Reguliere havo/vwo-scholen in de gemeente Utrecht

Op deze pagina noemen we kort alle havo/vwo-scholen in de gemeente Utrecht, ongeacht of ze iets extra's bieden voor leerlingen met autisme. Het overzicht van scholen die speciale begeleiding bieden die interessant is voor leerlingen met autisme vind je op School-voorbeelden rondom Utrecht.

Over het algemeen zijn scholen met een klassikale aanpak meer geschikt is voor kinderen met autisme dan domeinen, maar dat verschilt per kind (zie voor- en nadelen van zowel klassikaal als domeinen).  
  
Met uitzondering van SvPO Utrecht (klassen van 16) bevinden alle hieronder genoemde scholen zich op niveau 1.1 van onze preventiepiramide met klassen van 30 of meer, dat wil zeggen een zeer beperkte ondersteuning voor kinderen met autisme (zie basisondersteuning hieronder). 

Welkom?

De meeste reguliere scholen zullen het aantal leerlingen met autisme op hun school willen beperken tot 1 of 2 per klas, en een voorkeur hebben voor de "lichtste" vormen van autisme, dus er is regelmatig sprake van ontmoediging aan de poort. Je kunt dan als ouder denken: op die school is mijn kind niet welkom dus ik zoek een andere, maar je kunt ook het gesprek aangaan. Heel illustratief is hoofdstuk 2.4 "Welkom zijn" van Informatiegids Passend Onderwijs voor ouders, daar staan ook tips "Wat kunt u doen als u het gevoel heeft dat uw kind niet welkom is?"
Bedenk hierbij dat als je je kind (schriftelijk of digitaal) aanmeldt bij een school, de zorgplicht van kracht wordt: mocht deze school niet de juiste ondersteuning kunnen bieden (wat ze verplicht zijn grondig te onderzoeken) dan zal deze school moeten zoeken naar een geschikte andere school. Dit is om te voorkomen dat je als ouders met je kind moet gaan "leuren".

Zie ook onze Tips voor gesprekken met reguliere scholen op de pagina Van basisschool naar middelbare school.

Scholen met een klassikale aanpak

Scholen met domeinen

Ondersteuningsmogelijkheden

Binnen het samenwerkingsverband (wat is dat?) van VO-scholen in de gemeente Utrecht en Stichtse Vecht is afgesproken dat alle scholen het volgende bieden:
 • Basisondersteuning middelbare scholen Utrecht
Citaat uit het Ondersteuningsplan 2018-2022 van Sterk VO, samenwerkingsverband voortgezet onderwijs van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht:
 • Waarborgen op het niveau van de leerling
 1. Iedere leerling wordt passend onderwijs geboden. Scholen werken hierin handelingsgericht, het OPP is een middel om handelingsgericht werken en draagt bij aan een integrale aanpak van school met kernpartners.
 2. Het OPP is wettelijk verplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
 3. In het schoolondersteuningsplan wordt opgenomen voor welke leerlingen de school een OPP opstelt.
 • Waarborgen op het niveau van de school
 1. Iedere school heeft een Schoolondersteuningsplan. De school beschrijft in het ondersteuningsplan hoe zij iedere leerling op school passend onderwijs en ondersteuning op maat biedt. De school doet dit vanuit een integrale visie en op basis van een analyse van de ondersteuningsbehoeften in voorgaande jaren.
 2. De school beschrijft in het schoolondersteuningsplan hoe de ondersteuningstructuur op school en in de klas is ingericht, hoe de ondersteuningsroute binnen de school loopt, wie hierin welke rol heeft, met welke (kern)partners wordt samengewerkt, hoe cyclisch wordt gewerkt en wat jaarlijks op grond van analyse aan verbeteracties wordt ingezet.
 3. De school beschrijft hoe zij de kwaliteit van de geboden ondersteuning, de professionaliteit en deskundigheid van het team en de inzet van de kernpartners bewaakt.
 4. De school voegt bij het schoolondersteuningsplan een inzichtelijke begroting die aansluit bij de uit de analyse voortgekomen prioriteiten en waaruit blijkt dat de middelen worden ingezet ten behoeve van passend onderwijs voor iedere leerling en een goed functionerende ondersteuningsstructuur. De verantwoording van de middelen gaat mee in de jaarrekening van het betreffende bestuur.
 5. Het schoolondersteuningsplan wordt tenminste jaarlijks geëvalueerd met de kernpartners en tussentijds in het monitorgesprek met het samenwerkingsverband.
Voor kwetsbare onderbouw-leerlingen met internaliserende problematiek en havo/vwo-niveau organiseert Sterk VO ook een i-klas op het OPDC Utrecht, in het gebouw van het samenwerkingsverband: een kleine klas waarin de leerlingen havo/vwo-onderwijs kunnen volgen via IVIO@School. Wij hebben twijfels of dit een goede oplossing is voor kinderen met autisme en cognitief talent, zie onze speciale pagina over de havo/vwo i-klas.

OPDC Utrecht biedt nog meer vormen van onderwijs, die echter voor onze doelgroep minder relevant zijn.