School-voorbeelden rondom Utrecht

Op deze pagina staan de dichtstbijzijnde scholen (gezien vanuit Utrecht-stad) die vanaf de brugklas havo/vwo bieden met speciale begeleiding die goed kan werken voor kinderen met autisme. De genoemde niveaus zijn die van onze Preventiepiramide en gaan van regulier met een beetje extra hulp (niveau 1.1) tot maatwerk voor thuiszitters (niveau 3.3).

Tip 1:
Voordat je een school kiest: bekijk ook onze pagina Wanneer speciaal en wanneer regulier VO?, waar ook wat tips worden gegeven welk type reguliere school of welk type speciale school dan wellicht geschikt zou zijn.
Tip 2: je kunt scholen zoeken en vergelijken op de site ScholenOpDeKaart van de VO-raad. De hoeveelheid en actualiteit van de gegevens daar verschilt nogal, maar als je doorklikt zijn er interessante statistieken te zien die je niet gauw op de eigen sites van de scholen zult terugvinden.
Tip 3: lees het meest recente inspectierapport helemaal door. Je vindt het via deze site.

Scholen op de kaart
De locaties van de scholen die hieronder genoemd staan (behalve de particuliere) kun je ook bekijken op onderstaande kaart van Utrecht en omgeving
de rode cirkeltjes staan voor reguliere scholen (niveau 1.2 t/m 1.5)
de paarse cirkeltjes voor "streng" religieuze scholen (niveau 1.2 t/m 1.5)
de blauwe sterren voor speciaal onderwijs met eigen docenten (niveau 2.2
)
de blauwe ruitjes voor speciaal onderwijs met afstandsonderwijs via IVIO@School (niveau 2.3), 
de zwarte ruitjes voor tijdelijke arrangementen buiten school (niveau 3

de gele euro-tekens voor particulier onderwijs


Reguliere havo/vwo-scholen die iets extra's bieden

SvPO Utrecht

SvPO Utrecht (niveau 1.2 Kleine klassen) biedt met dezelfde financiering als andere scholen klassen van 16 leerlingen, met een geheel eigen digitaal onderwijssysteem. Door die kleine klassen is er relatief meer individuele aandacht van de docenten, maar de school biedt geen zorgarrangementen/maatwerk voor individuele leerlingen. Lees meer op onze pagina: SvPO Utrecht: reguliere havo/vwo met klassen van 16

Oosterlicht College Nieuwegein

Oosterlicht College in Nieuwegein (niveau 1.3 Trajectbegeleiding) biedt vmbo b/k/tl, havo, en vwo (inclusief gymnasium). Op hun pagina Begeleiding & zorg staat: "Een rustige en vaste plek om te werken als dat in de klas niet meer lukt: Intermezzo. Gewoon in ons eigen schoolgebouw. Het is niet alleen een werkplek in onze school. Intermezzo biedt ook trainingen afgestemd op wat jij -waarschijnlijk tijdelijk- nodig hebt. De leraren zijn gespecialiseerd in deze persoonlijke manier van begeleiden. Zij zoeken samen met jou uit waar jij bij geholpen bent."

Cals Nieuwegein

Cals College in Nieuwegein (niveau 1.3 Trajectbegeleiding): op deze havo/vwo/gymnasium scholengemeenschap is vanaf het schooljaar 2015/2016 het CalsPlus aanwezig, waar twee orthopedagogen en een begeleider extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. De website van de school zegt over CalsPlus: Het is voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit zijn leerlingen met bijvoorbeeld ontwikkelings- of gedragsproblemen, langdurig zieken of leerlingen met een beperking.
Wat kan CalsPlus bieden?
1. Startgroep: elke ochtend van 08.00 tot 08.30 uur kunnen leerlingen binnenlopen die behoefte hebben aan het doorspreken van de dagstructuur, een gesprekje of het bespreken van knelpunten of veranderingen in het rooster.
2. Middaggroep: elke middag van 15.00 tot 16.00 uur is er naschoolse begeleiding voor leerlingen bij het plannen en organiseren van huiswerk of toetsen en het leren leren.
3. Time out voorziening: een plek waar de leerling terecht kan wanneer een situatie in de klas te veel spanning geeft om nog in de klas te blijven of bijvoorbeeld een rustige werkplek om een toets te maken.
4. Individuele begeleidingsgesprekken: als de leerling hulpvragen heeft op bijvoorbeeld sociaal emotioneel niveau, kunnen individuele gesprekken met de orthopedagoog worden gevoerd. 
Zie ook Trajectklassen in de VO scholen op de site van het samenwerkingsverband Zuid-Utrecht.

