Reguliere havo/vwo-scholen in Utrecht

Op deze pagina noemen we havo/vwo-scholen waar veel leerlingen uit de stad Utrecht naartoe gaan. 

Over het algemeen zijn scholen met een klassikale aanpak meer geschikt is voor kinderen met autisme dan domeinen, maar dat verschilt per kind (zie voor- en nadelen van zowel klassikaal als domeinen).   

Met uitzondering van SvPO Utrecht (klassen van 16) en Stedelijk Gymnasium Utrecht (autisme-expertise) bevinden alle hieronder genoemde scholen zich op niveau 1.1 van onze preventiepiramide met klassen van 30 of meer, dat wil zeggen een zeer beperkte ondersteuning voor kinderen met autisme (zie basisplus-profiel hieronder). Ook zullen de meeste scholen het aantal leerlingen met autisme op hun school willen beperken tot 1 of 2 per klas, en een voorkeur hebben voor de "lichtste" vormen van autisme, dus er is regelmatig sprake van ontmoediging aan de poort. Je kunt dan als ouder denken: op die school is mijn kind niet welkom dus ik zoek een andere, maar je kunt ook het gesprek aangaan. Heel illustratief is hoofdstuk 2.4 "Welkom zijn" van Informatiegids Passend Onderwijs voor ouders, daar staan ook tips "Wat kunt u doen als u het gevoel heeft dat uw kind niet welkom is?"
Bedenk hierbij dat als je je kind (schriftelijk) aanmeldt bij een school, de zorgplicht van kracht wordt: mocht deze school niet de juiste ondersteuning kunnen bieden (wat ze verplicht zijn grondig te onderzoeken) dan zal deze school moeten zoeken naar een geschikte andere school. Dit is om te voorkomen dat je als ouders met je kind moet gaan "leuren".

Zie ook onze Tips voor gesprekken met reguliere scholen op de pagina Van basisschool naar middelbare school.

Scholen met een klassikale aanpak

 • X11 media en vormgeving (ondersteuningsprofiel) is een kleine vmbo-school van ongeveer 500 leerlingen, die sinds 2017 ook een havo-stroom biedt. De school leidt op voor de beroepsrichting media en vormgeving, daarom is 20% van het curriculum gevuld met kunst, cultuur en creatieve vakken. Leerlingen met een havo-advies die vanaf 2017 instromen kunnen toewerken naar het halen van een havo-diploma. Daarbij zullen tenminste twee profielen worden aangeboden: cultuur en maatschappij; en natuur en techniek.

 • SvPO Utrecht biedt met dezelfde financiering als andere scholen toch persoonlijk onderwijs in kleine klassen van 16. De school start in augustus 2017 met 5 brugklassen, dus in totaal met 80 leerlingen. Elk jaar komen er 80 eerstejaars bij. Het lijkt particulier onderwijs, maar de ouderbijdrage is vergelijkbaar met die voor andere reguliere scholen. Lees meer in ons nieuwsbericht: Nieuw in Utrecht: reguliere havo/vwo met klassen van 16!

 • St. Bonifatius College (samenvatting ondersteuningsprofiel / officieel ondersteuningsprofiel), ook wel het Boni genoemd, zorgcoördinator: Corine Lancel, c.lancel@boni.nl.
 • Voor de brugklassen is een apart gebouw waar elke klas een vast lokaal heeft, maar enkele lessen in het hoofdgebouw gevolgd moeten worden. Vanaf mei van jaar 1 verhuizen alle lessen naar het hoofdgebouw.
  In een huis-aan-huis-blad stond begin 2013 een bericht: Het St. Bonifatiuscollege steekt al jaren veel energie in het extra begeleiden van leerlingen bij wie de onderwijsloopbaan wat moeizamer verloopt. Het beeld dat de school alleen geschikt is voor zelfstandige kinderen, is moeilijk uit te wissen. Maar het St. Bonifatius geeft juist steunlessen, studievaardigheidstraining, huiswerkklas en studielessen als extra ondersteuning in de brugklassen. Uiteraard is de overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs voor kinderen met een zekere mate van zelfstandigheid wel gemakkelijker.
  In Trouw stond begin 2014 een artikel over passend onderwijs, waarbij een moeder van een kind met autisme onder de indruk was van de deskundigheid van de zorgcoördinator van het Boni, maar het hoofdgebouw onoverzichtelijk vond.
  Het Boni heeft goede ervaringen met instroom van leerlingen met autisme in de bovenbouw. Voor aanstaande brugklassers lijkt Boni relatief snel van mening dat de school het kind onvoldoende ondersteuning kan geven. Dan komen onze gesprekstips wellicht goed van pas, zie de inleiding van deze pagina.

