Verschillende definities van thuiszitters

IJsberg met boven water ongeveer 15.000 geregistreerde thuiszitters en onder water de verborgen thuiszitters
In Nederland zijn er dagelijks duizenden kinderen die niet naar school gaan, die thuis zitten zonder onderwijs. Deze kinderen worden in de volksmond vaak "thuiszitters" genoemd. Het Ministerie van Onderwijs publiceert jaarlijks een overzicht van de aantallen kinderen die niet naar school gaan. Wij presenteren die cijfers in overzichtelijke tabellen en grafieken, zie Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheid.

Er is veel miscommunicatie als het gaat om aantallen thuiszitters. De overheid en het onderwijs noemen slechts een deel van de kinderen die zonder onderwijs zitten, ook daadwerkelijk "thuiszitters". In 2021 schreef de minister dat hij het woord "thuiszitter" helemaal wil laten varen, omdat dat zou suggereren dat er iets mis is met het kind. Wij zijn het daar niet mee eens, zie de paragraaf Een bredere definitie van het woord "thuiszitter" hieronder.

Het aantal thuiszitters dat van 2016-2020 in de media vaak genoemd werd is maar een fractie van alle thuiszitters, namelijk degenen die langer dan 3 maanden thuis zitten. In 2020 werd door publicaties van Balans en de stichting van Prinses Laurentien duidelijk dat we ook kinderen die korter thuis zitten en kinderen met een vrijstelling 5a onder de thuiszitters moeten rekenen. In de derde onderwijs- en zorgbrief erkende de minister dat zo’n 15.000 kinderen nu niet tot hun recht komen, doordat voor hen de juiste combinatie van passend onderwijs, zorg en ondersteuning ontbreekt. Dat is echter nog maar het topje van de ijsberg. Klik op het plaatje van de ijsberg hiernaast om schematisch te zien welke categorieën thuiszitters er zijn.

Op regionaal niveau worden soms alleen thuiszitters geteld die ingeschreven staan op een school. Of er wordt geteld op 1 enkele datum in plaats van het totaal van een heel schooljaar. Je kunt je voorstellen dat je op die manier een heel klein aantal kunt presenteren, dat niet vergelijkbaar is met andere aantallen thuiszitters.

De onderwijs-definitie van thuiszitters tot 2021: leerplichtigen die zonder toestemming 4 weken thuis zitten, plus niet ingeschreven leerplichtigen

Vanaf de Kamerbrief over de thuiszitterscijfers van februari 2016 tot 2021 hanteerde het Ministerie van Onderwijs de volgende definitie van thuiszitter: 

"Ik kies er daarom voor om aan te sluiten bij hoe de term thuiszitters in de praktijk gebruikt wordt, namelijk als verzamelterm voor relatief verzuim langer dan vier weken (de oude onderwijs-definitie thuiszitter) en voor absoluut verzuimers." 

Onder "relatief verzuim" wordt hierbij verstaan: leerlingen die ingeschreven staan op een school en zonder toestemming (ongeoorloofd) afwezig zijn voor tenminste 16 uren in 4 weken. Onder "absoluut verzuim" wordt hierbij verstaan: leerlingen die bij geen enkele school staan ingeschreven en geen vrijstelling voor de leerplicht hebben.

Voor de eerste groep (relatief verzuim langer dan 4 weken) hanteert het ministerie vanaf dat moment de term langdurig relatief verzuim. De categorie die hij (nog?) niet onder de thuiszitters rekent zijn de vrijstellingen van de leerplicht op grond van artikel 5 onder a, maar de cijfers daarvan zijn wel opgenomen in de jaarlijkse Kamerbrief over verzuimaantallen.

Thuiszitters die langer dan 3 maanden geen onderwijs krijgen

Van februari 2016 werden bij de officiële publicatie van de landelijke cijfers van thuiszitters ook het aantal van relatief en absoluut verzuim > 3 maanden apart genoemd, omdat dat de doelstellingen van het Thuiszitterspact betrof: die moesten naar 0 in 2020. Daarbij ging het dus om een deelgroep van de thuiszitters zoals de overheid die definieert.

