School-voorbeelden rondom Utrecht

Op deze pagina staan de dichtstbijzijnde scholen (gezien vanuit Utrecht-stad) die vanaf de brugklas havo/vwo bieden met speciale hulp voor kinderen met autisme. De genoemde niveaus zijn die van onze Preventiepiramide en gaan van regulier met een beetje extra hulp (niveau 1.1) tot maatwerk voor thuiszitters (niveau 3.3).

Tip: Voordat je een school kiest: bekijk ook onze pagina Wanneer speciaal en wanneer regulier VO?, waar ook wat tips worden gegeven welk type reguliere school of welk type speciale school dan wellicht geschikt zou zijn.

Scholen op de kaart
De locaties van de scholen die hieronder genoemd staan (behalve de particuliere) kun je ook bekijken op onderstaande kaart van Utrecht en omgeving
  • de rode cirkeltjes staan voor reguliere scholen (niveau 1.2 t/m 1.5paarse cirkeltjes voor "streng" religieuze scholen), 
  • de blauwe sterren voor speciaal onderwijs met eigen docenten (niveau 2.2) en de blauwe ruitjes voor speciaal onderwijs met afstandsonderwijs via IVIO@School (niveau 2.3), 
  • zwart voor tijdelijke arrangementen buiten school (niveau 3
  • en gele euro-tekens voor particulier onderwijs.

Reguliere havo/vwo-scholen die iets extra's bieden

SvPO Belle van Zuylen

SvPO Belle van Zuylen (niveau 1.1 Persoonlijke Coach met kleine klassen) biedt met dezelfde financiering als andere scholen toch persoonlijk onderwijs in kleine klassen van 16. De school start in augustus 2017 met 5 brugklassen, dus in totaal met 80 leerlingen. Elk jaar komen er 80 eerstejaars bij. Het lijkt particulier onderwijs, maar de ouderbijdrage is vergelijkbaar met die voor andere reguliere scholen. Lees meer in ons nieuwsbericht: Nieuw in Utrecht: reguliere havo/vwo met klassen van 16!

Utrechts Stedelijk Gymnasium

Utrechts Stedelijk Gymnasium (niveau 1.2 Auti-specialist altijd aanwezig) biedt leerlingen met autisme het psycho-educatieprogramma "Wat werkt" aan, om de leerling te helpen zelf te kunnen inschatten onder welke voorwaarden hij of zij goed kan functioneren. Een groepje docenten is speciaal geschoold om leerlingen via "Wat werkt" te begeleiden. Hier kun je meer over lezen in het NVA-tijdschriftartikel Passend Onderwijs voor gymnasiumleerlingen met autisme in Utrecht. Daarin wordt ook de extra-tijd-klas genoemd, waarin leerlingen met autisme zitten bij belangrijke toetsen. Dan krijgen ze 20% meer tijd, net als leerlingen met dyslexie.
Daarnaast heeft het USG studie-coaching voor leerlingen met autisme. In de nieuwsbrief van het samenwerkingsverband Sterk VO stond een artikel over het USG. Daarin viel onder andere te lezen: Dit jaar start het USG een pilot in de vorm van huiswerkuren en studie-coaching gericht op leerlingen met ASS. Vanwege het succes [van de bestaande ondersteuning voor alle leerlingen, red.] en de uitbreiding met een aparte groep leerlingen met ASS, zal een derde collega de twee collega’s van vorig jaar gaan versterken. De drie collega’s werken ook binnen het ondersteuningsteam. Daardoor wordt de expertise breed ingezet. Lees het artikel hier.