 • St. Gregorius College (samenvatting ondersteuningsprofiel / officieel ondersteuningsprofiel) - Gregorius gebruikt de onderwijsmethode "Directe instructie" waarbij de les in 6 fasen wordt verdeeld (zoals ook beschreven in dit artikel over effectief geschiedenis geven aan leerlingen met autisme). 
  Sinds het schooljaar 2014/2015 zitten de ongeveer 700 havo/vwo-leerlingen van jaar 1 t/m 6 op een eigen locatie, aan de Van Asch van Wijckskade (het vmbo zit aan de Nobeldwarsstraat). Havo/vwo-leerlingen moeten wel voor muziekles naar het andere gebouw.

 • Leidsche Rijn College (ondersteuningsprofiel) - openbaar onderwijs

 • Academie Tien (start per 1-8-2018): nieuwe tl/havo/vwo-school die t.z.t. op het Berlijnplein in Utrecht Leidsche Rijn komt. Het is een voortzetting van de bestaande Mavo Tien school, die uitgebreid wordt met havo en vwo.

 • De Passie (samenvatting ondersteuningsprofiel / officieel ondersteuningsprofiel) - evangelische school, wil leerlingen helpen ontdekken wie God voor hen is, en wie zij voor God mogen zijn.

 • Christelijk Gymnasium Utrecht (samenvatting ondersteuningsprofiel) - bedenk wel dat als het hoge tempo niet gehaald wordt, de leerling van school af moet.

 • Utrechts Stedelijk Gymnasium (ondersteuningsprofiel) - bedenk wel dat als het hoge tempo niet gehaald wordt, de leerling van school af moet. Deze school heeft als enige niveau 1.2 - Auti-specialist altijd aanwezig, met speciale voorzieningen voor leerlingen met autisme. Voor een omschrijving van deze voorzieningen zie onze pagina School-voorbeelden rondom Utrecht.

Scholen met domeinen

 • De Werkplaats (ondersteuningsprofiel) in Bilthoven. Deze school heeft vaste schooltijden elke dag, zonder tussenuren, veel blokuren (minder wisselingen) en een vaste assistent per domein die alle kinderen kent. Ook is er een minder hiërarchische verhouding tussen leerlingen (werkers) en docenten (medewerkers). 
  Let op: deze school valt onder een ander samenwerkingsverband dan Sterk VO, dus er gelden afwijkende aanmeldingsprocedures en ondersteuningsmogelijkheden.

Ondersteuningsmogelijkheden

Alle bovengenoemde scholen behalve de Werkplaats bieden het volgende aan leerlingen die dat nodig hebben (na toestemming van het Loket Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband Sterk VO): 
 • basisplusprofiel (citaat uit Overzicht dekkend aanbod van Sterk VO):
  De werkwijze op reguliere VO scholen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben maar regulier onderwijs aankunnen, wordt verder versterkt tot een basisplusprofiel. Er is draagkracht en bereidheid bij de scholen voor deze benadering. Het onderwijsveld heeft een voorkeur voor basisplusarrangementen boven een trajectklas. Die sluiten immers beter aan bij het denken in wat een leerling nodig heeft en bij de behoefte om zoveel mogelijk regulier onderwijs te kunnen volgen waar dat kan. Kern van dit profiel is verdere versterking van het werken met persoonlijke coaches of begeleiders, deskundigheidsbevordering en ondersteuning voor leerlingen en docenten op maat, een helder plan per leerling en maatwerk, zoals huiswerkplanning of pauzeactiviteiten. Dit is in essentie het basisplusprofiel van de meeste reguliere gymnasia en havo/vwo scholen. Het SWV bevordert versterking van dit profiel door extra uren inzet begeleider passend onderwijs, door training en scholing en door de bekendheid van deze profielen tussen de scholen onderling en naar buiten toe verder te vergroten. Om beter tegemoet te kunnen komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek, zijn met experts/steunpunten autisme gesprekken gaande over het versterken van het regulier onderwijs aan deze groep kinderen. Met de zorgcoördinatoren en coaches van scholen worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd om het werken volgens het basisplusprofiel verder te verstevigen en bovenschools deskundigheidsbevordering te organiseren.
 • i-klas op het OPDC Utrecht, in het gebouw van het samenwerkingsverband: een kleine klas voor kwetsbare onderbouw-leerlingen met internaliserende problematiek, die havo/vwo-onderwijs kunnen volgen via IVIO@School, op de Utrechtse school waar ook meer dan 100 kinderen met meer externaliserende problematiek rondlopen. Lees meer op onze speciale pagina over de havo/vwo i-klas.