Anna Lyceum

De havo/vwo/gymnasium-afdeling van het Anna van Rijn College, Anna Lyceum in Nieuwegein (niveau 1.3 Trajectbegeleiding), heeft zowel een trajectklas als een maatwerkklas. Uit de schoolgids 16/17: De begeleiding wordt gegeven in de vorm van een trajectklas en bestaat uit; coachen van de leerling in het oplossen van problemen (bijvoorbeeld in contact met de docent en klasgenoten, moeite om huiswerk te noteren in de agenda, etc.), opvang in de pauzes voor een rustige pauzeplek, opvang onder schooltijd bij een aangepast rooster of het tijdelijk niet in de klas kunnen zijn, hulp bij het plannen en organiseren van de les- en leerstof, een ruimte om na schooltijd huiswerk te maken en adviseren van docenten in hoe om te gaan met de leerling. De school biedt ook de mogelijkheid, voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, om deel te nemen aan de maatwerkklas. Dit brengt geen extra kosten met zich mee en vindt plaats op drie momenten per week. 
Zie ook Trajectklassen in de VO scholen op de site van het samenwerkingsverband Zuid-Utrecht.

De Heemlanden

College de Heemlanden in Houten (niveau 1.3 Trajectbegeleiding) biedt havo en vwo (inclusief atheneum-plus). Op hun pagina Zorg op maat staat: "Leerlingen uit alle leerjaren kunnen soms (met een aanwijsbare reden) behoefte hebben aan een rustige, prikkelarme omgeving of individuele werkplek, waarbij specialistische ondersteuning aanwezig is. 
Onze Trajectklas is een (tijdelijke) aanvulling op het reguliere onderwijs binnen College de Heemlanden, waarbij leerlingen gebruik kunnen maken van deze faciliteit. Het lokaal is een rustige en daarmee veilige plek binnen de school waar leerlingen hun werk zelfstandig kunnen maken, niet vakspecifieke ondersteuning kunnen krijgen, kunnen re-integreren in de reguliere setting of juist als beperking van te veel prikkels tot rust kunnen komen.
Deze begeleiding van de leerlingen in de Trajectklas wordt vormgegeven door pedagogische professionals die op de hoogte zijn van belemmeringen en mogelijkheden om de jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling. Samen met mentoren en de zorgcoördinator van College de Heemlanden zullen de leerlingen de mogelijkheid krijgen om dagelijks gebruik te maken van de Trajectklas."

Openbaar Lyceum Zeist

Openbaar Lyceum Zeist (niveau 1.3 Trajectbegeleiding), onderdeel van OSG Schoonoord, biedt havo en vwo (inclusief gymnasium). Ze hebben sinds schooljaar '16/'17 een trajectlokaal. In een boekje van het samenwerkingsverband beschrijft het OLZ het als volgt: "Het is een ruimte waar leerlingen coachingsgesprekken hebben, een time out plek hebben, pauze kunnen houden in een prikkelarme omgeving, rustig hun medicatie tot zich kunnen nemen (diabetes patiënten) maar ook RT of andere begeleiding kunnen hebben. De meeste leerlingen die gebruik maken van deze ruimte hebben een OPP.
Een aantal jaren zijn we al gestart met docenten die leerlingen individueel coachen. Inmiddels hebben we een klein team van leerlingcoaches die ook interne trainingen en begeleiding krijgen van onze orthopedagoog en de begeleider vanuit de Fritz Redlschool."

