Elan College in Bussum

Het Elan College (dat samen met Elan Primair onderdeel is van Elan Breeduit) is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Bussum. De school biedt havo/vwo voor kinderen met autisme. Deze school bevindt zich op niveau 2.3 van onze preventiepiramide: Speciale school met IVIO-onderwijs.

LET OP: Verwar deze school niet met Elan College Huizen, dat is een andere vso-school die vmbo biedt en geen havo/vwo. Beide horen bij hetzelfde bestuur: Stichting Elan.

Algemene aspecten speciaal onderwijs: 

Toelating leerlingen uit Utrecht?

Per mei 2018 geeft Elan aan dat ze alleen leerlingen uit het eigen samenwerkingsverband plaatsen, dus alleen kinderen die wonen in een van de gemeenten van Qinas. Het is echter bekend dat er ook uitzonderingen op zijn gemaakt, het is de vraag of ze leerlingen wel mogen weigeren op basis van woonplaats.

Om toegelaten te worden is een toelaatbaarheidsverklaring nodig (wordt aangevraagd door school), en een bewijs van de school waar je kind zat dat het havo/vwo advies heeft. 

Bijzonderheden van het Elan College

Bijzonder is dat de kinderen in een klas zitten waar ze individueel afstandsonderwijs volgen, met Geef-me-de-5 begeleiding. 

Geef me de 5 is een specifieke manier van omgaan met kinderen en jongeren met autisme.

IVIO verzorgt de boeken en “lesbrieven”: het werk wordt nagekeken en getoetst door vakleerkrachten die op afstand mailen of skypen (binnen 48 uur). Informatie over IVIO is te vinden op www.ivioschool.nl. IVIO heeft ervaring met vso-scholen elders in het land op het gebied van havo/vwo, zoals het Aurum College in Lelystad. 

De eerste drie jaar wordt het huiswerk op school gedaan, mocht het nodig zijn dan kan het zijn dat een leerling werk mee naar huis neemt. Er zijn vaste lestijden: 5 dagen per week van half 9 tot kwart over 2. Er wordt op dit moment gezwommen en gesport bij een sportschool. 

Voor schoolvakanties valt deze school onder regio Noord (de provincie Utrecht valt onder regio Midden).

Promotiefilmpje van het Elan College waar je een kijkje in de school krijgt

Beschrijving die de school van zichzelf geeft in vacatures

Elan College Bussum is een VSO-school voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis die vastlopen, of dreigen vast te lopen op een reguliere voortgezet onderwijs school. Via IVIO leidt de school de leerlingen op voor het staatsexamen HAVO of VWO. De klas wordt begeleid door een mentor (coach). Vakdocenten zijn “op afstand” beschikbaar voor de leerlingen. 

Mentoren

In een vacature voor mentoren werd als profiel beschreven:
  • affiniteit hebben met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften;
  • binnen hun klassenmanagement in staat zijn structuur te bieden en te differentiëren;
  • deel uit willen maken van een lerende organisatie (samen werken en samen leren);
  • een reflecterende en onderzoekende houding hebben;
  • in het bezit zijn van de wettelijk vereiste bevoegdheden (PABO); ook bijna of pas afgestudeerde kandidaten worden uitgenodigd te solliciteren.

Voor- en nadelen volgens ouders

Deze school is voornamelijk voor internaliserende kinderen. Er zijn bepaalde voor- en nadelen die inherent zijn aan dit speciaal onderwijs, zie daarvoor Wanneer speciaal en wanneer regulier VO? Welk type school?

Zoals vaker bij een nieuwe school waren er opstartproblemen. Een en ander is inmiddels anders georganiseerd waardoor bepaalde problemen zijn verminderd. Er zijn kinderen die het goed doen met het systeem van het Elan College en er zijn ook kinderen voor wie het Elan ongeschikt blijkt te zijn. Datzelfde geldt voor de mentoren, aangezien het een relatief nieuwe school is, komt het nog wel eens voor dat er een mentor is die moeite heeft om het systeem van het Elan College toe te passen. Dat kan betekenen dat je kind van streek raakt door het handelen van de mentor, en het is als ouder belangrijk om je te realiseren dat dit kan gebeuren. Sommige ouders ervaren dat school heel graag (intensief) met hen wil samenwerken bij het bedenken hoe het kind het beste naar school kan en hoe het kind het beste tot werken komt. Sommige ouders hebben juist het gevoel dat ze weinig gehoor vinden bij de school.

Voordeel van de IVIO-methode is dat de kinderen geen wisselende leerkrachten hebben; alleen de vaste mentoren, geen schoolbel die elk uur afgaat. Een leerling mag er minimaal 6 en maximaal 18 maanden over doen om de lesstof van 1 schooljaar onder de knie te krijgen: hierdoor is er dus voor de leerling die soms wat meer tijd nodig heeft genoeg tijd om een schooljaar af te ronden, en de leerling die snel door de stof kan hoeft zich niet te vervelen. Zo zijn er leerlingen die al voor het einde van het schooljaar klaar kunnen zijn met de 1e klas. Ook is er de mogelijkheid (mits een kind dat zelfstandig kan managen) om vooruit te werken of voor een deel een eigen planning te maken. Het voordeel hiervan is dat een leerling kan hyperfocussen en wat langer aan 1 vak zou kunnen werken.

Nadeel is dat de klasgenoten niet altijd met dezelfde lesstof bezig zijn, er geen face-to-face contact is met vakdocenten en dat er uitgestelde aandacht nodig kan zijn als het werk door een vakleerkracht op afstand bekeken moet worden. Ook wordt er veel zelfstandigheid en motivatie van de leerling gevraagd. Wat de praktijk leert is dat een leerling die moeilijk tot werken komt echt een leerachterstand kan oplopen. Het Elan is hier inmiddels wel alerter op, maar feit blijft dat het makkelijker gebeurt dan bij een traditionele onderwijsaanpak. Er zijn geen kunstvakken zoals tekenen, muziek of beeldende vorming.

De school is heel prikkelarm ingericht: witte kale muren, werkplekken voor leerlingen zijn naar de muur gericht en hebben witte schotten aan weerszijden. Dit kan ook te prikkelarm zijn, waardoor sommige leerlingen juist gedragsproblemen kunnen vertonen of op de computer op zoek gaan naar prikkels in games.

Inspectie: kwaliteit voldoende

In het inspectierapport van de Elan-scholen van 2018 dat hier te downloaden is, is de beoordeling van het Elan College in Bussum opgenomen vanaf bladzijde 38.

Citaten uit het inspectierapport: 

Over het geheel genomen is sprake van voldoende kwaliteit met als sterk punt het schoolklimaat. De veiligheid van leerlingen en personeel is gewaarborgd en het pedagogisch klimaat vinden we goed. Het onderwijsproces is voldoende. De leerresultaten beoordelen we op basis van de beschikbare gegevens voorlopig als voldoende, de sociale en maatschappelijke competenties zijn onvoldoende. 
[...]
De school besteedt impliciet bijzonder veel aandacht aan het sociale aspect maar heeft geen methodisch aanbod waarmee geplande lessen met helder omschreven lesdoelen worden gegeven.
[...]
Een ander aandachtspunt is dat de keuze voor het uitstroomniveau en de doelen betrekkelijk eenzijdig lijkt te zijn gebaseerd op het integratief beeld van de leerling (dus de leerlingkenmerken) en niet ook op wat de school voor een meerwaarde wil hebben voor de leerling. Daardoor is er een zeker risico bij de evaluatie van het perspectief dat vooral het falen van de leerling en niet het handelen van de school centraal staat.
[...] 
De Geef me de 5 aanpak is passend voor de individuele leerling en zijn autismeproblematiek maar met een methodisch aanbod voor de sociale vaardigheden zouden de leerlingen in de lessen veel meer kunnen opsteken van sociale interactie en groepsprocessen die voor hen zo belangrijk zijn.
[...]
We stellen vast dat het beleid om de leerlingen (weer) aan het leren te krijgen, ze beter om te leren gaan met prikkels en op termijn hun zelfstandigheid te versterken, in de praktijk werkt. In de uitvoering zien we dat de leraren en assistenten vriendelijk zijn voor de leerlingen maar tegelijkertijd eisen stellen; ze geven de kinderen voldoende ruimte en maken doelmatig gebruik van correcties en complimenten. We zien ook het effect: in de korte tijd van haar bestaan is een rustige, productieve werksfeer in de lokalen en een gemoedelijke sfeer daarbuiten gerealiseerd. De leerlingen bevestigen ons beeld en waarderen de school daarvoor.
[...]
We zien dat de school in haar korte bestaan haar handen vol heeft gehad aan de opbouw en inrichting van het onderwijs. We zien ook dat er nu basiskwaliteit is ontstaan. Daarom zijn we van oordeel dat nu het moment daar is om de kwaliteitszorg meer systematisch en cyclisch op te pakken zodat er een permanent integraal beeld van de kwaliteit voorhanden is.
Tijdens het onderzoek hebben we kunnen vaststellen dat de kwaliteitscultuur in orde is: team en schoolleiding zijn gemotiveerd, hebben affiniteit met de doelgroep en willen hun deskundigheid in stand houden en opvoeren. Scholing en deskundigheidsbevordering worden als vanzelfsprekend beschouwd en de visie en het motto van Stichting Elan worden gekend en onderschreven.