Cals Nieuwegein

Cals College in Nieuwegein (niveau 1.3 Trajectbegeleiding): op deze havo/vwo/gymnasium scholengemeenschap is vanaf het schooljaar 2015/2016 het CalsPlus aanwezig, waar twee orthopedagogen en een begeleider extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. De website van de school zegt over CalsPlus: Het is voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit zijn leerlingen met bijvoorbeeld ontwikkelings- of gedragsproblemen, langdurig zieken of leerlingen met een beperking.
Wat kan CalsPlus bieden?
1. Startgroep: elke ochtend van 08.00 tot 08.30 uur kunnen leerlingen binnenlopen die behoefte hebben aan het doorspreken van de dagstructuur, een gesprekje of het bespreken van knelpunten of veranderingen in het rooster.
2. Middaggroep: elke middag van 15.00 tot 16.00 uur is er naschoolse begeleiding voor leerlingen bij het plannen en organiseren van huiswerk of toetsen en het leren leren.
3. Time out voorziening: een plek waar de leerling terecht kan wanneer een situatie in de klas te veel spanning geeft om nog in de klas te blijven of bijvoorbeeld een rustige werkplek om een toets te maken.
4. Individuele begeleidingsgesprekken: als de leerling hulpvragen heeft op bijvoorbeeld sociaal emotioneel niveau, kunnen individuele gesprekken met de orthopedagoog worden
gevoerd. 

De Breul

De Breul in Zeist (mengvorm van niveau 1.3 Trajectbegeleiding met niveau 1.5 Integratieklassen onderbouw) heeft een Rotondeklas voor leerlingen die vastlopen in de reguliere lessen. Ze gaan dagelijks van 8.30 uur tot ongeveer 14.30 uur aan het werk in deze klas, maar volgen ook lessen in hun eigen klas waar dat kan. Het gaat om leerlingen uit de onderbouw met (gedrags)problemen die dermate zijn dat een tijdelijke opvang buiten de klas gewenst is. De leerling krijgt een persoonlijke mentor toegewezen die de (tijdelijke) contacten met de ouders, eigen klassenmentor en vakdocenten onderhoudt. Elke leerling is bezig met eigen leertaken (periodeplanners). De begeleidende docent ondersteunt, helpt met plannen, motiveert, voert gesprekken, reflecteert en spiegelt. Eventueel wordt een individueel programma aangeboden in overleg met de tweedelijnsbegeleiding. Doel is leerlingen via deze begeleiding weer terug te leiden naar de reguliere klas, maar dan wel met een betere attitude en handvatten voor de vakdocenten. Leerlingen blijven maximaal twee perioden in de Rotondeklas.

Kalsbeek College

Kalsbeek College in Woerden (niveau 1.3 Trajectbegeleiding): op locatie Schilderspark van deze vmbo/havo/vwo scholengemeenschap is sinds het schooljaar 2014/2015 een Trajectvoorziening aanwezig. (Helaas neemt de school leerlingen uit de gemeente Utrecht meer aan, zie de ouderbrochure.)
Bij deze trajectbegeleiding krijgen leerlingen extra hulp bij school gerelateerde zaken, zoals bij plannen, samenwerken, presentaties houden en contact leggen. De trajectbegeleider maakt samen met de intern begeleiders een plan op maat. Kinderen zitten in een reguliere klas, maar kunnen daarbij ondersteuning krijgen vanuit de trajectvoorziening in een speciaal lokaal. In de RUW nieuwsbrief van januari 2015 staat een interview met de begeleiders.
Een filmpje en een artikel over een vergelijkbare trajectvoorziening in Alkmaar vind je op School-voorbeelden in Nederland bij Willem Blaeu College. Zie ook de uitleg over trajectbegeleiding op onze site.
Kalsbeek College liep hiermee vooruit op de afspraken in het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs van Woerden, genaamd RUW (Regio Utrecht-West). In het ondersteuningsplan van SWV VO RUW staat in paragraaf 3.1: Om de basisondersteuning te waarborgen en verstevigen waar nodig, kent elke school van RUW in 2015-2016 een trajectvoorziening. De scholen zijn vrij in hoe zij zelf hun trajectvoorziening willen inrichten, al naar gelang het past binnen hun eigen ondersteuningsstructuur. Voor de ene school kan dit betekenen dat er gekozen wordt voor een lokaal waar leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte tijdelijk worden opgevangen en worden klaargestoomd om weer in de reguliere lessen mee te kunnen draaien. Een andere school kiest wellicht voor individuele gespreksvoering met leerlingen en deskundigheidsbevordering van docenten door voormalige ambulant begeleiders.