De Breul

De Breul in Zeist (mengvorm van niveau 1.3 Trajectbegeleiding met niveau 1.5 Integratieklassen onderbouw) heeft een Rotondeklas voor leerlingen die vastlopen in de reguliere lessen. In een boekje van het samenwerkingsverband beschrijft de school het als volgt: "Op de Breul bieden wij de Rotondeklas aan. De rotondeklas kan gezien worden als een interne reboundvoorziening. Leerlingen die vastlopen in de klas (dit kan verschillende oorzaken hebben) kunnen plaatsnemen in de rotonde. Leerlingen in de rotonde zitten gedurende een aantal uur per week in de rotondeklas waar ze individueel aan het werk gaan. In de rotonde krijgen de leerlingen een persoonlijke mentor. Gedurende een bepaalde periode (per leerling verschillend) wordt intensief gewerkt aan bijvoorbeeld gedrag, achterstand of welbevinden. Tijdens de intensieve begeleiding wordt gekeken of de leerling kan terugstromen naar de klas of dat een andere vorm van onderwijs een beter alternatief is. Alle leerlingen die in de rotondeklas zitten, krijgen een OPP."

Kalsbeek College

Kalsbeek College in Woerden (niveau 1.3 Trajectbegeleiding): op locatie Schilderspark van deze vmbo/havo/vwo scholengemeenschap is sinds het schooljaar 2014/2015 een Trajectvoorziening aanwezigZie ook de uitleg over trajectbegeleiding op onze site.
Bij deze trajectbegeleiding krijgen leerlingen extra hulp bij school gerelateerde zaken, zoals bij plannen, samenwerken, presentaties houden en contact leggen. De trajectbegeleider maakt samen met de intern begeleiders een plan op maat. Kinderen zitten in een reguliere klas, maar kunnen daarbij ondersteuning krijgen vanuit de trajectvoorziening in een speciaal lokaal. In de RUW nieuwsbrief van januari 2015 staat een interview met de begeleiders.

Van Lodenstein College

Van Lodenstein College in Amersfoort (niveau 1.5 Integratieklassen onderbouw) is een reformatorische school (voor belijdend en kerkelijk meelevende leden van bepaalde kerkverbanden) met een speciale integratieklas, zie extra ondersteuning. In een (niet meer beschikbare) brochure stond: "Als het even niet gaat [in de gewone klas], kan hij of zij zelfstandig doorwerken in de integratieklas. De vakdocenten zorgen dan voor de benodigde stof en eventuele uitleg; de mentor van de integratieklas begeleidt het zelfstandig leren."

Corderius College

Corderius College in Amersfoort (niveau 1.4 Integratiebrugklas) noemt in de schoolgids de integratieklas; een kleine brugklas die voor zorgleerlingen de overgang van basisschool naar middelbare school vergemakkelijkt. Dit wordt toegelicht in het ondersteuningsprofiel: "Naast de gewone zorg aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het schoolwerk vanwege leerproblemen, de basisondersteuning, heeft het Corderius College sinds 2011 een extra arrangement voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Er is een speciale havo-vwo brugklas gevormd voor deze doelgroep, de "Integratieklas". Doel is om de leerlingen in de brugklas intensief te ondersteunen om de overstap te kunnen maken naar het voortgezet onderwijs. Vanaf leerjaar twee maken de leerlingen deel uit van reguliere havo- of vwo klassen en krijgen de individuele ondersteuning die nodig is."

Guido de Brès

Guido de Brès in Amersfoort (niveau 1.5 Integratieklassen onderbouw) is een gereformeerde school voor kinderen van ouders die bewust kiezen voor gereformeerd onderwijs dat aansluit bij de opvoeding thuis en in de kerk. In de onderbouw bieden zij zorgklassen van maximaal 16 kinderen, bijvoorbeeld I-AVO voor leerlingen die op VMBO TL-, HAVO- of VWO- niveau functioneren. Het speciale van de zorgklas zit niet direct in de activiteiten die anders zijn, maar in de zorg die persoonlijk gericht is. Meer individueel qua niveau en ook wat betreft de sociale en/of emotionele problematiek. Het is de bedoeling dat door extra zorg de leerlingen een basis krijgen waarmee ze in het derde leerjaar of eerder kunnen doorstromen naar een gewone klas.

Revius Lyceum

Revius Lyceum in Doorn (niveau 1.5 Integratieklassen onderbouw ) start in schooljaar 2017/2018 een pilot Villa Revius, om thuiszitten te voorkomen krijgen enkele leerlingen een eigen maatwerktraject van zorg & onderwijs aangeboden. Ze kunnen ook (gedeeltelijk) lessen volgen met de eigen klas. Lees meer hierover in het schoolondersteuningsprofiel, het AD-artikel Villa Revius in Doorn biedt kwetsbare leerling extra hulp en Villa Revius wegens succes verlengd.

