Elan College in Huizen

Het Elan College locatie Breeduit is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) die zomer 2019 verhuisd is van Bussum naar Huizen (aan de rand bij Bussum). De school biedt havo/vwo voor kinderen met autisme. Bijzonder is dat de kinderen in een klas zitten waar ze individueel afstandsonderwijs volgen, met Geef-me-de-5 begeleiding. Deze school bevindt zich op niveau 2.3 van onze preventiepiramide: Speciale school met IVIO-onderwijs.

Per mei 2018 geeft Elan aan dat ze alleen leerlingen uit het eigen samenwerkingsverband plaatsen, dus alleen kinderen die wonen in een van de gemeenten van Qinas. Het is echter bekend dat er ook uitzonderingen op zijn gemaakt, het is de vraag of ze leerlingen wel mogen weigeren op basis van woonplaats.

Geef me de 5 is een specifieke manier van omgaan met kinderen en jongeren met autisme. 

IVIO verzorgt de boeken en “lesbrieven”: het werk wordt nagekeken en getoetst door vakleerkrachten die op afstand mailen of skypen (binnen 48 uur). Informatie over IVIO is te vinden op www.ivioschool.nl. IVIO heeft inmiddels al ervaring met scholen elders in het land op het gebied van VSO en havo/vwo, zoals het Aurum College in Lelystad. 

De eerste drie jaar wordt het huiswerk op school gedaan, mocht het nodig zijn dan kan het zijn dat een leerling werk mee naar huis neemt. Er zijn vaste lestijden: 5 dagen per week van half 9 tot kwart over 2. Er wordt op dit moment gezwommen en gesport bij een sportschool. Voor schoolvakanties valt deze school onder regio Noord (de provincie Utrecht valt onder regio Midden). Om toegelaten te worden is een toelaatbaarheidsverklaring nodig (wordt aangevraagd door school), en een bewijs van de school waar je kind zat dat het havo/vwo advies heeft. 

Als je kind niet zelfstandig van en naar school kan (en er wordt aan bepaalde voorwaarden voldaan) moet de gemeente waar je woont leerlingenvervoer aanbieden.

Promotiefilmpje van het Elan College waar je een kijkje in de school krijgt


Voor- en nadelen (hierin zijn ervaringen van ouders verwerkt)

Deze school is voornamelijk voor internaliserende kinderen. Er zijn bepaalde voor- en nadelen die inherent zijn aan dit speciaal onderwijs, zie daarvoor Wanneer speciaal en wanneer regulier VO? Welk type school?

Zoals vaker bij een nieuwe school waren er opstartproblemen. Een en ander is inmiddels anders georganiseerd waardoor bepaalde problemen zijn verminderd. Er zijn kinderen die het goed doen met het systeem van het Elan College en er zijn ook kinderen voor wie het Elan ongeschikt blijkt te zijn. Datzelfde geldt voor de mentoren, aangezien het een relatief nieuwe school is, komt het nog wel eens voor dat er een mentor is die moeite heeft om het systeem van het Elan College toe te passen. Dat kan betekenen dat je kind van streek raakt door het handelen van de mentor, en het is als ouder belangrijk om je te realiseren dat dit kan gebeuren. Sommige ouders ervaren dat school heel graag (intensief) met hen wil samenwerken bij het bedenken hoe het kind het beste naar school kan en hoe het kind het beste tot werken komt. Sommige ouders hebben juist het gevoel dat ze weinig gehoor vinden bij de school.

Voordeel van de IVIO-methode is dat de kinderen geen wisselende leerkrachten hebben; alleen de vaste mentoren, geen schoolbel die elk uur afgaat. Een leerling mag er minimaal 6 en maximaal 18 maanden over doen om de lesstof van 1 schooljaar onder de knie te krijgen: hierdoor is er dus voor de leerling die soms wat meer tijd nodig heeft genoeg tijd om een schooljaar af te ronden, en de leerling die snel door de stof kan hoeft zich niet te vervelen. Zo zijn er leerlingen die al voor het einde van het schooljaar klaar kunnen zijn met de 1e klas. Ook is er de mogelijkheid (mits een kind dat zelfstandig kan managen) om vooruit te werken of voor een deel een eigen planning te maken. Het voordeel hiervan is dat een leerling kan hyperfocussen en wat langer aan 1 vak zou kunnen werken.

Nadeel is dat de klasgenoten niet altijd met dezelfde lesstof bezig zijn, er geen face-to-face contact is met vakdocenten en dat er uitgestelde aandacht nodig kan zijn als het werk door een vakleerkracht op afstand bekeken moet worden. Ook wordt er veel zelfstandigheid en motivatie van de leerling gevraagd. Wat de praktijk leert is dat een leerling die moeilijk tot werken komt echt een leerachterstand kan oplopen. Het Elan is hier inmiddels wel alerter op, maar feit blijft dat het makkelijker gebeurt dan bij een traditionele onderwijsaanpak. Er zijn geen kunstvakken zoals tekenen, muziek of beeldende vorming.

De school is heel prikkelarm ingericht: witte kale muren, werkplekken voor leerlingen zijn naar de muur gericht en hebben witte schotten aan weerszijden. Dit kan ook te prikkelarm zijn, waardoor sommige leerlingen juist gedragsproblemen kunnen vertonen of op de computer op zoek gaan naar prikkels in games.