Van Lodenstein College

Van Lodenstein College in Amersfoort (niveau 1.5 Integratieklassen onderbouw) is een reformatorische school (voor belijdend en kerkelijk meelevende leden van bepaalde kerkverbanden) met een speciale integratieklas, zie extra ondersteuning. In een (niet meer beschikbare) brochure stond: "Als het even niet gaat [in de gewone klas], kan hij of zij zelfstandig doorwerken in de integratieklas. De vakdocenten zorgen dan voor de benodigde stof en eventuele uitleg; de mentor van de integratieklas begeleidt het zelfstandig leren."

Corderius College

Corderius College in Amersfoort (niveau 1.4 Integratiebrugklas) noemt in de schoolgids de integratieklas; een kleine brugklas die voor zorgleerlingen de overgang van basisschool naar middelbare school vergemakkelijkt. Dit wordt toegelicht in het ondersteuningsprofiel: "Naast de gewone zorg aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het schoolwerk vanwege leerproblemen, de basisondersteuning, heeft het Corderius College sinds 2011 een extra arrangement voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Er is een speciale havo-vwo brugklas gevormd voor deze doelgroep, de "Integratieklas". Doel is om de leerlingen in de brugklas intensief te ondersteunen om de overstap te kunnen maken naar het voortgezet onderwijs. Vanaf leerjaar twee maken de leerlingen deel uit van reguliere havo- of vwo klassen en krijgen de individuele ondersteuning die nodig is."

Guido de Brès

Guido de Brès in Amersfoort (niveau 1.5 Integratieklassen onderbouw) is een gereformeerde school voor kinderen van ouders die bewust kiezen voor gereformeerd onderwijs dat aansluit bij de opvoeding thuis en in de kerk. In de onderbouw bieden zij zorgklassen van maximaal 16 kinderen, bijvoorbeeld I-AVO voor leerlingen die op VMBO TL-, HAVO- of VWO- niveau functioneren. Het speciale van de zorgklas zit niet direct in de activiteiten die anders zijn, maar in de zorg die persoonlijk gericht is. Meer individueel qua niveau en ook wat betreft de sociale en/of emotionele problematiek. Het is de bedoeling dat door extra zorg de leerlingen een basis krijgen waarmee ze in het derde leerjaar of eerder kunnen doorstromen naar een gewone klas.

Koningin Wilhelmina College

Koningin Wilhelmina College in Culemborg (niveau 1.2 Auti-specialist altijd aanwezig) heeft een begeleider van cluster 2 (spraak-taal-problemen) aanwezig op school die ook kinderen met PDD-NOS begeleidt, zie het zorgplan waarin VO-Extra wordt vermeld.

Lek en Linge

O.R.S. Lek en Linge in Culemborg (niveau 1.3 Trajectbegeleiding) is een school voor vmbo, havo, vwo en gymnasium (O.R.S. = openbare regionale scholengemeenschap). De trajectklas biedt sinds 2016/2017 extra begeleiding en ondersteuning tijdens lesuren. Zie ook dit bericht uit de Culemborgse Courant: Trajectklas Lek en Linge is waardevolle aanvulling.

