Kromme Rijn College in Utrecht

Kromme Rijn College in Utrecht (niveau 2.2b Speciale school met eigen docenten, vooral vmbo, cluster 4) is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) die onderbouw praktijkonderwijs, vmbo en havo biedt (t/m klas 3) aan leerlingen met problemen op het gebied van leren en/of gedrag. Er is een aparte locatie voor internaliserende leerlingen.

Op deze pagina beschrijven we vooral het havo-onderwijs op het Kromme Rijn College.

Algemene aspecten speciaal onderwijs: 
  • Er zijn bepaalde voor- en nadelen die inherent zijn aan dit speciale onderwijs, zie daarvoor Wanneer speciaal en wanneer regulier VO? Welk type school?
  • Als je kind niet zelfstandig van en naar school kan (en er wordt aan bepaalde voorwaarden voldaan) moet de gemeente waar je woont leerlingenvervoer aanbieden. Kan je kind wel zelfstandig naar school, dan moeten de ouders de vervoerskosten zelf betalen.

Aparte locatie voor internaliserende leerlingen

Vanaf augustus 2020 heeft het Kromme Rijn College een aparte locatie aan de Mesdaglaan in Utrecht voor de internaliserende leerlingen (zie uitleg van internaliserend en externaliserend op Wikipedia). Wij als Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht vinden dat een goede zaak, omdat veel internaliserende leerlingen zich dan veiliger voelen en beter tot ontwikkeling kunnen komen.

Op de website van de school staat onder Nieuwe locatie voor internaliserende leerlingen uit april 2020:
De uitbreiding met 4 lokalen is aan de Mesdaglaan, dus lekker dicht bij school voor het gebruik van gymzaal, dojo en technieklokaal. Er is besloten de i-leerlingen (internaliserende) daar te huisvesten omdat deze groep gegroeid is de afgelopen jaren tot 66 jongens en meisjes. Deze populatie is daarmee 40% op het huidige totaal aantal van 165 leerlingen.
Uit de schoolgids
Groepsgrootte van ±8 leerlingen die gedurende de dag in één lokaal zitten: de docenten komen naar het lokaal toe (met uitzondering van praktijkvakken).

Kleine groepen van gemengd niveau

Op het Kromme Rijn College zijn de groepen kleiner dan op andere cluster 4 vso's, namelijk ongeveer 8 leerlingen per groep in plaats van ongeveer 15. In dezelfde groep zitten leerlingen van meerdere niveau's, bijvoorbeeld leerlingen op praktijkonderwijs-niveau, vmbo-niveau en havo-niveau in dezelfde groep. In Magister ziet de leerling per les beschreven wat hij/zij aan leerstof of opdrachten moet maken.

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht vindt het een nadeel dat hierdoor geen klassikale instructie op havo-niveau mogelijk is, dat er relatief veel zelfstandig gewerkt moet worden, en de leerlingen over het algemeen geen les krijgen van docenten die gespecialiseerd zijn in een bepaald vak. Het voordeel is dat er meer maatwerk en meer persoonlijke aandacht mogelijk is.

Het is ook een nadeel dat op het Kromme Rijn College slechts zelden Frans of Duits wordt gegeven, ook niet aan havo-leerlingen. Een tweede vreemde taal (naast Engels) is echter wel een voorwaarde om ooit door te kunnen stromen naar het vwo. De directeur Wim van Ruitenbeek heeft ons gelukkig beloofd dat als een havo-leerling Frans en/of Duits nodig heeft voor zijn/haar toekomst, hij zal regelen dat dat ook geboden wordt (eventueel via afstandsonderwijs / IVIO@School).

Havo t/m leerjaar 3

Op het Kromme Rijn College kan de havo slechts tot en met het 3e leerjaar gevolgd worden. Het is de bedoeling dat de bovenbouw (4 en 5 havo en het examen) op een andere school wordt gedaan.

Uit de schoolgids
Het belangrijkste in onze werkwijze is het doel om uiterlijk eind derde klas of al eerder te schakelen naar het reguliere onderwijs. 
En ook:
Omdat de leerlingen op onze school geen examen doen en uitstroom naar een reguliere school vanaf leerjaar 3 vaak niet meer mogelijk is, is een goede aansluiting ingericht naar het OPDC Utrecht. Vanaf de 3e klas start in het reguliere havo / vmbo het Programma van Afsluiting (PTA). Bij de eerste aanmelding kan een leerling aangeven naar welke school hij/zij uit zou willen stromen, de zogenaamde wensschool. Wanneer, in samenwerking met die scholen, de leerlingen het aan de wensschool aangepaste PTA programma bij ons kunnen volgen, blijft uitstroom naar deze wensscholen mogelijk. Het PTA van onze school is afgestemd op het OPDC US.

Bovenstaande paragraaf uit de schoolgids lijkt vooral de situatie voor het vmbo te beschrijven en niet voor de havo, ook al staat havo er expliciet bij vermeld. Voor de havo start het PTA meestal pas in leerjaar 4, en OPDC US heeft geen havo bovenbouw. Dat blijkt ook uit een schema in de schoolgids, waarvoor bij de havo geen doorstroom naar het OPDC wordt vermeld (zie afbeelding): bij vmbo-tl wordt wel OPDC Utrecht vermeld, bij havo staat alleen "Regulier of vso" als doorstroombestemming vanuit het 3e leerjaar.

Dus wij vermoeden dat voor havo-leerlingen geldt dat ook zij een wensschool aangeven naar welke ze uit willen stromen, en dat het dan verstandig is om in de eerste helft van leerjaar 3 duidelijkheid te zoeken of uitstroom naar die wensschool mogelijk zal zijn. Dan kan de profielkeuze van de havo volgens de (on)mogelijkheden van de wensschool al plaatsvinden halverwege leerjaar 3 op het Kromme Rijn College. Overstappen aan het einde van havo 3 is een natuurlijk moment omdat in havo 4 de leerlingen starten met de tweede fase: hun profiel en het bijbehorende PTA.

Oordeel van de onderwijsinspectie

Op de site van de onderwijsinspectie is deze school terug te vinden als de VSO-afdeling van SO Fier. In het Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek van juli 2017 staat onder andere: 
  • De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs als voldoende vanwege het reeds bereikte resultaat met het aanbod en vanwege het integraal opgezette onderwijskundig beleid met een visie.
  • In verschillende opzichten blijkt de vele wisselingen binnen het onderwijzend team nadelig te zijn voor deze school. Eén van de nadelen is dat de school steeds opnieuw moet beginnen met het eenduidig professioneel uitvoeren van het onderwijskundig beleid in de praktijk te bevorderen. De directie is zich hiervan bewust en zet er beleid op. De werkwijze van de school is uitvoerig gedocumenteerd. Positief is dat de school een schoolopleider in dienst heeft die nieuwe leraren begeleidt. De school zorgt voor deskundigheidsbevordering van het team.

Een keer rondkijken op het Kromme Rijn College?

Op de website van de school staat op de pagina Open Huis wanneer je langs kunt komen.

Feedback van ouders

We zijn op zoek naar feedback over deze school van ouders wiens zoon of dochter autisme heeft, cognitief havo of vwo aankan, en leerling is (geweest) op deze school. Wil je ons helpen? Mail ons op bestuur@autipassendonderwijsutrecht.nl. De feedback willen we anoniem en neutraal verwoord opnemen op deze pagina, op een zelfde manier als we doen bij onze pagina's over andere vso's: Berg en Bosch College in BilthovenAxia College in Amersfoort en Elan College in Bussum.

Hoe de school zichzelf beschrijft in vacatures

Op Meesterbaan stond in mei 2020 vermeld:

Voor jongeren die de moeite waard zijn organiseert het Kromme Rijn College in Utrecht voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen vanuit alle culturen en religieuze achtergronden bieden we passend onderwijs om de ambitie op vervolgonderwijs te realiseren.

DOELGROEP: Jongeren met internaliserende en / of externaliserende gedragsuitingen als gevolg van: aandachtstekortstoornissen, problemen binnen het autistisch spectrum, gediagnostiseerde gedragsstoornis of gedragsproblemen. Met belemmerende invloeden buiten de schoolomgeving en bevorderende factoren die nog onbenut zijn gelaten. Beiden vragen om een gemeenschappelijke (school en kernpartners) interventie, waarvan de school het initiatief neemt en regie voert. De collega's zijn in staat vanuit herstelgericht denken te bemiddelen tussen jongeren onderling. Met gebruik van positive behavior support (SW-PBS) benaderen alle medewerkers de leerlingen pedagogisch in de school.  

ONDERWIJS: Onze school verzorgt voorspelbaar onderwijs middels uniform schoollesframe en elektronische leeromgeving. Vanuit de individuele leerarrangementen, -routes en ondersteuningsbehoefte ontstaan lesorganisatie en groepsaanpak. In een twintigtal klassen en (ondersteunings-) groepen (grootte circa 8 leerlingen) wordt het praktijkonderwijs, VMBO en HAVO-onderwijs tot en met het 3e leerjaar verzorgd. De school heeft een symbiose met het OPDC Utrecht om het eindexamenonderwijs in het 4e leerjaar te realiseren. Binnen het Kromme Rijn College kunnen leerlingen hun Entree-opleiding Assistent Horeca behalen (extraneus ROC Midden Nederland).