Koningin Wilhelmina College

Koningin Wilhelmina College in Culemborg is in 2018 gestart met Agora-onderwijs, in nauwe samenwerking met de school Niekeé in Roermond, die al sinds 2014 Agora-onderwijs biedt. Bij Agora-onderwijs heeft elke leerling een eigen leerroute, zonder de traditionele lessen / niveauscheiding / leerjaarlagen / klasse-indeling / leerboeken. Wat is er wel: persoonlijke werkplekken voor leerlingen en coaches die de leerlingen begeleiden om in contact te komen met de wereld om van die wereld te leren. Agora-onderwijs heeft een sterke relatie met de ouders van de leerlingen. Daarnaast zijn alle ouders verplicht een educatieve bijdrage te leveren aan de school middels het geven van workshops waar leerlingen op kunnen intekenen.

Lek en Linge

O.R.S. Lek en Linge in Culemborg (niveau 1.3 Trajectbegeleiding) is een school voor vmbo, havo, vwo en gymnasium (O.R.S. = openbare regionale scholengemeenschap). De trajectklas biedt sinds 2016/2017 extra begeleiding en ondersteuning tijdens lesuren. Zie ook dit bericht uit de Culemborgse Courant: Trajectklas Lek en Linge is waardevolle aanvulling.

Erfgooiers College

Erfgooiers College in Huizen (niveau 1.4 Integratiebrugklas) heeft sinds schooljaar 2017/2018 een structuurklas voor leerjaar 1 havo/vwo, en vanaf 2018/2019 ook voor leerjaar 2. Uit de folder van de school: Leerlingen met internaliserende problematiek en een havo-/vwo-niveau kunnen in aanmerking komen voor de structuurklas wanneer zij met extra ondersteuning en een aangepaste omgeving in staat zijn het regulier voortgezet onderwijs te volgen. De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor deze leerlingen erg groot. Door middel van goede begeleiding en een aangepaste omgeving vergemakkelijkt de structuurklas deze overstap. Zo kan de leerling langzaam wennen aan het voortgezet onderwijs.

VeenLanden College

Het VeenLanden College in Mijdrecht (niveau 1.3 Trajectbegeleiding) is een school voor vmbo-tl/havo/vwo met een voorziening genaamd Trajectum, die een invulling is van het concept van trajectbegeleiding. "Het doel is om de leerling, zonder specialistische ondersteuning, weer bereid te laten vinden om te leren en deel te laten nemen aan het onderwijsleerproces. Dit kan zijn naar aanleiding van een langdurige ziekte, problematiek op het gebied van leren of gedrag dat het onderwijskundige proces belemmert. De leerling komt in aanmerking voor dit traject nadat uit evaluatie blijkt dat de leerling onvoldoende vooruitgang heeft geboekt in de reguliere setting."

Oostvaarders College

Het Oostvaarders College in Almere (niveau 1.3 Trajectbegeleiding en niveau 1.5 Integratieklassen onderbouw) is een school voor havo/vwo met extra begeleidingsmogelijkheden voor havo- en vwo-leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum en leerlingen met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte en structuurklassen voor jaar 1 en 2. Zie de beschrijving van deze inclusieve aanpak op de site van In1school

Speciale scholen met havo/vwo onderbouw via eigen docenten 

Enkele begrippen die in de tekst voorkomen:
  • Cluster 2, 3 en 4: speciaal onderwijs voor kinderen met spraak/taalproblemen (cluster 2), speciaal onderwijs voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap (cluster 3) en speciaal onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen en psychische problematiek (cluster 4). Voor meer uitleg over deze (voormalige) REC-clusters, zie Speciaal Onderwijs op Wikipedia
  • Toelaatbaarheidsverklaring (tlv): sinds de Wet Passend Onderwijs is voor toegang tot speciaal onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig van je lokale samenwerkingsverband. Voor meer info daarover, zie Van basisschool naar middelbare school.
  • VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs (speciale middelbare scholen).
  • Internaliserend of externaliserend: bij externaliserende gedragsproblemen leiden emoties tot gedrag waar de omgeving last van heeft (bijvoorbeeld agressie, overactief gedrag of ongehoorzaamheid), bij internaliserende gedragsproblemen leiden emoties tot gedrag waar het kind zelf last van heeft (bijvoorbeeld sociale teruggetrokkenheid, angst, depressie en psychosomatische klachten) zie Internaliserende en externaliserende gedragsproblemen op Wikipedia.
Het VSO Netwerk van Sterk VO heeft in maart 2020 een bijgewerkt overzicht gemaakt van VSO scholen in de regio Utrecht, waarin je in één oogopslag kunt zien welke school geschikt is voor welke soort leerlingen, en wat voor voorzieningen de scholen hebben. Wij hebben uit die fact sheet de informatie over scholen voor havo/vwo-leerlingen bij elkaar gezet, met rode pijlen bij kolommen waarvan wij denken dat ze belangrijk zijn voor leerlingen met autisme en havo/vwo-niveau, en vraagtekens in vakjes van die rode-pijl-kolommen waarvan wij denken dat ze misschien verkeerd ingevuld zijn.
Overzicht van vso-scholen voor havo/vwo-leerlingen regio Utrecht


Onze eigen indruk van de VSO-scholen vind je hieronder:

Kromme Rijn College

Kromme Rijn College in Utrecht (niveau 2.2b Speciale school met eigen docenten, vooral vmbo, cluster 4) is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) die onderbouw praktijkonderwijs, vmbo en havo biedt (t/m klas 3) aan leerlingen met problemen op het gebied van leren en/of gedrag. Er is een aparte locatie voor internaliserende leerlingen. Voor meer bijzonderheden en de mening van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht over deze school, zie onze pagina over het Kromme Rijn College.

Berg en Bosch College

Berg en Bosch College in Bilthoven en Houten (niveau 2.2 Speciale school met eigen docenten, voor leerlingen met autisme of andere psychische beperkingen): de VSO-afdeling van deze school biedt tl/havo-combinatieklassen in de onderbouw (in Bilthoven en Houten), havo/vwo combinatieklassen in de onderbouw (alleen in Bilthoven) en een havo-bovenbouw (alleen in Bilthoven). Havo-leerlingen die starten in Houten moeten na het 2e jaar overstappen naar Bilthoven. Lees verder op onze pagina over het Berg en Bosch College, waar ook ervaringen van ouders te vinden zijn.

Axia College

Axia College in Amersfoort (niveau 2.2 Speciale school met eigen docenten, voor leerlingen met autisme of andere psychische beperkingen) biedt mavo/havo van klas 1 t/m het staatsexamen, en sinds 2017 ook een vwo-onderbouw. Zie ook onze eigen pagina over het Axia College in Amersfoort.

Rietschans College

Het Rietschans College in Ermelo (niveau 2.2 Speciale school met eigen docenten, voor leerlingen met autisme of andere psychische beperkingen). Hier kunnen leerlingen met internaliserende problemen tussen 12 en 20 jaar onderwijs volgen op het niveau vmbo, havo en vwo (alleen onderbouw). 

Bleichrodt

Altra College Bleichrodt in Amsterdam Zuid-Oost (niveau 2.2 Speciale school met eigen docenten, voor leerlingen met autisme of andere psychische beperkingen). Ze bieden onderwijs op havo– of (alleen na havo-diploma) vwo niveau. De Beter pASSend klas (VO-variant) in het gebouw van Altra College Bleichrodt is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die langdurig thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten. Ze kunnen niet naar Bleichrodt omdat ze zijn uitbehandeld bij Bascule AMC of omdat ze door hun stoornis niet kunnen functioneren in een groep. Er zitten slechts 4 tot 5 leerlingen in een BP-klas en je gaat maximaal 12 uur per week naar school. Er zijn 3 vaste docenten/begeleiders. Het kan als tussenvorm dienen voor thuiszitters om de overgang te verkleinen naar een VSO-klas (8-12 kinderen) of reguliere klas (25-30 kinderen). In Parool stond een artikel over een vergelijkbare BP-klas maar dan voor basisschool-leeftijd, zie deze link.