Erfgooiers College

Erfgooiers College in Huizen (niveau 1.4 Integratiebrugklas) start in 2017 een structuurklas (brugklas havo/vwo). Van de website van de school: Voor leerlingen met ASS is de overstap van de basisschool naar het middelbaar onderwijs vaak een enorme hindernis. Het Erfgooiers College wil deze leerlingen een klas aanbieden met de noodzakelijke structuur en ondersteuning om zo een soepele overstap te maken. Het doel is dat de leerlingen uiteindelijk instromen in het regulier onderwijs.
Lees het nieuwsbericht van samenwerkingsverband Qinas, waarin ook open avonden genoemd worden: Structuurklas Erfgooiers College start schooljaar 2017-2018

VeenLanden College

Het VeenLanden College in Mijdrecht (niveau 1.3 Trajectbegeleiding) is een school voor vmbo-tl/havo/vwo met een voorziening genaamd Trajectum, die een invulling is van het concept van trajectbegeleiding. "Het doel is om de leerling, zonder specialistische ondersteuning, weer bereid te laten vinden om te leren en deel te laten nemen aan het onderwijsleerproces. Dit kan zijn naar aanleiding van een langdurige ziekte, problematiek op het gebied van leren of gedrag dat het onderwijskundige proces belemmert. De leerling komt in aanmerking voor dit traject nadat uit evaluatie blijkt dat de leerling onvoldoende vooruitgang heeft geboekt in de reguliere setting." In het ondersteuningsprofiel van de school staat wat meer informatie.
VeenLanden College voldoet hiermee aan de afspraken in het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs van Woerden, genaamd RUW (Regio Utrecht-West). In het ondersteuningsplan van SWV VO RUW staat in paragraaf 3.1: Om de basisondersteuning te waarborgen en verstevigen waar nodig, kent elke school van RUW in 2015-2016 een trajectvoorziening. De scholen zijn vrij in hoe zij zelf hun trajectvoorziening willen inrichten, al naar gelang het past binnen hun eigen ondersteuningsstructuur. Voor de ene school kan dit betekenen dat er gekozen wordt voor een lokaal waar leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte tijdelijk worden opgevangen en worden klaargestoomd om weer in de reguliere lessen mee te kunnen draaien. Een andere school kiest wellicht voor individuele gespreksvoering met leerlingen en deskundigheidsbevordering van docenten door voormalige ambulant begeleiders.

Speciale scholen met havo/vwo onderbouw via eigen docenten 

Enkele begrippen die in de tekst voorkomen:
  • Cluster 2, 3 en 4: speciaal onderwijs voor kinderen met spraak/taalproblemen (cluster 2), speciaal onderwijs voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap (cluster 3) en speciaal onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen en psychische problematiek (cluster 4). Voor meer uitleg over deze (voormalige) REC-clusters, zie Speciaal Onderwijs op Wikipedia
  • Toelaatbaarheidsverklaring (tlv): sinds de Wet Passend Onderwijs is voor toegang tot speciaal onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig van je lokale samenwerkingsverband. Voor meer info daarover, zie Van basisschool naar middelbare school.
  • VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs (speciale middelbare scholen).
  • Externaliserendgedrag waar de omgeving last van heeft. 
  • Internaliserend: gedrag waar het kind zelf last van heeft.

Kromme Rijn College

Kromme Rijn College in Utrecht (voorheen Pelscollege of De Pels, niveau 2.2b Speciale school met eigen docenten, vooral vmbo, cluster 4) is een speciale school die onderbouw praktijkonderwijs, vmbo en havo biedt (t/m klas 3). Uit de schoolgids 2015/2016: "[...] biedt onderwijs aan leerlingen met een gedragsstoornis, een aandachtstekortstoornis of een niet-gediagnosticeerd gedragsprobleem. Dit kan ook in combinatie met een diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS). [...] Dit doen we door het bieden van onderwijs in kleine klassen (groepsgrootte ± 7 leerlingen) met veel extra ondersteuning waar veel structuur wordt geboden. [...] Wij hebben als missie om leerlingen binnen drie jaar te schakelen richting tenminste het medium arrangement. Dit betekent dat veel leerlingen op weg naar het eindexamen overstappen naar een ‘tussenvoorziening’, bijvoorbeeld het OPDC Utrecht."
Op onze pagina OPDC Utrecht: i-klas met havo/vwo kun je lezen wat Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht van deze "Utrechtse School" vindt. 
Rechtstreeks overstappen van het Kromme Rijn College naar een reguliere school komt ook voor, evenals overstap naar een speciale school die bovenbouw biedt, afhankelijk van de leerling uiteraard.
Uit de schoolgids van het Kromme Rijn College: "Onze basis is om aan de hand van de externaliserende en internaliserende gedragsuiting de leerlingen te verdelen. In de dagelijkse praktijk splitst de school zich ook op die manier, met pauzeruimten, -tijden en afdelingen in het gebouw." De lesgroepen zijn typisch een combi-klas van verschillende leerjaren en niveaus, in een eigen lokaal en met voor elke leerling een vaste plek. Docenten geven vaak 3 vakken of meer. Er wordt slechts zelden Frans of Duits gegeven, maar de directeur Wim van Ruitenbeek heeft ons beloofd dat als een havo-leerling Frans en/of Duits nodig heeft voor zijn/haar toekomst, hij zal regelen dat dat ook geboden wordt (eventueel via afstandsonderwijs / IVIO@School).
Veel van onze bezwaren tegen het OPDC Utrecht zijn ook van toepassing op het Kromme Rijn College: in hetzelfde gebouw naar school als leerlingen met (zware) externaliserende gedragsproblemen, verschillende leerjaren en leerniveaus in 1 klas, niet alle havo-vakken, geen vakdocenten, niet mogen blijven tot je examen.
Sinds augustus 2015 is de school haar zwakke status kwijt en is er weer basistoezicht van de onderwijsinspectie, al zijn er nog wel een behoorlijk aantal aspecten die onvoldoende scoren (lees hoofdstuk 2.2 van het inspectierapport).

Berg en Boschschool

Berg en Boschschool in Bilthoven (niveau 2.2b Speciale school met eigen docenten, vooral vmbo, cluster 4): de VSO-afdeling van deze school voor leerlingen met autisme in Bilthoven biedt tl/havo-combinatieklassen in de onderbouw, een havo-bovenbouw en sinds 2015 ook havo/vwo-klassen in de onderbouw. In de locatie Houten zijn ook tl/havo/combinatieklassen in de onderbouw t/m leerjaar 2. Havo-leerlingen moeten daarna overstappen naar Bilthoven. Lees verder op onze pagina over de Berg en Boschschool.

Belangrijkste verschillen tussen het Kromme Rijn College en de Berg en Boschschool: De Berg en Boschschool heeft over het algemeen de meer internaliserende kinderen vergeleken met het Kromme Rijn College, waar meer externaliserend gedrag voorkomt (met externaliserend bedoelen we gedrag dat storend is voor anderen, dat de les onderbreekt). Op de Berg en Boschschool komt regelmatig storend gedrag voor in vrijwel elke klas, maar minder dan op het Kromme Rijn College. Op de Berg en Boschschool kan een volledige havo-opleiding inclusief examen worden gevolgd (en sinds kort is er ook een vwo-mogelijkheid), op het Kromme Rijn College kunnen een aantal vakken op havo-niveau worden gevolgd maar moet je na het 3e leerjaar of eerder overstappen naar een andere school.

Mulock Houwer / De Tinne

Mulock Houwer - locatie De Tinne in Amersfoort (niveau 2.2a Speciale school met eigen docenten, alleen havo/vwo, cluster 4) biedt havo van klas 1 t/m het staatsexamen, en vmbo-tl van klas 3 t/m het staatsexamen. Zie onze eigen pagina over De Tinne in Amersfoort met een verslag van de open dag en feedback van ouders.
Vanaf schooljaar 2017/2018 zal de onderbouw (de eerste 2 jaar) verhuizen naar locatie Fornhese in Amersfoort en uitbreiden met tl- en vwo-niveau. De bovenbouw (jaar 3 en hoger) blijft op de locatie van De Tinne en zal vanaf 2018/2019 uitbreiden met vwo-niveau, zie deze nieuwsbrief.

Rietschans College

Mulock Houwer - locatie Het Rietschans College in Ermelo (niveau 2.2b Speciale school met eigen docenten, vooral vmbo, cluster 4). Hier kunnen leerlingen met internaliserende problemen tussen 12 en 20 jaar onderwijs volgen op het niveau vmbo kader (zorg en welzijn, alleen bovenbouw), vmbo TL, havo en vwo (alleen onderbouw). In 2015 maakte Mulock Houwer bekend dat er binnen enkele jaren een reorganisatie komt, waarbij het voornemen is dat de Rietschans overgenomen wordt door een ander schoolbestuur in de omgeving van Ermelo.

Bleichrodt

Altra College Bleichrodt (voorheen Bascule Extern) in Amsterdam Zuid-Oost (niveau 2.2a Speciale school met eigen docenten, alleen havo/vwo, cluster 4). Ze bieden onderwijs op havo– of (alleen na havo-diploma) vwo niveau. Zie ook het Trouw-artikel "Slimme autist heeft eigen school nodig" (2005) waaruit blijkt dat ze klein begonnen, en het artikel over de opening van het nieuwe Bleichrodt gebouw (2011) dat vernoemd is naar één van de initiatiefnemers voor onderwijs op havo/vwo niveau voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum.
De Beter pASSend klas (VO-variant) in het gebouw van Altra College Bleichrodt is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die langdurig thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten. Ze kunnen niet naar Bleichrodt omdat ze zijn uitbehandeld bij Bascule AMC of omdat ze door hun stoornis niet kunnen functioneren in een groep. Er zitten slechts 4 tot 5 leerlingen in een BP-klas en je gaat maximaal 12 uur per week naar school. Er zijn 3 vaste docenten/begeleiders. Het kan als tussenvorm dienen voor thuiszitters om de overgang te verkleinen naar een VSO-klas (8-12 kinderen) of reguliere klas (25-30 kinderen). In Parool stond een artikel over een vergelijkbare BP-klas maar dan voor basisschool-leeftijd, zie deze link.

Kesper College

Kesper College in Gouda (voorheen Park College Gouda of Parkschool), niveau 2.2b Speciale school met eigen docenten, vooral vmbo) biedt havo en vwo voor leerlingen met autisme, soms in combi-klas met vmbo TL, soms apart. Ze maken deels gebruik van IVIO@School (zie hieronder voor uitleg van IVIO). Het is in Gouda ook mogelijk om examen op vwo-niveau te doen, de leerlingen volgen daarvoor lessen op een naastgelegen reguliere school (dit zijn symbiosetrajecten die genoemd worden in deze factsheet).

Park College

Park College Alphen a/d Rijn (niveau 2.2b Speciale school met eigen docenten, vooral vmbo) biedt havo voor leerlingen met autisme, soms in combi-klas met vmbo TL, soms apart. Ze maken deels gebruik van IVIO@School (zie hieronder voor uitleg van IVIO).

Sonnewijser

De Sonnewijser in Tiel (niveau 2.2b Speciale school met eigen docenten, vooral vmbo, cluster 4) heeft sinds 2009 een ASS-groep op HAVO niveau (alleen onderbouw).

Speciale scholen met havo/vwo onderbouw via IVIO@School


IVIO@School biedt onderwijs aan, dat los gemaakt is van plaats en tijd: afstandsonderwijs. Hierdoor zijn de programma’s uitermate geschikt voor kinderen die baat hebben bij een individueel studieprogramma. Immers, een kind kan met IVIO@School beginnen wanneer het wil, en kan studeren in het tempo en op de plaats en tijd die bij hem of haar past en waar nodig maatwerk. Voor scholen wordt het op deze wijze mogelijk om voor een kleine groep leerlingen of zelfs voor één enkele leerling, vakdocenten met een 1e of 2e graads bevoegdheid in te zetten voor één of meer vakken.
Alle lespakketten van IVIO@School bestaan uit de onderdelen: onderwijsmaterialen (tekstboeken, werkboeken, schriften, leesboeken, practicummateriaal, examenbundels, etc.), een handleiding met een uitgebreide jaarplanner en veel uitleg voor de leerling en de begeleiding op afstand door onze eerste- en tweedegraads vakdocenten (de communicatie tussen leerling en docent vindt voornamelijk plaats binnen onze digitale leeromgeving).

Bekijk het filmpje over hoe Marijn onderwijs volgt van IVIO@School op het Passer College in Rotterdam.

Beukenrode Onderwijs

Beukenrode Onderwijs in Doorn (niveau 2.3b Speciale school met IVIO-onderwijs, vooral vmbo , cluster 4) biedt havo t/m klas 3, met hulp van IVIO@School. Om toegelaten te worden op Beukenrode moeten leerlingen o.a. (citaat uit de schoolgids) zodanig 'stevig' in hun schoenen staan dat zij zich op school kunnen handhaven; en door sociaal-emotionele problemen zo ernstig bedreigd worden in hun ontwikkeling en/of zulke gedragsproblemen vertonen, dat zij in het ‘gewone’ voortgezet onderwijs niet meer te hanteren en/of niet meer welkom zijn.
Uit diverse ervaringen van ouders hebben wij begrepen dat deze school minder geschikt is voor kinderen die vooral internaliserend zijn.

Elan College

Elan College in Bussum (niveau 2.3a Speciale school met IVIO-onderwijs, alleen havo/vwo , cluster 3/4) is een nieuwe school met vanaf 2015/2016 havo/vwo 1 en 2, in de loop der jaren groeiend naar alle leerjaren. Ze bieden individueel afstandsonderwijs van IVIO@School in de klas, met mentoren getraind in Geef-me-de-5. Voor meer informatie, zie onze aparte pagina over het Elan College.

Mytylschool De Trappenberg

Mytylschool De Trappenberg in Huizen (niveau 2.3b Speciale school met IVIO-onderwijs, vooral vmbo , cluster 3) biedt naast SO en VSO voor kinderen met een lichamelijke beperking of een meervoudige beperking, met behulp van IVIO@School ook havo/vwo voor leerlingen die om wat voor reden dan ook niet meer passen binnen het regulier onderwijs, waaronder een sterk groeiende groep leerlingen met een stoornis op het autisme spectrum. Lees ook dit interview met directeur en teamleider van De Trappenberg over leerlingen met autisme.
Vanaf december 2017 verhuizen ze waarschijnlijk naar Hilversum bij Sportpark in de buurt.
Wij hebben van ouders gehoord dat deze school nog weinig ervaring heeft met autismevriendelijk diplomagericht onderwijs waardoor niet alles even soepel verloopt, laten we hopen dat dit snel verbetert.

Nautilus College

Nautilus College in Almere (niveau 2.3b Speciale school met IVIO-onderwijs, vooral vmbo , cluster 4) biedt havo/vwo vanaf de brugklas via IVIO@School

Tijdelijke arrangementen buiten je eigen school

Feniks Talent

Feniks Talent in Utrecht helpt leerlingen met een hoog ontwikkelingspotentieel (IQ > 110) van 12 tot 22 jaar, die vastgelopen zijn in het reguliere onderwijs, een leven te creëren waarin ze goed tot hun recht komen en goed in hun vel komen te zitten. Meer informatie kun je vinden in ons nieuwsbericht Feniks Talent, hulp voor getalenteerde dropouts, komt naar Utrecht! onder andere over financieringsmogelijkheden en een uitzending van Nieuwsuur waarbij een kijkje wordt genomen bij Feniks Talent.

BOCS

BOCS in Nieuwegein begeleidt leerlingen in de leeftijd van 4-16 jaar, die op meerdere gebieden problemen ervaren, waardoor het functioneren binnen het onderwijs vastloopt. Kinderen krijgen intensieve begeleiding om stap voor stap weer naar school te kunnen. BOCS wordt bekostigd door de scholen die de kinderen, na overleg met de ouders, bij BOCS plaatsen. Een voorbeeld daarvan is het verhaal van Sander, zie het laatste item in de RUW nieuwsbrief van januari 2015: "Thinking out of the BOCS", en een item in de RUW nieuwsbrief van juli 2015: "Een plek waar kinderen zichzelf terug vinden".

OPDC / Utrechtse School

OPDC Utrecht (niveau 9, voorheen "Utrechtse School") heeft sinds december 2013 een IVIO-havo/vwo-klasje voor internaliserende kinderen, voornamelijk uit de onderbouw. Het lijkt op speciaal onderwijs, maar de leerlingen staan ingeschreven op een reguliere school en gaan na maximaal 2 jaar weer terug naar regulier (of stappen over naar een VSO). Relevante informatie voor ouders hebben we verzameld op onze pagina OPDC Utrecht: i-klas havo/vwo.

Fritz Redlschool

Fritz Redlschool in Utrecht (niveau 10) biedt vanaf december 2013 IVIO-havo/vwo voor thuiszitters uit de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht (die geen behandeling op het UMC Utrecht hoeven te volgen om in aanmerking te komen), naast hun al bestaande onderwijs voor kinderen die in behandeling zijn bij de afdeling Jeugdpsychiatrie van het UMC Utrecht (voor zover ons bekend is bij het klassikale onderwijs van Fritz Redl geen havo of vwo mogelijk, alleen voor thuiszitters). Het Loket Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband Sterk VO bepaalt welke kinderen in aanmerking komen voor de thuiszittersplaatsen. 

Particulier onderwijs

Particuliere scholen kosten al gauw 15.000-25.000 euro per jaar, door de ouders zelf te betalen, maar ze hebben vaak kleinere klassen met extra aandacht voor de leerlingen. Als er geen ander passend onderwijs is voor een kind, en alle partijen werken mee, kan het zijn dat (een deel van) de kosten vergoed worden, zie Kan particulier onderwijs vergoed worden als er geen ander passend onderwijs is?
Particuliere scholen in en rond Utrecht (niveau 1 met kleine klassen) die zich niet speciaal richten op kinderen met autisme, maar er wel ervaring mee hebben staan hieronder vermeld. Sommige bieden extra structuur aan de leerlingen en ze hebben vrijwel altijd kleine klassen. Onderstaande scholen hebben bevoegde havo/vwo-docenten en je kunt er een havo- of vwo-diploma halen.

Onderwijs voor kinderen met vrijstelling van leerplicht 

Te overwegen valt ook om gebruik te maken van een ‘niet-echte-school’: een klein groepje kinderen volgt samen onderwijs zonder dat er sprake is van een ‘school’ in de zin van de Leerplichtwet. Zulke initiatieven moeten volledig door de ouders gefinancierd worden, soms kan hiervoor een PGB ingezet worden. Bron: rapport Belemmeringen voor toepassing van kleinschalige innovatieve zorg en onderwijs bij kinderen met autisme van Willeke van der Hoek, ORG-ID. 

Voorbeelden van organisaties die al tientallen kinderen opgevangen hebben:
Andere particuliere initiatieven:

Andere scholen

Voor inspirerende scholen buiten de regio Utrecht, zie School-voorbeelden in Nederland.

Onderwijsconsulenten heeft een overzicht gemaakt van scholen met Diplomagericht Havo/Vwo/Vmbo-t onderwijs voor leerlingen met ASS, gerangschikt per provincie. Een analyse daarvan vind je op (Aantal) havo/vwo-scholen voor leerlingen met ASS, inclusief een linkje naar het overzicht van scholen.

Voor de volledigheid hier informatie over andere scholen in de regio: