Reguliere havo/vwo-scholen in de gemeente Utrecht

Op deze pagina noemen we kort alle havo/vwo-scholen in de gemeente Utrecht, ongeacht of ze iets extra's bieden voor leerlingen met autisme. Het overzicht van scholen die speciale begeleiding bieden die interessant is voor leerlingen met autisme vind je op School-voorbeelden rondom Utrecht.

Over het algemeen zijn scholen met een klassikale aanpak meer geschikt is voor kinderen met autisme dan domeinen, maar dat verschilt per kind (zie voor- en nadelen van zowel klassikaal als domeinen).  
  
Met uitzondering van SvPO Utrecht (klassen van 16) bevinden alle hieronder genoemde scholen zich op niveau 1.1 van onze preventiepiramide met klassen van 30 of meer, dat wil zeggen een zeer beperkte ondersteuning voor kinderen met autisme (zie basisplus-profiel hieronder). Ook zullen de meeste scholen het aantal leerlingen met autisme op hun school willen beperken tot 1 of 2 per klas, en een voorkeur hebben voor de "lichtste" vormen van autisme, dus er is regelmatig sprake van ontmoediging aan de poort. Je kunt dan als ouder denken: op die school is mijn kind niet welkom dus ik zoek een andere, maar je kunt ook het gesprek aangaan. Heel illustratief is hoofdstuk 2.4 "Welkom zijn" van Informatiegids Passend Onderwijs voor ouders, daar staan ook tips "Wat kunt u doen als u het gevoel heeft dat uw kind niet welkom is?"
Bedenk hierbij dat als je je kind (schriftelijk) aanmeldt bij een school, de zorgplicht van kracht wordt: mocht deze school niet de juiste ondersteuning kunnen bieden (wat ze verplicht zijn grondig te onderzoeken) dan zal deze school moeten zoeken naar een geschikte andere school. Dit is om te voorkomen dat je als ouders met je kind moet gaan "leuren".

Zie ook onze Tips voor gesprekken met reguliere scholen op de pagina Van basisschool naar middelbare school.

Scholen met een klassikale aanpak

 • X11 media en vormgeving (ondersteuningsprofiel) is een kleine vmbo-school van ongeveer 600 leerlingen, die sinds 2017 ook een havo-stroom biedt. X11 wil doorgroeien naar 1.000 leerlingen op 2 locaties. De school leidt op voor de beroepsrichting media en vormgeving, daarom is 20% van het curriculum gevuld met kunst, cultuur en creatieve vakken. Leerlingen met een havo-advies die vanaf 2017 instromen kunnen toewerken naar het halen van een havo-diploma. Daarbij zullen tenminste twee profielen worden aangeboden: cultuur en maatschappij; en natuur en techniek.

 • SvPO Utrecht biedt met dezelfde financiering als andere scholen toch persoonlijk onderwijs in kleine klassen van 16. De school startte in augustus 2017 met 5 brugklassen (van mavo+ tot vwo+), dus in totaal met 80 leerlingen. Elk jaar komen er 80 eerstejaars bij. Het lijkt particulier onderwijs, maar de ouderbijdrage is vergelijkbaar met die voor andere reguliere scholen. Lees meer op onze pagina SvPO Utrecht: reguliere havo/vwo met klassen van 16

 • St. Bonifatius College of Boni (samenvatting ondersteuningsprofiel / officieel ondersteuningsprofiel), ook wel het Boni genoemd. Biedt havo en vwo (waaronder gymnasium).
 • Voor de brugklassen is een apart gebouw waar elke klas een vast lokaal heeft, maar enkele lessen in het hoofdgebouw gevolgd moeten worden. Vanaf mei van jaar 1 verhuizen alle lessen naar het hoofdgebouw.

 • St. Gregorius College (samenvatting ondersteuningsprofiel / officieel ondersteuningsprofiel). Biedt vmbo, havo en vwo. Sinds het schooljaar 2014/2015 zitten de ongeveer 700 havo/vwo-leerlingen van jaar 1 t/m 6 op een eigen locatie, aan de Van Asch van Wijckskade (het vmbo zit aan de Nobeldwarsstraat). Havo/vwo-leerlingen moeten wel voor muziekles naar het andere gebouw.
 • Waldorf Utrecht start in augustus 2018 als vrijeschool voor mavo, havo en vwo, onder de vleugels van het St. Gregorius in de Muntstraat (centrum Utrecht). De vrijeschool heeft een kijk op onderwijs die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie.

 • Leidsche Rijn College (ondersteuningsprofiel) biedt havo, vwo en gymnasium.

 • Academie Tien (ondersteuningsprofiel): tl/havo/vwo-school die te zijner tijd op het Berlijnplein in Utrecht Leidsche Rijn komt. Het is een voortzetting van de bestaande Mavo Tien school, die in 2018 uitgebreid is met havo en vwo, waarbij het gymnasium verzorgd wordt in samenwerking met het Leidsche Rijn College en het Utrechts Stedelijk Gymnasium.

 • Utrechts Stedelijk Gymnasium of USG (ondersteuningsprofiel): categorale gymnasia hebben vaker leerlingen met autisme dan andere reguliere havo/vwo-scholen - bedenk wel dat als het hoge tempo niet gehaald wordt, de leerling van school af moet. 

 • Christelijk Gymnasium Utrecht of CGU (ondersteuningsprofiel): categorale gymnasia hebben vaker leerlingen met autisme dan andere reguliere havo/vwo-scholen - bedenk wel dat als het hoge tempo niet gehaald wordt, de leerling van school af moet.

 • De Passie (samenvatting ondersteuningsprofiel / officieel ondersteuningsprofiel) - evangelische school, wil leerlingen helpen ontdekken wie God voor hen is, en wie zij voor God mogen zijn.

Scholen met domeinen

Ondersteuningsmogelijkheden

Alle bovengenoemde scholen behalve SvPO bieden het volgende aan leerlingen die dat nodig hebben (na toestemming van het Loket Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband Sterk VO): 
 • basisplusprofiel (citaat uit Overzicht dekkend aanbod van Sterk VO):
  De werkwijze op reguliere VO scholen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben maar regulier onderwijs aankunnen, wordt verder versterkt tot een basisplusprofiel. Er is draagkracht en bereidheid bij de scholen voor deze benadering. Het onderwijsveld heeft een voorkeur voor basisplusarrangementen boven een trajectklas. Die sluiten immers beter aan bij het denken in wat een leerling nodig heeft en bij de behoefte om zoveel mogelijk regulier onderwijs te kunnen volgen waar dat kan. Kern van dit profiel is verdere versterking van het werken met persoonlijke coaches of begeleiders, deskundigheidsbevordering en ondersteuning voor leerlingen en docenten op maat, een helder plan per leerling en maatwerk, zoals huiswerkplanning of pauzeactiviteiten. Dit is in essentie het basisplusprofiel van de meeste reguliere gymnasia en havo/vwo scholen. Het SWV bevordert versterking van dit profiel door extra uren inzet begeleider passend onderwijs, door training en scholing en door de bekendheid van deze profielen tussen de scholen onderling en naar buiten toe verder te vergroten. Om beter tegemoet te kunnen komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek, zijn met experts/steunpunten autisme gesprekken gaande over het versterken van het regulier onderwijs aan deze groep kinderen. Met de zorgcoördinatoren en coaches van scholen worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd om het werken volgens het basisplusprofiel verder te verstevigen en bovenschools deskundigheidsbevordering te organiseren.
 • i-klas op het OPDC Utrecht, in het gebouw van het samenwerkingsverband: een kleine klas voor kwetsbare onderbouw-leerlingen met internaliserende problematiek, die havo/vwo-onderwijs kunnen volgen via IVIO@School, op de Utrechtse school waar ook meer dan 100 kinderen met meer externaliserende problematiek rondlopen. Lees meer op onze speciale pagina over de havo/vwo i-klas.