In sommige publicaties (bijvoorbeeld televisieprogramma's, krantenartikelen en ook sommige teksten op de website van de rijksoverheid) leek het alsof die getallen van de 3-maanden-thuiszitters de enige thuiszitters in Nederland waren. Dat was dus niet zo, er zijn ook thuiszitters die korter dan 3 maanden thuis zitten (zie het ijsberg-plaatje). Daarom is het goed dat het ministerie in november 2020 in de derde onderwijs- en zorgbrief aankondigde dat er een beter beeld geschetst wordt als ook wordt gerapporteerd over verzuim vanaf 4 weken.

Een bredere definitie van het woord "thuiszitter"

De wereld buiten het onderwijs gebruikt het woord "thuiszitter" in een nog bredere betekenis: kinderen zonder onderwijs. Uiteraard betekent dat niet dat ze de deur niet meer uitgaan. In de context van onderwijs betekent het dat ze geen (erkend) onderwijs krijgen terwijl ze wel 5-18 jaar zijn en (nog) geen diploma hebben. Het betekent niet dat er iets mis is met het kind, net zo min als er iets mis is met iemand die werkloos is. Ze hebben alleen in hun regio geen school gevonden die plaats heeft en waar hun manier van leren ondersteund wordt.

Als mensen geen werk hebben worden ze ook thuiszitters genoemd. Zie bijvoorbeeld het Trouw-artikel Veertien miljoen Europese jongeren werkloos uit 2012. Daarin staat de zin: "Hij onderzocht jeugd die niet werkt, geen opleiding volgt en geen stage loopt. Daarbij keek hij naar de achtergrond en het gedrag van deze 'thuiszitters'". Een ander voorbeeld is het Intermediair-artikel Werken met behoud van uitkering, waar gesproken wordt over thuiszitters in de betekenis van volwassenen zonder werk.

Toen de Kinderombudsman het rapport Van leerplicht naar leerrecht aan het voorbereiden was, opende hij in augustus 2012 een Meldpunt voor thuiszitters. In de omschrijving van het meldpunt stond: "Het kan gaan om kinderen die niet naar school gaan, die nergens ingeschreven kunnen worden, of kinderen die wel naar school gaan, maar niet mee doen met het reguliere programma." Dus onder thuiszitters werden hier ook andere groepen kinderen verstaan die niet met een regulier onderwijsprogramma meedoen, zoals kinderen met een vrijstelling 5a en verborgen thuiszitters.

In 2021 noemt Ingrado, de organisatie van leerplichtambtenaren, in hun artikel Wat zijn thuiszitters dan ook alle drie de groepen die wij ook als thuiszitters beschouwen (naast de verborgen thuiszitters): langdurig relatief verzuim, absoluut verzuim en vrijstellingen 5a. De aantallen van deze groepen door de jaren heen vind je op onze pagina Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheid.
 

Thuiszitters die vrijgesteld zijn van de leerplicht

Artikel 5 Leerplichtwet 1969 noemt onder lid a, dat zolang de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school te worden toegelaten, de verantwoordelijke personen zijn vrijgesteld van de verplichting om te zorgen, dat een jongere als leerling van een school staat ingeschreven. 

Zulke vrijstellingen worden ook wel kortweg vrijstellingen 5a genoemd. Vaak wordt het aantal kinderen dat zo'n vrijstelling heeft ook genoemd in de jaarlijkse Kamerbrief over thuiszittersaantallen, al vallen ze niet onder de onderwijs-definitie van thuiszitters.

Voor meer details, aantallen en herkomst zie Thuiszitters: vrijstellingen 5a sinds 2002.


Verborgen thuiszitters

Daarnaast zijn er nog thuiszitters die niet in de statistieken voorkomen. Als kinderen geen volledig onderwijsprogramma hebben en niet gemeld zijn bij leerplicht dan vinden wij dat je hen met recht "verborgen thuiszitters" kunt noemen.  De redenen dat ze niet gemeld worden door de scholen kunnen zijn:
 • de leerling is voor onbepaalde tijd geschorst (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Geschillencommissie Passend Onderwijs Een time-out die voor onbepaalde tijd is opgelegd is gelijk te stellen aan een voorgenomen verwijderingsbeslissing. Een dergelijk besluit kan niet zomaar genomen worden. De school heeft haar begeleidingsmogelijkheden en die van het samenwerkingsverband onvoldoende benut. 
 • de leerling heeft een vrijstelling van geregeld schoolbezoek volgens artikel 11 onder d vanwege "ziekte" (wat volgens de staatssecretaris ook gebruikt kan worden als kinderen met autisme op school te veel prikkels ervaren om full-time naar school te kunnen gaan)
 • de leerling heeft een vrijstelling van geregeld schoolbezoek volgens artikel 11 onder g omdat er geen passend onderwijs is
 • de ouders zitten in een immigratieproces of zijn illegaal en hun kinderen komen niet in de systemen voor
 • de leerlingen zijn op zoek naar een school nadat ze uit de gevangenis gekomen zijn, klaar zijn met een behandeling in een gesloten instelling, of hun vrijstelling ten einde komt. Dit soort overgangen worden niet goed geadministreerd.
 • de leerling gaat wel naar school maar volgt niet het reguliere schoolprogramma bijvoorbeeld vanwege gedragsproblemen in de klas (genoemd in het Kinderombudsman-rapport Van leerplicht naar leerrecht).
 • de school waarbij ze zijn ingeschreven vindt dat ze een geldige reden hebben om langer dan 16 uur in 4 weken (part-time) te verzuimen (de school heeft de kinderen dan niet gemeld), zie deze voorbeelden:
  • De leerling kan lange tijd ziek gemeld zijn, terecht of niet. Ziekte en schorsing vallen onder geoorloofd verzuim en hoeven formeel niet gemeld te worden in het DUO verzuimregister.
  • Samenwerkingsverband Qinas zei bijvoorbeeld in een nieuwsbrief over deze categorie: Binnen de regio Gooi & Vechtstreek is nog een groep leerlingen die aandacht behoeft, namelijk de thuiszitters die eigenlijk onder de relatief verzuimers vallen, maar niet ongeoorloofd afwezig zijn. Het gaat hier om een groeiende groep leerlingen die thuis komen te zitten vanwege psychische problematiek. Bijvoorbeeld leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum die te veel prikkels en stress ervaren op hun huidige VO-school. Deze leerlingen raken hierdoor steeds meer uitgeput en vervallen zo gemakkelijk in langdurig ziekteverzuim.
  • Een ouder zei in een tweet: Mijn kind kan maar 2 * 1 uur pwk gaan en voelt als thuiszitter! leerplichtambtenaar pas na 3 jaar ingelicht...
  • In het NPO Radio 1 programma Kwesties was op 11 maart 2018 een uitzending waarin een ouder van een verborgen thuiszitter in Almere vertelt hoe dat gegaan is.
Van deze verborgen thuiszitters zijn geen aantallen bekend. Het aantal vrijstellingen volgens artikel 11 lid d of g wordt wel geteld, maar het is niet bekend welk deel van hen die vrijstelling kreeg vanwege geen passend onderwijs in verhouding tot andere vrijstellingen onder hetzelfde artikel/lid. Het ministerie kondigde in november 2020 in de derde onderwijs- en zorgbrief aan dat er onderzoek gaat plaatsvinden naar het beleid dat scholen voeren ten aanzien van de verborgen thuiszitters waarbij de school van inschrijving het verzuim goedkeurt en dus niet meldt.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kinderen wiens ouders vanwege slecht passend onderwijs een dure particuliere school betalen, of de kinderen die een hoog risico hebben om uit te vallen vanwege onvoldoende passend onderwijs. Lobke Vlaming, de directeur van Ouders & Onderwijs, durft de stelling wel aan dat voor ieder kind dat thuis zit er 10 kinderen met veel moeite naar school gaan omdat er geen passend onderwijs is. En sommige ouders verhuizen naar het buitenland omdat daar voor hun kind wel passend onderwijs is...

Alle telbare categorieën van thuiszitters

Er zijn 3 groepen van thuiszitters ("thuiszittende kinderen") waarvan de overheid jaarlijks telt hoeveel er zijn in Nederland. Wij gebruiken de kleuren blauw, groen en rood om ze te onderscheiden, kleuren die ook terugkomen in onze grafieken op Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheid.
 • Langdurig relatief verzuim: leerplichtige kinderen die wel zijn ingeschreven, maar zonder geldige redenen meer dan vier weken niet fulltime naar school gaan (16 uur verzuim in 4 weken)
 • Absoluut verzuim: leerplichtige kinderen die niet (meer) zijn ingeschreven op een school, uitgeschreven thuiszitters dus
 • Vrijstelling volgens artikel 5 onder a van de Leerplichtwet: kinderen met een vrijstelling van de leerplicht op lichamelijke of psychische gronden
Let op: als het ministerie, een samenwerkingsverband van scholen of een gemeente aangeeft hoeveel thuiszitters zij hebben, noemen zij soms alleen het aantal in de eerste categorie, de ingeschreven thuiszitters, dus maar een deel van alle thuiszittende kinderen! Nog iets om alert op te zijn bij deze cijfers: Thuiszitters op peildatum of thuiszitters gedurende hele schooljaar.

De cijfers voor de thuiszitters-categorieën langdurig relatief verzuim en absoluut verzuim worden jaarlijks bekendgemaakt door het ministerie (rond 19 maart, de dag van de leerplicht). De aantallen leerlingen met een vrijstelling 5a zijn ook bij de overheid bekend (bij de afdeling leerplicht van elke gemeente) maar werden in de afgelopen jaren niet structureel bekendgemaakt. Hopelijk komt daar verandering in met de komst van de website Vsv Kompas (zie Hoeveel thuiszitters heeft mijn gemeente?).

Onze stichting vindt dat het onderwijs mede-verantwoordelijk is voor de explosieve groei in het aantal vrijstellingen 5a, omdat zo'n vrijstelling steeds vaker wordt afgegeven als er geen enkele school bereid wordt gevonden om zo'n kind onderwijs op maat aan te bieden. De scholen zijn onvoldoende bereid om hun aanbod aan te passen aan het kind, of zijn onvoldoende deskundig om te begrijpen hoe het aangepast zou moeten worden. Leerplichtambtenaren voelen zich dan vaak genoodzaakt een vrijstelling aan te vragen omdat anders de ouders vervolgd zouden moeten voor het niet naar school laten gaan van hun kind. Als het kind zo'n vrijstelling heeft, dan is het onderwijs gelijk ook niet meer verantwoordelijk voor onderwijs voor dat kind, dus hoeft het samenwerkingsverband van scholen niet meer zijn best te doen om een passend aanbod te maken. Zo kan het aantal (ingeschreven) thuiszitters relatief laag blijven terwijl het totaal aantal thuiszitters toch groeit.

Thuiszitters op peildatum of thuiszitters gedurende hele schooljaar?

De thuiszitters uit de categorie langdurig relatief verzuim, de ingeschreven thuiszitters dus, worden geteld als ze 4 weken of meer verzuimen. Als ze weer fulltime naar school gaan, zijn ze geen thuiszitter meer. Gedurende een schooljaar zijn er dus niet elke dag evenveel thuiszitters.

Bij het bekendmaken van de aantallen (ingeschreven) thuiszitters op de dag van de leerplicht, wordt vaak onderscheid gemaakt tussen het aantal kinderen dat aan het begin van het schooljaar thuiszitter was, de toename gedurende het schooljaar en de afname gedurende het schooljaar.

Vaak wordt het aantal dat aan het begin van het schooljaar (ingeschreven) thuiszitter was, gepresenteerd als het officiële aantal thuiszitters. Dat is niet het volledige beeld.

Onze definitie van het aantal ingeschreven thuiszitters in een schooljaar, is het aantal kinderen dat op enig moment in dat schooljaar (ingeschreven) thuiszitter is geweest. Dat kun je berekenen:

Aantal ingeschreven thuiszitters schooljaar = aantal langdurig relatief verzuimers begin schooljaar + toename langdurig relatief verzuim in de loop van het jaar

Het ministerie heeft deze optelling wel gedaan in de Kamerbrief van maart 2014: totaal aantal (ingeschreven) thuiszitters in 2012/2013 was 3.789, want aan het begin van het schooljaar waren het er 1.088, en in de loop van het jaar kwamen er 2.702 bij. Daarmee wordt bevestigd dat dit de juiste manier is om het aantal (ingeschreven) thuiszitters van een schooljaar te berekenen. 

Toch zien wij regelmatig dat samenwerkingsverbanden en belangenorganisaties van scholen alleen het getal aan het begin van het schooljaar noemen. Dan spreken zij bijvoorbeeld over 1.084 (ingeschreven) thuiszitters in 2012/2013, terwijl het er toch echt 3.789 waren, en terwijl daar niet eens de niet-ingeschreven thuiszitters zoals absoluut verzuim en vrijstellingen 5a in zijn meegerekend! In totaal waren er in 2012/2013 meer dan 14.000 thuiszitters.

In de grafieken op Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheid kun je die twee subcategorieën van ingeschreven thuiszitters herkennen aan de kleuren donkerblauw (begin schooljaar) en lichtblauw (toename in dat jaar).

De onderwijs-definitie van thuiszitters tot 2015: alleen ingeschreven leerplichtigen die zonder toestemming thuis zitten

De onderwijswereld gebruikte tot en met 2015 de volgende definitie van thuiszitters:

Leerplichtige kinderen (vijf tot achttien jaar) die wel zijn ingeschreven, maar zonder geldige redenen meer dan vier weken verzuimen zonder dat zij vrijstelling hebben van de leerplicht.

Onder "verzuimen" wordt hierbij verstaan: ongeoorloofd afwezig zijn voor tenminste 16 uren in 4 weken. Voor deze categorie wordt tegenwoordig de term "langdurig relatief verzuim" gebruikt.

Kinderen die geen onderwijs krijgen noemden zij destijds "thuiszittende kinderen" in plaats van thuiszitters. Volgens deze Kamerbrief uit 2012 van minister Van Bijsterveldt kon ook een bredere definitie van thuiszitters worden gehanteerd, maar werd dat door het ministerie bewust niet gedaan vanwege de verschillende verantwoordelijkheden van de categorieën "thuiszittende kinderen". Scholen waren van oudsher alleen verantwoordelijk voor bij hen ingeschreven leerlingen.

Het ministerie gebruikte ook een definitie van "thuiszittende leerlingen": dat waren alle verzuimende kinderen die leerplicht hebben (de blauwe en de groene categorie samen).

De Onderwijsinspectie gebruikte de term thuiszitters al in bredere zin in haar De Staat van het Onderwijs 2012/2013 (blz. 33):


"Het terugbrengen van het aantal thuiszitters vormt een belangrijke doelstelling van passend onderwijs. Maar niet alle samenwerkingsverbanden hebben zicht op hoe groot de groep thuiszitters is. Het is belangrijk dat samenwerkingsverbanden beter in beeld brengen hoeveel thuiszitters er zijn. Vooral kinderen die op geen enkele school zijn ingeschreven, zijn onvoldoende in beeld."Gerelateerd op deze site: