerplichtambtenaar hoefde onschuldige ouder niet te vervolgen en ouder kreeg dagvergoeding AWBZ. @JackBiskop

17 En zo werden vele talentvolle kinderen afgeschreven omdat onze scholen minder en minder kindgeschikt zijn.


18 Ook dit laat zien het gebrek aan kennis van @JackBiskop die bekend zou moeten zijn met http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/11/beantwoording-kamervragen-over-cijfers-thuiszitters/beantwoording-kamervragen-over-cijfers-thuiszitters.pdf … 

19 Het is een koud kunstje om bij het CFI de uitschrijvingen van de laatste 10 jaar op te vragen.... @JackBiskop
https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/index.jsp

20 De vrijgestelde leerlingen o.g.v. 5a en 5b zijn met naam en toenaam bekend bij leerplicht @JackBiskop

21 De smoes "ik weet niet, ik zie niet" viert al jaren hoogtij bij schoolbesturen; @JackBiskop de maat is te vol!

22 De onzekere groep is het relatief verzuim omdat scholen niet melden dat kind niet (volledig) naar school gaat.

23 Bij niet zichtbaar relatief verzuim bungelt kind en creëert school door gebrek aan adequate begeleiding probleem.


24 En hier gebeurt iets dat het CDA onwaardig is... @JackBiskop

25 De staatssecretaris respecteert het oordeel van de rechtbank Alkmaar dat afstandsonderwijs beleid is. @JackBiskop

26 Dit oordeel van de rechtbank zal ook de Tweede Kamer moeten respecteren @JackBiskop

27 Pleit @JackBiskop voor ingrijpen in de onderwijsvrijheid door de Tweede Kamer zodat schoolbesturen niet "hoeven"?

28 Wordt hier het recht op onderwijs van het ernstig gehandicapte kind door @JackBiskop ter discussie gesteld?

29 Ook @JackBiskop dient het Kinderrechtenverdrag en de Wgbh/cz te respecteren!
Wgbh/cz = Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

30 Goed onderwijsbestuur brengt mee een gevecht ook voor deze kinderen en geen smoes "financiele schijnoplossing".


31 @JackBiskop weet niet wat er speelt. De SWV kregen al 10 miljoen voor zorg op school. http://www.ouderkrachtvoortkind.nl/2015/03/notitie-knelpunten-rond-ondersteuning-leerling-op-school/ …

32 Dit is voor kind met ernstige meervoudige beperking (EMB) die langdurig zorg behoeven. @JackBiskop

33 Het SWV kreeg voor kinderen met EMB 10 miljoen na verval van Compensatieregeling AWBZ vanuit de WLZ. @JackBiskop

34 Omdat SWV dit niet geoormerkte geld niet aan kind met EMB hebben uitgaf namen Dekker en Van Rijn maatregelen. http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/03/20/kamerbrief-over-onderwijs-aan-leerlingen-met-een-ernstige-meervoudige-beperking/kamerbrief-over-onderwijs-aan-leerlingen-met-een-ernstige-meervoudige-beperking.pdf …

35 Zij besloten om 6 tot 8 miljoen terug te halen en moeten ouders kind EMB onderhandelen over een onderwijsplek.

36 Daarmee kwam er binnen een jaar na invoering #passendonderwijs een eind aan de zorgplicht voor kind met EMB, dus weer achterstelling....

37 Ook is het een misverstand dat maatwerk niet kan worden bekostigd uit reguliere budgetten. Vaak goedkoper dan SO.
SO = Speciaal Onderwijs

38 Ook kind op reguliere school met een schaduw blijft binnen budget SO. Kosten 17 man rond uitvaltafel hoger.

39 @MinOCW bespaart al vele jaren ruim 60 miljoen per jaar op niet ingeschreven thuiszitters.


40 Een bestuurder weet dat zorgplicht uitgangspunt is dat aanpassingen moeten tenzij onevenredig belastend. #Wgbh/cz

41 Van onevenredige belasting is sprake als geld school aantoonbaar op is! Dat is niet zo. http://www.hoerijkismijnschoolbestuur.nl/protected/index.php …

42 Natuurlijk wil ik heel graag met @jackbiskop aan de koffie omdat hij het natuurlijk goed bedoeld en we alleen samen verder komen.

43 Maar bestuursadviseur @VerusNL dient zich deze 43 tweets ter harte te nemen nu zij @JackBiskop als spreekbuis gebruiken.