Kesper College

Kesper College in Gouda (voorheen Park College Gouda of Parkschool), niveau 2.2 Speciale school met eigen docenten, voor leerlingen met autisme of andere psychische beperkingen) biedt havo en vwo, soms in een combi-klas met vmbo TL, soms apart. Ze maken deels gebruik van IVIO@School (zie hieronder voor uitleg van IVIO). Het is in Gouda ook mogelijk om examen op vwo-niveau te doen, de leerlingen volgen daarvoor lessen op een naastgelegen reguliere school (dit zijn symbiosetrajecten die genoemd worden in deze factsheet).

Park College

Park College Alphen a/d Rijn (niveau 2.2 Speciale school met eigen docenten) biedt havo voor leerlingen met autisme, soms in combi-klas met vmbo TL, soms apart. Ze maken deels gebruik van IVIO@School (zie hieronder voor uitleg van IVIO).

Sonnewijser

De Sonnewijser in Tiel (niveau 2.2 Speciale school met eigen docenten, cluster 4) heeft sinds 2009 een ASS-groep op HAVO niveau (alleen onderbouw).

Speciale scholen met havo/vwo onderbouw via IVIO@School

Wat is IVIO-onderwijs?


IVIO@School biedt onderwijs aan, dat los gemaakt is van plaats en tijd: afstandsonderwijs. Hierdoor zijn de programma’s uitermate geschikt voor kinderen die baat hebben bij een individueel studieprogramma. Immers, een kind kan met IVIO@School beginnen wanneer het wil, en kan studeren in het tempo en op de plaats en tijd die bij hem of haar past en waar nodig maatwerk. Voor scholen wordt het op deze wijze mogelijk om voor een kleine groep leerlingen of zelfs voor één enkele leerling, vakdocenten met een 1e of 2e graads bevoegdheid in te zetten voor één of meer vakken.
Alle lespakketten van IVIO@School bestaan uit de onderdelen: onderwijsmaterialen (tekstboeken, werkboeken, schriften, leesboeken, practicummateriaal, examenbundels, etc.), een handleiding met een uitgebreide jaarplanner en veel uitleg voor de leerling en de begeleiding op afstand door onze eerste- en tweedegraads vakdocenten (de communicatie tussen leerling en docent vindt voornamelijk plaats binnen onze digitale leeromgeving).

Bekijk het filmpje over hoe Marijn onderwijs volgt van IVIO@School op het Passer College in Rotterdam.

College De Kleine Prins

Zowel in Utrecht als in Hilversum is een College De Kleine Prins (niveau 2.3 Speciale school met IVIO-onderwijs). Deze scholen zijn voornamelijk voor leerlingen met lichamelijke beperkingen. Daarnaast bieden ze, met behulp van IVIO@School, ook havo/vwo voor internaliserende leerlingen die niet meer passen binnen het regulier onderwijs. Zie onze speciale pagina College De Kleine Prins in Utrecht of Hilversum.

Elan College

Elan College in Bussum (niveau 2.3 Speciale school met IVIO-onderwijs, voor leerlingen met lichamelijke of psychische beperkingen) is een nieuwe school met vanaf 2015/2016 havo/vwo 1 en 2, in de loop der jaren groeiend naar alle leerjaren. Ze bieden individueel afstandsonderwijs van IVIO@School in de klas, met mentoren getraind in Geef-me-de-5. Voor meer informatie en de mening van ouders, zie onze aparte pagina over het Elan College.

Beukenrode Onderwijs

Beukenrode Onderwijs in Doorn (niveau 2.3 Speciale school met IVIO-onderwijs, voor leerlingen met autisme of andere psychische beperlingen) biedt havo t/m klas 3, met hulp van IVIO@School. Om toegelaten te worden op Beukenrode moeten leerlingen o.a. (citaat uit de schoolgids) zodanig 'stevig' in hun schoenen staan dat zij zich op school kunnen handhaven; en door sociaal-emotionele problemen zo ernstig bedreigd worden in hun ontwikkeling en/of zulke gedragsproblemen vertonen, dat zij in het ‘gewone’ voortgezet onderwijs niet meer te hanteren en/of niet meer welkom zijn.
Uit diverse ervaringen van ouders hebben wij begrepen dat deze school minder geschikt is voor kinderen die vooral internaliserend zijn.

Nautilus College

Nautilus College in Almere (niveau 2.3 Speciale school met IVIO-onderwijs, voor leerlingen met autisme of andere psychische beperkingen) biedt havo/vwo vanaf de brugklas via IVIO@School

Tijdelijke arrangementen buiten je eigen school

logo Feniks Ontwikkelingsbegeleiding in Utrecht

Feniks Ontwikkelingsbegeleiding

Feniks Ontwikkelingsbegeleiding in Utrecht (voorheen Feniks Talent, en daarvoor CCL "Centrum voor Creatief Leren" in Sterksel, niveau 3.3 Maatwerk voor thuiszitters) biedt een veilige omgeving voor jongeren die vast zijn gelopen in het onderwijs waarbij (hoog)begaafdheid een rol speelt. In de praktijk wordt een traject bij Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding betaald uit de jeugdwet of de WMO, dus door de lokale overheid. Ze bieden geen onderwijs, wel ondersteuning op leervaardigheden. Deze ondersteuning wordt in de basis gefinancierd vanuit het onderwijs.

OPDC / Utrechtse School

OPDC Utrecht (ook "Utrechtse School" genoemd, niveau 3.1 Schakelklas op andere locatie) heeft sinds december 2013 een IVIO-havo/vwo-klasje voor internaliserende kinderen, voornamelijk uit de onderbouw. Het lijkt op speciaal onderwijs, maar de leerlingen staan ingeschreven op een reguliere school en gaan na maximaal 2 jaar weer terug naar regulier of stappen over naar een VSO. Relevante informatie voor ouders hebben we verzameld op onze pagina OPDC Utrecht: i-klas havo/vwo.

ECHT Gooi

ECHT in Huizen (Expertisecentrum Hoogbegaafdheid en Talentontwikkeling, niveau 3.1 Schakelklas op andere locatie) biedt sinds 2020 één dag per week begeleiding voor vastgelopen hoogbegaafde kinderen, op aanvraag van reguliere scholen. De website geeft aan dat het alleen beschikbaar is voor scholen die zijn aangesloten bij samenwerkingsverband Qinas (voortgezet onderwijs in Hilversum en omgeving) of Unita (primair onderwijs in Hilversum en omgeving), maar soms is er ook ruimte voor leerlingen uit andere regio's.

Fritz Redlschool

Fritz Redlschool in Utrecht (niveau 3.2 Onderwijs in klinische setting) biedt vanaf december 2013 IVIO-havo/vwo voor kinderen die niet naar school kunnen uit de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht (die geen behandeling op het UMC Utrecht hoeven te volgen om in aanmerking te komen), naast hun al bestaande onderwijs voor kinderen die in behandeling zijn bij de afdeling Jeugdpsychiatrie van het UMC Utrecht (voor zover ons bekend is bij het klassikale onderwijs van Fritz Redl alleen havo of vwo mogelijk als je officieel nog op een andere school zit die het lesmateriaal en nakijken doet, of met behulp van IVIO-pakketten thuis). Het Loket Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband Sterk VO bepaalt welke kinderen in aanmerking komen voor de thuispakketten. 

BOCS

BOCS in Nieuwegein (niveau 3.3 Maatwerk voor thuiszittersbegeleidt leerlingen in de leeftijd van 4-16 jaar, die op meerdere gebieden problemen ervaren, waardoor het functioneren binnen het onderwijs vastloopt. Kinderen krijgen intensieve begeleiding om stap voor stap weer naar school te kunnen. BOCS wordt bekostigd door de scholen die de kinderen, na overleg met de ouders, bij BOCS plaatsen. Een voorbeeld daarvan is het verhaal van Sander, zie het laatste item in de RUW nieuwsbrief van januari 2015: "Thinking out of the BOCS", en een item in de RUW nieuwsbrief van juli 2015: "Een plek waar kinderen zichzelf terug vinden". BOCS is een initiatief van onder andere Marieke Beentjes, die bij een podcast een nogal heftige manier liet horen om een met autisme gediagnosticeerd kind weer naar school te krijgen. De podcast is inmiddels offline, maar je kunt er nog wel een blog over lezen.

OZC Odijk

OZC Odijk is een samenwerking van VSO Beukenrode Onderwijs en Stichting Timon en biedt een combinatie van zorg en onderwijs voor leerlingen van 12-20, in principe voor een periode van 6 maanden waarna de leerling hopelijk weer naar regulier of speciaal onderwijs kan. Het is voor leerlingen die een gecombineerde hulpvraag hebben op het gebied van jeugdzorg en onderwijs. De zorg wordt bekostigd vanuit het jeugdzorgbudget van de gemeente waar de leerling woont. Voor het onderwijs wordt de bekostiging geregeld ofwel met een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het samenwerkingsverband ofwel met een arrangement dat wordt afgegeven door de school van herkomst.
Het is ons onbekend op welke niveaus er onderwijs gevolgd kan worden. Is het vooral praktijkonderwijs of ook vmbo-tl of havo/vwo?

BOZ Woerden

BOZ Woerden is een ook een combinatie van zorg en onderwijs, net als OZC Odijk (zie hierboven), echter geen samenwerking met een VSO maar nu een samenwerking tussen Stichting Timon en het samenwerkingsverband VO-RUW, of zoals dit AD-artikel zegt: "De gemeenten Woerden, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Montfoort en Oudewater werken samen met jeugdhulporganisatie Timon en de scholen Minkema, Kalsbeek, Veenlanden en Wellant College (vmbo-t, havo, vwo-afdelingen)." Leerlingen volgen het lesprogramma van de eigen school onder begeleiding van BOCS Nieuwegein (zie aparte paragraaf over BOCS hierboven). Meer informatie over BOZ is te vinden in dit voortgangsverslag.

Particulier onderwijs / privé-scholen

Privé-scholen kosten al gauw 12.000-25.000 euro per jaar, door de ouders zelf te betalen, maar ze hebben vaak kleinere klassen met extra aandacht voor de leerlingen. Als er geen ander passend onderwijs is voor een kind, en alle partijen werken mee, kan het zijn dat (een deel van) de kosten vergoed worden, zie Kan particulier onderwijs vergoed worden als er geen ander passend onderwijs is?

Particuliere scholen in en rond Utrecht (niveau 1.2 Kleine klassen) die zich niet speciaal richten op kinderen met autisme, maar er vaak wel ervaring mee hebben, staan hieronder vermeld. Sommige bieden extra structuur aan de leerlingen en ze hebben vrijwel altijd kleine klassen. Onderstaande scholen hebben bevoegde havo/vwo-docenten en je kunt er een havo- of vwo-diploma halen. In alfabetische volgorde:
Naast bovenstaande particuliere scholen die bedoeld zijn voor alle soorten kinderen, is er in de regio ook "particulier speciaal onderwijs" dat niet gericht is op het halen van een diploma maar meer op ontwikkeling van andere vaardigheden:
  • Maupertuus in Driebergen is een privéschool/instituut voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Je kunt er geen havo/vwo-diploma halen, ze zijn voor zover wij het kunnen inschatten meer gericht op het boeken van vooruitgang in de ontwikkeling en niet op cognitieve vooruitgang. Deze particuliere school biedt sinds 2019 ook een tussenjaar voor hoogbegaafde kinderen.
  • De Ruimte in Soest is een particuliere democratische school die geen specifieke ondersteuning biedt voor leer- en ontwikkelingsproblemen maar in sommige gevallen wel geschikt kan zijn voor kinderen die niet passen op bekostigde scholen. Ze werken niet met een vooropgezet curriculum. Het uitgangspunt is dat leerlingen hun persoonlijke verantwoordelijkheid oppakken en het stuur in eigen handen hebben, zie hun schoolvisie. Het wordt aan de leerlingen overgelaten of ze wel of niet richting een diploma willen werken. 

Onderwijs voor kinderen met vrijstelling van leerplicht 

Te overwegen valt ook om gebruik te maken van een ‘niet-echte-school’: een klein groepje kinderen volgt samen onderwijs zonder dat er sprake is van een ‘school’ in de zin van de Leerplichtwet. Het valt dan eerder onder dagbesteding. Zulke initiatieven moeten volledig door de ouders gefinancierd worden, soms kan hiervoor een PGB ingezet worden. Bron: rapport Belemmeringen voor toepassing van kleinschalige innovatieve zorg en onderwijs bij kinderen met autisme van Willeke van der Hoek, ORG-ID. 

Voorbeelden van organisaties die al tientallen kinderen opgevangen hebben:
Andere particuliere initiatieven:

Andere scholen

Voor inspirerende scholen buiten de regio Utrecht, zie School-voorbeelden in Nederland.

Voor de volledigheid hier informatie over andere scholen in de regio: